Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                                                                                                                                   

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 “Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””

(reģ.nr. 1327)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

 

Priekšlikumi

(13)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija otrajam lasījumam

Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem

Grozījums likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

 

1.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem””

Atbalstīt

Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

 

 

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

2.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā vārdus “šādu grozījumu” ar vārdiem “šādus grozījumus”.

 

 

Atbalstīt

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

11.pants.  (1) Uzlikt bērnam par pienākumu veikt sabiedrisko darbu var uz laiku no 10 līdz 40 stundām.

 

(2) Sabiedriskais darbs ir bērna iesaistīšana sabiedrībai nepieciešamos darbos, ko bērns pilda bez atlīdzības savas dzīvesvietas apvidū no pamatdarba un mācībām brīvajā laikā. Sabiedriskie darbi organizējami, ievērojot likumā noteiktos bērna nodarbināšanas aizliegumus un ierobežojumus.

 

(3) Sabiedrisko darbu kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2005. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izslēgt 11.panta otrajā daļā otro teikumu.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt 11.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka bērna nodarbināšanas aizliegumus un ierobežojumus, veicot sabiedrisko darbu.”

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 11.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4)  Uz sabiedriskā darba izpildi nav attiecināmas tiesību normas, kas reglamentē darba tiesiskās attiecības, izņemot tiesību normas, kas nosaka darba aizsardzības jautājumus.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 11.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Darba aizsardzības likuma normas, kas regulē drošību un veselības aizsardzību, piemērojamas sabiedriskajam darbam, kurš tiek veikts kā audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis.”

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt.

Iekļaut

komisijas

priekšlikumā Nr.6

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

1. 11.pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka bērna nodarbināšanas aizliegumus un ierobežojumus, veicot sabiedrisko darbu.”;

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Darba aizsardzības likuma normas, kas regulē drošību un veselības aizsardzību, piemērojamas sabiedriskajam darbam, kurš tiek veikts kā audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis.”

16.pants.  (1) Nodarījuma pārbaudes materiāliem un krimināllietām, kuras tiek gatavotas nosūtīšanai uz tiesu jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, pievienojami šādi dokumenti:

 

1) izziņa no sodu reģistra par bērna agrāk izdarītajiem likumpārkāpumiem;

 

2) izraksts no ambulatorās medicīniskās kartes, kā arī izziņas, kuras izsniedz iestādes, kas ved ar psihiskiem traucējumiem un psihiskajām slimībām slimojošo pacientu valsts reģistru un narkoloģisko slimnieku un atkarību izraisošo vielu lietotāju valsts reģistru;

 

3) raksturojums no izglītības iestādes vai darbavietas;

 

4) izziņa no pašvaldības sociālās palīdzības dienesta par bērna sadzīves apstākļiem.

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētos dokumentus pieprasa izziņas izdarītājs vai prokurors.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt 16.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Izteikt likumprojektā piedāvāto likuma 16. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) izziņa no ģimenes ārsta par bērna veselības stāvokli;”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izteikt 16.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izziņa no ģimenes ārsta par bērna veselības stāvokli;”.

29.pants.  (1) Tiesa vai administratīvā komisija lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam nosūta bērna dzīvesvietas pašvaldībai izpildīšanai.

(2) Lēmumu par sabiedrisko darbu noteikšanu nosūta Valsts probācijas dienestam izpildei.

(3) Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3.punktā minētajā gadījumā lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam nosūta arī personai, iestādei vai organizācijai, kurai bērns nodots galvojumā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.03.2005. likumu)

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 29.panta pirmajā daļā pēc vārdiem „līdzekļu piemērošanu” ar vārdiem „izņemot nolēmumu par sabiedriskā darba piemērošanu”.

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 29.panta pirmo daļu pēc vārda “bērnam” ar vārdiem “izņemot šā panta otrajā daļā minēto nolēmumu”.

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Aizstāt 29.panta otrajā daļā vārdu “lēmumu” ar vārdu “nolēmumu”.

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Aizstāt 29.panta otrajā daļā vārdu „noteikšanu” ar vārdu „piemērošanu”.

 

Daļēji atbalstīt.

Iekļaut

komisijas

priekšlikumā Nr.9

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

3. 29.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “bērnam” ar vārdiem “izņemot šā panta otrajā daļā minēto nolēmumu”;

 

aizstāt otrajā daļā vārdu “lēmumu” ar vārdu “nolēmumu”.

 

30.pants.  (1) (Izslēgta ar 17.03.2005. likumu).

 

(2) Lēmuma par ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē izpildi uzrauga attiecīgās iestādes vadītājs.

 

(3) Lēmuma par cita audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu izpildi uzrauga pašvaldības izraudzīta iestāde sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, bērna vecākiem, izglītības iestādēm, Valsts policiju, sabiedriskajām organizācijām un citām iestādēm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Izslēgt 30.panta trešajā daļā vārdus “Valsts probācijas dienestu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 30.panta trešajā daļā vārdus “Valsts probācijas dienestu”.

32.pants (1) Ja persona, kura uzrauga lēmuma par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam nodarījuma vai pārkāpuma lietā izpildi, konstatē, ka bērns godprātīgi un apzinīgi pilda viņam piemērotā piespiedu līdzekļa noteikumus un neizdara jaunus likumpārkāpumus, tā var iesniegt tiesai vai administratīvajai komisijai motivētu rakstveida priekšlikumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas ilguma samazināšanu.

 

(2) Ja persona, kura uzrauga lēmuma par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam nodarījuma vai pārkāpuma lietā izpildi, konstatē, ka bērns nepienācīgi pilda viņam uzliktos pienākumus vai apzināti izvairās no lēmuma par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu izpildes, tā var iesniegt tiesai vai administratīvajai komisijai motivētu rakstveida priekšlikumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanas ilguma palielināšanu vai piemērotā audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa aizstāšanu ar stingrāku piespiedu līdzekli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa

Papildināt 32.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajos gadījumos līdz lietas izskatīšanai tiesā sabiedriskā darba izpilde tiek apturēta.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt,

redakcionāli

precizējot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 32.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajos gadījumos līdz lietas izskatīšanai tiesā sabiedriskā darba izpilde tiek apturēta.”

 

 


Komisijas atbalstītā redakcija

 otrajam lasījumam

 

 

Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”

 

Izdarīt likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2., 14.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 11.pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinets nosaka bērna nodarbināšanas aizliegumus un ierobežojumus, veicot sabiedrisko darbu.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Darba aizsardzības likuma normas, kas regulē drošību un veselības aizsardzību, piemērojamas sabiedriskajam darbam, kurš tiek veikts kā audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis.”

 

2. Izteikt 16.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) izziņa no ģimenes ārsta par bērna veselības stāvokli;”.

 

3. 29.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda “bērnam” ar vārdiem “izņemot šā panta otrajā daļā minēto nolēmumu”;

aizstāt otrajā daļā vārdu “lēmumu” ar vārdu “nolēmumu”.

 

4. Izslēgt 30.panta trešajā daļā vārdus “Valsts probācijas dienestu”.

 

5. Papildināt 32.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzētajos gadījumos līdz lietas izskatīšanai tiesā sabiedriskā darba izpilde tiek apturēta.”