Izdoti Latvijas Republikas

 

2005.gada 16.augustā                                                      Noteikumi Nr.611

Rīgā                                                                               (prot. Nr.46  40.§)

 

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā

 

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

 

Izdarīt Tiesu izpildītāju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 52.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Zvērinātu tiesu izpildītāju depozītu un dokumentu grāmatas, izpildu lietas, kā arī atsevišķus dokumentus (tajā skaitā dokumentus, kas sastādīti, veicot šā likuma 74. un 75.pantā norādītās darbības) nedrīkst izdot ārpus prakses telpām, izņemot šā panta piektajā daļā noteikto gadījumu."

 

2. Papildināt 52.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Pēc kriminālprocesa virzītāja pieprasījuma vai disciplinārlietas ietvaros pēc tieslietu ministra vai Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pilnvarota pārstāvja pieprasījuma zvērinātam tiesu izpildītājam ir pienākums izsniegt apliecinātas dokumentu kopijas no viņa lietvedībā esošajām lietām, depozītu un dokumentu grāmatām. Šis noteikums attiecas arī uz tiem zvērināta tiesu izpildītāja sastādītajiem dokumentiem un sarakstiem, kas tiek glabāti elektroniskā formā."

 

3. Aizstāt 56.pantā vārdus "saskaņojot ar" ar vārdu "informējot".

 

4. Aizstāt 64.pantā vārdu "iesniedz" ar vārdiem "var iesniegt".

 

5. Papildināt 92.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Tieslietu ministra lēmuma par zvērināta tiesu izpildītāja atcelšanu pārsūdzība neaptur tā darbību."

 

6. Izteikt 93.pantu šādā redakcijā:

 

"93.pants. (1) Tieslietu ministrs zvērinātu tiesu izpildītāju var atstādināt no šā likuma 73. un 74.pantā minēto amata darbību veikšanas, ja:

1) pret zvērinātu tiesu izpildītāju ir uzsākta kriminālvajāšana par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) viņš pret zvērinātu tiesu izpildītāju ir ierosinājis disciplinārlietu un zvērināta tiesu izpildītāja neatstādināšana var kaitēt valsts vai trešo personu pamatotām interesēm;

3) ir apturēta apdrošināšanas līguma darbība.

(2) Tieslietu ministra lēmuma par zvērināta tiesu izpildītāja atstādināšanu pārsūdzība neaptur tā darbību."

 

 

 

Ministru prezidents                                                     A.Kalvītis

 

 

 

Tieslietu ministre                                                         S.Āboltiņa

 

 

 

 

 

 

Noteikumu projekta

“Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

1.     Saskaņā ar šobrīd spēkā esošās Tiesu izpildītāju likuma redakcijas 52.panta ceturto daļu Zvērinātu tiesu izpildītāju depozītu un dokumentu grāmatas, izpildu lietas, kā arī atsevišķus dokumentus nedrīkst izdot ārpus prakses telpām pat pēc tiesu vai citu iestāžu pieprasījuma. Ņemot vērā, ka pēdējā laikā pret vairākiem zvērinātiem tiesu izpildītājiem ir ierosinātas krimināllietas, minētais regulējums varētu traucēt izziņas iestāžu izmeklēšanas darbības. Minētās normas redakcija ir pretrunā arī ar tieslietu ministra pienākumu veikt zvērinātu tiesu izpildītāju disciplināro uzraudzību, kuras ietvaros tieslietu ministram jāpieprasa no zvērināta tiesu izpildītāja paskaidrojums, kurus pamatotu zvērināta tiesu izpildītāja rīcībā esošie lietvedības dokumenti.

2.     Saskaņā ar šobrīd spēkā esošās Tiesu izpildītāju likuma redakcijas 56. un 64.pantu tieslietu ministram ir pienākums pēc disciplinārlietas ierosināšanas atstādināt zvērinātu tiesu izpildītāju vienīgi, iegūstot Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes saskaņojumu minētajai rīcībai, kā arī tieslietu ministram pirms disciplinārlietas izlemšanas ir pienākums nosūtīt lietas materiālus Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei. Ņemot vērā, ka Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome ir zvērinātu tiesu izpildītāju pārstāvības institūcija, tā aizstāv zvērinātu tiesu izpildītāju intereses. Ņemot vērā minēto, tieslietu ministra funkcionalitāte, realizējot likumā uzlikto pienākumu veikt zvērinātu tiesu izpildītāju disciplināro uzraudzību, ir ierobežota.

3.     Saskaņā ar šobrīd spēkā esošā Tiesu izpildītāju likuma 92. un 93.pantu tieslietu ministram ir likumā noteiktos gadījumos tiesības atstādināt vai atcelt tiesu izpildītāju no amata. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma regulējumu administratīvā akta pārsūdzēšana aptur administratīvā akta darbību. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka tiesu izpildītājs var turpināt veikt amata darbības ilgu laiku, ja viņš ir atstādināts vai atcelts no amata, ja minēto lēmumu pārsūdz administratīvajā tiesā. Notariāta likumā jau ir paredzēts, ka tieslietu ministra lēmuma par zvērinātu notāru atstādināšanu pārsūdzība neaptur tā darbību.

 

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts paredz zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pēc izziņas iestāžu, kā arī tieslietu ministra un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pieprasījuma ietvaros izsniegt apliecinātus dokumentu norakstus no tiesu izpildītāju prakses vietas minēto institūciju kompetencē esošo mērķu sasniegšanai.

Normatīvā akta projekts paredz noteikt tieslietu ministra tiesības, nevis pienākumu, atstādinot zvērinātu tiesu izpildītāju, vai izlemjot tā disciplinārlietu, prasīt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes atzinumu.

Normatīvā akta projekts paredz noteikt, ka tieslietu ministra lēmuma par zvērinātu tiesu izpildītāju atstādināšanu vai atcelšanu pārsūdzība neaptur tā darbību.

Normatīvā akta projektā plānots sakārtot likuma 93.pantu, kura pirmā punkta neskaidrā redakcija skaidri nenosaka tieslietu ministra tiesību atstādināt tiesu izpildītāju no amata apjomu.

 

3.Cita informācija

-

 


 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts novērsīs juridiskās pretrunas un veicinās juridisko normu sakārtošanu.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5.Cita informācija

-

 

 

 

 

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais

gads

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

6. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

 

 

 

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

 

 

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav saistību pret Eiropas Savienību.

 

 

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Nav saistību pret citām starptautiskajām organizācijām.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

-

4. Atbilstības izvērtējums                                                                        1.tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

 

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Ar Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Viedoklis vēl nav saņemts

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

Par projektu pieprasīts viedoklis no Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas radītas netiks.

2.Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Noteikumi tiks publicēti laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

-

 

 

Tieslietu ministre                                                                               S.Āboltiņa

 

 

 

15.08.05. 12:00

839

Briģis

Tālr.: 7505745, Fakss: 7505739, reinis.brigis@tm.gov.lv

 

 

 

Valsts sekretāra p.i.

 

Juridiskā dienesta vadītāja

 

Par kontroli atbildīgā amatpersona

 

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

I.Juhansone
I.Nikuļceva
L.Popova