Likumprojekts 2

 

 

 

2005. gada 8. decembrī

 

 9/4 – 4 -                                                          

       

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

                Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes  darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju” (reģ.nr.1321 - Ministru kabineta noteikumi nr.539; reģ.nr.1294 - iekļauts kā priekšlikumi 2.lasījumam) izskatīšanai 3. lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekts 3. lasījumam un priekšlikumu apkopojums.

 

 

 

          

 

  Cieņā

  komisijas priekšsēdētāja                                             Ingrīda Circene

 

 

 

 

 

Likumprojekts 3. lasījumam

 

  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                             

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

 “Grozījumi  Likumā  par Valsts cilvēktiesību biroju”

(reģ.nr.1321; reģ.nr.1294 )

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

 

2. lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(4)

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā  redakcija

 3. lasījumam

Likums par Valsts cilvēktiesību biroju

Izdarīt Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 1.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Valsts cilvēktiesību biroja darbības mērķis un juridiskais statuss

(1) Valsts cilvēktiesību birojs (turpmāk - Birojs) ir patstāvīga valsts iestāde, kas veicina cilvēka un pilsoņa pamattiesību un pamatbrīvību (turpmāk - cilvēktiesības) ievērošanu Latvijas Republikā atbilstoši Satversmei starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem cilvēktiesību jomā. Šo mērķi Birojs īsteno, pildot šā likuma 2.pantā norādītos uzdevumus.

 

1. Aizstāt 1.panta pirmajā daļā vārdus "un Latvijai saistošiem starptautis­kajiem līgumiem cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajam likumam "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām cilvēktiesību jomā".

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 1.panta pirmajā daļā vārdus "un Latvijai saistošiem starptautis­kajiem līgumiem cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajam likumam "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām cilvēktiesību jomā".

2.pants. Biroja uzdevumi

Biroja uzdevumi ir šādi:

1) sniegt sabiedrībai vispusīgu informāciju par cilvēktiesībām, kā arī veicināt šo tiesību atzīšanu un izprašanu;

2) sniegt sabiedrībai vispusīgu informāciju par Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām cilvēktiesībām, garantijām un pienākumiem;

3) izskatīt jebkuru sūdzību par cilvēktiesību pārkāpumu;

4) nekavējoties reaģēt uz cilvēktiesību pārkāpšanas faktiem, kā arī pēc savas iniciatīvas noskaidrot apstākļus, kas varētu radīt šādus pārkāpumus;

 

 

2. 2.pantā:

papildināt 3.punktu pēc vārda "pārkāpumu" ar vārdiem "arī atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2.pantā:

papildināt 3.punktu pēc vārda "pārkāpumu" ar vārdiem "arī atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu";

5) pētīt situāciju cilvēktiesību ievērošanā valstī, it īpaši jomās, kas skar mazaizsargāto sabiedrības grupu;

6) izstrādāt programmas cilvēktiesību ievērošanas sekmēšanai, kā arī koordinēt cilvēktiesību jomā izstrādāto citu valsts un pašvaldību institūciju un darba grupu sagatavoto programmu īstenošanu;

 

papildināt  5.punktu pēc vārda "grupu" ar vārdiem "un vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā";

 

 

 

 

 

 

 

papildināt  5.punktu pēc vārda "grupu" ar vārdiem "un vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā";

 

 

 

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) veikt tādas iestādes funkcijas, kura ir atbildīga par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā;";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) veikt tādas iestādes funkcijas, kura ir atbildīga par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā;";

 

7) veikt Latvijas tiesību normu analīzi, lai noskaidrotu to atbilstību Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām cilvēktiesību jomā;

8) ne retāk kā reizi gadā sniegt Saeimai un Ministru kabinetam rakstveida ziņojumu par Biroja darbu un reizi ceturksnī - rakstveida pārskatu par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem.

 

papildināt 7. punktu pēc vārda "līgumiem" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tiesību normām".

 

 

 

 

papildināt 7. punktu pēc vārda "līgumiem" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tiesību normām".

 

3.pants. Biroja direktors

(3) Biroja direktoru no amata atbrīvo:

1) pēc paša vēlēšanās;

2) sakarā ar ievēlēšanu vai iecelšanu citā amatā;

3) sakarā ar ievēlēšanu politiskās partijas vadībā vai tās revīzijas struktūrā;

4) veselības stāvokļa dēļ;

5) sakarā ar Valsts cilvēktiesību biroja reorganizāciju vai likvidāciju.

 

3. 3.pantā:

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) sakarā ar Biroja reorganizāciju vai likvidāciju";

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3.pantā:

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) sakarā ar Biroja reorganizāciju vai likvidāciju";

 

 

 (5) Biroja direktors apstiprina Biroja štatus un struktūru likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likuma 3.panta piekto daļu ar vārdiem “un nosaka Biroja darbinieku darba samaksas sistēmu piešķirtā budžeta ietvaros”.

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt  piekto daļu ar vārdiem “un nosaka Biroja darbinieku darba samaksas sistēmu piešķirtā budžeta ietvaros”;

 

papildināt  pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(7) Biroja direktors var piedalīties Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

 (8) Ja Biroja direktoru atbrīvo vai atlaiž no amata vai arī izbeidzies viņa pilnvaru termiņš, Biroja direktora pienākumus pilda viņa vietnieks līdz brīdim, kad Saeima ieceļ amatā jaunu Biroja direktoru.”

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt likumprojekta 3.panta astoto daļu .

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Biroja direktors var piedalīties Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām.”

 

 

 

 

3.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumu  ar  3.1 pantu šādā redakcijā:

“3.1 pants. Biroja direktora vietnieks

(1) Biroja direktors ieceļ amatā Biroja direktora vietnieku.

(2) Biroja direktora prombūtnes laikā un gadījumos, kad  Biroja direktors ir atbrīvots vai atlaists no amata vai arī izbeidzies Biroja direktora pilnvaru termiņš, viņa pienākumus pilda Biroja direktora vietnieks.

(3) Biroja direktora vietnieka amatalga ir 50 procenti no likumā noteiktās Biroja direktora amatalgas.”

 

 

 

Atbalstīt

4. Papildināt likumu  ar  3.1 pantu šādā redakcijā:

“3.1 pants. Biroja direktora vietnieks

(1) Biroja direktors ieceļ amatā Biroja direktora vietnieku.

(2) Biroja direktora prombūtnes laikā un gadījumos, kad  Biroja direktors ir atbrīvots vai atlaists no amata vai arī izbeidzies Biroja direktora pilnvaru termiņš, viņa pienākumus pilda Biroja direktora vietnieks.

(3) Biroja direktora vietnieka amatalga ir 50 procenti no likumā noteiktās Biroja direktora amatalgas.”

5.pants. Biroja kompetence sūdzību izskatīšanā

(1) Sūdzību izskatīšanas kārtību reglamentē šis likums un likums "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās".

 

4. 5.pantā:

papildināt  pirmo daļu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

“Birojs izskata sūdzības viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, Birojs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus.”;

 

 

 

 

 

 

 

5. 5.pantā:

papildināt  pirmo daļu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

“Birojs izskata sūdzības viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, Birojs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus.”;

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajā likumā "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību normās cilvēktiesību jomā".

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajā likumā "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību normās cilvēktiesību jomā".

 

6.pants. Tiesības pieprasīt informāciju un paskaidrojumus

(1) Birojam ir tiesības pieprasīt informāciju no jebkuras valsts un pašvaldību institūcijas un fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām varētu būt zināma informācija par izskatāmo cilvēktiesību pārkāpumu.

(2) Pēc Biroja uzaicinājuma attiecīgajai personai ir pienākums ierasties noteiktajā laikā un vietā, sniegt nepieciešamos paskaidrojumus un atbildēt uz jautājumiem par izskatāmā cilvēktiesību pārkāpuma apstākļiem. Ja personai nav iespējams ierasties vai sniegt paskaidrojumu, par to jāpaziņo Birojam un jānorāda iemesli. Darba devējam, arī valsts un pašvaldību institūcijām, nav tiesību aizkavēt uzaicinātās personas ierašanos Birojā.

(3) Nevienam nav tiesību kavēt Biroju tā uzdevumu pildīšanā, kā arī aizturēt, ietekmēt un sodīt personu par sadarbošanos ar Biroju vai par Biroja norādījumu vai lēmumu izpildīšanu, izņemot institūcijas un amatpersonas, kurām šādas tiesības noteiktas ar likumu.

(4) Par informācijas vai paskaidrojuma nesniegšanu, kā arī par neierašanos bez attaisnojoša iemesla, ja saņemts Biroja uzaicinājums, amatpersona ir atbildīga saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

 

5. Papildināt  6.pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Biroja darbiniekiem ir tiesības apmeklēt slēgta tipa iestādes bez speciālas atļaujas saņemšanas, apskatīt visas telpas un satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs, bez iestādes darbinieku klātbūtnes.

(4) Biroja darbiniekiem ir tiesības uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu vai izglītības vai aprūpes un audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par panta piekto un sesto daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt  6.pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Biroja darbiniekiem ir tiesības apmeklēt slēgta tipa iestādes bez speciālas atļaujas saņemšanas, apskatīt visas telpas un satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs, bez iestādes darbinieku klātbūtnes.

(4) Biroja darbiniekiem ir tiesības uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu vai izglītības vai aprūpes un audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par panta piekto un sesto daļu.

 

9.pants. Priekšlikumi un ierosinājumi cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai

Savus priekšlikumus un ierosinājumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai Birojs nosūta attiecīgai institūcijai vai amatpersonai. Amatpersonai, kurai nosūtīts priekšlikums, mēneša laikā ir jāsniedz Birojam rakstveida atbilde.

 

6. Aizstāt 9.panta pirmajā teikumā vārdus “institūcijai vai amatpersonai” ar vārdiem “iestādei vai personai”.

 

 

 

 

 

 

 

7. Aizstāt 9.panta pirmajā teikumā vārdus “institūcijai vai amatpersonai” ar vārdiem “iestādei vai personai”.

 

 

7. Papildināt likumu ar 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Tiesības būt par personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvi

Pēc sūdzības izskatīšanas Birojam ir tiesības, aizstāvot personu tiesības un likumiskās intereses, ar aizskartās personas piekrišanu iesniegt iestādei iesniegumu vai tiesai pieteikumu tādās administratīvajās lietās vai civillietās, kurās prasības būtība ir saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu.”

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Aizstāt 10. panta nosaukumā vārdu “tiesisko” ar vārdu “likumisko”.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

8. Papildināt likumu ar 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Tiesības būt par personas tiesību un likumisko interešu aizstāvi

Pēc sūdzības izskatīšanas Birojam ir tiesības, aizstāvot personu tiesības un likumiskās intereses, ar aizskartās personas piekrišanu iesniegt iestādei iesniegumu vai tiesai pieteikumu tādās administratīvajās lietās vai civillietās, kurās prasības būtība ir saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu.”

 

 

8. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības."

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības."

 

 


Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Likumprojekts 3. lasījumam

 

 

Grozījumi Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju

 

 

Izdarīt Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt 1.panta pirmajā daļā vārdus “un Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajam likumam “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”” ar vārdiem “starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām cilvēktiesību jomā”.

 

2. 2.pantā:

papildināt 3.punktu pēc vārda “pārkāpumu” ar vārdiem “arī atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu”;

papildināt 5.punktu pēc vārda “grupu” ar vārdiem “un vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā”;

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

“61) veikt tādas iestādes funkcijas, kura ir atbildīga par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā;”;

papildināt 7.punktu pēc vārda “līgumiem” ar vārdiem “un Eiropas Savienības tiesību normām”.

 

3. 3.pantā:

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) sakarā ar Biroja reorganizāciju vai likvidāciju.”;

papildināt piekto daļu ar vārdiem “un nosaka Biroja darbinieku darba samaksas sistēmu piešķirtā budžeta ietvaros”;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Biroja direktors var piedalīties Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām.”

 

4. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

“3.1 pants. Biroja direktora vietnieks

(1) Biroja direktors ieceļ amatā Biroja direktora vietnieku.

(2) Biroja direktora prombūtnes laikā un gadījumos, kad Biroja direktors ir atbrīvots vai atlaists no amata vai arī izbeidzies Biroja direktora pilnvaru termiņš, viņa pienākumus pilda Biroja direktora vietnieks.

(3) Biroja direktora vietnieka amatalga ir 50 procenti no likumā noteiktās Biroja direktora amatalgas.”

 

5. 5.pantā:

papildināt pirmo daļu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

“Birojs izskata sūdzības viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, Birojs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus.”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajā likumā “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi”” ar vārdiem “starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību normās cilvēktiesību jomā”.

 

6. Papildināt 6.pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Biroja darbiniekiem ir tiesības apmeklēt slēgta tipa iestādes bez speciālas atļaujas saņemšanas, apskatīt visas telpas un satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs, bez iestādes darbinieku klātbūtnes.

(4) Biroja darbiniekiem ir tiesības uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu vai izglītības vai aprūpes un audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par panta piekto un sesto daļu.

 

7. Aizstāt 9.panta pirmajā teikumā vārdus “institūcijai vai amatpersonai” ar vārdiem “iestādei vai personai”.

 

8. Papildināt likumu ar 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Tiesības būt par personas tiesību un likumisko interešu aizstāvi

Pēc sūdzības izskatīšanas Birojam ir tiesības, aizstāvot personu tiesības un likumiskās intereses, ar aizskartās personas piekrišanu iesniegt iestādei iesniegumu vai tiesai pieteikumu tādās administratīvajās lietās vai civillietās, kurās prasības būtība ir saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu.”

 

9. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības.”