Projekts 2

Likumprojekts 2. lasījumam

26.10.05

  Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                             

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

 “Grozījumi  Likumā  par Valsts cilvēktiesību biroju”

(dok.nr.4524; reģ.nr.1321; Ministru kabineta noteikumi nr.539;

dok.nr.4482; reģ.nr.1294 iekļauts kā priekšlikumi 2. lasījumam)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

 

1. lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

(16)

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā  redakcija

 2. lasījumam

Likums par Valsts cilvēktiesību biroju

Izdarīt Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 1.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 1.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Valsts cilvēktiesību biroja darbības mērķis un juridiskais statuss

(1) Valsts cilvēktiesību birojs (turpmāk - Birojs) ir patstāvīga valsts iestāde, kas veicina cilvēka un pilsoņa pamattiesību un pamatbrīvību (turpmāk - cilvēktiesības) ievērošanu Latvijas Republikā atbilstoši Satversmei starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem cilvēktiesību jomā. Šo mērķi Birojs īsteno, pildot šā likuma 2.pantā norādītos uzdevumus.

 

1. Aizstāt 1.panta pirmajā daļā vārdus "un Latvijai saistošiem starptautis­kajiem līgumiem cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajam likumam "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem cilvēktiesību jomā".

 

1.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 Izteikt likumprojekta 1.pantu  šādā redakcijā:

“1. Aizstāt 1.panta pirmajā daļā vārdus "un Latvijai saistošiem starptautis­kajiem līgumiem cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajam likumam "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām cilvēktiesību jomā"”.

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Aizstāt 1.panta pirmajā daļā vārdus "un Latvijai saistošiem starptautis­kajiem līgumiem cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajam likumam "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām cilvēktiesību jomā".

2.pants. Biroja uzdevumi

Biroja uzdevumi ir šādi:

1) sniegt sabiedrībai vispusīgu informāciju par cilvēktiesībām, kā arī veicināt šo tiesību atzīšanu un izprašanu;

2) sniegt sabiedrībai vispusīgu informāciju par Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām cilvēktiesībām, garantijām un pienākumiem;

3) izskatīt jebkuru sūdzību par cilvēktiesību pārkāpumu;

4) nekavējoties reaģēt uz cilvēktiesību pārkāpšanas faktiem, kā arī pēc savas iniciatīvas noskaidrot apstākļus, kas varētu radīt šādus pārkāpumus;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministru kabinets

(dok.nr.4482; reģ.nr.1294)

 

Papildināt 2. panta  3.punktu aiz vārda "pārkāpumu" ar vārdiem "arī atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

2. 2.pantā:

papildināt 3.punktu pēc vārda "pārkāpumu" ar vārdiem "arī atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu";

5) pētīt situāciju cilvēktiesību ievērošanā valstī, it īpaši jomās, kas skar mazaizsargāto sabiedrības grupu;

6) izstrādāt programmas cilvēktiesību ievērošanas sekmēšanai, kā arī koordinēt cilvēktiesību jomā izstrādāto citu valsts un pašvaldību institūciju un darba grupu sagatavoto programmu īstenošanu;

 

< ![if !supportEmptyParas]> 

3.

Ministru kabinets

(dok.nr.4482; reģ.nr.1294)

Papildināt 2. panta 5.punktu aiz vārda "grupu" ar vārdiem "un vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā".

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt  5.punktu pēc vārda "grupu" ar vārdiem "un vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā";

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ministru kabinets

(dok.nr.4482; reģ.nr.1294)

Papildināt 2. pantu  ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) īstenot iestādes funkcijas, kura atbildīga par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā;".

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Papildināt 2. pantu  ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) veikt tādas iestādes funkcijas, kura ir atbildīga par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā;".

 

 

 

 

Atbalstīt,

izteikt komisijas precizētā redakcijā

priekšl.nr.5

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"61) veikt tādas iestādes funkcijas, kura ir atbildīga par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu Latvijas Republikā;";

 

7) veikt Latvijas tiesību normu analīzi, lai noskaidrotu to atbilstību Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem un Eiropas Savienības tiesību normām cilvēktiesību jomā;

8) ne retāk kā reizi gadā sniegt Saeimai un Ministru kabinetam rakstveida ziņojumu par Biroja darbu un reizi ceturksnī - rakstveida pārskatu par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem.

 

2. Papildināt 2.panta 7.punktu aiz vārda "līgumiem" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tiesību normām".

 

 

 

 

papildināt 7. punktu pēc vārda "līgumiem" ar vārdiem "un Eiropas Savienības tiesību normām".

 

3.pants. Biroja direktors

(1) Biroju vada direktors, kuru pēc Ministru kabineta ierosinājuma uz četriem gadiem ieceļ amatā Saeima.

(2) Biroja direktoru atbrīvo vai atlaiž no amata Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

(3) Biroja direktoru no amata atbrīvo:

1) pēc paša vēlēšanās;

2) sakarā ar ievēlēšanu vai iecelšanu citā amatā;

3) sakarā ar ievēlēšanu politiskās partijas vadībā vai tās revīzijas struktūrā;

4) veselības stāvokļa dēļ;

5) sakarā ar Valsts cilvēktiesību biroja reorganizāciju vai likvidāciju.

 

3. Papildināt 3.panta trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) sakarā ar Valsts cilvēktiesību biroja reorganizāciju vai likvidāciju."

 

 

6.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta 3.pantu  šādā redakcijā :

“Papildināt 3. panta trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) sakarā ar Biroja reorganizāciju vai likvidāciju."

 

 

 

Atbalstīt

3.pantā:

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) sakarā ar Biroja reorganizāciju vai likvidāciju.";

 

 

(4) Biroja direktoru no amata atlaiž:

1) ja viņš ir notiesāts un spriedums ir stājies spēkā;

2) par likuma pārkāpumu, kas saistīts ar Biroja darbu un izraisījis būtiskas nevēlamas sekas;

3) par apkaunojošu nodarījumu, kas nav savienojams ar Biroja direktora statusu;

4) par neatbilstību ieņemamam amatam.

(5) Biroja direktors apstiprina Biroja štatus un struktūru likumā noteiktajā kārtībā.

(6) Biroja direktora amatalga tiek pielīdzināta ministra amatalgai.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Izglītības un zinātnes ministrijas Parlamentārais sekretārs

 

Papildināt likuma 3.pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Biroja direktora amata pildīšanai nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, maģistra grāds tiesību zinātnēs vai doktora zinātniskais grāds tiesību zinātnēs.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likuma 3.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

„(7) Biroja direktors var piedalīties Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām.”

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likuma 3.pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

(8) Ja Biroja direktoru atbrīvo vai atlaiž no amata vai arī izbeidzies viņa pilnvaru termiņš, Biroja direktora pienākumus pilda viņa vietnieks līdz brīdim, kad Saeima ieceļ amatā jaunu Biroja direktoru.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt  pantu ar septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(7) Biroja direktors var piedalīties Ministru kabineta sēdēs ar padomdevēja tiesībām.

 (8) Ja Biroja direktoru atbrīvo vai atlaiž no amata vai arī izbeidzies viņa pilnvaru termiņš, Biroja direktora pienākumus pilda viņa vietnieks līdz brīdim, kad Saeima ieceļ amatā jaunu Biroja direktoru.”

 

 

5.pants. Biroja kompetence sūdzību izskatīšanā

(1) Sūdzību izskatīšanas kārtību reglamentē šis likums un likums "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 5.panta pirmo daļu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

„Birojs izskata sūdzības viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, Birojs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus.”

 

 

 

 

Atbalstīt

4. 5.pantā:

papildināt  pirmo daļu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

„Birojs izskata sūdzības viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, Birojs to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus.”;

 

(2) Birojs izskata sūdzības par Satversmē, starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību aktos cilvēktiesību jomā noteikto cilvēka un pilsoņa tiesību pārkāpumiem.

 

4. Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus "Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajā likumā "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību aktos cilvēktiesību jomā".

 

11.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt likumprojekta 4.pantu  šādā redakcijā:

“4. Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus "Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajā likumā "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību normās cilvēktiesību jomā"”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos cilvēktiesību jomā, kā arī konstitucionālajā likumā "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi"" ar vārdiem "starptautiskajos līgumos un Eiropas Savienības tiesību normās cilvēktiesību jomā".

 

6.pants. Tiesības pieprasīt informāciju un paskaidrojumus

(1) Birojam ir tiesības pieprasīt informāciju no jebkuras valsts un pašvaldību institūcijas un fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām varētu būt zināma informācija par izskatāmo cilvēktiesību pārkāpumu.

(2) Pēc Biroja uzaicinājuma attiecīgajai personai ir pienākums ierasties noteiktajā laikā un vietā, sniegt nepieciešamos paskaidrojumus un atbildēt uz jautājumiem par izskatāmā cilvēktiesību pārkāpuma apstākļiem. Ja personai nav iespējams ierasties vai sniegt paskaidrojumu, par to jāpaziņo Birojam un jānorāda iemesli. Darba devējam, arī valsts un pašvaldību institūcijām, nav tiesību aizkavēt uzaicinātās personas ierašanos Birojā.

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt  6.pantu ar jaunu trešo  daļu šādā redakcijā:

“ (3) Biroja darbiniekiem ir tiesības apmeklēt slēgta tipa iestādes bez speciālas atļaujas saņemšanas, apskatīt visas telpas un satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs, bez iestādes darbinieku klātbūtnes.”

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt 6.pantu ar jaunu  ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Biroja darbiniekiem ir tiesības uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu vai izglītības vai aprūpes un audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par panta piekto un sesto daļu.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Papildināt  6.pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Biroja darbiniekiem ir tiesības apmeklēt slēgta tipa iestādes bez speciālas atļaujas saņemšanas, apskatīt visas telpas un satikties ar personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs, bez iestādes darbinieku klātbūtnes.

(4) Biroja darbiniekiem ir tiesības uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu vai izglītības vai aprūpes un audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas.”;

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par panta piekto un sesto daļu.

 

 (3) Nevienam nav tiesību kavēt Biroju tā uzdevumu pildīšanā, kā arī aizturēt, ietekmēt un sodīt personu par sadarbošanos ar Biroju vai par Biroja norādījumu vai lēmumu izpildīšanu, izņemot institūcijas un amatpersonas, kurām šādas tiesības noteiktas ar likumu.

(4) Par informācijas vai paskaidrojuma nesniegšanu, kā arī par neierašanos bez attaisnojoša iemesla, ja saņemts Biroja uzaicinājums, amatpersona ir atbildīga saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. Priekšlikumi un ierosinājumi cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai

Savus priekšlikumus un ierosinājumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai Birojs nosūta attiecīgai institūcijai vai amatpersonai. Amatpersonai, kurai nosūtīts priekšlikums, mēneša laikā ir jāsniedz Birojam rakstveida atbilde.

 

 

14.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Aizstāt 9.panta pirmajā teikumā vārdus „institūcijai vai amatpersonai” ar vārdiem „iestādei vai personai”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

6. Aizstāt 9.panta pirmajā teikumā vārdus “institūcijai vai amatpersonai” ar vārdiem “iestādei vai personai”.

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Papildināt likumu ar 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Tiesības būt par personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvi

Pēc sūdzības izskatīšanas Birojam ir tiesības, aizstāvot personu tiesības un likumiskās intereses, ar aizskartās personas piekrišanu iesniegt iestādei iesniegumu vai tiesai pieteikumu tādās administratīvajās lietās vai civillietās, kurās prasības būtība ir saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu.”

 

 

 

 

Atbalstīt

7. Papildināt likumu ar 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Tiesības būt par personas tiesību un tiesisko interešu aizstāvi

Pēc sūdzības izskatīšanas Birojam ir tiesības, aizstāvot personu tiesības un likumiskās intereses, ar aizskartās personas piekrišanu iesniegt iestādei iesniegumu vai tiesai pieteikumu tādās administratīvajās lietās vai civillietās, kurās prasības būtība ir saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu.”

 

 

 

16.

Ministru kabinets

(dok.nr.4482; reģ.nr.1294)

 

Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības."

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Padomes 2000.gada 29.jūnija direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības."