Rīgā

 

Rīgā

 

2005.gada 14.septembrī, Nr.9/9-4.2-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” (reģ.nr.1318, 1.las.) Komisija nolēma atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.

 

 

 

  Priekšsēdētāja                                                                         J.Stalidzāne

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

 

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 5.panta pirmo, otro un trešo daļu aiz vārdiem "ir veiktas" ar vārdiem "vai bija jāveic".

 

2. Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā pabalsta pieprasīšanas dienā."

 

3. Papildināt 9.panta otro daļu aiz vārdiem "ir veiktas" ar vārdiem "vai bija jāveic".

 

4. Aizstāt 16.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "ģenerāldirektora vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu" ar vārdiem "direktora vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu".

 

5. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amatpersonas lēmumu par bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu persona var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas."