Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā ( reģ. nr 1317)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija, (dok. nr.4519)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi (0)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

 

 

 

Grozījumi Augu šķirņu aizsardzības likumā

 

 Izdarīt Augu šķirņu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

NAV.

 

 Izdarīt Augu šķirņu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

10.pants. Pilnvarotais pārstāvis

1. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Pilnvarotais pārstāvis

 

 

 

 

1. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Pilnvarotais pārstāvis

 

(1) Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē pilnvaroto pārstāvi, pamatojoties uz selekcionāra pilnvarojumu, un izsniedz pilnvarotā pārstāvja apliecību.

Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē pilnvaroto pārstāvi, pamato­joties uz selekcionāra pilnvarojumu."

 

 

 

 

Valsts augu aizsardzības dienests reģistrē pilnvaroto pārstāvi, pamato­joties uz selekcionāra pilnvarojumu."

 

(2) Pilnvarotais pārstāvis var būt tikai Latvijas pilsonis, persona, kurai ir tiesības uz nepilsoņa pasi, persona, kurai Latvija ir pastāvīgā dzīvesvieta, kā arī Latvijā reģistrēta juridiskā persona.

 

 

 

 

 

 

(3) Citu valstu personas iesniegumu iesniedz tikai ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību.

 

 

 

 

 

11.pants. Selekcionāra personiskās tiesības

 

 

 

 

 

(1) Selekcionāram (fiziskajai personai) neatkarīgi no tā, kas ir selekcionāra tiesību īpašnieks, ir personiskas tiesības, kuras nav nododamas citai personai un nepāriet mantojumā. Tās ir tiesības:

 

 

 

 

 

 

1) tikt minētam materiālos un publikācijās par attiecīgo šķirni;

2. Papildināt 11.panta pirmās daļas 1.punktu aiz vārdiem "par attiecīgo šķir­ni" ar vārdiem "kā arī apliecībā par selekcionāra tiesību piešķiršanu".

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

2. Papildināt 11.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārdiem "par attiecīgo šķir­ni" ar vārdiem "kā arī apliecībā par selekcionāra tiesību piešķiršanu".

 

2) iesniegt priekšlikumus par šķirnes nosaukumu;

 

 

 

 

 

3) pretendēt uz taisnīgu atlīdzību par šķirnes izmantošanu ar darba devēju noslēgtajā līgumā paredzētajos gadījumos.

 

 

 

 

 

(2) Šā panta pirmajā daļā noteiktās tiesības to pārkāpšanas gadījumā var aizsargāt tiesā tādā pašā kārtībā, kādā tiek aizsargātas autortiesības.

 

 

 

 

 

12.pants. Nacionālās augu šķirņu padomes un Valsts augu aizsardzības dienesta uzdevumi šķirņu aizsardzības jomā

 

 

 

 

 

 

(1) Nacionālā augu šķirņu padome iesniedz Zemkopības ministrijai un citām institūcijām priekšlikumus par lauksaimniecības kultūraugu selekcijas virzieniem un selekcionāra tiesību aizsardzību.

 

 

 

 

 

(2) Valsts augu aizsardzības dienests:

 

 

 

 

 

1) pieņem un izvērtē iesniegumus un citus ar tiem saistītos dokumentus;

 

 

 

 

 

2) veic selekcionāra tiesību piešķiršanas nosacījumu ekspertīzi;

 

 

 

 

 

3) saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātajiem kritērijiem pieņem lēmumu par citās valstīs veiktas šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu;

3.  12.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) pieņem lēmumu par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pār­baudes (turpmāk - šķirnes pārbaude) rezultātu atzīšanu;";

 

 

 

 

3.  12.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) pieņem lēmumu par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pār­baudes (turpmāk - šķirnes pārbaude) rezultātu atzīšanu;";

 

4) organizē šķirņu pārbaudi;

papildināt otrās daļas 4.punktu aiz vārda "organizē" ar vārdiem "veic vai   kontrolē";

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

papildināt otrās daļas 4.punktu pēc vārda "organizē" ar vārdiem "veic vai   kontrolē";

 

5) pieņem lēmumu par selekcionāra tiesību piešķiršanu, spēka zaudēšanu un anulēšanu;

 

 

 

 

 

6) izsniedz apliecības par selekcionāra tiesību piešķiršanu;

 

 

 

 

 

7) reģistrē licences selekcionāra tiesību nodošanai;

 

 

 

 

 

8) kārto Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistru;

 

 

 

 

 

9) atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar starptautiskajām organizācijām;

 

 

 

 

 

10) veic citas šajā likumā paredzētās funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) veic visas darbības atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par augu šķirņu aizsardzību."

 

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

 

"11) veic visas darbības atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktiem par augu šķirņu aizsardzību."

 

 

13.pants. Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrs

 

 

 

 

 

(1) Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā (turpmāk — Reģistrs) ietver informāciju par iesniegumiem un aizsargātajām šķirnēm.

 

 

 

 

 

(2) Reģistrā par iesniegumiem iekļaujamas šādas ziņas:

4.  13.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Reģistrā par iesniegumiem iekļaujamas šādas ziņas:

 

 

 

 

4.  13.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Reģistrā par iesniegumiem iekļaujamas šādas ziņas:

 

1) iesnieguma reģistrācijas numurs un datums;

1) iesnieguma reģistrācijas numurs un datums

 

 

 

1) iesnieguma reģistrācijas numurs un datums;

2) selekcionāra vai viņa pilnvarotā pārstāvja (turpmāk — iesniedzējs) nosaukums, adrese un, ja iesniedzējs nav selekcionārs, pilnvarojums;

2) selekcionāra nosaukums un adrese

 

 

 

2) selekcionāra nosaukums un adrese;

3) pieteiktais šķirnes nosaukums;

3) ja ir pilnvarotais pārstāvis, pilnvarotā pārstāvja nosaukums, adrese, pilnvarojuma datums, numurs un derīguma termiņš

 

 

 

3) ja ir pilnvarotais pārstāvis, - pilnvarotā pārstāvja nosaukums, adrese, pilnvarojuma datums, numurs un derīguma termiņš;

4) selekcionāra nosaukums un adrese;

4) pieteiktais šķirnes nosaukums vai pagaidu apzīmējums

 

 

 

4) pieteiktais šķirnes nosaukums vai pagaidu apzīmējums;

5) šķirnes apraksta tehniskā anketa vai šķirnes apraksts, kas izveidots, veicot šķirnes pārbaudi (turpmāk — šķirnes apraksts);

5) šķirnes apraksta tehniskās anketas reģistrācijas numurs un datums vai pēc šķirnes pārbaudes izveidotā oficiālā šķirnes apraksta (turpmāk - šķirnes apraksts) reģistrācijas numurs un datums

 

 

 

5) šķirnes apraksta tehniskās anketas reģistrācijas numurs un datums vai pēc šķirnes pārbaudes izveidotā oficiālā šķirnes apraksta (turpmāk - šķirnes apraksts) reģistrācijas numurs un datums;

6) prioritātes datums;

6) šķirnes pārbaudes pārskata reģistrācijas numurs un datums

 

 

 

6) šķirnes pārbaudes pārskata reģistrācijas numurs un datums;

7) informācija par iesnieguma izskatīšanas gaitu.

7) reģistrēto iesniegumu publikācijas datums

 

 

 

7) reģistrēto iesniegumu publikācijas datums;

 

8) pieteikto un reģistrēto šķirnes nosaukumu publikācijas datumi

 

 

 

8) pieteikto un reģistrēto šķirnes nosaukumu publikācijas datumi;

 

9) prioritātes datums

 

 

 

9) prioritātes datums;

 

10) informācija par iesnieguma izskatīšanas gaitu."

 

 

 

10) informācija par iesnieguma izskatīšanas gaitu.";

(3) Reģistrā par aizsargātajām šķirnēm iekļaujamas šādas ziņas:

 

 

 

 

 

1) numurs, ar kādu šķirne iekļauta Reģistrā;

 

 

 

 

 

2) selekcionāra tiesību īpašnieka, selekcionāra, pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese;

 

 

 

 

 

3) šķirnes nosaukums;

 

 

 

 

 

4) šķirnes apraksts;

 

 

 

 

 

5) norāde par šķirnes komponentiem, ja tie tiek izmantoti šķirnes pavairošanai;

 

 

 

 

 

6) selekcionāra tiesību piešķiršanas datums, termiņš, uz kādu selekcionāra tiesības piešķirtas, selekcionāra tiesību spēka zaudēšana un anulēšana;

 

 

 

 

 

7) informācija par izsniegtajām licencēm.

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) informācija par izsniegtajām piespiedu licencēm, reģistrētajām licencēm un reģistrētajiem licences līgumiem;";

 

 

 

izteikt trešās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) informācija par izsniegtajām piespiedu licencēm, reģistrētajām licencēm un reģistrētajiem licences līgumiem;";

 

papildināt trešo daļu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 

"8) informācija par licences īpašnieka nosaukuma maiņu;

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

 

"8) informācija par licences īpašnieka nosaukuma maiņu;

 

9) informācija par selekcionāra tiesību aizsardzības  valsts nodevas samaksu."

 

 

 

 

9) informācija par selekcionāra tiesību aizsardzības  valsts nodevas samaksu."

 

(4) Par Reģistrā iekļaujamo ziņu sniegšanu, to patiesumu, papildināšanu un grozīšanu ir atbildīgs iesniedzējs un selekcionāra tiesību īpašnieks.

 

 

 

 

 

14.pants. Iesniegums selekcionāra tiesību piešķiršanai

 

 

 

 

 

(1) Iesniedzējs iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam. Iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtību nosaka zemkopības ministra izdota instrukcija.

5. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Selekcionārs vai viņa pilnvarotais pārstāvis (turpmāk - iesniedzējs) iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam. Iesnieguma izska­tīšanas un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

 

 

 

 

5. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Selekcionārs vai viņa pilnvarotais pārstāvis (turpmāk - iesniedzējs) iesniedz iesniegumu Valsts augu aizsardzības dienestam. Iesnieguma izska­tīšanas un reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

 

(2) Iesniegumu veido aizpildīta iesnieguma veidlapa un šādi pievienotie dokumenti:

 

 

 

 

 

1) šķirnes apraksts;

 

 

 

 

 

2) populārs šķirnes apraksts;

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

 

 

 

 

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

 

3) par iesnieguma iesniegšanu izdarītā maksājuma dokumenta kopija;

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdu "iesniegšanu" ar vārdu "izskatīšanu";

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdu "iesniegšanu" ar vārdu "izskatīšanu";

 

4) pilnvarojums, ja iesniedzējs nav selekcionārs;

 

 

 

 

 

5) dokumenti, kas minēti šā likuma 15.pantā, ja tiek pieprasīta konvencijprioritāte;

 

 

 

 

 

6) pirmās selekcionāra tiesību piešķiršanas apliecības kopija, ja selekcionāra tiesības aizsargātas citās valstīs.

 

 

 

 

 

(3) Iesniegumu reģistrē, ja iesniegta šķirnes apraksta tehniskā anketa un iesnieguma veidlapā norādīta šāda informācija:

papildināt trešās daļas ievaddaļu aiz vārda "anketa" ar vārdiem "un maksājuma do­kumenta kopija par iesnieguma izskatīšanu";

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

papildināt trešās daļas ievaddaļu pēc vārda "anketa" ar vārdiem "un maksājuma do­kumenta kopija par iesnieguma izskatīšanu";

 

1) iesniedzēja nosaukums un adrese;

 

 

 

 

 

2) selekcionāra nosaukums un adrese, ja iesniedzējs nav selekcionārs;

 

 

 

 

 

3) pieteiktais šķirnes nosaukums;

 

 

 

 

 

4) valsts, kurā iesniegums reģistrēts, un reģistrācijas datums, ja tiek pieprasīta konvencijprioritāte.

 

 

 

 

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona, ja selek­cionārs ir šā likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā minētā persona."

 

 

 

 

papildināt trešo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

 

"5) šā likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktā minētā persona, ja selek­cionārs ir šā likuma 8.panta pirmās daļas 2.punktā minētā persona."

 

(4) Iesnieguma veidlapu aizpilda latviešu valodā. Ja iesniegumam pievienotie dokumenti ir kādā no svešvalodām, V alsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības pieprasīt to tulkojumu latviešu valodā.

 

 

 

 

 

(5) Ja šķirne veidota, izmantojot citas šķirnes (komponentus), iesniedzējam ir tiesības pieprasīt, lai informācija par šķirnes komponentiem tiktu uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju.

 

 

 

 

 

(6) Pēc iesnieguma reģistrācijas šķirni uzskata par vispārzināmu un tai piemēro pagaidu aizsardzību.

 

 

 

 

 

15.pants. Konvencijprioritāte

 

 

 

 

 

(1) Iesniedzējam, kas noteiktā kārtībā iesniedzis iesniegumu citā Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) dalībvalstī, 12 mēnešu laikā ir tiesības iesniegt Latvijā iesniegumu attiecībā uz to pašu šķirni, izmantojot pirmā iesnieguma prioritāti. Noteikto 12 mēnešu laika periodu sāk skaitīt no dienas, kas seko pirmā iesnieguma iesniegšanas dienai.

 

6. Aizstāt 15.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "iesniegšanas" ar vār­du "reģistrēšanas".

 

 

 

 

6. Aizstāt 15.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "iesniegšanas" ar vār­du "reģistrēšanas".

 

(2) Lai apliecinātu prioritāti, iesniedzējs triju mēnešu laikā pēc iesnieguma reģistrācijas Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz reģistrēta, prioritātes datumu apstiprinoša iesnieguma kopiju.

 

 

 

 

 

 

(3) Iesniedzējam ir tiesības triju gadu laikā pēc prioritātes datuma iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestam papildu informāciju, dokumentus vai materiālus, kas nepieciešami iesnieguma izvērtēšanai un šķirnes pārbaudei.

 

 

 

 

 

 

(4) Cita iesnieguma reģistrācija par pirmajā iesniegumā minēto šķirni, šīs šķirnes izmantošana vai ziņu publicēšana par to nevar būt par iemeslu otrā iesnieguma noraidīšanai. Minētās darbības nevar būt arī par pamatu, lai rastos jebkādas trešās personas tiesības uz šķirni.  

 

 

 

 

 

18.pants. Šķirnes pārbaude

7. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Šķirnes pārbaude

 

 

 

 

7. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. Šķirnes pārbaude

 

(1) Valsts augu aizsardzības dienests organizē šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi saskaņā ar zemkopības ministra apstiprinātu instrukciju. Kultūraugu atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudes metodiku apstiprina zemkopības ministrs.

 

 (1) Valsts augu aizsardzības dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā organizē vai veic šķirnes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu.

 

 

 

 

 

 (1) Valsts augu aizsardzības dienests Ministru kabineta noteiktajā kārtībā organizē vai veic šķirnes pārbaudi un pieņem lēmumu par šķirnes pārbaudes rezultātu atzīšanu.

 

(2) Ja šķirnei, par kuru iesniegts iesniegums, atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude veikta citā valstī, iesniedzējs iesniedz šķirnes aprakstu Valsts augu aizsardzības dienestam.

(2) Šķirnes pārbaudes metodiku kultūraugu sugām, kurām minēto pārbaudi veic Latvijā, apstiprina Ministru kabinets.

 

 

 

 

(2) Šķirnes pārbaudes metodiku kultūraugu sugām, kurām minēto pārbaudi veic Latvijā, apstiprina Ministru kabinets.

 

 

(3) Ja šķirnei, par kuru iesniegts iesniegums, šķirnes pārbaude veikta citā valstī, Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina šķirnes apraksta un šķirnes pārbaudes pārskata saņemšanu no oficiālās šķirnes pārbaudes veikšanas iestādes un pieprasa no tās oriģinālo šķirnes sēklu paraugu."

 

 

 

 

(3) Ja šķirnei, par kuru iesniegts iesniegums, šķirnes pārbaude veikta citā valstī, Valsts augu aizsardzības dienests nodrošina šķirnes apraksta un šķirnes pārbaudes pārskata saņemšanu no oficiālās šķirnes pārbaudes veikšanas iestādes un pieprasa no tās oriģinālo šķirnes sēklu paraugu."

 

19.pants. Lēmums par selekcionāra tiesību piešķiršanu

 

 

 

 

 

(1) Pēc tam, kad pabeigta šķirnes pārbaude (ja tāda bija nepieciešama), Valsts augu aizsardzības dienests nosūta iesniedzējam paziņojumu par pārbaudes rezultātiem. Iesniedzējam ir tiesības divu mēnešu laikā iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestam iebildumus par veikto šķirnes pārbaudi.

 

 

 

 

 

(2) Selekcionāra tiesības piešķir:

 

 

 

 

 

1) ja iesniegta pilnībā aizpildīta iesnieguma veidlapa un pievienoti šā likuma 14.panta otrajā daļā minētie dokumenti;

 

 

 

 

 

2) saskaņā ar šā likuma 3., 4., 5., 6. un 7.panta noteikumiem.

 

 

 

 

 

(3) Selekcionāra tiesības piešķir ar Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumu, kas stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. Valsts augu aizsardzības dienests rakstveidā informē iesniedzēju par minēto lēmumu un izsniedz apliecību par selekcionāra tiesību piešķiršanu.

 

 

8. Aizstāt 19.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus "un izsniedz apliecību par selekcionāra tiesību piešķiršanu" ar vārdiem "izsniedz apliecību par selekcionāra tiesību piešķiršanu un iekļauj šķirni Reģistrā".

 

 

 

 

8. Aizstāt 19.panta trešās daļas otrajā teikumā vārdus "un izsniedz apliecību par selekcionāra tiesību piešķiršanu" ar vārdiem "izsniedz apliecību par selekcionāra tiesību piešķiršanu un iekļauj šķirni Reģistrā".

 

20.pants. Šķirnes nosaukums un tā reģistrēšanas kārtība

 

 

 

 

 

(1) Šķirnes nosaukumu piesaka, iesniedzot iesniegumu. Ja šķirne ir vispārzināma, to piesaka ar iepriekš lietoto nosaukumu. Ja iesniegums vienlaikus iesniegts vairākās valstīs, iesniedzējs lieto vienu un to pašu šķirnes nosaukumu. Pēc selekcionāra tiesību piešķiršanas un šķirnes aizsardzības izbeigšanās lieto reģistrēto šķirnes nosaukumu.

 

 

 

 

 

(2) Šķirnes nosaukumam jāatbilst Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) prasībām attiecībā uz kultūraugu starptautisko nomenklatūru. Šķirnes nosaukums var sastāvēt no vārdiem, burtu un skaitļu kombinācijas, kā arī no skaitļiem, ja tā ir pieņemta prakse nosaukuma piešķiršanā. Nosaukumam jābūt tādam, lai pēc tā varētu atpazīt šķirni un lai to varētu skaidri atšķirt no tās pašas sugas vai radniecīgu augu sugu šķirņu nosaukumiem un reģistrētiem firmu nosaukumiem, kā arī jāatbilst valodas normām.

 

 

 

 

 

(3) Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda pieteiktā nosaukuma atbilstību šā panta pirmās un otrās daļas noteikumiem. Ja pieteiktais nosaukums:

 

 

 

 

 

 

1) ir atbilstošs, to publicē. Ieinteresētajām personām ir tiesības triju mēnešu laikā no tā publicēšanas dienas iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestam iebildumus par pieteikto šķirnes nosaukumu. Valsts augu aizsardzības dienests informē iesniedzēju par saņemtajiem iebildumiem un lēmumu par šķirnes nosaukuma atbilstību šā likuma noteikumiem;

9.  20.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) ir atbilstošs, to publicē. Ieinteresētajām personām ir tiesības triju mēnešu laikā no tā publicēšanas dienas iesniegt Valsts augu aizsardzības die­nestam iebildumus par pieteikto šķirnes nosaukumu. Valsts augu aizsardzības dienests informē iesniedzēju par saņemtajiem iebildumiem un, ja tie ir pamatoti, rīkojas saskaņā ar šīs daļas 2.punktu. Valsts augu aizsardzības die­nests paziņo  par lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz iebildumiem, iebildumu iesniedzējam un  UPOV un Eiropas Savienības dalīb­valstīm;";

 

 

 

 

9.  20.pantā:

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) ir atbilstošs, to publicē. Ieinteresētajām personām ir tiesības triju mēnešu laikā no tā publicēšanas dienas iesniegt Valsts augu aizsardzības die­nestam iebildumus par pieteikto šķirnes nosaukumu. Valsts augu aizsardzības dienests informē iesniedzēju par saņemtajiem iebildumiem un, ja tie ir pamatoti, rīkojas saskaņā ar šīs daļas 2.punktu. Valsts augu aizsardzības die­nests paziņo  par lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz iebildumiem, iebildumu iesniedzējam un  UPOV un Eiropas Savienības dalīb­valstīm;";

 

2) nav atbilstošs, iesniedzējs mēneša laikā iesniedz priekšlikumu par jaunu šķirnes nosaukumu. Ja iesniedzējs priekšlikumu neiesniedz, iesniegumu noraida, par to rakstveidā informējot iesniedzēju.

 

 

 

 

 

(4) Šķirnes nosaukumu reģistrē reizē ar selekcionāra tiesību piešķiršanu.

papildināt ceturto daļu aiz vārda "piešķiršanu" ar vārdiem "vai ar atsevišķu lēmumu".

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

papildināt ceturto daļu pēc vārda "piešķiršanu" ar vārdiem "vai ar atsevišķu lēmumu".

 

(5) Valsts augu aizsardzības dienests reģistrētu šķirnes nosaukumu atzīst par nepiemērotu, ja:

 

 

 

 

 

1) nosaukums reģistrēts, neievērojot šā panta pirmās un otrās daļas noteikumus;

 

 

 

 

 

2) saņemts selekcionāra tiesību īpašnieka rakstveida lūgums;

 

 

 

 

 

3) saņemts attiecīgs augstākas institūcijas lēmums vai tiesas nolēmums.

 

 

 

 

 

(6) Šķirnes nosaukumu, kas atzīts par nepiemērotu, atceļ, reģistrējot jaunu nosaukumu.

 

 

 

 

 

21.pants. Publikācijas

 

 

 

 

 

Valsts augu aizsardzības dienests publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” šādu informāciju:

 

 

 

 

 

1) reģistrētie un noraidītie iesniegumi;

10.  21.pantā:

papildināt 1.punktu aiz vārda "reģistrētie" ar vārdu "atsauktie";

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

10.  21.pantā:

papildināt 1.punktu pēc vārda "reģistrētie" ar vārdu "atsauktie";

 

2) pieteiktie šķirņu nosaukumi un nosaukumu maiņa aizsargātajām šķirnēm;

 

 

 

 

 

3) selekcionāra tiesību piešķiršana, spēka zaudēšana vai anulēšana;

 

 

 

 

 

4) selekcionāra, selekcionāra tiesību īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja maiņa;

 

 

 

 

 

5) citi ar šo likumu saistīti paziņojumi.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts augu aizsardzības dienests šā panta pirmajā daļā minēto informāciju publicē arī periodiskajā izdevumā "Latvijas augu šķirņu biļetens", kuru nosūta visām UPOV un Eiropas Savienības dalībvalstīm."

 

 

 

 

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Valsts augu aizsardzības dienests šā panta pirmajā daļā minēto informāciju publicē arī periodiskajā izdevumā "Latvijas Augu Šķirņu Biļetens", kuru nosūta visām UPOV un Eiropas Savienības dalībvalstīm."

 

22.pants. Valsts nodeva

Selekcionāra tiesību īpašnieks vai pilnvarotais pārstāvis par selekcionāra tiesību aizsardzību maksā valsts nodevu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

11. Papildināt 22.pantu aiz vārda "apmērā" ar vārdiem "un iesniedz mak­sājumu apliecinošu dokumentu Valsts augu aizsardzības dienestam

 

 

Redakcionāli

precizēts

11. Papildināt 22.pantu pēc vārda "apmērā" ar vārdiem "un iesniedz mak­sājumu apliecinošu dokumentu Valsts augu aizsardzības dienestam”.

24.pants. Selekcionāra tiesību ierobežojumi

12. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

 

"24.pants. Selekcionāra tiesību ierobežojumi

 

 

 

 

12. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

 

"24.pants. Selekcionāra tiesību ierobežojumi

 

Lauksaimniecības produkcijas ražotāji par to ražas produktu pavairošanu, kuri iegūti no pašu iesētās aizsargātās šķirnes, selekcionāra tiesību īpašniekam maksā atlīdzību pēc savstarpējas vienošanās, bet tā nepārsniedz 50 procentus no atlīdzības par licencētu tās pašas šķirnes pavairošanas materiālu tai pašai platībai.

(1)  Lai nodrošinātu lauksaimniecisko ražošanu, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir tiesības bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas izmantot pavairošanai ražas produktus, kas iegūti viņu īpašumā vai lietošanā esošajos laukos no pašu iesētās Latvijā aizsargātās šķirnes (kura nav hibrīda vai sintētiska šķirne), ja tiek audzētas šādas augu sugas - dzeltenā lupīna (Lupinus luteus L.), lucerna (Medicago sativa L.), zirņi (Pisum sativum L.), lauka pupas (Vicia faba L.), sējas vīķi (Vicia sativa L.), auzas (Avena sativa L.), mieži (Hordeum vulgare L.), rudzi (Secale cereale L.), tritikāle (x Triticosecale Wittm.), mīkstie kvieši (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.), kartupeļi (Solanum tuberosum L.), ripsis [Brassica napus L. (partim)], rapsis [Brassica rapa L. (partim)], lini (Linum usitatissimum L.), izņemot šķiedras linus.

 

 

 

(1)  Lai nodrošinātu lauksaimniecisko ražošanu, lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir tiesības bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas izmantot pavairošanai ražas produktus, kas iegūti viņu īpašumā vai lietošanā esošajos laukos no pašu iesētās Latvijā aizsargātās šķirnes (kura nav hibrīda vai sintētiska šķirne), ja tiek audzētas šādas augu sugas : dzeltenā lupīna (Lupinus luteus L.), lucerna (Medicago sativa L.), zirņi (Pisum sativum L.), lauka pupas (Vicia faba L.), sējas vīķi (Vicia sativa L.), auzas (Avena sativa L.), mieži (Hordeum vulgare L.), rudzi (Secale cereale L.), tritikāle (x Triticosecale Wittm.), mīkstie kvieši (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.), kartupeļi (Solanum tuberosum L.), ripsis [Brassica napus L. (partim)], rapsis [Brassica rapa L. (partim)], lini (Linum usitatissimum L.), izņemot šķiedras linus.

 

(2) Lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuriem ir mazas saimniecības, drīkst izmantot šā panta pirmajā daļā minētās augu sugas ražas produktu pa­vairošanai pašu saimniecībā, nemaksājot atlīdzību selekcionāra tiesību īpašniekam.

 

 

 

(2) Lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuriem ir mazas saimniecības, drīkst izmantot šā panta pirmajā daļā minētās augu sugas ražas produktu pa­vairošanai pašu saimniecībā, nemaksājot atlīdzību selekcionāra tiesību īpašniekam.

 

(3) Mazas saimniecības šā likuma izpratnē ir saimniecības, kuru īpašumā vai lietošanā šā panta pirmajā daļā minēto augu sugu (izņemot kartupeļus) kopējā platība nepārsniedz 20 hektārus, bet kartupeļiem – trīs hekt­ārus.

 

 

Redakcionāli

precizēts

(3) Mazas saimniecības šā likuma izpratnē ir tādas saimniecības, kuru īpašumā vai lietošanā šā panta pirmajā daļā minēto augu sugu (izņemot kartupeļus) kopējā platība nepārsniedz 20 hektārus, bet kartupeļiem – trīs hekt­ārus.

 

 

(4) Ja citi lauksaimniecības produkcijas ražotāji bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas izmanto pavairošanai šā panta pirmajā daļā minētās augu sugu šķirnes pašu saimniecībā, tie maksā atlīdzību 50 procentu apmērā no atlīdzības par licencētu tās pašas šķirnes pavairošanas materiālu tai pašai pla­tībai."

 

 

 

 

 

(4) Ja citi lauksaimniecības produkcijas ražotāji bez selekcionāra tiesību īpašnieka atļaujas izmanto pavairošanai šā panta pirmajā daļā minētās augu sugu šķirnes pašu saimniecībā, tie maksā atlīdzību 50 procentu apmērā no atlīdzības par licencētu tās pašas šķirnes pavairošanas materiālu tai pašai pla­tībai."

26.pants. Selekcionāra tiesību spēkā esamības periods

 

 

 

 

 

(1) Selekcionāra tiesības tiek iegūtas dienā, kad pieņemts lēmums par selekcionāra tiesību piešķiršanu, un ir spēkā līdz divdesmit piektā kalendāra gada beigām, vīnogulāju un koku sugām — līdz trīsdesmitā kalendāra gada beigām no tiesību piešķiršanas gada.

13. Papildināt 26.panta pirmo daļu aiz vārdiem "divdesmit piektā kalen­dāra gada beigām" ar vārdu "kartupeļiem".

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

13. Papildināt 26.panta pirmo daļu pēc vārdiem "divdesmit piektā kalen­dāra gada beigām" ar vārdu "kartupeļiem".

(2) Pēc selekcionāra tiesību īpašnieka pamatota iesnieguma saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības pagarināt šā panta pirmajā daļā minēto termiņu vēl uz pieciem gadiem.

 

 

 

 

 

 

14. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

 

"32.1 pants. Selekcionāra tiesību īstenošana, ja biotehnoloģiskais  izgudrojums ir aizsargāts ar patentu

 

 

 

 

14. Papildināt likumu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

 

"32.1 pants. Selekcionāra tiesību īstenošana, ja biotehnoloģiskais  izgudrojums ir aizsargāts ar patentu

 

 

(1) Ja selekcionārs grib iegūt selekcionāra tiesības uz augu šķirni vai izmantot tās, lietojot ar patentu aizsargāto biotehnoloģisko izgudrojumu, viņš aizsargājamās šķirnes izmantošanai iegūst licenci un par to maksā atlīdzību.

 

 

 

(1) Ja selekcionārs grib iegūt selekcionāra tiesības uz augu šķirni vai izmantot tās, lietojot ar patentu aizsargāto biotehnoloģisko izgudrojumu, viņš aizsargājamās šķirnes izmantošanai iegūst licenci un par to maksā atlīdzību.

 

 

 

(2) Selekcionārs var pieteikties uz piespiedu licenci ar patentu aizsargātā izgudrojuma neierobežotai izmantošanai, ja:

 

 

 

(2) Selekcionārs var pieteikties uz piespiedu licenci ar patentu aizsargātā izgudrojuma neierobežotai izmantošanai, ja:

 

1) vienkāršas licences iegūšana no patenta īpašnieka nav bijusi sekmīga;

 

 

 

1) vienkāršas licences iegūšana no patenta īpašnieka nav bijusi sekmīga;

 

2) viņš var pierādīt, ka aizsargājamā šķirne ietver nozīmīgu tehnisku progresu ar ievērojamu ekonomisko nozīmi salīdzinājumā ar patentam pieteikto izgudrojumu.

 

 

 

2) viņš var pierādīt, ka aizsargājamā šķirne ietver nozīmīgu tehnisku progresu ar ievērojamu ekonomisko nozīmi salīdzinājumā ar patentam pieteikto izgudrojumu.

 

(3) Ja patenta īpašnieks izmanto ar selekcionāra tiesībām aizsargāto šķirni, selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības pretendēt uz pretlicenci un atlīdzību."

 

 

 

(3) Ja patenta īpašnieks izmanto ar selekcionāra tiesībām aizsargāto šķirni, selekcionāra tiesību īpašniekam ir tiesības pretendēt uz pretlicenci un atlīdzību."

33.pants. Pavairošanas materiāla sertificēšana vai atbilstības novērtēšana

15. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

 

"33.pants. Pavairošanas materiāla sertificēšana vai atbilstības novērtēšana

 

 

 

 

15. Izteikt 33.pantu šādā redakcijā:

 

"33.pants. Pavairošanas materiāla sertificēšana vai atbilstības novērtēšana

 

Aizsargāto šķirņu pavairošanas materiāla sertificēšanu vai atbilstības novērtēšanu veic, ja pavairošanas materiāla audzētājs vai sagatavotājs ir selekcionāra tiesību īpašnieks vai viņam ir izsniegta Valsts augu aizsardzības dienestā reģistrēta licence.

Šķirnēm, kurām selekcionāra tiesības piešķirtas Latvijā vai tās aizsargātas ar Eiropas Savienības selekcionāru tiesībām, pavairošanas materiāla ser­tificēšanu vai atbilstības novērtēšanu veic, ja pavairošanas materiāla audzētājs vai sagatavotājs ir selekcionāra tiesību īpašnieks vai viņam ir Valsts augu aiz­sardzības dienestā reģistrēts licences līgums."

 

 

 

 

Šķirnēm, kurām selekcionāra tiesības piešķirtas Latvijā vai tās aizsargātas ar Eiropas Savienības selekcionāru tiesībām, pavairošanas materiāla ser­tificēšanu vai atbilstības novērtēšanu veic, ja pavairošanas materiāla audzētājs vai sagatavotājs ir selekcionāra tiesību īpašnieks vai viņam ir Valsts augu aiz­sardzības dienestā reģistrēts licences līgums."

 

34.pants. Šķirnes pārbaude tās aizsardzības periodā

 

 

 

 

 

(1) Šķirnes viendabīguma un stabilitātes pārbaudei tās aizsardzības periodā Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības pieprasīt, lai šķirnes selekcionāra tiesību īpašnieks piegādā pavairošanas materiālu, dokumentāciju un citu informāciju, kas nepieciešama pārbaudes veikšanai.

 

 

 

 

 

(2) Valsts augu aizsardzības dienestam ir tiesības pārbaudīt šķirnes uzturēšanu tās aizsardzības periodā. Šķirnes uzturēšanu veic selekcionāra tiesību īpašnieks.

16. Izslēgt 34.panta otro daļu.

 

 

 

 

16. Izslēgt 34.panta otro daļu.

 

Pārejas noteikums

17. Aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi".

 

 

 

 

17.Pārejas noteikumā: aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

 

 Atzīt par spēku zaudējušu likumu “Par augu šķirņu aizsardzību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 18.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1999, 23.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

 

"2. Ministru kabinets:

 

 

 

"2. Ministru kabinets:

 

1) līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētos noteikumus;

 

 

 

1) līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 18.panta pirmajā daļā minētos noteikumus;

 

2) līdz 2006.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 14.panta pirmajā daļā minētos noteikumus;

 

 

 

2) līdz 2006.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 14.panta pirmajā daļā minētos noteikumus;

 

3) līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 

 

3) līdz 2007.gada 1.decembrim izdod šā likuma 18.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

 

 3. Šā likuma 33.panta noteikumi attiecībā uz pavairošanas materiāla atbilstības novērtēšanu stājas spēkā 2006.gada 1.aprīlī."

 

 

 

 

 3. Šā likuma 33.panta noteikumi attiecībā uz pavairošanas materiāla atbilstības novērtēšanu stājas spēkā 2006.gada 1.aprīlī."

 

 

19. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direk­tīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

 

 

 

 

19. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direk­tīvu šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija Direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā."

 

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 6.jūlija direktīvas 98/44/EK par izgudrojumu tiesisko aizsardzību biotehnoloģijā."