Likums Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2005.gadam""

Pielikumi un paskaidrojumi

 

Projekts

 

 

Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2005.gadam”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2005.gadam” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004,__.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.pantu šādā redakcijā:

„1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2005.gadam ieņēmumos      2 705 626 967 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2005.gadam izdevumos 2 848 486 199 latu apmērā un tīrajos aizdevumos — -1 672 032 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 4. un 5.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 177 764 663 latu apmērā, tajā skaitā:

1)    republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 115 982 953 latu apmērā saskaņā ar 6., 7., 8. un 9.pielikumu;

2)    republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 30 251 596 latu apmērā saskaņā ar 10.pielikumu;

3)    republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 6 929 929 latu apmērā saskaņā ar 11.pielikumu;

4)    pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 349 874 latu apmērā saskaņā ar 12.pielikumu;

5)    plānošanas reģionu, rajonu un vietējo pašvaldību teritorijas plānojuma izstrādei 829 354 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6)    investīcijām pašvaldībām 21 147 126 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

7)    pašvaldību apvienošanās (sadarbības) projektu sagatavošanai un administratīvo teritoriju izpētei 12 000 latu apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

8) pašvaldību pasākumiem 2 261 831 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 7 436 543 latu apmērā, tajā skaitā:

1)    pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā;

2)    Administratīvi teritoriālās reformas likuma izpildei 33 646 latu apmērā;

3)    reģionālo attīstības aģentūru kapacitātes veicināšanai 250 000 latu apmērā.

5.pants. Apstiprināt valsts nozīmes pasākumu veikšanai valsts akciju sabiedrībai “Valsts informācijas tīkla aģentūra” valsts budžeta finansētos ieņēmumus un izdevumus 2 390 418 latu apmērā saskaņā ar 14.pielikumu.”

2. Izteikt 8. un 9.pantu šādā redakcijā:

„8.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās 1 114 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2005.gadā var sniegt valsts galvojumus 54 840 000 latu apmērā saskaņā ar 16.pielikumu.

9.pants. Noteikt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu saistību kopējo pieļaujamo palielinājumu 43 283 918 latu apmērā. Pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu noteikt 29 283 918 latu apmērā, tajā skaitā 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu nodrošināšanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Finanšu ministram ir tiesības mainīt pašvaldību finanšu stabilizācijas aizdevumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 14 000 000 latu apmērā.”

3. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

„12.pants. Apstiprināt izdevumus programmai “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2005.gadā 155 005 230 latu apmērā saskaņā ar 17.pielikumu. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

          4. Papildināt 24.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

          „(2) Atļaut finanšu ministram dzēst Pārtikas un veterinārā dienesta valsts aizdevumus 832 262 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) no Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma un atbilstoši samazināt Pārtikas un veterinārā dienesta aizņēmuma saistības no Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas piešķirtā aizdevuma.”

5. Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

„25.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības fondu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” 16 000 000 latu Eiropas Savienības politiku instrumentu un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.”

6. Izslēgt 32. un 33.pantu.

7. Papildināt likumu ar 35., 36.,37. un 38.pantu šādā redakcijā:

„35.pants. Finanšu ministrijai pēc valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” saistību, kas izriet no 2001.gada 26.novembra līguma starp valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un Eiropas Padomes Attīstības banku par 7 019 240 eiro un 9 591 610 ASV dolāru aizdevumu un no 2001.gada 26.novembra līguma starp valsts akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku un zemes banka” un Ziemeļu Investīciju banku par 7 019 240 eiro un 9 591 610 ASV dolāru aizdevumu, pārņemšanas un pēc valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” veiktās saistību atmaksas valsts budžetā, pārskaitīt finanšu līdzekļus 20 000 000 latu apmērā valsts akciju sabiedrības „Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitāla palielināšanai.

          36.pants. Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanas likuma nodrošināšanai paredzētos līdzekļus Kultūras ministrijas programmā 11.00.00 “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai” 986 797 latu apmērā no Latvijas Bankas maksājumiem par valsts kapitāla izmantošanu un likuma “Par Latvijas Banku “ 18.1 pantā paredzētajiem Latvijas Bankas maksājumiem valsts budžetā uzkrāt Kultūras ministrijas atvērtajā norēķinu kontā “Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts” Valsts kasē.

          37.pants. Noteikt, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas programmā 12.00.00 „Atbalsts novadiem” paredzēto apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

          38.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “NATO valstu valdības vadītāju sanāksmes un ar to saistīto drošības pasākumu nodrošināšana” paredzētās apropriācijas izlietojumu nosaka Ministru kabinets, veicot nepieciešamo apropriācijas pārdali starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem.”

8. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.

9. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.

10. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.

11. Izteikt 4.pielikumu šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.

12. Izteikt 5.pielikumu šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.

13. Izteikt 6.pielikumu šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.

14. Izteikt 8.pielikumu šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.

15. Izteikt 10.pielikumu šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

16. Izteikt 11.pielikumu šā likuma 9.pielikumā dotajā redakcijā.

17. Izteikt 13.pielikumu šā likuma 10.pielikumā dotajā redakcijā.

18. Izteikt 14.pielikumu šā likuma 11.pielikumā dotajā redakcijā.

19. Izteikt 15.pielikumu šā likuma 12.pielikumā dotajā redakcijā.

20. Izteikt 17.pielikumu šā likuma 13.pielikumā dotajā redakcijā.

21. Papildināt likumu ar jaunu 18.pielikumu šā likuma 14.pielikumā dotajā redakcijā.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

Saturs

1.-5. pielikums

6.-11.pielikums

12.pielikums

13.-14.pielikums

Paskaidrojumi

Anotācija