Saeimas Prezidijam

     .09.2005.

9/8 -

 

 

           Saeimas Prezidijam

 

 

          

           Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 13. septembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā"   (Reģ. nr.1315)       (Dok. nr.4514, 4514A) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

          

 

 

 

           Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

                   

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā

 

Izdarīt Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

 

"1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) elektroniskais pasts – pakalpojumu veids, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklam pievienoto datoru lietotājiem iespēju nosūtīt un saņemt ziņojumu;

2) informācijas sabiedrības pakalpojums – distances pakalpojums (puses vienlaicīgi nesatiekas), kuru parasti sniedz par maksu, izmantojot elektro­nis­kus līdzekļus (elektroniskas datu apstrādes un uzglabāšanas, tajā skaitā ciparu saspiešanas, iekārtas), un pēc pakalpojuma saņēmēja individuāla pieprasījuma. Informācijas sabiedrības pakalpojumi ietver preču un pakalpojumu elektronisku tirdzniecību, komerciālo paziņojumu sūtīšanu, iespēju piedāvāšanu informācijas meklēšanai, piekļuvei pie tās un informācijas ieguvei, pakalpojumus, kas nodro­šina informācijas pārraidi elektronisko sakaru tīklā vai piekļuvi elektronisko sakaru tīklam, informācijas glabāšanu;

3) komerciāls paziņojums – jebkāds paziņojums elektroniskā veidā, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai pakalpojumu reklamēšanai vai arī tāda komersanta, organizācijas vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komerc­dar­bību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību. Par komer­ciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par pakalpojuma sniedzēju un tā darbību (domēna vārds vai elektroniskā pasta adrese);

4) koordinētā sfēra – joma, kur ir spēkā normatīvajos aktos noteikta informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanas kārtība (prasības attiecībā uz komercdarbības uzsākšanu un veikšanu), kā arī prasības attiecībā uz informā­cijas sabiedrības pakalpojumiem. Koordinētajā sfērā neietilpst prasības attiecībā uz precēm vai to piegādi;

5) starpnieka pakalpojuma sniedzējs – informācijas sabiedrības pakal­poju­ma sniedzējs, kas nodrošina informācijas pārraidi elektronisko sakaru tīklā, piekļuvi elektronisko sakaru tīklam vai informācijas glabāšanu."

 

2. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

 

"9.pants. Komerciāla paziņojuma sūtīšanas aizliegums

(1) Aizliegts izmantot komerciāla paziņojuma sūtīšanai automātiskās zvanīšanas (galiekārtu) sistēmas, kas darbojas bez cilvēka līdzdalības (automā­tiskās izsaukumierīces), faksa aparātus (faksimilus) vai elektronisko pastu, kurus izmantojot iespējams individuāls kontakts ar pakalpojumu saņēmēju, ja pakal­pojumu saņēmējs iepriekš nav devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu.

(2) Ja pakalpojuma sniedzēji ar tirdzniecību saistītiem mērķiem iegūst no savu pakalpojumu saņēmējiem elektroniskā pasta adreses, tie var izmantot minētās elektroniskā pasta adreses arī turpmākai tiešai tirdzniecībai, vienlaicīgi nodrošinot pakalpojumu saņēmējam iespēju bez maksas (iesniedzot iesniegumu vai nosūtot paziņojumu elektroniski) jebkurā laikā atteikties no turpmākas elektroniskā pasta izmantošanas šādam mērķim, ja pakalpojumu saņēmējs jau sākotnēji – brīdī, kad informācija par šo elektroniskā pasta adresi tiek ievākta, – nav iebildis pret elektroniskā pasta adreses izmantošanu komerciāla paziņojuma sūtīšanai.

(3) Cita veida komunikācija, izmantojot publiski pieejamus elektronisko sakaru pakalpojumus komerciāla paziņojuma sūtīšanai, var notikt, ja pakalpoju­mu saņēmējs iepriekš ir devis brīvu un nepārprotamu piekrišanu, izņemot šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos gadījumus.

(4) Aizliegts izmantot elektronisko pastu komerciāla paziņojuma sūtīša­nai, ja slēpj vai noklusē sūtītāja identitāti (arī tad, ja komunikāciju veic sūtītāja vārdā), vai lieto nederīgu elektroniskā pasta adresi, uz kuru pakalpojumu saņēmējs varētu sūtīt pieprasījumu pārtraukt komunikāciju.

(5) Katra aizliegta komerciāla paziņojuma sūtīšana ir atsevišķs pārkā­pums."

 

3. Izteikt sadaļu "Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām" šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 8.jūnija Direktīvas 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (Direktīva par elektronisko tirdzniecību);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.jūlija Direktīvas 98/48/EK, ar kuru groza Direktīvu 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 12.jūlija Direktīvas 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju)."