2005

2005. gada ____. septembrī

Nr.___________________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 14. septembra sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Zemessardzi” (reģ. nr. 1314) 1. lasījumam.

Komisija ir konceptuāli atbalstījusi minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs                                                               J.Dalbiņš

 

 

 

 

 

 

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi"

 

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Zemessardzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 16./17.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 14.nr.; 1997, 2., 8.nr.; 2000, 20.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 22.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 1.panta otro daļu aiz vārda "sastāvdaļa" ar vārdiem "un regulāro spēku rezerve".

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Zemessardzes uzdevumi

Zemessardze:

1) aizsargā valsts sauszemes teritoriju;

2) iesaista Latvijas Republikas pilsoņus valsts aizsardzības un sabiedris­kās kārtības nodrošināšanā;

3) piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanā;

4) pilda Nacionālo bruņoto spēku kaujas atbalsta un kaujas nodrošinājuma funkcijas;

5) sagatavo personālsastāvu dalībai starptautiskajās operācijās, kā arī citu Zemessardzes uzdevumu izpildei;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piedalās vispārējās drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā."

 

3. Izteikt 3.panta nosaukumu, pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

 

"3.pants. Zemessardzes sadarbība ar valsts un pašvaldību institūci­jām, komersantiem, biedrībām un politiskajām partijām

(1) Valsts un pašvaldību institūcijas, komersanti un biedrības sniedz palīdzību Zemessardzei tās uzdevumu izpildē.

(2) Zemessardze sadarbojas ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministri­jas padotībā esošajām valsts institūcijām un citām valsts un pašvaldību institūcijām un atbalsta tās likumpārkāpumu novēršanā."

 

4. Izslēgt 5.panta piektajā daļā vārdu "(nodaļā)".

 

5. Izteikt 11.panta septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Zemessardzes komandierim ir tiesības pieprasīt un bez maksas saņemt no visām valsts un pašvaldību institūcijām, komersantiem un biedrībām ziņas jautājumos, kas saistīti ar Zemessardzes darbības jomu."

 

6. Izteikt 50.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Zemessardze tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem."