Grozijumi preču un pakalpojumu loteriju likumā

02.12.2005

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā”

(reģ.nr. 1313) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(4)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Preču un pakalpojumu loteriju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Preču un pakalpojumu loteriju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. (1) Ja prece, kuras realizācijas veicināšanai organizē loteriju, ir avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums, uz to neattiecas šā likuma 5.pantā minētais ierobežojums.

(2) Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, tas līdz katra attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam saņem loterijas atļauju. Ja iepriekš minētais preses izdevums ir deleģējis preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības citai personai, loterijas atļauja iepriekš minētajā termiņā jāsaņem šai personai.

(3) Laimestu fondu avīzes, žurnāla, biļetena vai cita periodiskā izdevuma organizētajai preču loterijai nosaka, saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās preču loterijās piedāvātos laimestus, kuru ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā vērtība pārsniedz 500 latus. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad loteriju organizē trešā persona.

 

1.  6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, kuru atsevišķo ar grāmatvedības dokumentiem apstiprināto laimestu vērtība nav lielāka par 500 latiem, tas ne vēlāk kā 15 dienas pirms attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmā da­tuma par lo­terijas organizēšanu paziņo Inspekcijai šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Laimestu fondu valsts nodevas samaksai par avīzes, žurnāla, biļetena vai cita periodiskā izdevuma preču loterijas organizēšanu nosaka, saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās preču loterijās piedāvātos atseviš­ķos laimestus, kuru ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā vērtība pār­sniedz 500 latus. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad loteriju organizē trešā persona."

 

 

 

1.  6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, kuru atsevišķo ar grāmatvedības dokumentiem apstiprināto laimestu vērtība nav lielāka par 500 latiem, tas ne vēlāk kā 15 dienas pirms attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmā da­tuma par lo­terijas organizēšanu paziņo Inspekcijai šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Laimestu fondu valsts nodevas samaksai par avīzes, žurnāla, biļetena vai cita periodiskā izdevuma preču loterijas organizēšanu nosaka, saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās preču loterijās piedāvātos atseviš­ķos laimestus, kuru ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā vērtība pār­sniedz 500 latus. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad loteriju organizē trešā persona."

7.pants.

(2) Preču loterijas laimests nevar būt bezķermeniska lieta.

2. Izslēgt 7.panta otro daļu.

 

 

 

2. Izslēgt 7.panta otro daļu.

15.pants. (1) Preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās jābūt pieejamiem attiecīgās preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem, un loterijas atļaujas saņēmējs, preču pārdevējs un pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par to, lai pēc loterijas dalībnieka pieprasījuma viņu ar šiem noteikumiem iepazīstina.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas noteikumos norāda loterijas atļaujas numuru.

3. Izteikt 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Loterijas atļaujas saņēmējs nodrošina, lai preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas vietā ir Inspekcijas apstiprināto preču vai pakalpojumu loterijas noteikumu kopija vai uz loterijas preces iepakojuma ir norāde par loterijas noteikumiem:

 

1

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likuma 15. panta pirmās daļas jaunajā redakcijā ievaddaļā tekstu pēc vārdiem ‘’vietā ir’’ ar vārdiem ‘’loterijas dalībniekam pieejama’’.

 

Atbalstīt

3. Izteikt 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Loterijas atļaujas saņēmējs nodrošina, lai preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas vietā ir loterijas dalībniekam pieejama Inspekcijas apstiprināto preču vai pakalpojumu loterijas noteikumu kopija vai uz loterijas preces iepakojuma ir norāde par loterijas noteikumiem:

 

 

1) loterijas sākuma un beigu datums;

 

 

 

1) loterijas sākuma un beigu datums;

 

2) vieta, kur var iepazīties ar Inspekcijas apstiprinātiem preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem (publikācija, interneta adrese vai tālruņa numurs).”

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likuma 15. panta pirmās daļas jaunās redakcijas 2. punktu šādā redakcijā:

‘’2) informācijas avots (publikācija, interneta adrese vai tālruņa numurs), kur var iepazīties ar Inspekcijas apstiprinātiem preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem.’’.

Atbalstīt

2) informācijas avots (publikācija, interneta adrese vai tālruņa numurs), kur var iepazīties ar Inspekcijas apstiprinātiem preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem.

18.pants. Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski. Loterijā laimējušo personu noteikšanā piedalās loterijas atļaujas saņēmēja pārstāvis un attiecīgās profesionālās asociācijas pārstāvis, kā arī Inspekcijas pārstāvis vai tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pārstāvis, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs.

 

4. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds ir lielāks par
7000 latiem, loterijā laimējušo personu noteikšanā piedalās Inspekcijas pārstāvis vai tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pārstāvis, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, un attiecīgās profesionālās aso­ciācijas pārstāvis.

 

 

 

4. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds ir lielāks par
7000 latiem, loterijā laimējušo personu noteikšanā piedalās Inspekcijas pārstāvis vai tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pārstāvis, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, un attiecīgās profesionālās aso­ciācijas pārstāvis.

 

(3) Par laimējušo personu noteikšanu sastāda protokolu. Protokolā norāda:

1) loterijas atļaujas saņēmēja nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru;

2) loterijas nosaukumu;

3) laimējušo personu noteikšanas vietu un datumu;

4) personas, kas piedalās laimējušo personu noteikšanā;

5) laimestu nosaukumu;

6) laimējušās personas vārdu un uzvārdu.”

 

 

 

(3) Par laimējušo personu noteikšanu sastāda protokolu. Protokolā norāda:

1) loterijas atļaujas saņēmēja nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru;

2) loterijas nosaukumu;

3) laimējušo personu noteikšanas vietu un datumu;

4) personas, kas piedalās laimējušo personu noteikšanā;

5) laimestu nosaukumu;

6) laimējušās personas vārdu un uzvārdu.”

19.pants. (1) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē visā Latvijas Republikas teritorijā, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs ne vēlāk kā piecas dienas pēc laimējušo personu noteikšanas paziņo vismaz vienā plašsaziņas līdzeklī, kas tiek izplatīts visā Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē kā momentloteriju, loterijas dalībnieks uzreiz pēc preces iegādes vai pakalpojuma līguma noslēgšanas uzzina, vai viņš ir laimējis, kā arī saņem iegūto laimestu.

5. Papildināt 19.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs paziņo tūlīt pēc laimējušo personu noteikšanas iznākošajā nākamajā izdevuma numurā.”

 

 

 

 

5. Papildināt 19.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs paziņo tūlīt pēc laimējušo personu noteikšanas iznākošajā nākamajā izdevuma numurā.”

 


 

20.pants. (1) Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās personas var piedalīties, nopērkot alkoholiskos dzērienus (tai skaitā alu), tabaku un zāles.

6.  20.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "kurās personas var piedalīties" ar vārdiem "spēlējot azartspēles, kā arī ";

3

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 20.panta 1.daļu sekojošā redakcijā:

“(1) Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās personas var piedalīties, nopērkot tabaku, zāles vai alkoholiskos dzērienus, izņemot alu, kura alkohola saturs nepārsniedz 6% un kura vienas vienības iepakojuma tilpums nav lielāks par 0,5 litriem.”

Neatbalstīt

6.  20.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "kurās personas var piedalīties" ar vārdiem "spēlējot azartspēles, kā arī ";

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas laimests nevar būt alkoholiskie dzērieni (tai skaitā alus), tabaka un zāles.

papildināt otro daļu pēc vārdiem "laimests nevar būt" ar vārdiem "piedalīšanās azartspēlēs, kā arī".

 

 

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem "laimests nevar būt" ar vārdiem "piedalīšanās azartspēlēs, kā arī".

 

 

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Noteikt, ka likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.