Grozijumi preču un pakalpojumu loteriju likumā

14.11.2005

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā” (reģ.nr. 1313.) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Preču un pakalpojumu loteriju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Preču un pakalpojumu loteriju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. (1) Ja prece, kuras realizācijas veicināšanai organizē loteriju, ir avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums, uz to neattiecas šā likuma 5.pantā minētais ierobežojums.

(2) Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, tas līdz katra attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam saņem loterijas atļauju. Ja iepriekš minētais preses izdevums ir deleģējis preču vai pakalpojumu loterijas organizēšanas tiesības citai personai, loterijas atļauja iepriekš minētajā termiņā jāsaņem šai personai.

(3) Laimestu fondu avīzes, žurnāla, biļetena vai cita periodiskā izdevuma organizētajai preču loterijai nosaka, saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās preču loterijās piedāvātos laimestus, kuru ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā vērtība pārsniedz 500 latus. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad loteriju organizē trešā persona.

1.  6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, kuru atsevišķo ar grāmatvedības dokumentiem apstiprināto laimestu vērtība nav lielāka par 500 latiem, tas ne vēlāk kā 15 dienu pirms attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmā datuma par loterijas organizēšanu paziņo Inspekcijai šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Laimestu fondu valsts nodevas samaksai par avīzes, žurnāla, biļetena vai cita periodiskā izdevuma preču loterijas organizēšanu nosaka, saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās preču loterijās piedāvātos atsevišķos laimestus, kuru ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā vērtība pārsniedz 500 latu. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad loteriju organizē trešā persona."

     

1.  6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, kuru atsevišķo ar grāmatvedības dokumentiem apstiprināto laimestu vērtība nav lielāka par 500 latiem, tas ne vēlāk kā 15 dienu pirms attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmā datuma par loterijas organizēšanu paziņo Inspekcijai šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Laimestu fondu valsts nodevas samaksai par avīzes, žurnāla, biļetena vai cita periodiskā izdevuma preču loterijas organizēšanu nosaka, saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās preču loterijās piedāvātos atsevišķos laimestus, kuru ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā vērtība pārsniedz 500 latu. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad loteriju organizē trešā persona."

7.pants.

(2) Preču loterijas laimests nevar būt bezķermeniska lieta.

2. Izslēgt 7.panta otro daļu.

     

2. Izslēgt 7.panta otro daļu.

15.pants. (1) Preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās jābūt pieejamiem attiecīgās preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem, un loterijas atļaujas saņēmējs, preču pārdevējs un pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par to, lai pēc loterijas dalībnieka pieprasījuma viņu ar šiem noteikumiem iepazīstina.

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas noteikumos norāda loterijas atļaujas numuru.

3. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās jābūt pieejamiem attiecīgās preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem, un par to ir atbildīgs loterijas atļaujas saņēmējs. Loterijas atļaujas saņēmējs nodrošina, lai pēc loterijas dalībnieka pieprasījuma preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās viņu ar šiem noteikumiem iepazīstina."

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Loterijas atļaujas saņēmējs nodrošina, lai preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas vietā ir Inspekcijas apstiprināto preču vai pakalpojumu loterijas noteikumu kopija, vai uz loterijas preces iepakojuma ir norāde par loterijas noteikumiem:

1) loterijas sākuma un beigu datums;

2) vieta, kur var iepazīties ar Inspekcijas apstiprinātiem preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem (publikācija, interneta adrese vai tālruņa numurs).”

Atbalstīt

3. Izteikt 15. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Loterijas atļaujas saņēmējs nodrošina, lai preču pārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas vietā ir Inspekcijas apstiprināto preču vai pakalpojumu loterijas noteikumu kopija, vai uz loterijas preces iepakojuma ir norāde par loterijas noteikumiem:

1) loterijas sākuma un beigu datums;

2) vieta, kur var iepazīties ar Inspekcijas apstiprinātiem preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem (publikācija, interneta adrese vai tālruņa numurs).”

18.pants. Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski. Loterijā laimējušo personu noteikšanā piedalās loterijas atļaujas saņēmēja pārstāvis un attiecīgās profesionālās asociācijas pārstāvis, kā arī Inspekcijas pārstāvis vai tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pārstāvis, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir uzskaitē kā nodokļu maksātājs.

4. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds ir lielāks par
7000 latiem, loterijā laimējušo personu noteikšanā piedalās Inspekcijas pārstāvis vai tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pārstāvis, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, un attiecīgās profesionālās asociācijas pārstāvis.

     

4. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

"18.pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds ir lielāks par
7000 latiem, loterijā laimējušo personu noteikšanā piedalās Inspekcijas pārstāvis vai tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pārstāvis, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, un attiecīgās profesionālās asociācijas pārstāvis.

 

 

(3) Par laimējušo personu noteikšanu sastāda izlozes protokolu. Protokolā norāda:

2

Juridiskais birojs

Likuma 18.panta jaunās redakcijas trešajā daļā:

ierosinām izslēgt vārdu “izlozes”.

Atbalstīt

(3) Par laimējušo personu noteikšanu sastāda protokolu. Protokolā norāda:

 

1) loterijas organizētāja nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru;

3

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 1.punktā vārdus “loterijas organizētāja” ar vārdiem “loterijas atļaujas saņēmēja”.

Atbalstīt

1) loterijas atļaujas saņēmēja nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru;

 

2) loterijas nosaukumu;

3) laimējušo personu noteikšanas vietu un datumu;

4) personas, kas piedalās laimējušo personu noteikšanā;

5) laimestu nosaukumu;

6) laimējušās personas vārdu un uzvārdu."

     

2) loterijas nosaukumu;

3) laimējušo personu noteikšanas vietu un datumu;

4) personas, kas piedalās laimējušo personu noteikšanā;

5) laimestu nosaukumu;

6) laimējušās personas vārdu un uzvārdu."

19.pants. (1) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē visā Latvijas Republikas teritorijā, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs ne vēlāk kā piecas dienas pēc laimējušo personu noteikšanas paziņo vismaz vienā plašsaziņas līdzeklī, kas tiek izplatīts visā Latvijas Republikas teritorijā.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē kā momentloteriju, loterijas dalībnieks uzreiz pēc preces iegādes vai pakalpojuma līguma noslēgšanas uzzina, vai viņš ir laimējis, kā arī saņem iegūto laimestu.

5. Papildināt 19.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs paziņo nākamajā izdevuma numurā, kas iznāk pēc laimējušo personu noteikšanas."

     

5. Papildināt 19.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs paziņo nākamajā izdevuma numurā, kas iznāk pēc laimējušo personu noteikšanas."

 

 

20.pants. (1) Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās personas var piedalīties, nopērkot alkoholiskos dzērienus (tai skaitā alu), tabaku un zāles.

6.  20.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "kurās personas var piedalīties" ar vārdiem "spēlējot azartspēles";

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Deputāts P.Kalniņš

Izteikt 20.panta 1.daļu šādā redakcijā:

“(1) Aizliegts organizēt preču vai pakalpojumu loterijas, kurās personas var piedalīties, nopērkot alkoholiskos dzērienus, kuru alkohola saturs pārsniedz 5%,, tabaku un zāles.”

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 6.pantā vārdus “spēlējot azartspēles” ar vārdiem “spēlējot azartspēles, kā arī”.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6.  20.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "kurās personas var piedalīties" ar vārdiem "spēlējot azartspēles, kā arī ";

(2) Preču vai pakalpojumu loterijas laimests nevar būt alkoholiskie dzērieni (tai skaitā alus), tabaka un zāles.

papildināt otro daļu aiz vārdiem "laimests nevar būt" ar vārdiem "piedalīšanās azartspēlēs".

6

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 6.pantā vārdus “piedalīšanās azartspēlēs” ar vārdiem “piedalīšanās azartspēlēs, kā arī”.

Atbalstīt

papildināt otro daļu aiz vārdiem "laimests nevar būt" ar vārdiem "piedalīšanās azartspēlēs, kā arī".