LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2005. gada 14. septembrī

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi  Preču un pakalpojumu loteriju likumā” (Reģ.nr. 1313, dok.nr. 4512) izskatīšanu 1.lasījumā.

          Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada                   14. septembra  sēdē un atbalstīja to.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

priekšsēdētājs                                               A.Slakteris

 

 


Likumprojekts

 

Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā

 

Izdarīt Preču un pakalpojumu loteriju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 15., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1.  6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums kalendārā gada ceturkšņa laikā organizē preču loterijas, kuru atsevišķo ar grāmatvedības dokumentiem apstiprināto laimestu vērtība nav lielāka par 500 latiem, tas ne vēlāk kā 15 dienu pirms attiecīgā ceturkšņa pirmā mēneša pirmā da­tuma par lo­terijas organizēšanu paziņo Inspekcijai šā likuma 4.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.";

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"(4) Laimestu fondu valsts nodevas samaksai par avīzes, žurnāla, biļetena vai cita periodiskā izdevuma preču loterijas organizēšanu nosaka, saskaitot viena kalendārā gada ceturkšņa laikā organizētajās preču loterijās piedāvātos atseviš­ķos laimestus, kuru ar grāmatvedības dokumentiem apstiprinātā vērtība pār­sniedz 500 latu. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad loteriju organizē trešā persona."

 

2. Izslēgt 7.panta otro daļu.

 

3. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

(1) Preču tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās jābūt pieeja­miem attiecīgās preču vai pakalpojumu loterijas noteikumiem, un par to ir atbildīgs loterijas atļaujas saņēmējs. Loterijas atļaujas saņēmējs nodrošina, lai pēc loterijas dalībnieka pieprasījuma preču tirdzniecības vai pakalpojumu snieg­šanas vietās viņu ar šiem noteikumiem iepazīstina."

 

4. Izteikt 18.pantu šādā redakcijā:

 

"18.pants. (1) Preču vai pakalpojumu loterijā laimējušās personas nosaka publiski.

(2) Ja preču vai pakalpojumu loterijas laimestu fonds ir lielāks par
7000 latiem, loterijā laimējušo personu noteikšanā piedalās Inspekcijas pārstāvis vai tās Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes pārstāvis, kurā loterijas atļaujas saņēmējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs, un attiecīgās profesionālās aso­ciācijas pārstāvis.

(3) Par laimējušo personu noteikšanu sastāda izlozes protokolu. Protokolā  norāda:

1) loterijas organizētāja nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas nu­muru;

2) loterijas nosaukumu;

3) laimējušo personu noteikšanas vietu un datumu;

4) personas, kas piedalās laimējušo personu noteikšanā;

5) laimestu nosaukumu;

6) laimējušās personas vārdu un uzvārdu."

 

5. Papildināt 19.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Ja preču vai pakalpojumu loteriju organizē avīze, žurnāls, biļetens vai cits periodiskais izdevums, par loterijas rezultātiem (laimējušām personām un laimestiem) loterijas atļaujas saņēmējs paziņo nākamajā izdevuma numurā, kas iznāk pēc laimējušo personu noteikšanas."

 

6.  20.pantā:

papildināt pirmo daļu aiz vārdiem "kurās personas var piedalīties" ar vār­diem "spēlējot azartspēles";

papildināt otro daļu aiz vārdiem "laimests nevar būt" ar vārdiem "pie­dalīšanās azartspēlēs".