Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likumprojekts

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu vadības likums” (reģ.nr.1312) izskatīšanai 2.lasījumā

 

1.lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir izveidot efektīvu un caurskatāmu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk – Kohēzijas fonds) projektu vadību Latvijā, ciktāl to nenosaka Eiropas Savienības tiesību akti.

1

Juridiskais birojs

Ierosinām mainīt likumprojekta 1.-3. pantu secību, t.i., līdzšinējo 3. pantu izteikt kā likumprojekta 1. pantu, līdzšinējo 1. pantu izteikt kā likumprojekta 2. pantu un līdzšinējo likumprojekta 2. pantu izteikt kā likumprojekta 3. pantu.

Atbalstīt

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir izveidot efektīvu un caurskatāmu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk – Kohēzijas fonds) projektu vadību Latvijā, ciktāl to nenosaka Eiropas Savienības tiesību akti.

2.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka par Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto vides infrastruktūras, transporta infrastruktūras projektu un ar to īstenošanu un vadību saistīto tehniskās palīdzības projektu (turpmāk – projekts) sagatavošanu, apstiprināšanu, īstenošanu un uzraudzību.

(2) Likums ir piemērojams projektiem, kuri tiek finansēti no Kohēzijas fonda un ir apstiprināti Eiropas Komisijā līdz 2006.gada 31.decembrim.

 

 

 

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka par Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto vides infrastruktūras, transporta infrastruktūras projektu un ar to īstenošanu un vadību saistīto tehniskās palīdzības projektu (turpmāk – projekts) sagatavošanu, apstiprināšanu, īstenošanu un uzraudzību.

(2) Likums ir piemērojams projektiem, kuri tiek finansēti no Kohēzijas fonda un ir apstiprināti Eiropas Komisijā līdz 2006.gada 31.decembrim.

3.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietoti šādi termini:

1) ietvara dokuments – Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanas nacionālais politikas plānošanas dokuments, kurā norādīti attiecīgās nozares mērķi, to sasniegšanas veidi un projektu atlases kritēriji, kā arī noteikti iespējamie Kohēzijas fonda projekti;

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā lietoti šādi termini:

1) ietvara dokuments – Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanas nacionālais politikas plānošanas dokuments, kurā norādīti attiecīgās nozares mērķi, to sasniegšanas veidi un projektu atlases kritēriji, kā arī noteikti iespējamie Kohēzijas fonda projekti;

2) vadošā iestāde – Finanšu ministrija;

3) maksājumu iestāde – Valsts kase;

4) starpniekinstitūcija – Vides ministrija (vides aizsardzības nozares projektiem) un Satiksmes ministrija (transporta nozares projektiem);

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 3. pantā terminus “vadošā iestāde”, “maksājumu iestāde” un “starpniekinstitūcija” un šo terminu skaidrojumus.

 

Atbalstīt

 


 

5) projekta iesniedzējs – valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kura iesniegusi projekta iesniegumu projekta īstenošanai par Kohēzijas fonda līdzekļiem;

 

3

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt termina “projekta iesniedzējs” skaidrojumu šādā redakcijā:

“projekta iesniedzējs – tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, kura iesniegusi projekta iesniegumu projekta īstenošanai par Kohēzijas fonda līdzekļiem”.

Atbalstīt

2) projekta iesniedzējs – tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, kura iesniegusi projekta iesniegumu projekta īstenošanai par Kohēzijas fonda līdzekļiem;

6) ieviešanas iestāde – valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kas īsteno projektu;

 

4

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt termina “ieviešanas iestāde” skaidrojumu šādā redakcijā:

“ieviešanas iestāde – tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, kas īsteno projektu;”.

Atbalstīt

3) ieviešanas iestāde – tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, kas īsteno projektu;

7) atbalsta saņēmējs – valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona, kas ir projekta īstenošanā radīto labumu saņēmēja;

 

5

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt termina “atbalsta saņēmējs” skaidrojumu šādā redakcijā:

“atbalsta saņēmējs - tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, kas ir projekta īstenošanā radītā labuma saņēmēja”.

Atbalstīt

4) atbalsta saņēmējs - tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, kas ir projekta īstenošanā radītā labuma saņēmēja;

8) projekta izpildītājs – fiziska vai juridiska persona, kas iepirkuma procedūrā ieguvusi tiesības sniegt pakalpojumus, veikt preču piegādes vai būvdarbus projekta īstenošanai.

6

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt termina “projekta izpildītājs” skaidrojumu pēc vārda “persona” ar vārdiem “vai šādu personu apvienība”.

Atbalstīt

5) projekta izpildītājs – fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība, kas iepirkuma procedūrā ieguvusi tiesības sniegt pakalpojumus, veikt preču piegādes vai būvdarbus projekta īstenošanai.

II nodaļa

Projektu vadībā iesaistītās institūcijas un to funkcijas projektu īstenošanā

 

 

 

II nodaļa

Projektu vadībā iesaistītās institūcijas un to funkcijas projektu īstenošanā

4.pants. Vadošā iestāde

(1) Vadošā iestāde nodrošina Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanas administratīvo vadību, iesaistīto iestāžu darba koordināciju un sadarbību ar Eiropas Komisiju.

7

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 4. panta pirmajā daļā vārdus “iesaistīto iestāžu” ar vārdiem “projekta vadībā iesaistīto iestāžu”.

 

Atbalstīt

4.pants. Vadošā iestāde

(1) Vadošā iestāde nodrošina Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanas administratīvo vadību, projekta vadībā iesaistīto iestāžu darba koordināciju un sadarbību ar Eiropas Komisiju.


 

 (2) Vadošās iestādes darbu vada Finanšu ministrijas iecelta amatpersona.

 

8

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 4. panta otro daļu šādā redakcijā :

“(2) Vadošās iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija nodalītas kompetences ietvaros. Finanšu ministrija nosaka par vadošās iestādes funkciju izpildi atbildīgo amatpersonu.”

Atbalstīt

(2) Vadošās iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija nodalītas kompetences ietvaros. Finanšu ministrija nosaka par vadošās iestādes funkciju izpildi atbildīgo amatpersonu.

(3) Finanšu ministrija nodrošina vadošās iestādes funkciju nodalīšanu no projektu finanšu kontroles un audita funkcijām.

 

9

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 4. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Finanšu ministrija nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā vadošā iestāde no projektu finanšu kontroles un audita funkcijām un citām tās funkcijām.”.

Atbalstīt

(3) Finanšu ministrija nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā vadošā iestāde no projektu finanšu kontroles un audita funkcijām un citām tās funkcijām.

(4) Vadošā iestāde veic šādas funkcijas:

1) izvērtē starpniekinstitūcijas iesniegto attiecīgās nozares ietvara dokumenta daļu vai grozījumus tajā;

10

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 4. panta ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) izvērtē starpniekinstitūcijas iesniegto attiecīgās nozares ietvara dokumenta projekta daļu vai priekšlikumus par grozījumiem tajā;”.

Atbalstīt

(4) Vadošā iestāde veic šādas funkcijas:

1) izvērtē starpniekinstitūcijas iesniegto attiecīgās nozares ietvara dokumenta projekta daļu vai priekšlikumus par grozījumiem tajā;

2) sagatavo ietvara dokumentu vai grozījumus tajā un iesniedz  apstiprināšanai Ministru kabinetā;

 

11

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 4. panta ceturtās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) sagatavo ietvara dokumenta projektu vai projektu par grozījumiem tajā un iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā;”.

Atbalstīt

2) sagatavo ietvara dokumenta projektu vai projektu par grozījumiem tajā un iesniedz apstiprināšanai Ministru kabinetā;

3) saskaņo apstiprināto ietvara dokumentu vai grozījumus tajā ar Eiropas Komisiju;

 

 

 

3) saskaņo apstiprināto ietvara dokumentu vai grozījumus tajā ar Eiropas Komisiju;

4) iesniedz Ministru kabinetā ar Eiropas Komisiju saskaņoto ietvara dokumentu vai grozījumus tajā un tiesību akta projektu, kurā noteikti uzdevumi ietvara dokumenta īstenošanai;

12

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 4. panta ceturtās daļas 4. punktā vārdus “tiesību akta projektu” ar vārdiem “normatīvā akta projektu”.

Atbalstīt

4) iesniedz Ministru kabinetā ar Eiropas Komisiju saskaņoto ietvara dokumentu vai grozījumus tajā un normatīvā akta projektu, kurā noteikti uzdevumi ietvara dokumenta īstenošanai;

5) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic starpniekinstitūcijas iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanu;

6) izvērtē starpniekinstitūcijas sagatavotos priekšlikumus par grozījumiem Eiropas Komisijas lēmumā par projekta apstiprināšanu (turpmāk – Eiropas Komisijas lēmums) vai finanšu memorandā un iesniedz tos apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

7) pārbauda starpniekinstitūcijas iesniegtos projektu īstenošanas pārskatus;

8) nodrošina pārskatu un informācijas par Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu valstī sagatavošanu, pārbaudi un iesniegšanu Eiropas Komisijā;

9) pārskata Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu reglamentējošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un sagatavo projektus par grozījumiem tajos, nodrošinot minēto normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības normatīvajiem  aktiem pēc grozījumu izdarīšanas tajos, un pilnveido Kohēzijas fonda vadības un uzraudzības procedūras;

10) organizē informācijas un publicitātes pasākumus par valstij piešķirto Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu.

(5) Ja projekta iesniedzējs ir vadošā iestāde, tā veic starpniekinstitūcijas funkcijas, nodrošinot projekta īstenošanas un kontroles funkciju nodalīšanu iestādē.

 

 

 

5) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic starpniekinstitūcijas iesniegtā projekta iesnieguma izvērtēšanu;

6) izvērtē starpniekinstitūcijas sagatavotos priekšlikumus par grozījumiem Eiropas Komisijas lēmumā par projekta apstiprināšanu (turpmāk – Eiropas Komisijas lēmums) vai finanšu memorandā un iesniedz tos apstiprināšanai Eiropas Komisijā;

7) pārbauda starpniekinstitūcijas iesniegtos projektu īstenošanas pārskatus;

8) nodrošina pārskatu un informācijas par Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu valstī sagatavošanu, pārbaudi un iesniegšanu Eiropas Komisijā;

9) pārskata Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu reglamentējošos Latvijas Republikas normatīvos aktus un sagatavo projektus par grozījumiem tajos, nodrošinot minēto normatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības normatīvajiem  aktiem pēc grozījumu izdarīšanas tajos, un pilnveido Kohēzijas fonda vadības un uzraudzības procedūras;

10) organizē informācijas un publicitātes pasākumus par valstij piešķirto Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu.

(5) Ja projekta iesniedzējs ir vadošā iestāde, tā veic starpniekinstitūcijas funkcijas, nodrošinot projekta īstenošanas un kontroles funkciju nodalīšanu iestādē.

5.pants. Maksājumu iestāde

(1) Maksājumu iestāde nodrošina Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanas finanšu vadību un izdevumu sertificēšanu atbilstoši Komisijas 2002.gada 29.jūlija Regulas (EK) Nr.1386/2002, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.1164/94 attiecībā uz tās palīdzības pārvaldības un kontroles sistēmām, kas piešķirta no Kohēzijas fonda, kā arī kārtību finansiālu labojumu veikšanai, prasībām.

 

 

 

5.pants. Maksājumu iestāde

(1) Maksājumu iestāde nodrošina Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanas finanšu vadību un izdevumu sertificēšanu atbilstoši Komisijas 2002.gada 29.jūlija Regulas (EK) Nr.1386/2002, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr.1164/94 attiecībā uz tās palīdzības pārvaldības un kontroles sistēmām, kas piešķirta no Kohēzijas fonda, kā arī kārtību finansiālu labojumu veikšanai, prasībām.

 

13

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojekta 5. pantu ar jaunu otro daļu (attiecīgi mainot turpmāko panta daļu numerāciju) šādā redakcijā:

“(2) Maksājumu iestādes funkcijas veic Valsts kase.”.

Atbalstīt

(2) Maksājumu iestādes funkcijas veic Valsts kase.

 (2) Maksājumu iestāde veic šādas funkcijas:

1) pieprasa un saņem Kohēzijas fonda finansējumu no Eiropas Komisijas. Maksājumu iestāde iesniedz Eiropas Komisijai projekta avansa pieprasījumu, starpposma izdevumu deklarāciju un noslēguma izdevumu deklarāciju kopā ar projekta noslēguma ziņojumu un atzinumu par projekta noslēguma izd evumu deklarāciju;

2) pamatojoties uz starpniekinstitūcijas iesniegtajiem maksā juma doku­mentiem, pēc to atbilstības pārbaudes veic maksājumus projekta ietvaros.

(3) Ja projekta iesniedzējs ir maksājumu iestāde, tā veic starpniekinstitūcijas funkcijas, nodrošinot projekta īstenošanas un kontroles funkciju nodalīšanu iestādē.

 

 

 

 (3) Maksājumu iestāde veic šādas funkcijas:

1) pieprasa un saņem Kohēzijas fonda finansējumu no Eiropas Komisijas. Maksājumu iestāde iesniedz Eiropas Komisijai projekta avansa pieprasījumu, starpposma izdevumu deklarāciju un noslēguma izdevumu deklarāciju kopā ar projekta noslēguma ziņojumu un atzinumu par projekta noslēguma izdevumu deklarāciju;

2) pamatojoties uz starpniekinstitūcijas iesniegtajiem maksā juma doku­mentiem, pēc to atbilstības pārbaudes veic maksājumus projekta ietvaros.

(4) Ja projekta iesniedzējs ir maksājumu iestāde, tā veic starpniekinstitūcijas funkcijas, nodrošinot projekta īstenošanas un kontroles funkciju nodalīšanu iestādē.

6.pants. Starpniekinstitūcija

(1) Starpniekinstitūcija nodrošina Kohēzijas fonda projektu īstenošanas administratīvo, tehnisko un finanšu vadību.

 

 

 

6.pants. Starpniekinstitūcija

(1) Starpniekinstitūcija nodrošina Kohēzijas fonda projektu īstenošanas administratīvo, tehnisko un finanšu vadību.

 

14

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojekta 6. pantu ar jaunu otro daļu (attiecīgi mainot turpmāko panta daļu numerāciju) šādā redakcijā:

“(2) Starpniekinstitūcijas funkcijas veic:

1) Vides ministrija - vides aizsardzības nozares projektiem ,

2) Satiksmes ministrija - transporta nozares projektiem,

3) vadošā iestāde un maksājumu iestāde – ja tā ir projekta iesniedzējs.”.

Atbalstīt

(2) Starpniekinstitūcijas funkcijas veic:

1) Vides ministrija - vides aizsardzības nozares projektiem ,

2) Satiksmes ministrija - transporta nozares projektiem,

3) vadošā iestāde un maksājumu iestāde – ja tā ir projekta iesniedzējs.

(2) Starpniekinstitūcija veic šādas funkcijas:

1) izstrādā Kohēzijas fonda attiecīgās nozares ietvara doku­menta daļu un iesniedz to vadošajai iestādei izvērtēšanai un iekļaušanai ietvara dokumentā;

15

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 6. panta otrās daļas 1. punktā vārdu “dokuments” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “dokumenta projekts” (attiecīgā locījumā).

 

Atbalstīt

(3) Starpniekinstitūcija veic šādas funkcijas:

1) izstrādā Kohēzijas fonda attiecīgās nozares ietvara doku­menta projekta daļu un iesniedz to vadošajai iestādei izvērtēšanai un iekļaušanai ietvara dokumenta projektā;

2) veic projektu atlasi;

3) izvērtē projekta iesniegumu;

 

 

 

2) veic projektu atlasi;

3) izvērtē projekta iesniegumu;

 4) slēdz līgumu par projekta īstenošanas un uzraudzības kārtību ar atbalsta saņēmēju un ieviešanas iestādi vai tikai ar atbalsta saņēmēju;

 

 

 

 

 4) slēdz līgumu par projekta īstenošanas un uzraudzības kārtību ar atbalsta saņēmēju un ieviešanas iestādi vai tikai ar atbalsta saņēmēju;

 

5) iesniedz vadošajā iestādē izvērtēšanai priekšlikumus par grozījumiem Eiropas Komisijas lēmumā vai finanšu memorandā;

6) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz vadošajā iestādē un maksājumu iestādē projekta pārskatus;

7) izveido iepirkuma komisiju un organizē iepirkuma procedūru projekta īstenošanas vajadzībām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām valsts vai pašvaldību iepirkuma procedūrām;

 

 

 

5) iesniedz vadošajā iestādē izvērtēšanai priekšlikumus par grozījumiem Eiropas Komisijas lēmumā vai finanšu memorandā;

6) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iesniedz vadošajā iestādē un maksājumu iestādē projekta pārskatus;

7) izveido iepirkuma komisiju un organizē iepirkuma procedūru projekta īstenošanas vajadzībām atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām valsts vai pašvaldību iepirkuma procedūrām;

8) noslēdz līgumu ar iepirkuma procedūrā izvēlēto projekta izpildītāju par pakalpojumu sniegšanu, preču piegāžu vai būvdarbu veikšanu (turpmāk – iepirkuma līgums);

16

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 6. panta otrās daļas 8. punktā vārdu “noslēdz” ar vārdu “slēdz”.

Atbalstīt

8) slēdz līgumu ar iepirkuma procedūrā izvēlēto projekta izpildītāju par pakalpojumu sniegšanu, preču piegāžu vai būvdarbu veikšanu (turpmāk – iepirkuma līgums);

9) ja nepieciešams, slēdz līgumu par neatkarīgu būvuzraudzību (ja projekta īstenošanas procesā tiek veikti būvdarbi);

10) iesniedz vadošajā iestādē projekta avansa maksājuma pieprasījumu;

11) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārbauda ieviešanas iestādes iesniegtos maksājuma dokumentus un iesniedz tos maksājumu iestādē;

12) organizē informācijas un publicitātes pasākumus par nozares projektu īstenošanu.

 

 

 

9) ja nepieciešams, slēdz līgumu par neatkarīgu būvuzraudzību (ja projekta īstenošanas procesā tiek veikti būvdarbi);

10) iesniedz vadošajā iestādē projekta avansa maksājuma pieprasījumu;

11) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pārbauda ieviešanas iestādes iesniegtos maksājuma dokumentus un iesniedz tos maksājumu iestādē;

12) organizē informācijas un publicitātes pasākumus par nozares projektu īstenošanu.

 (3) Starpniekinstitūcija pēc saskaņošanas ar vadošo iestādi var deleģēt šā panta 7., 8. un 9.punktā minētās funkcijas ieviešanas iestādei vai atbalsta saņēmējam. Par deleģēto funkciju īstenošanu un kontroli ir atbildīga starpniekinstitūcija.

17

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 6. panta trešo daļu pēc vārdiem “šā panta” ar vārdiem “otrās daļas”.

 

Atbalstīt

 (4) Starpniekinstitūcija pēc saskaņošanas ar vadošo iestādi var deleģēt šā panta trešās daļas 7., 8. un 9.punktā minētās funkcijas ieviešanas iestādei vai atbalsta saņēmējam. Par deleģēto funkciju īstenošanu un kontroli ir atbildīga starpniekinstitūcija.

(4) Ja projekta iesniedzējs ir starpniekinstitūcija, tā veic savas funkcijas, nodrošinot projekta īstenošanas un kontroles funkciju nodalīšanu iestādē.

 

 

 

(5) Ja projekta iesniedzējs ir starpniekinstitūcija, tā veic savas funkcijas, nodrošinot projekta īstenošanas un kontroles funkciju nodalīšanu iestādē.

7.pants. Sadarbība iestāžu funkciju īstenošanā

Vadošā iestāde, maksājumu iestāde un starpniekinstitūcija slēdz sadarbības līgumu par funkciju īstenošanas kārtību Kohēzijas fonda attiecīgās nozares projektu īstenošanā un uzraudzībā.

 

 

 

7.pants. Sadarbība iestāžu funkciju īstenošanā

Vadošā iestāde, maksājumu iestāde un starpniekinstitūcija slēdz sadarbības līgumu par funkciju īstenošanas kārtību Kohēzijas fonda attiecīgās nozares projektu īstenošanā un uzraudzībā.

8.pants. Ieviešanas iestāde un atbalsta saņēmējs

(1) Ieviešanas iestāde veic šādas funkcijas:

1) ja nepieciešams, sagatavo un iesniedz starpniekinstitūcijai izvērtēša­nai priekšlikumus par grozījumiem Eiropas Komisijas lēmumā vai finanšu memorandā;

2) sagatavo projekta iepirkuma dokumentāciju un iesniedz to starpniekinstitūcijai;

3) nodrošina Eiropas Komisijas lēmuma vai finanšu memoranda speciālo nosacījumu izpildi;

4) atbilstoši iepirkuma līgumam nodrošina projekta izpildītāja iesniegto maksājuma dokumentu (par saņemto pakalpojumu, piegādāto preču un veikto būvdarbu apjomu, kvalitāti un citiem iepirkuma līguma noteikumiem) pārbaudi, kā arī sagatavo un iesniedz starpniekinstitūcijai maksājuma dokumentus un projekta izdevumu deklarāciju;

5) iesniedz starpniekinstitūcijai pārskatus un informāciju par projekta īstenošanu;

6) organizē informācijas un publicitātes pasākumus par īstenoto projektu.

(2) Atbalsta saņēmējs ir norādīts projekta iesniegumā.

(3) Atbalsta saņēmējs veic šādas funkcijas:

1) nodrošina projekta īstenošanā radīto labumu uzskaiti savā grāmatvedībā;

2) nodrošina projekta īstenošanā radīto labumu racionālu izmantošanu un uzturēšanu atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā.

(4) Ja ieviešanas iestāde nav atbalsta saņēmēja, tā var nodot atsevišķas šajā likumā minētās funkcijas atbalsta saņēmējam, un atbalsta saņēmējs var nodot atsevišķas šajā likumā minētās funkcijas ieviešanas iestādei, noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu. Par nodoto funkciju īstenošanu ir atbildīga institūcija, kurai saskaņā ar šo likumu ir jāveic attiecīgās funkcijas.

 

 

 

8.pants. Ieviešanas iestāde un atbalsta saņēmējs

(1) Ieviešanas iestāde veic šādas funkcijas:

1) ja nepieciešams, sagatavo un iesniedz starpniekinstitūcijai izvērtēša­nai priekšlikumus par grozījumiem Eiropas Komisijas lēmumā vai finanšu memorandā;

2) sagatavo projekta iepirkuma dokumentāciju un iesniedz to starpniekinstitūcijai;

3) nodrošina Eiropas Komisijas lēmuma vai finanšu memoranda speciālo nosacījumu izpildi;

4) atbilstoši iepirkuma līgumam nodrošina projekta izpildītāja iesniegto maksājuma dokumentu (par saņemto pakalpojumu, piegādāto preču un veikto būvdarbu apjomu, kvalitāti un citiem iepirkuma līguma noteikumiem) pārbaudi, kā arī sagatavo un iesniedz starpniekinstitūcijai maksājuma dokumentus un projekta izdevumu deklarāciju;

5) iesniedz starpniekinstitūcijai pārskatus un informāciju par projekta īstenošanu;

6) organizē informācijas un publicitātes pasākumus par īstenoto projektu.

(2) Atbalsta saņēmējs ir norādīts projekta iesniegumā.

(3) Atbalsta saņēmējs veic šādas funkcijas:

1) nodrošina projekta īstenošanā radīto labumu uzskaiti savā grāmatvedībā;

2) nodrošina projekta īstenošanā radīto labumu racionālu izmantošanu un uzturēšanu atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā.

(4) Ja ieviešanas iestāde nav atbalsta saņēmēja, tā var nodot atsevišķas šajā likumā minētās funkcijas atbalsta saņēmējam, un atbalsta saņēmējs var nodot atsevišķas šajā likumā minētās funkcijas ieviešanas iestādei, noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu. Par nodoto funkciju īstenošanu ir atbildīga institūcija, kurai saskaņā ar šo likumu ir jāveic attiecīgās funkcijas.

 (5) Ieviešanas iestāde un atbalsta saņēmējs šā panta ceturtajā daļā noteiktos līgumus saskaņo ar starpniekinstitūciju.

18

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 8. panta piekto daļu pēc vārdiem “noteiktos līgumus” ar vārdiem “pirms to noslēgšanas”

Atbalstīt

 (5) Ieviešanas iestāde un atbalsta saņēmējs šā panta ceturtajā daļā noteiktos līgumus pirms to noslēgšanas saskaņo ar starpniekinstitūciju.

III nodaļa

Projekta iesnieguma iesniegšana, saskaņošana un apstiprināšana

 

 

 

III nodaļa

Projekta iesnieguma iesniegšana, saskaņošana un apstiprināšana

9.pants. Projekta iesnieguma iesniegšana

(1) Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu attiecīgās nozares starpniekinstitūcijā.

 

 

 

9.pants. Projekta iesnieguma iesniegšana

(1) Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu attiecīgās nozares starpniekinstitūcijā.

 (2) Projekta iesniedzējs plāno projekta īstenošanai nepieciešamo finansē­jumu.

19

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 9. panta otrajā daļā vārdu “plāno” ar vārdu “paredz”.

Atbalstīt

 (2) Projekta iesniedzējs paredz projekta īstenošanai nepieciešamo finansē­jumu.

10.pants. Projekta iesnieguma saskaņošana

(1) Starpniekinstitūcija izvērtē projekta iesnieguma atbilstību normatīvajos aktos transporta un sakaru, vides, budžeta un finanšu jomā noteiktajām prasībām, ietvara dokumentā noteiktajām prasībām, kā arī tā tehniski ekonomisko lietderību un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma iesniegšanu saskaņošanai vadošajā iestādē vai noraidīšanu. 

20

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 10. panta pirmajā daļā vārdus “transporta un sakaru, vides” ar vārdiem “transporta, vides aizsardzības”

 

Atbalstīt

10.pants. Projekta iesnieguma saskaņošana

(1) Starpniekinstitūcija izvērtē projekta iesnieguma atbilstību normatīvajos aktos transporta, vides aizsardzības, budžeta un finanšu jomā noteiktajām prasībām, ietvara dokumentā noteiktajām prasībām, kā arī tā tehniski ekonomisko lietderību un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma iesniegšanu saskaņošanai vadošajā iestādē vai noraidīšanu. 

(2) Ja iesniegtais projekta iesniegums ir nepilnīgs, starpniekinstitūcija sagatavo atzinumu par projekta iesniegumu un nosūta to projekta iesniedzējam. Projekta iesniedzējs precizē projekta iesniegumu atbil­stoši starpniekinstitūcijas atzinumam un atkārtoti iesniedz to starpniekinstitūcijai.

(3) Vadošā iestāde izvērtē projekta iesnieguma atbilstību normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā noteiktajām prasībām un ietvara dokumentā noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā vai noraidīšanu.

(4) Ja iesniegtais projekta iesniegums ir nepilnīgs, vadošā iestāde sagatavo atzinumu par projekta iesniegumu un nosūta to starpniekinstitūcijai. Starpniekinstitūcija precizē projekta iesniegumu un atkārtoti iesniedz to vadošajai iestādei.

(5) Starpniekinstitūcija vadošās iestādes atzinumu par projekta iesniegumu nosūta projekta iesniedzējam. Projekta iesniedzējs precizē projekta iesniegumu atbilstoši vadošās iestādes atzinumam un atkārtoti iesniedz to starpniekinstitūcijai saskaņošanai ar vadošo iestādi.

 

 

 

(2) Ja iesniegtais projekta iesniegums ir nepilnīgs, starpniekinstitūcija sagatavo atzinumu par projekta iesniegumu un nosūta to projekta iesniedzējam. Projekta iesniedzējs precizē projekta iesniegumu atbil­stoši starpniekinstitūcijas atzinumam un atkārtoti iesniedz to starpniekinstitūcijai.

(3) Vadošā iestāde izvērtē projekta iesnieguma atbilstību normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā noteiktajām prasībām un ietvara dokumentā noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā vai noraidīšanu.

(4) Ja iesniegtais projekta iesniegums ir nepilnīgs, vadošā iestāde sagatavo atzinumu par projekta iesniegumu un nosūta to starpniekinstitūcijai. Starpniekinstitūcija precizē projekta iesniegumu un atkārtoti iesniedz to vadošajai iestādei.

(5) Starpniekinstitūcija vadošās iestādes atzinumu par projekta iesniegumu nosūta projekta iesniedzējam. Projekta iesniedzējs precizē projekta iesniegumu atbilstoši vadošās iestādes atzinumam un atkārtoti iesniedz to starpniekinstitūcijai saskaņošanai ar vadošo iestādi.

11.pants. Maksājumu iestādes vai starpniekinstitūcijas projekta iesnieguma saskaņošana

(1) Ja projekta iesniedzējs ir maksājumu iestāde vai starpniekinstitūcija, tā izstrādā projekta iesniegumu un iesniedz to vadošajai iestādei.

(2) Vadošā iestāde izvērtē starpniekinstitūcijas vai maksājumu iestādes iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par tā iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

(3) Ja maksājumu iestādes vai starpniekinstitūcijas iesniegtais projekta iesniegums ir nepilnīgs, vadošā iestā­de sagatavo atzinumu un nosūta to maksājumu iestādei vai starpniekinstitūcijai. Starpniekinstitūcija vai maksājumu iestāde precizē projekta iesniegumu un atkārtoti iesniedz vadošajai iestādei.

(4) Ja projekta iesniedzējs ir vadošā iestāde, tā nodrošina projekta iesnieguma sagatavošanas funkcijas nodalīšanu no projekta iesnieguma pārbaudes un apstiprināšanas funkcijas.

 

 

 

11.pants. Maksājumu iestādes vai starpniekinstitūcijas projekta iesnieguma saskaņošana

(1) Ja projekta iesniedzējs ir maksājumu iestāde vai starpniekinstitūcija, tā izstrādā projekta iesniegumu un iesniedz to vadošajai iestādei.

(2) Vadošā iestāde izvērtē starpniekinstitūcijas vai maksājumu iestādes iesniegtā projekta iesnieguma atbilstību normatīvajos aktos budžeta un finanšu jomā noteiktajām prasībām un pieņem lēmumu par tā iesniegšanu apstiprināšanai Eiropas Komisijā.

(3) Ja maksājumu iestādes vai starpniekinstitūcijas iesniegtais projekta iesniegums ir nepilnīgs, vadošā iestā­de sagatavo atzinumu un nosūta to maksājumu iestādei vai starpniekinstitūcijai. Starpniekinstitūcija vai maksājumu iestāde precizē projekta iesniegumu un atkārtoti iesniedz vadošajai iestādei.

(4) Ja projekta iesniedzējs ir vadošā iestāde, tā nodrošina projekta iesnieguma sagatavošanas funkcijas nodalīšanu no projekta iesnieguma pārbaudes un apstiprināšanas funkcijas.

12.pants. Projekta iesnieguma apstiprināšana

(1) Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas no Eiropas Komisijas informē starpniekinstitūciju un maksājumu iestādi (ja tā ir projekta iesniedzēja) par Eiropas Komisijas iebildumiem un komentāriem par projekta iesniegumu.

(2) Jebkurus grozījumus projekta iesniegumā, kurus veic pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Eiropas Komisijā, starpniekinstitūcija vai maksājumu iestāde (ja tā ir projekta iesniedzēja) piecu darbdienu laikā saskaņo ar vadošo iestādi.

(3) Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas rak­stiski informē starpniekinstitūciju un maksājumu iestādi par Eiropas Komisijas lēmumu par projekta iesniegumu.

 

 

 

12.pants. Projekta iesnieguma apstiprināšana

(1) Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas no Eiropas Komisijas informē starpniekinstitūciju un maksājumu iestādi (ja tā ir projekta iesniedzēja) par Eiropas Komisijas iebildumiem un komentāriem par projekta iesniegumu.

(2) Jebkurus grozījumus projekta iesniegumā, kurus veic pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Eiropas Komisijā, starpniekinstitūcija vai maksājumu iestāde (ja tā ir projekta iesniedzēja) piecu darbdienu laikā saskaņo ar vadošo iestādi.

(3) Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas rak­stiski informē starpniekinstitūciju un maksājumu iestādi par Eiropas Komisijas lēmumu par projekta iesniegumu.

IV nodaļa

Projektu vienotās informācijas un vadības sistēmas

 

 

 

IV nodaļa

Projektu vienotās informācijas un vadības sistēmas

13.pants. Projektu vienotā informācijas sistēma

(1) Vadošā iestāde izveido un uztur Kohēzijas fonda projektu vienoto informācijas sistēmu.

(2) Kārtību, kādā piešķir un anulē lietotāja tiesības Kohēzijas fonda projektu vienotajā informācijas sistēmā, nosaka Ministru kabinets.

& nbsp;

 

 

13.pants. Projektu vienotā informācijas sistēma

(1) Vadošā iestāde izveido un uztur Kohēzijas fonda projektu vienoto informācijas sistēmu.

(2) Kārtību, kādā piešķir un anulē lietotāja tiesības Kohēzijas fonda projektu vienotajā informācijas sistēmā, nosaka Ministru kabinets.

14.pants. Projektu vadības un kontroles sistēma

(1) Starpniekinstitūcija ne vēlāk kā mēneša laikā pēc apstiprinoša Eiropas Komisijas lēmuma saņemša­nas iesniedz vadošajai iestādei projekta īstenošanā iesaistīto institūciju iekšējo projekta vadības un kontroles sistēmu aprakstus.

(2) Par jebkuriem grozījumiem iekšējo projekta vadības un kontroles sistēmu aprakstos starpniekinstitūcija divu nedēļu laikā infor­mē vadošo iestādi, vienlaikus iesniedzot dokumentus, kuros veikti grozījumi.

(3) Kārtību, kādā veicama Kohēzijas fonda projektu vadības un kontroles sistēmas uzraudzība, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

14.pants. Projektu vadības un kontroles sistēma

(1) Starpniekinstitūcija ne vēlāk kā mēneša laikā pēc apstiprinoša Eiropas Komisijas lēmuma saņemša­nas iesniedz vadošajai iestādei projekta īstenošanā iesaistīto institūciju iekšējo projekta vadības un kontroles sistēmu aprakstus.

(2) Par jebkuriem grozījumiem iekšējo projekta vadības un kontroles sistēmu aprakstos starpniekinstitūcija divu nedēļu laikā infor­mē vadošo iestādi, vienlaikus iesniedzot dokumentus, kuros veikti grozījumi.

(3) Kārtību, kādā veicama Kohēzijas fonda projektu vadības un kontroles sistēmas uzraudzība, nosaka Ministru kabinets.


 

V nodaļa

Projektu īstenošanas uzraudzība

 

 

 

V nodaļa

Projektu īstenošanas uzraudzība

15.pants. Uzraudzības komiteja

(1) Projektu īstenošanas atbilstību tiesību aktos noteiktajām prasībām budžeta un finanšu jomā uzrauga un izvērtē uzraudzības komiteja. Uzraudzības komitejas lēmumiem ir rekomendējoša nozīme.

21

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 15. panta pirmajā daļā vārdus “tiesību aktos” ar vārdiem “normatīvajos aktos”.

Atbalstīt

15.pants. Uzraudzības komiteja

(1) Projektu īstenošanas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām budžeta un finanšu jomā uzrauga un izvērtē uzraudzības komiteja. Uzraudzības komitejas lēmumiem ir rekomendējoša nozīme.

(2) Uzraudzības komitejas locekļi ir:

1) vadošās iestādes vadītājs – uzraudzības komitejas priekšsēdētājs;

 

22

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 15. panta otrās daļas 1. punktā aizstāt vārdus “vadošās iestādes vadītājs” ar vārdiem “par vadošās iestādes funkciju izpildi atbildīgā amatpersona”

Atbalstīt

(2) Uzraudzības komitejas locekļi ir:

1) par vadošās iestādes funkciju izpildi atbildīgā amatpersona – uzraudzības komitejas priekšsēdētājs;

 

2) vadošās iestādes pārstāvis – uzraudzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks;

3) Valsts kancelejas pārstāvis;

4) starpniekinstitūcijas – Vides ministrijas – pārstāvis;

5) starpniekinstitūcijas – Satiksmes ministrijas – pārstāvis;

6) maksājumu iestādes pārstāvis;

7) Eiropas Komisijas pārstāvis;

8) Eiropas Investīciju bankas pārstāvis;

9) Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvis;

 

 

 

2) vadošās iestādes pārstāvis – uzraudzības komitejas priekšsēdētāja vietnieks;

3) Valsts kancelejas pārstāvis;

4) starpniekinstitūcijas – Vides ministrijas – pārstāvis;

5) starpniekinstitūcijas – Satiksmes ministrijas – pārstāvis;

6) maksājumu iestādes pārstāvis;

7) Eiropas Komisijas pārstāvis;

8) Eiropas Investīciju bankas pārstāvis;

9) Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pārstāvis;

10) ja nepieciešams, citu starptautisko finanšu institūciju pārstāvji.

 

23

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 15. otrās daļas 10. punktu šādā redakcijā:

“10) citas starptautiskas finanšu institūcijas pārstāvis (ja projekta īstenošana ietekmē šīs institūcijas intereses).”

Atbalstīt

10) citas starptautiskas finanšu institūcijas pārstāvis (ja projekta īstenošana ietekmē šīs institūcijas intereses).

(3) Komitejas sēdes daļā par attiecīgās nozares projektiem var piedalīties:

1) pārstāvji no katras ieviešanas iestādes;

2) kompetentu nevalstisko organizāciju pārstāvji;

3) pārstāvis no katras pašvaldību un reģionālās iestādes, kuras intereses ietekmē projekta īstenošana;

24

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 15. panta trešajā daļā vārdu s “no katras pašvaldību un reģionālās iestādes” ar vārdiem “ no katras pašvaldības”.

 

Atbalstīt

(3) Komitejas sēdes daļā par attiecīgās nozares projektiem var piedalīties:

1) pārstāvji no katras ieviešanas iestādes;

2) kompetentu nevalstisko organizāciju pārstāvji;

3) pārstāvis no katras pašvaldības, kuras intereses ietekmē projekta īstenošana;

 

4) ja nepieciešams, citas organizācijas vai iestādes pārstāvis.

25

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 15. panta trešās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) citas organizācijas vai iestādes pārstāvis (ja projekta īstenošana ietekmē tās intereses).”

Atbalstīt

4) citas organizācijas vai iestādes pārstāvis (ja projekta īstenošana ietekmē tās intereses).

16.pants. Uzraudzības komitejas darbība

(1) Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu nolikumu. Vadošā iestāde veic uzraudzības komitejas sekretariāta funkcijas.

(2) Uzraudzības komitejas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

(3) Uzraudzības komitejai ir šādi pienākumi:

1) uzraudzīt un izvērtēt projektu īstenošanu vides un transporta nozarē;

2) pārraudzīt projektu finansiālo un fizisko (indikatoru) izpildi saskaņā ar Eiropas Komisijai iesniegtajiem finansēšanas un darba plāniem;

3) izvērtēt uzraudzības komitejai iesniegtos priekšlikumus par grozīju­miem Eiropas Komisijas lēmumā vai finanšu memorandā.

(4) Uzraudzības komitejai ir šādas tiesības:

1) ierosināt veikt pasākumus projektu mērķu sasnieg­šanai;

2) izteikt viedokli par sagatavotajiem projektu uzraudzības ziņojumiem vai gadskārtējiem progresa ziņojumiem;

3) izteikt viedokli par pasākumiem, kas veicami, lai publicētu  informāciju  un nodrošinātu tās pieejamību, kā arī iesniegtu Eiropas Komisijai nepieciešamo  informāciju;

4) pieprasīt visām iesaistītajām pusēm papildu informāciju par projektu īstenošanu.

 

 

 

16.pants. Uzraudzības komitejas darbība

(1) Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar tās apstiprinātu nolikumu. Vadošā iestāde veic uzraudzības komitejas sekretariāta funkcijas.

(2) Uzraudzības komitejas sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

(3) Uzraudzības komitejai ir šādi pienākumi:

1) uzraudzīt un izvērtēt projektu īstenošanu vides un transporta nozarē;

2) pārraudzīt projektu finansiālo un fizisko (indikatoru) izpildi saskaņā ar Eiropas Komisijai iesniegtajiem finansēšanas un darba plāniem;

3) izvērtēt uzraudzības komitejai iesniegtos priekšlikumus par grozīju­miem Eiropas Komisijas lēmumā vai finanšu memorandā.

(4) Uzraudzības komitejai ir šādas tiesības:

1) ierosināt veikt pasākumus projektu mērķu sasnieg­šanai;

2) izteikt viedokli par sagatavotajiem projektu uzraudzības ziņojumiem vai gadskārtējiem progresa ziņojumiem;

3) izteikt viedokli par pasākumiem, kas veicami, lai publicētu  informāciju  un nodrošinātu tās pieejamību, kā arī iesniegtu Eiropas Komisijai nepieciešamo  informāciju;

4) pieprasīt visām iesaistītajām pusēm papildu informāciju par projektu īstenošanu.

VI nodaļa

Finanšu kontrole un audits

 

 

 

VI nodaļa

Finanšu kontrole un audits

17.pants. Institūciju funkcijas projektu īstenošanas kontrolē

(1) Finanšu ministrija iesniedz Eiropas Komisijai šā likuma 3.panta 2., 3. un 4.punktā minēto iestāžu audita plānus un pārskatus.

 

26

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 17. panta pirmajā daļā vārdus “šā likumam 3. panta 2.,3. un 4. punktā minēto iestāžu” ar vārdiem “vadošās iestādes, maksājumu iestādes un starpniekinstitūcijas”.

Atbalstīt

17.pants. Institūciju funkcijas projektu īstenošanas kontrolē

(1) Finanšu ministrija iesniedz Eiropas Komisijai vadošās iestādes, maksājumu iestādes un starpniekinstitūcijas audita plānus un pārskatus.

 

(2) Starpniekinstitūcija:

1) veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā;

 

 

 

(2) Starpniekinstitūcija:

1) veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā;

2) veic Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistīto institūciju (izņemot vadošo iestādi un maksājumu iestādi) iekšējo kontroles sistēmu atbilstības un efektivitātes auditu;

27

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 17. panta otrās daļas 2. punktā vārdus “(izņemot vadošo iestādi un maksājumu iestādi)”.

Atbalstīt

2) veic Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistīto institūciju iekšējo kontroles sistēmu atbilstības un efektivitātes auditu;

3) veic projektu izdevumu izlases pārbaudes;

 

 

 

3) veic projektu izdevumu izlases pārbaudes;

4) iesniedz vadošajai iestādei ziņojumus (kopijas) par šā panta otrās daļas 1.punktā minētajām pārbaudēm;

28

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 17. panta otrās daļas 4. punktā vārdu “(kopijas)”

Atbalstīt

4) iesniedz vadošajai iestādei ziņojumus par šā panta otrās daļas 1.punktā minētajām pārbaudēm;

5) iesniedz Finanšu ministrijai un vadošajai iestādei ziņojumus (kopijas) par šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto auditu un pārbaudēm;

 

29

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 17. panta 5. punktu šādā redakcijā:

“5) iesniedz Finanšu ministrijai ziņojumu par šā panta otrās daļas 2. un 3. punktā minēto auditu un pārbaudēm. Finanšu ministrija iesniedz šo ziņojumu amatpersonai, kuras ir atbildīgas par šai likumā Finanšu ministrijai kā vadošai iestādei noteikto funkciju izpildi;”.

Atbalstīt

5) iesniedz Finanšu ministrijai ziņojumu par šā panta otrās daļas 2. un 3. punktā minēto auditu un pārbaudēm. Finanšu ministrija iesniedz šo ziņojumu amatpersonai, kuras ir atbildīgas par šai likumā Finanšu ministrijai kā vadošai iestādei noteikto funkciju izpildi;

6) katru gadu iesniedz Finanšu ministrijai un vadošajai iestādei iekšējā audita plānus;

 

30

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 17. panta otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) katru gadu iesniedz Finanšu ministrijai iekšējā audita plānus. Finanšu ministrija iesniedz šos plānus amatpersonai, kura ir atbildīga par šai likumā Finanšu ministrijai kā vadošai iestādei noteikto funkciju izpildi;”.

Atbalstīt

6) katru gadu iesniedz Finanšu ministrijai iekšējā audita plānus. Finanšu ministrija iesniedz šos plānus amatpersonai, kura ir atbildīga par šai likumā Finanšu ministrijai kā vadošai iestādei noteikto funkciju izpildi;

7) iesniedz vadošajai iestādei šā panta otrās daļas 1.punktā minēto pārbaužu metodikas aprakstu;

8) iesniedz Finanšu ministrijai šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto pārbaužu metodikas aprakstu.

(3) Šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto auditu un pārbaudes veic starpniekinstitūcijas struktūrvienība, kas nav tieši iesaistīta projekta īsteno­šanā, maksājumu veikšanā un šā panta otrās daļas 1.punktā minētās pārbau­des veikšanā.

(4) Vadošā iestāde izvērtē šā panta otrās daļas 1.punktā minēto pārbaužu rezultātus, un Finanšu ministrija izvērtē šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto pārbaužu un audita rezultātus, kā arī izmantoto metodiku, un vadošā iestāde informē par to maksājumu iestādi.

(5) Vadošajai iestādei un maksājumu iestādei ir tiesības veikt šā panta otrās daļas 1.punktā minētās pārbaudes, un maksājumu iestādei un Finanšu ministrijai ir tiesības veikt šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minētās pārbaudes un auditu.

(6) Lai nodrošinātu Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanas vadību, Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas sniedz ziņas par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstību projektu īstenošanā;

2) kārtību, kādā uzskaita un atmaksā no Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto projektu ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus;

3) kārtību, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā;

4) kārtību, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas veic projektu izdevumu izlases pārbaudes;

 

 

 

7) iesniedz vadošajai iestādei šā panta otrās daļas 1.punktā minēto pārbaužu metodikas aprakstu;

8) iesniedz Finanšu ministrijai šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto pārbaužu metodikas aprakstu.

(3) Šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto auditu un pārbaudes veic starpniekinstitūcijas struktūrvienība, kas nav tieši iesaistīta projekta īsteno­šanā, maksājumu veikšanā un šā panta otrās daļas 1.punktā minētās pārbau­des veikšanā.

(4) Vadošā iestāde izvērtē šā panta otrās daļas 1.punktā minēto pārbaužu rezultātus, un Finanšu ministrija izvērtē šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minēto pārbaužu un audita rezultātus, kā arī izmantoto metodiku, un vadošā iestāde informē par to maksājumu iestādi.

(5) Vadošajai iestādei un maksājumu iestādei ir tiesības veikt šā panta otrās daļas 1.punktā minētās pārbaudes, un maksājumu iestādei un Finanšu ministrijai ir tiesības veikt šā panta otrās daļas 2. un 3.punktā minētās pārbaudes un auditu.

(6) Lai nodrošinātu Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanas vadību, Ministru kabinets nosaka:

1) kārtību, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas sniedz ziņas par konstatētajiem pārkāpumiem un neatbilstību projektu īstenošanā;

2) kārtību, kādā uzskaita un atmaksā no Kohēzijas fonda līdzekļiem finansēto projektu ietvaros neatbilstoši veiktos izdevumus;

3) kārtību, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas veic pārbaudes projektu īstenošanas vietā;

4) kārtību, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas veic projektu izdevumu izlases pārbaudes;

5) kārtību, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas veic grozījumus finanšu memorandā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

31

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 17. panta sestās daļas 5. punktā vārdus “veic grozījumus” ar vārdiem “sagatavo un virza izskatīšanai priekšlikumus par grozījumiem”.

Atbalstīt

5) kārtību, kādā Kohēzijas fonda projektu vadībā iesaistītās institūcijas sagatavo un virza izskatīšanai priekšlikumus par grozījumiem finanšu memorandā vai Eiropas Komisijas lēmumā.

18.pants. Projektu īstenošanas audits

(1) Projekti ir pakļauti vadošās iestādes, maksājumu iestādes, Valsts kontroles, Eiropas Komisijas un Eiropas Revīzijas palātas ierosinātam auditam. 

(2) Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija, ieviešanas iestāde un atbalsta saņēmējs:

1) uzrāda auditoriem ar projektu īstenošanu saistītos dokumentus (arī elektroniski noformētos dokumentus);

2) nodrošina pieeju dokumentācijai par finanšu līdzekļiem, citām materiālajām vērtībām un telpām, ja minētā dokumentācija attiecas uz veicamo auditu;

3) nodrošina nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu;

4) sniedz auditoriem paskaidrojumus par projektu sagatavošanu, īstenošanu un uzraudzību.

 

 

 

18.pants. Projektu īstenošanas audits

(1) Projekti ir pakļauti vadošās iestādes, maksājumu iestādes, Valsts kontroles, Eiropas Komisijas un Eiropas Revīzijas palātas ierosinātam auditam. 

(2) Vadošā iestāde, maksājumu iestāde, starpniekinstitūcija, ieviešanas iestāde un atbalsta saņēmējs:

1) uzrāda auditoriem ar projektu īstenošanu saistītos dokumentus (arī elektroniski noformētos dokumentus);

2) nodrošina pieeju dokumentācijai par finanšu līdzekļiem, citām materiālajām vērtībām un telpām, ja minētā dokumentācija attiecas uz veicamo auditu;

3) nodrošina nepieciešamo dokumentu izrakstu un kopiju sagatavošanu;

4) sniedz auditoriem paskaidrojumus par projektu sagatavošanu, īstenošanu un uzraudzību.

19.pants. Projekta noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude

Finanšu ministrijas struktūrvienība, kuras funkcijas ir nodalītas no vadošās iestādes, maksājumu iestādes un starpniekinstitūcijas funkcijām, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic projekta noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi, sagatavo atzinumu un iesniedz to vadošajai iestādei.

 

 

 

19.pants. Projekta noslēguma izdevumu deklarācijas pārbaude

Finanšu ministrijas struktūrvienība, kuras funkcijas ir nodalītas no vadošās iestādes, maksājumu iestādes un starpniekinstitūcijas funkcijām, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veic projekta noslēguma izdevumu deklarācijas neatkarīgu pārbaudi, sagatavo atzinumu un iesniedz to vadošajai iestādei.

20.pants. Projektu dokumentācijas uzglabāšana

Dokumentus, kas saistīti ar projekta sagatavošanu un īstenošanu, visas projekta īstenošanā iesaistītās iestādes glabā atbilstoši prasībām, kas noteiktas  normatīvajos aktos par dokumentu uzglabāšanas termiņiem.

 

 

 

20.pants. Projektu dokumentācijas uzglabāšana

Dokumentus, kas saistīti ar projekta sagatavošanu un īstenošanu, visas projekta īstenošanā iesaistītās iestādes glabā atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dokumentu uzglabāšanas termiņiem.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.298 "Noteikumi par kārtību, kādā sagatavo, apstiprina, īsteno un uzrauga no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem finansētos projektus" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66.nr.).

32

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt pārejas noteikumu.

 

Atbalstīt