Iesniedz Tautsaimniecības , agrārās

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības , agrārās                                                                                                                    Likumprojekts trešajam  lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                               

 

Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

(reģ. nr 1311)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok. 4767)

 

Nr.

Priekšlikumi

(4)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību

Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

 

Izdarīt likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.; 2004, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.; 2004, 20.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. (1) Šā likuma prasības attiecināmas uz bīstamajām iekārtām, to valdītājiem un apkalpojošo personālu, juridiskajām personām, kas lieto bīstamās iekārtas vai veic šo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi, modernizāciju un pārbaudes, kā arī valsts institūcijām, kas veic uzraudzību un kontroli šajā jomā.

 

1

          Ekonomikas ministrijas parlamentārais         sekretārs    Dz. Zaķis

Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“3.pants (1) Šā likuma prasības attiecināmas uz bīstamajām iekārtām, to valdītājiem un apkalpojošo personālu, juridiskajām un fiziskajām personām, kas lieto bīstamās iekārtas vai veic šo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi, modernizāciju un pārbaudes, kā arī valsts institūcijām, kas veic uzraudzību un kontroli šajā jomā.”

 

Daļēji atbalstīts.

Iekļauts

komisijas

priekšlik.

Nr.2

 

 

 

 

2

Atbildīgā komisija

Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“3.pants (1) Šā likuma prasības attiecināmas uz bīstamajām iekārtām, to valdītājiem un apkalpojošo personālu un personām, kuras lieto bīstamās iekārtas vai veic šo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi, modernizāciju un pārbaudes, kā arī valsts institūcijām, kas veic uzraudzību un kontroli šajā jomā.”

Atbalstīts

1. Izteikt 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“3.pants (1) Šā likuma prasības attiecināmas uz bīstamajām iekārtām, to valdītājiem un apkalpojošo personālu un personām, kuras lieto bīstamās iekārtas vai veic šo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi, modernizāciju un pārbaudes, kā arī valsts institūcijām, kas veic uzraudzību un kontroli šajā jomā.”

 

 (2) Bīstamo iekārtu sarakstu un prasības, kas jāievēro, organizējot un veicot darbus ar bīstamajām iekārtām, kā arī bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

(3) Šā likuma prasības nav attiecināmas uz bīstamajām iekārtām, kuras:

 

 

 

 

 

1) uzstādītas lietošanai ūdens, gaisa vai dzelzceļa transporta līdzekļos un kuru lietošanas drošību nosaka Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi;

 

 

 

 

 

2) negadījuma rezultātā var izraisīt radioaktīvu vielu noplūdi;

 

 

 

 

 

3) tiek izmantotas militāriem nolūkiem.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.03.2000. likumu un 23.09.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Juridiskajām personām, kuras savā uzņēmējdarbībā veic bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju, ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot Valsts darba inspekcijai par uzņēmējdarbības uzsākšanu un izbeigšanu šajā jomā

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Fiziskajām un juridiskajām personām, kuras savā komercdarbī­bā veic bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju, ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot Valsts darba inspekcijai par komerc­darbības uzsākšanu un izbeigšanu šajā jomā."

 

 

3

Atbildīgā komisija

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Personām, kuras savā komercdarbī­bā veic bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju, ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot Valsts darba inspekcijai par komerc­darbības uzsākšanu un izbeigšanu šajā jomā."

Atbalstīts

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Personām, kuras savā komercdarbī­bā veic bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju, ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot Valsts darba inspekcijai par komerc­darbības uzsākšanu un izbeigšanu šajā jomā."

7.pants. Bīstamo iekārtu pārbaudi veic uzņēmumi [uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)], kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir akreditējusi valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” un par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk — inspicēšanas institūcija).

(23.09.2004. likuma redakcijā)

2. Aizstāt 7.pantā vārdus "uzņēmumi [uzņēmējsabiedrības (komercsabied­rības)], kurus" ar vārdiem "komercsabiedrības, kuras".

 

4

          Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs    Dz. Zaķis

Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Bīstamo iekārtu pārbaudi veic juridiskā persona, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir akreditējusi valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecīgo bīstamo iekārtu jomā (turpmāk-inspicēšanas institūcija).  Ekonomikas ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to inspicēšanas institūciju sarakstu, kas akreditētas veikt bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes.”

 

 

 

Atbalstīts

3. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Bīstamo iekārtu pārbaudi veic juridiskā persona, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir akreditējusi valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcija atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecīgo bīstamo iekārtu jomā (turpmāk – inspicēšanas institūcija).  Ekonomikas ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" to inspicēšanas institūciju sarakstu, kuras akreditētas veikt bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes.”

 

 

8.pants. (1) Bīstamajām iekārtām:

 

 

 

 

 

1) jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt apgādātām ar atbilstību apliecinošiem dokumentiem;

 

 

 

 

 

2) jābūt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrētām Valsts darba inspekcijā;

 

 

 

 

 

3) jābūt apgādātām ar lietošanas dokumentiem un brīdinošiem uzrakstiem latviešu valodā;

 

 

 

 

 

4) jābūt pārbaudītām normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un termiņos;

 

 

 

 

 

5) jābūt apgādātām ar inspicēšanas institūcijas izsniegtu pārbaudes zīmi, kas novietota uz bīstamās iekārtas vai, ja tas nav iespējams, tiek glabāta iekārtas tehniskajā pasē un apliecina, ka attiecīgā iekārta noteiktā kārtībā ir izturējusi pārbaudi.

 

 

 

 

 

(2) Pārbaudes zīmju paraugus apstiprina ekonomikas ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2004. likumu)

3. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārbaudes zīmes paraugu apstiprina Ministru kabinets."

 

 

 

 

4. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārbaudes zīmes paraugu apstiprina Ministru kabinets."