Iesniedz Tautsaimniecības , agrārās

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības , agrārās                                                                                                                    Likumprojekts otrajam  lasījumam

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                               

 

Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzibu”

(reģ. nr 1311)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok.nr. 4123)

 

Nr. p.k.

Iesniegtie

priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzibu

Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzibu”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzibu”

 

Izdarīt likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.; 2004, 20.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 21.nr.; 2000, 9.nr.; 2004, 20.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Juridiskajām personām, kuras savā uzņēmējdarbībā veic bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju, ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot Valsts darba inspekcijai par uzņēmējdarbības uzsākšanu un izbeigšanu šajā jomā

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Fiziskajām un juridiskajām personām, kuras savā komercdarbī­bā veic bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju, ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot Valsts darba inspekcijai par komerc­darbības uzsākšanu un izbeigšanu šajā jomā."

 

 

 

NAV

 

1. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Fiziskajām un juridiskajām personām, kuras savā komercdarbī­bā veic bīstamo iekārtu montāžu, remontu, tehnisko apkopi un modernizāciju, ir pienākums 10 darba dienu laikā paziņot Valsts darba inspekcijai par komerc­darbības uzsākšanu un izbeigšanu šajā jomā."

 

7.pants. Bīstamo iekārtu pārbaudi veic uzņēmumi [uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)], kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir akreditējusi valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” un par kuru akreditāciju Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk — inspicēšanas institūcija).

(23.09.2004. likuma redakcijā)

2. Aizstāt 7.pantā vārdus "uzņēmumi [uzņēmējsabiedrības (komercsabied­rības)], kurus" ar vārdiem "komercsabiedrības, kuras".

 

 

 

 

2. Aizstāt 7.pantā vārdus "uzņēmumi [uzņēmējsabiedrības (komercsabied­rības)], kurus" ar vārdiem "komercsabiedrības, kuras".

 

8.pants. (1) Bīstamajām iekārtām:

 

 

 

 

 

1) jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt apgādātām ar atbilstību apliecinošiem dokumentiem;

 

 

 

 

 

 

2) jābūt Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrētām Valsts darba inspekcijā;

 

 

 

 

 

3) jābūt apgādātām ar lietošanas dokumentiem un brīdinošiem uzrakstiem latviešu valodā;

 

 

 

 

 

4) jābūt pārbaudītām normatīvajos aktos paredzētajā apjomā un termiņos;

 

 

 

 

 

5) jābūt apgādātām ar inspicēšanas institūcijas izsniegtu pārbaudes zīmi, kas novietota uz bīstamās iekārtas vai, ja tas nav iespējams, tiek glabāta iekārtas tehniskajā pasē un apliecina, ka attiecīgā iekārta noteiktā kārtībā ir izturējusi pārbaudi.

 

 

 

 

 

(2) Pārbaudes zīmju paraugus apstiprina ekonomikas ministrs.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 23.09.2004. likumu)

3. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārbaudes zīmes paraugu apstiprina Ministru kabinets."

 

 

 

 

3. Izteikt 8.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pārbaudes zīmes paraugu apstiprina Ministru kabinets."