Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                            Likumprojekts trešajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Grozījumi Standartizācijas likumā ( reģ. nr 1310)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija (dok. nr. 4770)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi (6)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Standartizācijas likums

Grozījumi Standartizācijas likumā

Izdarīt Standartizācijas likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998,22.nr.;2001, 15. nr.; 2004, 8. nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Grozījumi Standartizācijas likumā

Izdarīt Standartizācijas likumā ( Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998,22.nr.;2001, 15. nr.; 2004, 8. nr.) šādus grozījumus:

7.pants. (1) Standartizāciju Latvijā veic:

 

 

 

 

 

1) sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” (turpmāk –– Nacionālā standartizācijas institūcija);

 

 

 

 

 

2) nozaru standartizācijas institūcijas;

 

 

 

 

 

3) standartizācijas tehniskās komitejas;

 

 

 

 

 

4) uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

1. Izteikt 7. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) komercsabiedrības

1

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izteikt 7. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) komersanti.

Atbalstīt.

1. 7. pantā:

izteikt pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) komersanti.”;

(2) Nacionālās standartizācijas institūcijas statūtus apstiprina ekonomikas ministrs.

 

2

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Izslēgt 7. panta otro daļu.

Atbalstīt.

izslēgt otro daļu.

(3) Ministru kabinets pēc ekonomikas ministra ieteikuma izveido nozaru standartizācijas institūcijas.

 

 

 

 

 

12.pants. (1) Standarts ir attiecīgas institūcijas apstiprināts dokuments, kurš izstrādāts, pamatojoties uz kopēju vienošanos, ietver vispārīgus un daudzkārt piemērojamus noteikumus, norādījumus vai dažādu veidu darbību vai to rezultātu raksturojumu un kura mērķis ir optimāli sakārtot noteiktu jomu.

 

 

 

 

 

(2) Latvijas standarti iedalāmi šādi:

 

 

 

 

 

1) Latvijas nacionālie standarti;

 

 

 

 

 

2) Latvijas nacionālā standarta statusā adaptēti un noteiktā kārtībā reģistrēti starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standarti;

 

 

 

 

 

3) atsevišķu nozaru, institūciju un uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) standarti.

2. Izteikt 12. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) atsevišķu nozaru, institūciju un komercsabiedrību standarti.”

3

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

 Izteikt 12. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) atsevišķu nozaru, institūciju un komersantu standarti.”

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

2.Izteikt 12. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

“3) atsevišķu nozaru, institūciju un komersantu standarti.”

 

14.pants. (1) Starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standarti, kas adaptēti Latvijas nacionālā standarta statusā, var būt noformēti arī attiecīgās standartizācijas organizācijas oficiālajā valodā.

 

 

 

 

 

(2) Obligāti piemērojamiem Latvijas nacionālajiem standartiem ir jābūt tulkotiem valsts valodā.

 

4

LR vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 14. panta otro daļu.

Neatbalstīt.

 

 

3. Papildināt 14. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrajā daļā minēto standartu tulkošanu valsts valodā nodrošina Ekonomikas ministrija.”

 

5

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs DZ.Zaķis

Papildināt 14. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrajā daļā minēto standartu tulkošanu nodrošina Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz ministriju iesniegtajiem pieprasījumiem un atbilstoši valsts budžetā konkrētajam gadam piešķirtajiem līdzekļiem standartu tulkošanai

Atbalstīt daļēji.

Iekļauts 6. priekšlikumā

 

 

 

6

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Papildināt 14. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrajā daļā minēto standartu tulkošanu  valsts valodā nodrošina Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz ministriju iesniegtajiem pieprasījumiem un atbilstoši  gadskārtējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem standartu tulkošanai.

 

Atbalstīt

3.Papildināt 14. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrajā daļā minēto standartu tulkošanu  valsts valodā nodrošina Ekonomikas ministrija, pamatojoties uz ministriju iesniegtajiem pieprasījumiem un atbilstoši  gadskārtējā valsts budžeta likumā piešķirtajiem līdzekļiem standartu tulkošanai.”

 

 

4.Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Likuma 14. panta trešā daļa stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.”

 

 

Redakcionāli

precizēts

4.Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Šā likuma 14. panta trešā daļa stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.”