Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                  Likumprojekts 2. lasījumam       

 

Grozījumi Nacionālās drošības likumā (reģ, nr. 1308)

 

Spēkā esošā redakcija

1. lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2. lasījumam

 

(3)

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2. lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2000, 473./476.nr.; 2001, 183.nr.; 2002, 80.nr.; 2003, 79., 159.nr.; 2004, 61., 199.nr.; 2005, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Nacionālās drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 1., 12.nr.; 2003, 12., 23.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 7., 10., 11.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Nacionālās drošības sistēma un tās uzdevumi

 

(1) Nacionālās drošības sistēmu veido valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijas un Latvijas pilsoņi, kam likums deleģē pienākumus un tiesības nacionālās drošības jomā noteiktas kompetences ietvaros.

 

(2) Nacionālās drošības sistēmas uzdevumi ir šādi:

 

1) savlaicīgi prognozēt un novērst valsts iekšējo un ārējo apdraudējumu, garantēt valsts aizsardzību, sabiedrības drošību un tās demokrātisku attīstību;

 

2) izstrādāt vienotu, sistēmisku valsts varu un pārvaldi realizējošo institūciju nacionālās drošības politiku un saskaņoti un mērķtiecīgi visos valsts pārvaldes līmeņos izpildīt tās noteiktos tiesiskos, ekonomiskos, sociālos, militāros, drošības un citus pasākumus;

 

3) nodrošināt efektīvu vadību valsts apdraudējuma situāciju pārvarēšanai.

 

(3) Nacionālās drošības sistēmas darbība balstās uz civilmilitāro sadarbību. Civilmilitārā sadarbība ir plānota un saskaņota valsts pārvaldes iestāžu, sabiedrības un Nacionālo bruņoto spēku darbība valsts apdraudējuma pārvarēšanai. Civilmilitārās sadarbības pamatprincipi ir efektīva savstarpējās sadarbības koordinācija, vienota izpratne par kopējiem mērķiem un dalīta atbildība par mērķu sasniegšanas rezultātiem.

 

1

Saeimas deputāts V.Buzajevs:

izteikt likuma 3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) Nacionālās drošības sistēmu veido valsts varu un pārvaldi realizējošās institūcijas, Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji, kam likums deleģē pienākumus un tiesības nacionālās drošības jomā noteiktas kompetences ietvaros.

 

 

Neatbalstīt

 

5.pants. Latvijas pilsoņu pienākums un tiesības

 

Katra Latvijas pilsoņa pienākums ir aizstāvēt valsts neatkarību, brīvību un demokrātisko valsts iekārtu. Tikai Latvijas pilsoņi ir tiesīgi:

 

1) piedalīties nacionālās drošības plāna izstrādē;

 

2) pildīt militāro dienestu;

 

3) ieņemt amatus valsts drošības iestādēs.

 

2

Saeimas deputāts V.Buzajevs:

izteikt likuma 5. pantu šādā redakcijā:

Katra Latvijas pilsoņa pienākums ir aizstāvēt valsts neatkarību, brīvību un demokrātisko valsts iekārtu. Tikai Latvijas pilsoņi ir tiesīgi pildīt militāro dienestu.

Neatbalstīt

 

7.pants. Saeimas Nacionālās drošības komisijas kompetence

 

(1) Saeimas Nacionālās drošības komisijā ievēlētajiem deputātiem darbam šajā komisijā nepieciešama pirmās kategorijas speciālā atļauja pieejai valsts noslēpumam. Ja komisijā ievēlēts deputāts, kuram nav šādas atļaujas, viņš drīkst piedalīties komisijas sēdēs tikai pēc minētās speciālās atļaujas saņemšanas.

 

(2) Saeimas Nacionālās drošības komisija:

 

1) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

2) izvērtē un akceptē valsts drošības iestāžu budžetu projektus;

 

3) veic valsts drošības iestāžu darbības un budžeta līdzekļu izlietošanas parlamentāro kontroli;

 

4) noklausās Ministru kabineta un valsts drošības iestāžu vadītāju ziņojumus par valsts drošības iestāžu darbību, kā arī izskata šo iestāžu darbības pārbaudes rezultātus;

 

5) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

6) (izslēgts ar 07.04.2004. likumu);

 

7) izskata priekšlikumus par Satversmes aizsardzības biroja direktora iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata.

 

3

Saeimas deputāts V.Buzajevs:

papildināt 7. panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Saeimas Nacionālās drošības komisijas sastāvā ir visu Saeimas frakciju pārstāvji.”

Neatbalstīt

 

11.pants. Aizsardzības ministrijas kompetence

 

(1) Aizsardzības ministrija:

 

1) izstrādā un īsteno valsts aizsardzības politiku;

 

2) plāno valsts aizsardzībai nepieciešamos līdzekļus un iesniedz Ministru kabinetam ar to saistītos priekšlikumus;

 

3) nodrošina valsts aizsardzībā iesaistītā personāla pārvaldi un militāro izglītību.

 

(2) Aizsardzības ministrs veic civilo kontroli pār Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un citām ministrijas pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošajām institūcijām.

 

(3) Aizsardzības ministrs galējas nepieciešamības gadījumā, lai novērstu kaitējumu nacionālās drošības interesēm, un ja ir pamats uzskatīt, ka gaisa kuģis tiek izmantots kā ierocis cilvēku iznīcināšanai, pieņem lēmumu par kaujas darbību veikšanu vai neveikšanu pret gaisa kuģi Latvijas Republikas teritorijā.

1. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus "pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā" ar vārdu "padotībā".

 

 

 

1. Aizstāt 11.panta otrajā daļā vārdus “pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā” ar vārdu “padotībā”.

13.pants. Iekšlietu ministrijas kompetence

 

Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās institūcijas:

 

1) izstrādā un īsteno valsts iekšlietu politiku;

 

2) sargā sabiedrisko kārtību un drošību;

 

3) aizsargā personu tiesības un likumīgās intereses;

 

4) reģistrē fiziskās personas, kā arī nodrošina un kontrolē personu likumīgu uzturēšanos valstī;

 

5) īsteno ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības pasākumus;

 

6) likumā noteiktās kompetences apjomā apsargā un kontrolē Latvijas valsts robež u;

 

7) koordinē valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrisko organizāciju darbību sabiedriskās kārtības uzturēšanas jautājumos;

 

8) prognozē un novērš valsts un sabiedrības drošības, kā arī tautsaimniecības apdraudējumus.

2. Aizstāt 13.pantā vārdus "pakļautībā un pārraudzībā" ar vārdu "padotībā".

 

 

 

2. Aizstāt 13.pantā vārdus “pakļautībā un pārraudzībā” ar vārdu “padotībā”.

20.pants. Nacionālās drošības padomes kompetence

 

(1) Nacionālās drošības padome:

 

1) saskaņo augstāko valsts institūciju un amatpersonu īstenotu vienotu valsts politiku nacionālās drošības jomā un izskata tās pilnveidošanas gaitu un problēmas;

 

2) izskata likumā noteiktos ar nacionālo drošību saistītos plānus un koncepcijas.

 

(2) Nacionālā drošības padome iesniedz priekšlikumus Saeimai par Satversmes aizsardzības biroja direktora iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata. Nacionālās drošības padome iesniedz priekšlikumus Ministru kabinetam par Informācijas analīzes dienesta vadītāja iecelšanu amatā un atbrīvošanu no amata.

 

(3) Nacionālās drošības padomes lēmums, izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu, ir rekomendējošs un neatbrīvo atbildīgās amatpersonas no atbildības par to pieņemtajiem lēmumiem.

 

(4) Nacionālās drošības padomei ir tiesības pieprasīt Informācijas analīzes dienestam un valsts drošības iestādēm visu to rīcībā esošo informāciju, kas skar nacionālās drošības intereses.

3. Aizstāt 20.panta trešajā daļā vārdus "minēto gadījumu" ar vārdiem "minētos gadījumus".

 

 

 

3. Aizstāt 20.panta trešajā daļā vārdus “minēto gadījumu” ar vārdiem “minētos gadījumus”.