Sociālo un darba lietu komisija

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts trešajam  lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm"

(Reģ. nr.1306)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma  redakcija

Nr

Priekšlikumi

(1 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 2000, 2., 9.nr.; 2002, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 9.nr.; 2000, 2., 9.nr.; 2002, 15.nr.) šādus grozījumus:

 

 

3.pants. Izdienas stāža aprēķināšana

Izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita:

7) 80 procentus no citās iestādēs, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās nostrādātā laika šā panta 3.punktā minētajiem darbiniekiem, ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs nodienēti vismaz pieci gadi, bet darbiniekiem, kuri dienestu uzsākuši pēc šā likuma spēkā stāšanās, - ja nodienēti vismaz 10 gadi;

 

10) 80 procentus no citās iestādēs, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās nostrādātā laika darbiniekiem, kuri dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs uzsākuši pēc 1990.gada 4.maija, - ja Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs nodienēti vismaz 10 gadi;

   1. Aizstāt 3.panta 7. un 10.punktā vārdus "uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)" ar vārdiem "pie komersantiem".

 

 

 

 

1. Aizstāt 3.panta 7. un 10.punktā vārdus “uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)” ar vārdiem “pie komersantiem”.

 

7.pants. Izdienas pensijas pieprasīšana un izmaksa

(1) Izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus darbinieks iesniedz Iekšlietu ministrijai.

(2) Iekšlietu ministrija izdienas pensijas pieprasījumu un tās piešķiršanai nepieciešamos dokumentus izskata 10 dienu laikā pēc to saņemšanas un par pieņemto lēmumu paziņo izdienas pensijas pieprasītājam.

(3) Darbiniekiem izdienas pensijas piešķir Iekšlietu ministrija.

 

   2. Aizstāt 7.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

2. Aizstāt 7.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra” (attiecīgā locījumā).

 


 

9.pants. Izdienas pensijas izmaksas pārtraukšana vai tās apmēra grozīšana

(1) Izdienas pensijas izmaksu pārtrauc vai tās apmēru groza, ja:

1) izdienas pensijas saņēmējam tiek piešķirta vecuma pensija saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām";

2) izdienas pensijas saņēmējs no jauna iestājas dienestā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

(2) Izdienas pensijas saņēmēja pienākums ir paziņot Iekšlietu ministrijai par šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu iestāšanos.

 

 3. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrijai" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai".

 

 

 

 

   3. Aizstāt 9.panta otrajā daļā vārdus “Iekšlietu ministrijai” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūrai”.

 

Pārejas noteikumi

1. Bijušajiem iekšlietu sistēmas iestāžu darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuri pēc Iekšlietu ministrijas Izmeklēšanas departamenta reorganizācijas tika pārcelti darbā uz prokuratūru un kuriem līdz Iekšlietu ministrijas darbinieka izdienas pensijas saņemšanai bija palikuši ne vairāk kā pieci gadi, pēc izdienas stāža - 20 gadu - sasniegšanas tiek piešķirta izdienas pensija. Iekšlietu ministrija no izdienas pensiju izmaksai piešķirtajiem līdzekļiem izmaksā izdienas pensiju 40 procentu apmērā no šā likuma 4.pantā minētās darba samaksas vidējās summas par pēdējo gadu pirms pārcelšanas darbā uz prokuratūru.

 

4Aizstāt pārejas noteikumu 1.punkta otrajā teikumā un 2.punkta otrajā teikumā vārdus "Iekšlietu ministrija" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas veselības un sociālo lietu valsts aģentūra".

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

 

 Izteikt likumprojekta 4., 5., un 6.pantu kā 4.pantu šādā redakcijā:

 

“4. Pārejas noteikumos:

   aizstāt 1.punkta otrajā teikumā un 2.punkta otrajā teikumā vārdus "Iekšlietu ministrija" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra".

Atbalstīt.

4. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punkta otrajā teikumā un 2.punkta otrajā teikumā vārdus “Iekšlietu ministrija” ar vārdiem “Iekšlietu ministrijas Veselības un sociālo lietu valsts aģentūra”;

 

13. Valsts robežsardzes darbiniekiem, kuri dienestā pieņemti līdz 2002.gada 1.jūlijam, izdienas stāžā ieskaita 80 procentus no citās iestādēs, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) un organizācijās nostrādātā laika.

5. Aizstāt pārejas noteikumu 13.punktā vārdus "uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)" ar vārdiem "pie komersantiem".

 

aizstāt 13.punktā vārdus "uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)" ar vārdiem "pie komersantiem".

 

 

     aizstāt 13.punktā vārdus “uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās)” ar vārdiem “pie komersantiem”;

 

 

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

   "14. Šā likuma 3.panta 7. un 10.punktā un pārejas noteikumu 13.punktā minētajam pie komersantiem nostrādātajam laikam pielīdzina arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) nostrādāto laiku."

 

papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 3.panta 7. un 10.punktā un pārejas noteikumu 13.punktā minētajam pie komersantiem nostrādātajam laikam pielīdzina arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) nostrādāto laiku."

 

papildināt pārejas noteikumus  ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Šā likuma 3.panta 7. un 10.punktā un pārejas noteikumu 13.punktā minētajam pie komersantiem nostrādātajam laikam pielīdzina arī uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās) nostrādāto laiku.”