Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums” (reģ.nr.1303) izskatīšanai 2.lasījumā

 

1.lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 

 

 

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) struktūrfonda izvērtēšana – Eiropas Savienības struktūrfondu (turpmāk – struktūrfonds) finansējuma izlietojuma un struktūrfondu vadības efektivitātes novērtēšana atbilstoši plānošanas dokumentiem;

2) struktūrfonda projekta iesniegums – iesniegums (veidlapa un tās pielikumi) projektam nepieciešamā finansējuma saņemšanai no struktūrfonda;

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) struktūrfonda izvērtēšana – Eiropas Savienības struktūrfondu (turpmāk – struktūrfonds) finansējuma izlietojuma un struktūrfondu vadības efektivitātes novērtēšana atbilstoši plānošanas dokumentiem;

2) struktūrfonda projekta iesniegums – iesniegums (veidlapa un tās pielikumi) projektam nepieciešamā finansējuma saņemšanai no struktūrfonda;

3struktūrfonda projekta iesniedzējs – valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona;

 

1

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt termina “struktūrfondu projekta iesniedzējs” skaidrojumu šādā redakcijā:

“struktūrfondu projekta iesniedzējs – tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona, kā arī šādu personu apvienība;”.

Atbalstīt

3struktūrfonda projekta iesniedzējs – tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona, kā arī šādu personu apvienība;

 

4) struktūrfonda projektu veidi:

a) atklāta konkursa projekts,

b) grantu shēma,

c) nacionālās programmas projekts,

d) grantu shēmas projekts;

 

 

 

4) struktūrfonda projektu veidi:

a) atklāta konkursa projekts,

b) grantu shēma,

c) nacionālās programmas projekts,

d) grantu shēmas projekts;

5) atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas – atklāta projektu iesniegumu konkursa sagatavošanas un norises nosacījumi atbilstoši plānošanas dokumentiem;

 

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt termina “atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas” skaidrojumu šādā redakcijā:

“atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas – atklāta projektu iesniegumu konkursa sagatavošanas un norises nosacījumi, norādot arī struktūrfonda finansējuma saņēmēju loku, atbilstoši plānošanas dokumentiem;”

Atbalstīt

5) atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas – atklāta projektu iesniegumu konkursa sagatavošanas un norises nosacījumi, norādot arī struktūrfonda finansējuma saņēmēju loku, atbilstoši plānošanas dokumentiem;

6) grantu shēmas apraksts – grantu shēmas projektu sagatavošanas un ieviešanas nosacījumi atbilstoši plānošanas dokumentiem;

 

3

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt termina “grantu shēmas apraksts” skaidrojumu šādā redakcijā:

“grantu shēmas apraksts – grantu shēmas projektu sagatavošanas un ieviešanas nosacījumi, norādot arī granta finansējuma saņēmēju loku, atbilstoši plānošanas dokumentiem;”.

Atbalstīt

5) grantu shēmas apraksts – grantu shēmas projektu sagatavošanas un ieviešanas nosacījumi, norādot arī granta finansējuma saņēmēju loku, atbilstoši plānošanas dokumentiem;

7) grantu shēmas projekta iesniegums – iesniegums (veidlapa un tās pielikumi) granta finansējuma saņemšanai;

4

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt termina “grantu shēmas projekta iesniegums” skaidrojumu pēc vārdiem “finansējuma saņemšanai” ar vārdiem “no struktūrfonda”.

Atbalstīt

7) grantu shēmas projekta iesniegums – iesniegums (veidlapa un tās pielikumi) granta finansējuma saņemšanai no struktūrfonda;

8) grantu shēmas projekta iesniedzējs – valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, individuālais komersants;

5

 

 

 

 

6

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Papildināt grantu shēmu projektu iesniedzēju loku ar fiziskām personām.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt termina “grantu shēmas projekta iesniedzējs” skaidrojumu šādā redakcijā:

“grantu shēmas projekta iesniedzējs – tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona, kā arī šādu personu apvienība;”.

Atbalstīts 6.priekš-likumā

 

 

 

Atbalstīt

8) grantu shēmas projekta iesniedzējs – tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona, kā arī šādu personu apvienība;

9) projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji:

a) administratīvie vērtēšanas kritēriji,

b) kvalitātes vērtēšanas kritēriji,

c) specifiskie vērtēšanas kritēriji;

 

7

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt termina “projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji” skaidrojumu šādā redakcijā:

“9) projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji - administratīvi, kvalitātes un specifiski projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji, saskaņā ar kuriem vērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.”

Atbalstīt

9) projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji - administratīvi, kvalitātes un specifiski projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji, saskaņā ar kuriem vērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;

10) finanšu kontrole un audits:

a) izlases veida pārbaude projekta īstenošanas vietā,

b) struktūrfondu vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes pārbaude,

c) struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaude,

d) struktūrfondu noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaude;

11) plānošanas dokumentos minēto aktivitāšu ieviešanas veidi:

a) atklāts projektu iesniegumu konkurss,

b) grantu shēma,

c) struktūrfonda nacionālā programma;

12) uzraudzība – struktūrfonda finansēto pasākumu ieviešanas un izpildes analīze atbilstoši plānošanas dokumentiem.

 

 

 

10) finanšu kontrole un audits:

a) izlases veida pārbaude projekta īstenošanas vietā,

b) struktūrfondu vadības sistēmas atbilstības un efektivitātes pārbaude,

c) struktūrfonda projekta finansējuma pieprasījuma un izdevumu deklarācijas atbilstības izlases veida pārbaude,

d) struktūrfondu noslēguma izdevumu deklarāciju pārbaude;

11) plānošanas dokumentos minēto aktivitāšu ieviešanas veidi:

a) atklāts projektu iesniegumu konkurss,

b) grantu shēma,

c) struktūrfonda nacionālā programma;

12) uzraudzība – struktūrfonda finansēto pasākumu ieviešanas un izpildes analīze atbilstoši plānošanas dokumentiem;

 

8

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar termina “plānošanas dokumenti” skaidrojumu šādā redakcijā:

“plānošanas dokumenti – 2004.gada 17.jūnijā ar Eiropas Komisijas lēmumu 17/VI/2004 apstiprinātais Vienotais programmdokuments attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību saskaņā ar 1.mērķi Latvijā un Programmas papildinājums 2004.-2006.gadam saskaņā ar 1.mērķi Latvijai.”

Atbalstīt

13) plānošanas dokumenti – 2004.gada 17.jūnijā ar Eiropas Komisijas lēmumu 17/VI/2004 apstiprinātais Vienotais programmdokuments attiecībā uz Kopienas struktūrpalīdzību saskaņā ar 1.mērķi Latvijā un Programmas papildinājums 2004.-2006.gadam saskaņā ar 1.mērķi Latvijai.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt struktūrfondu vadību Latvijā, ciktāl to nenosaka Eiropas Savienības tiesību akti.

9

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 2. panta tekstu šādā redakcijā:

“Likuma mērķis ir noteikt struktūrfondu vadību nolūkā veicināt efektīvu, caurskatāmu un finanšu vadības principiem atbilstošu struktūrfondu ieviešanu Latvijā.”.

Atbalstīt

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir noteikt struktūrfondu vadību nolūkā veicināt efektīvu, caurskatāmu un finanšu vadības principiem atbilstošu struktūrfondu ieviešanu Latvijā.

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, uzraudzības komitejā un vadības komitejā pieņemto lēmumu statusu un struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

 

10

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 3. panta pirmajā daļā vārdus “uzraudzības komitejā un vadības komitejā pieņemto lēmumu statusu” ar vārdiem “uzraudzības komitejas un vadības komitejas pieņemto lēmumu statusu”.

 

Atbalstīt

3.pants. Likuma darbība

(1) Likums nosaka struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus, uzraudzības komitejas un vadības komitejas pieņemto lēmumu statusu un struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu pieņemšanas, apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

 


 

(2) Likums attiecas uz 2004.–2006.gada Mērķa 1 programmas vadību.

11

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2)Likums attiecas uz plānošanas dokumentu ieviešanu.”

Atbalstīt

(2)Likums attiecas uz plānošanas dokumentu ieviešanu.

4.pants. Struktūrfondu vadība

Struktūrfondu vadība ir programmēšanas periodam nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana, saskaņošana un apstiprināšana, struktūrfondu vadības sistēmas izveide, struktūrfonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju izstrāde un apstiprināšana, kā arī struktūrfondu ieviešana, finanšu kontrole, audits, uzraudzība un izvērtēšana.

12

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 4. pantā vārdus “programmēšanas periodam”.

Atbalstīt

4.pants. Struktūrfondu vadība

Struktūrfondu vadība ir nepieciešamo plānošanas dokumentu sagatavošana, saskaņošana un apstiprināšana, struktūrfondu vadības sistēmas izveide, struktūrfonda projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju izstrāde un apstiprināšana, kā arī struktūrfondu ieviešana, finanšu kontrole, audits, uzraudzība un izvērtēšana.

5.pants. Struktūrfonda finansējuma piešķiršana

Struktūrfonda projekta iesnieguma iesniegšana šajā likumā noteiktajā valsts pārvaldes iestādē nerada pienākumu valsts pārvaldes iestādei piešķirt struktūrfonda projekta iesniedzējam vai grantu shēmas projekta iesniedzējam finansējumu struktūrfonda projekta ieviešanai.

13

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 5. pantā vārdus “šajā likumā noteiktajā valsts pārvaldes iestādē” ar vārdiem “saskaņā ar šo likumu struktūrfondu vadībā iesaistītajā institūcijā”, bet vārdus “ valsts pārvaldes iestādei” ar vārdiem “struktūrfondu vadībā iesaistītajai institūcijai”.

Atbalstīt

5.pants. Struktūrfonda finansējuma piešķiršana

Struktūrfonda projekta iesnieguma iesniegšana saskaņā ar šo likumu struktūrfondu vadībā iesaistītajā institūcijā nerada pienākumu struktūrfondu vadībā iesaistītajai institūcijai piešķirt struktūrfonda projekta iesniedzējam vai grantu shēmas projekta iesniedzējam finansējumu struktūrfonda projekta ieviešanai.

II nodaļa. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas

 

 

 

II nodaļa. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas

6.pants. Struktūrfondu vadības nodrošināšana

Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas ir:

1) vadošā iestāde;

2) maksājumu iestāde;

3) pirmā līmeņa starpniekinstitūcija;

4) otrā līmeņa starpniekinstitūcija;

5) struktūrfonda finansējuma saņēmējs;

6) grantu shēmas apsaimniekotājs;

7) granta finansējuma saņēmējs;

8) uzraudzības komiteja;

9) vadības komiteja.

 

 

 

6.pants. Struktūrfondu vadības nodrošināšana

Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas ir:

1) vadošā iestāde;

2) maksājumu iestāde;

3) pirmā līmeņa starpniekinstitūcija;

4) otrā līmeņa starpniekinstitūcija;

5) struktūrfonda finansējuma saņēmējs;

6) grantu shēmas apsaimniekotājs;

7) granta finansējuma saņēmējs;

8) uzraudzības komiteja;

9) vadības komiteja.


 

7.pants. Vadošā iestāde

(1) Vadošās iestādes pienākumi:

 

 

 

7.pants. Vadošā iestāde

(1) Vadošās iestādes pienākumi:

1) nodrošināt struktūrfondu vadību un ieviešanas efektivitāti;

2) nodrošināt struktūrfondu uzraudzības komitejas sekretariāta funkcijas;

3) nodrošināt struktūrfondu vadības komiteju sekretariāta funkcijas;

4) nodrošināt struktūrfondu vadības informācijas un komunikācijas pasākumu izpildi Latvijā;

5) koordinēt struktūrfondu vadības cilvēkresursu attīstības pasākumu izstrādi un organizēt to izpildi Latvijā;

6) nodrošināt tehniskās palīdzības plānošanu, sagatavošanu un uzrau­dzību;

7) nodrošināt priekšlikumu sagatavošanu par grozījumiem plānošanas doku­mentos;

8) nodrošināt nevalstisko organizāciju iesaistīšanu vadības komitejā un uzraudzības komitejā.

14

 

 

 

 

 

15

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Lūdzu papildināt likumprojekta 7.panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“nodrošināt struktūrfonda projekta iesnieguma veidlapas izstrādi”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojekta 7.panta pirmo daļu ar jaunu 8.punktu šādā redakcijā:

“nodrošināt struktūrfonda projekta iesnieguma veidlapas projekta izstrādi”.

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(15)

 

 

Atbalstīt

1) nodrošināt struktūrfondu vadību un ieviešanas efektivitāti;

2) nodrošināt struktūrfondu uzraudzības komitejas sekretariāta funkcijas;

3) nodrošināt struktūrfondu vadības komiteju sekretariāta funkcijas;

4) nodrošināt struktūrfondu vadības informācijas un komunikācijas pasākumu izpildi Latvijā;

5) koordinēt struktūrfondu vadības cilvēkresursu attīstības pasākumu izstrādi un organizēt to izpildi Latvijā;

6) nodrošināt tehniskās palīdzības plānošanu, sagatavošanu un uzrau­dzību;

7) nodrošināt priekšlikumu sagatavošanu par grozījumiem plānošanas doku­mentos;

8) nodrošināt struktūrfonda projekta iesnieguma veidlapas projekta izstrādi;

9) nodrošināt nevalstisko organizāciju iesaistīšanu vadības komitejā un uzraudzības komitejā.

(2) Vadošās iestādes tiesības:

1) veikt struktūrfondu finanšu kontroli un auditu;

2) pieprasīt no maksājumu iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, grantu shēmas apsaimniekotāja, struktūrfonda finansējuma saņēmēja un granta finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama struktūrfondu vadības un ieviešanas nodrošināšanai.

 

 

 

(2) Vadošās iestādes tiesības:

1) veikt struktūrfondu finanšu kontroli un auditu;

2) pieprasīt no maksājumu iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, grantu shēmas apsaimniekotāja, struktūrfonda finansējuma saņēmēja un granta finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama struktūrfondu vadības un ieviešanas nodrošināšanai.

 (3) Vadošā iestāde ir Finanšu ministrija.

16

Juridiskais birojs

7. pantā:

ierosinām izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Vadošās iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija nodalītas kompetences ietvaros.”

Atbalstīt

(3) Vadošās iestādes funkcijas pilda Finanšu ministrija nodalītas kompetences ietvaros.


 

 

17

Deputāts V.E.Bresis

Papildināt 7.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ministru kabinets nosaka termiņus kādos izskatāmi un apstiprināmi struktūrfondu līdzekļu projekti.”

Atbalstīt

(4) Ministru kabinets nosaka termiņus kādos izskatāmi un apstiprināmi struktūrfondu līdzekļu projekti.

(4) Finanšu ministrija nodrošina funkciju nodali iestādē, ja Finanšu ministrija vienlaikus veic vadošās iestādes un struktūrfonda finansējuma saņēmēja funkcijas.

18

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 7. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finanšu ministrija nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā vadošā iestāde, no citām tās funkcijām.”.

Atbalstīt

(5) Finanšu ministrija nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā vadošā iestāde, no citām tās funkcijām.

8.pants. Maksājumu iestāde

(1) Maksājumu iestādes pienākumi:

1) veikt struktūrfondu finanšu vadību;

2) apliecināt izdevumus.

(2) Maksājumu iestādes tiesības:

1) veikt struktūrfondu finanšu kontroli un auditu;

2) pieprasīt no vadošās iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, grantu shēmas apsaimniekotāja, struktūrfonda finansējuma saņēmēja un granta finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama finanšu kontroles un audita veikšanai un izdevumu apliecināšanai.

 

 

 

8.pants. Maksājumu iestāde

(1) Maksājumu iestādes pienākumi:

1) veikt struktūrfondu finanšu vadību;

2) apliecināt izdevumus.

(2) Maksājumu iestādes tiesības:

1) veikt struktūrfondu finanšu kontroli un auditu;

2) pieprasīt no vadošās iestādes, pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas, grantu shēmas apsaimniekotāja, struktūrfonda finansējuma saņēmēja un granta finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama finanšu kontroles un audita veikšanai un izdevumu apliecināšanai.

 (3) Maksājumu iestāde ir Valsts kase.

 

19

Juridiskais birojs

Ierosinām 8. panta trešo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(3) Maksājumu iestādes funkcijas pilda Valsts kase nodalītas kompetences ietvaros.”.

Atbalstīt

(3) Maksājumu iestādes funkcijas pilda Valsts kase nodalītas kompetences ietvaros.

(4) Valsts kase nodrošina funkciju nodali iestādē, ja Valsts kase vienlaikus veic maksājumu iestādes un struktūrfonda finansējuma saņēmēja funkcijas.

20

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 8. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts kase nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā maksājumu iestāde, no citām tās funkcijām.”.

Atbalstīt

(4) Valsts kase nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā maksājumu iestāde, no citām tās funkcijām.

9.pants. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas

(1) Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas pienākumi:

1) piedalīties plānošanas dokumentu grozījumu izstrādē;

2) izstrādāt struktūrfonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

3) atbilstoši plānošanas dokumentiem koordinēt struktūrfonda finansēto aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, uzraudzīt struktūrfonda finansētās aktivitātes, analizēt problēmas struktūrfonda ieviešanā un sniegt vadošajai iestādei un uzraudzības komitejai priekšlikumus par struktūrfonda ieviešanas uzlabošanu;

4) izstrādāt struktūrfonda nacionālo programmu, grantu shēmas aprakstu, atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas, iekļaujot tajās projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

5) izstrādāt un Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā sākotnējai izvērtēšanai atbalsta programmu, ja plānošanas dokumentos paredzētais pasākums paredzēts komercdarbības atbalstam;

 

 

 

9.pants. Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas

(1) Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas pienākumi:

1) piedalīties plānošanas dokumentu grozījumu izstrādē;

2) izstrādāt struktūrfonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

3) atbilstoši plānošanas dokumentiem koordinēt struktūrfonda finansēto aktivitāšu ieviešanu atbilstoši attiecīgās nozares politikai un plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, uzraudzīt struktūrfonda finansētās aktivitātes, analizēt problēmas struktūrfonda ieviešanā un sniegt vadošajai iestādei un uzraudzības komitejai priekšlikumus par struktūrfonda ieviešanas uzlabošanu;

4) izstrādāt struktūrfonda nacionālo programmu, grantu shēmas aprakstu, atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas, iekļaujot tajās projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

5) izstrādāt un Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā sākotnējai izvērtēšanai atbalsta programmu, ja plānošanas dokumentos paredzētais pasākums paredzēts komercdarbības atbalstam;

6) noteikt kārtību, kādā izveido vērtēšanas komisiju un vērtē struktūrfonda projektu iesniegumus;

 

21

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 9. panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

“6) izveido vērtēšanas komisiju un nosaka kārtību kādā vērtē struktūrfonda projektu iesniegumus;”.

Atbalstīt

6) izveido vērtēšanas komisiju un nosaka kārtību kādā vērtē struktūrfonda projektu iesniegumus;

7) vērtēt atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumus atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām, kā arī iesniegt vadības komitejā atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu sarakstu;

8) vērtēt grantu shēmas projektu iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un grantu shēmas aprakstam;

9) pieņemt lēmumus par atklāta projektu iesniegumu konkursa struktūrfonda projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu;

10) pieņemt lēmumu par struktūrfonda nacionālās programmas apstiprināšanu;

 

 

 

7) vērtēt atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumus atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijām, kā arī iesniegt vadības komitejā atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumu sarakstu;

8) vērtēt grantu shēmas projektu iesniegumu atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un grantu shēmas aprakstam;

9) pieņemt lēmumus par atklāta projektu iesniegumu konkursa struktūrfonda projektu iesniegumu apstiprināšanu vai noraidīšanu;

10) pieņemt lēmumu par struktūrfonda nacionālās programmas apstiprināšanu;

11) pieņemt lēmumu attiecībā uz šā likuma 6.panta 4. vai 6.punktā minēto struktūrfondu vadībā iesaistīto institūciju lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma administratīvo neatbilstību un attiecīgā projekta iesnieguma noraidīšanu, ja lēmums ir apstrīdēts saskaņā ar šā likuma 20.panta ceturto vai piekto daļu;

22

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 9. panta pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11) izskata sūdzības, kas iesniegtas saskaņā ar šā likuma 20. panta ceturto un piekto daļu un pieņem par tām lēmumu;”.

Atbalstīt

11) izskata sūdzības, kas iesniegtas saskaņā ar šā likuma 20. panta ceturto un piekto daļu un pieņem par tām lēmumu;

12) sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar struktūrfondiem.

(2) Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par grozījumiem struktūrfonda projektā, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu izlietojuma efektivitāti, lietderību un normatīvajos aktos par budžeta un finanšu vadību noteikto prasību ievērošanu.

(3) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 4., 6., 7., 9. un 10.punktā noteiktos pienākumus un otrajā daļā noteiktās tiesības Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantijas fonda virzības daļas (turpmāk – ELVGF) un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (turpmāk – ZVFI) gadījumā īsteno otrā līmeņa starpniekinstitūcija.

 

 

 

12) sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar struktūrfondiem.

(2) Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijai ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniegt priekšlikumus par grozījumiem struktūrfonda projektā, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu izlietojuma efektivitāti, lietderību un normatīvajos aktos par budžeta un finanšu vadību noteikto prasību ievērošanu.

(3) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 4., 6., 7., 9. un 10.punktā noteiktos pienākumus un otrajā daļā noteiktās tiesības Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantijas fonda virzības daļas (turpmāk – ELVGF) un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta (turpmāk – ZVFI) gadījumā īsteno otrā līmeņa starpniekinstitūcija.

 (4) Iestāde nodrošina funkciju nodali iestādē, ja tā vienlaikus veic pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas un struktūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja funkcijas.

 

23

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 9. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Iestāde nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, no citām tās funkcijām.”.

Atbalstīt

(4) Iestāde nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā pirmā līmeņa starpniekinstitūcija, no citām tās funkcijām.

(5) Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(5) Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas nosaka Ministru kabinets.

10.pants. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas

(1) Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pienākumi:

1) atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt attiecīgā struktūrfonda finansēto aktivitāšu ieviešanu;

2) pēc saskaņošanas ar pirmā līmeņa starpniekinstitūciju izsludināt un slēgt atklātos projektu iesniegumu konkursus;

3) vērtēt atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumus atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un pieņemt lēmumu par katra projekta iesnieguma administratīvo atbilstību vai administratīvo neatbilstību un attiecīgā projekta iesnieguma noraidīšanu;

4) slēgt ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju līgumu par struktūrfonda projekta ieviešanu;

5) veikt struktūrfondu finanšu kontroli un auditu;

6) uzraudzīt atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu, struktūrfonda nacionālās programmas projektu un grantu shēmas projektu ieviešanu;

7) sagatavot izdevumu deklarāciju;

8) sniegt struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju par struktūrfondu projektu ieviešanas gaitu;

9) sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar struktūrfondiem.

 

 

 

10.pants. Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas

(1) Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas pienākumi:

1) atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt attiecīgā struktūrfonda finansēto aktivitāšu ieviešanu;

2) pēc saskaņošanas ar pirmā līmeņa starpniekinstitūciju izsludināt un slēgt atklātos projektu iesniegumu konkursus;

3) vērtēt atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu iesniegumus atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un pieņemt lēmumu par katra projekta iesnieguma administratīvo atbilstību vai administratīvo neatbilstību un attiecīgā projekta iesnieguma noraidīšanu;

4) slēgt ar struktūrfonda finansējuma saņēmēju līgumu par struktūrfonda projekta ieviešanu;

5) veikt struktūrfondu finanšu kontroli un auditu;

6) uzraudzīt atklāta projektu iesniegumu konkursa projektu, struktūrfonda nacionālās programmas projektu un grantu shēmas projektu ieviešanu;

7) sagatavot izdevumu deklarāciju;

8) sniegt struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām informāciju par struktūrfondu projektu ieviešanas gaitu;

9) sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar struktūrfondiem.

 (2) Iestāde nodrošina funkciju nodali iestādē, ja tā vienlaikus veic otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un struktūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja funkcijas.

 

24

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 10. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Iestāde nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija, no citām tās funkcijām.”.

Atbalstīt

(2) Iestāde nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā otrā līmeņa starpniekinstitūcija, no citām tās funkcijām.

(3) Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(3) Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas nosaka Ministru kabinets.

11.pants. Grantu shēmas apsaimniekotājs

(1) Grantu shēmas apsaimniekotāja pienākumi:

1) atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt grantu shēmas ieviešanu;

2) pēc saskaņošanas ar pirmā līmeņa starpniekinstitūciju izsludināt un slēgt grantu shēmas projektu iesniegumu konkursus;

3) vērtēt grantu shēmas projektu iesniegumus atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un pieņemt lēmumu par katra projekta iesnieguma administratīvo atbilstību vai administratīvo neatbilstību un attiecīgā projekta iesnieguma noraidīšanu;

4) pieņemt lēmumu par grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;

5) slēgt ar granta finansējuma saņēmēju līgumu par grantu shēmas projekta ieviešanu;

6) veikt struktūrfondu finanšu kontroli;

7) uzraudzīt grantu shēmas projektu ieviešanu;

8) sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar struktūrfondiem.

(2) Grantu shēmas apsaimniekotājam ir tiesības ierosināt un finansēt granta finansējuma saņēmēja auditu.

 

 

 

11.pants. Grantu shēmas apsaimniekotājs

(1) Grantu shēmas apsaimniekotāja pienākumi:

1) atbilstoši plānošanas dokumentiem nodrošināt grantu shēmas ieviešanu;

2) pēc saskaņošanas ar pirmā līmeņa starpniekinstitūciju izsludināt un slēgt grantu shēmas projektu iesniegumu konkursus;

3) vērtēt grantu shēmas projektu iesniegumus atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un pieņemt lēmumu par katra projekta iesnieguma administratīvo atbilstību vai administratīvo neatbilstību un attiecīgā projekta iesnieguma noraidīšanu;

4) pieņemt lēmumu par grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu;

5) slēgt ar granta finansējuma saņēmēju līgumu par grantu shēmas projekta ieviešanu;

6) veikt struktūrfondu finanšu kontroli;

7) uzraudzīt grantu shēmas projektu ieviešanu;

8) sniegt sabiedrībai informāciju un nodrošināt publicitāti jautājumos, kas saistīti ar struktūrfondiem.

(2) Grantu shēmas apsaimniekotājam ir tiesības ierosināt un finansēt granta finansējuma saņēmēja auditu.

(3) Iestāde nodrošina funkciju nodali iestādē, ja tā vienlaikus veic grantu shēmas apsaimniekotāja un struktūrfonda finansējuma saņēmēja vai granta finansējuma saņēmēja funkcijas.

 

25

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 11. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Iestāde nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā grantu shēmas apsaimniekotājs, no citām tās funkcijām.”.

Atbalstīt

(3) Iestāde nodrošina to funkciju nodali, ko tā saskaņā ar šā likuma noteikumiem pilda kā grantu shēmas apsaimniekotājs, no citām tās funkcijām.

(4) Grantu shēmas apsaimniekotāju nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(4) Grantu shēmas apsaimniekotāju nosaka Ministru kabinets.


 

12.pants. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs

(1) Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona, kuras izstrādātais struktūrfonda projekts ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

26

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 12. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona, kā arī šādu personu apvienība, kuras izstrādātais struktūrfonda projekts ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā.”.

Atbalstīt

12.pants. Struktūrfonda finansējuma saņēmējs

(1) Struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona, kā arī šādu personu apvienība, kuras izstrādātais struktūrfonda projekts ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ministru kabinets nosaka atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas (tajās norāda arī struktūrfonda finansējuma saņēmēju loku).

 

27

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 12. panta otro daļu, vienlaikus papildinot 16. panta pirmo daļu ar atbilstošu normu (skat. priekšlikums pie 16. panta pirmās daļas).

Atbalstīt

 

(3) Grantu shēmas gadījumā struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir grantu shēmas apsaimniekotājs.

(4) Struktūrfonda finansējuma saņēmējs nodrošina struktūrfonda projekta ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar otrā līmeņa starpniekinstitūciju.

 

 

 

(2) Grantu shēmas gadījumā struktūrfonda finansējuma saņēmējs ir grantu shēmas apsaimniekotājs.

(3) Struktūrfonda finansējuma saņēmējs nodrošina struktūrfonda projekta ieviešanu atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar otrā līmeņa starpniekinstitūciju.

13.pants. Granta finansējuma saņēmējs

(1) Granta finansējuma saņēmējs ir valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona vai individuālais komersants, kura izstrādātais grantu shēmas projekts ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

28

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 13. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Granta finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona, kā arī šādu personu apvienība, kuras izstrādātais grantu shēmas projekts ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā.”.

Atbalstīt

13.pants. Granta finansējuma saņēmējs

(1) Granta finansējuma saņēmējs ir tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, cita valsts iestāde, Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona, kā arī šādu personu apvienība, kuras izstrādātais grantu shēmas projekts ir apstiprināts šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ministru kabinets nosaka grantu shēmas aprakstu (tajā norāda arī granta finansējuma saņēmēju loku).

 

29

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 13. panta otro daļu vienlaikus papildinot 16. panta pirmo daļu ar atbilstošu normu (skat. priekšlikumu pie 16. panta pirmās daļas).

Atbalstīt

 

(3) Granta finansējuma saņēmējs nodrošina no struktūrfondiem finansētā grantu shēmas projekta ieviešanu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar grantu shēmas apsaimniekotāju.

 

 

 

(2) Granta finansējuma saņēmējs nodrošina no struktūrfondiem finansētā grantu shēmas projekta ieviešanu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar grantu shēmas apsaimniekotāju.

14.pants. Uzraudzības komiteja

(1) Uzraudzības komiteja ir koleģiāla struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija, kuras tiesības un pienākumi noteikti tiesību aktos par struktūrfondu vadību.

(2) Uzraudzības komiteja uzrauga plānošanas dokumentu ieviešanu un tajos noteikto mērķu sasniegšanu.

(3) Uzraudzības komitejas sastāvu nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

14.pants. Uzraudzības komiteja

(1) Uzraudzības komiteja ir koleģiāla struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija, kuras tiesības un pienākumi noteikti tiesību aktos par struktūrfondu vadību.

(2) Uzraudzības komiteja uzrauga plānošanas dokumentu ieviešanu un tajos noteikto mērķu sasniegšanu.

(3) Uzraudzības komitejas sastāvu nosaka Ministru kabinets.

15.pants. Vadības komiteja

(1) Vadības komiteja ir koleģiāla struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija, kas izveidota, lai uzraudzītu attiecīgā struktūrfonda ieviešanu un sniegtu priekšlikumus par piešķirtā finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību.

(2) Vadības komiteja darbojas, pamatojoties uz nolikumu, un veic šādas funkcijas:

1) saskaņo struktūrfonda projekta iesnieguma veidlapu paraugus pirms to apstiprināšanas Ministru kabinetā;

2) saskaņo atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas pirms to apstiprināšanas Ministru kabinetā;

3) saskaņo struktūrfonda nacionālo programmu un tajā iekļautos projektus;

4) pārliecinās, vai tikusi ievērota struktūrfonda projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība, un saskaņo struktūrfonda projektu iesniegumu sarakstus;

5) saskaņo grantu shēmas aprakstu pirms tā apstiprināšanas Ministru kabinetā;

6) saskaņo programmdokumenta finanšu līdzekļu sadalījuma plānu atbilstoši programmdokumentā noteiktajām aktivitātēm.

 

 

 

15.pants. Vadības komiteja

(1) Vadības komiteja ir koleģiāla struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija, kas izveidota, lai uzraudzītu attiecīgā struktūrfonda ieviešanu un sniegtu priekšlikumus par piešķirtā finansējuma izlietošanas efektivitāti un lietderību.

(2) Vadības komiteja darbojas, pamatojoties uz nolikumu, un veic šādas funkcijas:

1) saskaņo struktūrfonda projekta iesnieguma veidlapu paraugus pirms to apstiprināšanas Ministru kabinetā;

2) saskaņo atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas pirms to apstiprināšanas Ministru kabinetā;

3) saskaņo struktūrfonda nacionālo programmu un tajā iekļautos projektus;

4) pārliecinās, vai tikusi ievērota struktūrfonda projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība, un saskaņo struktūrfonda projektu iesniegumu sarakstus;

5) saskaņo grantu shēmas aprakstu pirms tā apstiprināšanas Ministru kabinetā;

6) saskaņo programmdokumenta finanšu līdzekļu sadalījuma plānu atbilstoši programmdokumentā noteiktajām aktivitātēm.


 

 (3) Vadības komitejas sastāvu nosaka Ministru kabinets.

 

30

Juridiskais birojs

Ierosinām precizēt 15. panta trešajā daļā vārdu “sastāvu”. Šai sakarā ierosinām apsvērt iespēju aizstāt vārdus “Vadības komitejas sastāvu” ar vārdiem “Vadības komitejā pārstāvētās institūcijas”.

Atbalstīt

 (3) Vadības komitejā pārstāvētās institūcijas nosaka Ministru kabinets.

 

(4) Vadības komiteja apstiprina attiecīgās vadības komitejas nolikumu.

 

 

 

(4) Vadības komiteja apstiprina attiecīgās vadības komitejas nolikumu.

III nodaļa. Struktūrfondu vadība

 

 

 

III nodaļa. Struktūrfondu vadība

16.pants. Struktūrfondu vadības nodrošināšana

(1) Lai nodrošinātu struktūrfondu vadību, Ministru kabinets nosaka:

31

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt 16. panta pirmās daļas ievaddaļā vārdu “nosaka” ar vārdu “apstiprina”.

Atbalstīt

16.pants. Struktūrfondu vadības nodrošināšana

(1) Lai nodrošinātu struktūrfondu vadību, Ministru kabinets apstiprina:

1) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos un struktūrfondu ieviešanu  (struktūrfonda projektu iesniegumu vai grantu shēmas projektu iesniegumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanu un struktūrfonda projektu vai grantu shēmas projektu īstenošanu);

2) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu;

3) kārtību, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par neattaisnotajiem izdevumiem;

4) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko informāciju par struktūrfonda projektu;

5) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfonda publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu;

6) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu uzraudzību un izvērtēšanu;

7) kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus;

8) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas sagatavo un apstiprina struktūrfonda nacionālo programmu;

9) struktūrfonda finanšu vadības nodrošināšanas kārtību;

10) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumenta pasākuma "Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, noieta tirgus apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām" aktivitātes "Atbalsts ražotāju organizācijām" ieviešanu, finanšu kontroli un auditu.

32

 

 

 

 

 

 

 

33

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt 16.panta pirmo daļu ar jauniem punktiem šādā redakcijā:

“struktūrfonda projekta iesnieguma veidlapu;

atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas;

grantu shēmas.”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt 16.panta pirmo daļu ar jaunu punktu šādā redakcijā:

”termiņus kādos izskatāmi un apstiprināmi struktūrfondu līdzekļu projekti”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina grozījumu izdarīšanu plānošanas dokumentos un struktūrfondu ieviešanu  (struktūrfonda projektu iesniegumu vai grantu shēmas projektu iesniegumu sagatavošanu, iesniegšanu un vērtēšanu un struktūrfonda projektu vai grantu shēmas projektu īstenošanu);

2) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu finanšu kontroli un auditu;

3) kārtību, kādā ziņo par struktūrfondu finansēto projektu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām un pieņem lēmumu par neattaisnotajiem izdevumiem;

4) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas publisko informāciju par struktūrfonda projektu;

5) kārtību, kādā struktūr fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfonda publicitāti un vizuālās identitātes prasību ievērošanu;

6) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina struktūrfondu uzraudzību un izvērtēšanu;

7) kārtību, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus;

8) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas sagatavo un apstiprina struktūrfonda nacionālo programmu;

9) struktūrfonda finanšu vadības nodrošināšanas kārtību;

10) kārtību, kādā struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumenta pasākuma "Piekrastes zvejas attīstība, sociāli ekonomiskie pasākumi, noieta tirgus apgūšanas veicināšana un atbalsts ražotāju organizācijām" aktivitātes "Atbalsts ražotāju organizācijām" ieviešanu, finanšu kontroli un auditu;

11) struktūrfonda projekta iesnieguma veidlapu;

12) atklāta projektu iesniegumu konkursa vadlīnijas;

13) grantu shēmas;

14) termiņus kādos izskatāmi un apstiprināmi struktūrfondu līdzekļu projekti.

 (2) Ministru kabinets steidzamības kārtā izdod noteikumus par šā likuma 15.panta otrās daļas 1., 2. un 5.punktā minētajiem vadības komitejā saskaņotajiem dokumentiem.

34

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt 16. panta otro daļu.

 

Atbalstīt

 

(3) Vadošā iestāde izveido vadības informācijas sistēmu par plānošanas dokumentu uzraudzību un nodrošina datu par struktūrfonda projektu uzkrāšanu, lai īstenotu šā likuma 7.pantā noteiktās funkcijas.

(4) Struktūrfonda noslēguma izdevumu deklarāciju pārbauda Finanšu ministrijas struktūrvienība, kuras funkcijas ir nodalītas no vadošās iestādes un maksājumu iestādes funkcijām.

 

 

 

(2) Vadošā iestāde izveido vadības informācijas sistēmu par plānošanas dokumentu uzraudzību un nodrošina datu par struktūrfonda projektu uzkrāšanu, lai īstenotu šā likuma 7.pantā noteiktās funkcijas.

(3) Struktūrfonda noslēguma izdevumu deklarāciju pārbauda Finanšu ministrijas struktūrvienība, kuras funkcijas ir nodalītas no vadošās iestādes un maksājumu iestādes funkcijām.

17.pants. Uzraudzības komitejas un vadības komitejas lēmumi

Uzraudzības komiteja un vadības komiteja pieņem pārvaldes lēmumus saskaņā ar šo likumu un citiem struktūrfondu vadību regulējošiem tiesību aktiem.

 

 

 

17.pants. Uzraudzības komitejas un vadības komitejas lēmumi

Uzraudzības komiteja un vadības komiteja pieņem pārvaldes lēmumus saskaņā ar šo likumu un citiem struktūrfondu vadību regulējošiem tiesību aktiem.


 

IV nodaļa. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lēmumi, to apstrīdēšana un pārsūdzēšana

 

 

 

IV nodaļa. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lēmumi, to apstrīdēšana un pārsūdzēšana

18.pants. Struktūrfondu vadībā iesaistītās personas

(1) Struktūrfondu vadībā iesaistītās personas ir uzskatāmas par valsts amatpersonām likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē, ja:

1) tām, pildot amata pienākumus struktūrfondu vadībā iesaistītajās institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt uzraudzības, kontroles vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā;

2) tām ir tiesības rīkoties ar valsts budžeta un struktūrfonda finansējumu struktūrfondu projektu ieviešanai, sagatavojot vai pieņemot lēmumu par struktūrfonda finansējumu.

(2) Šā likuma 18.panta pirmās daļas nosacījumi neattiecas uz personām, kas ieņem amatu šādās struktūrfondu vadībā iesaistītajās institūcijās: struktūrfonda finansējuma saņēmējs un granta finansējuma saņēmējs, izņemot granta shēmas apsaimniekotāju.

35

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

“18.pants. Ierobežojumi struktūrfondu vadībā iesaistītajām personām

Struktūrfondu vadībā iesaistīto personu komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumus, kā arī citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 Vienlaikus likumprojektā ietvertajai normai atbilstošus papildinājumi būtu izdarāmi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”. Šai sakarā darām zināmu, ka Juridiskais birojs likuma normu savstarpējai saskaņošanai iesniegs atbilstošus priekšlikumus pašreiz Saeimas izskatīšanai nodotajā likumprojekta “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””.

Atbalstīt

18.pants. Ierobežojumi struktūrfondu vadībā iesaistītajām personām

Struktūrfondu vadībā iesaistīto personu komercdarbības, ienākumu gūšanas un amatu savienošanas ierobežojumus, kā arī citus ierobežojumus un pienākumus nosaka likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

 

19.pants. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lēmumi

(1) Struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija pieņem lēmumus par atklāta projektu iesniegumu konkursa projektiem un grantu shēmas projektiem.

(2) Lēmumu pieņem par:

1) struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un turpmāku virzību vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vai attiecīgā projekta iesnieguma administratīvo neatbilstību un projekta iesnieguma noraidīšanu;

2) struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

(3) ELVGF un ZVFI gadījumā pieņem kopīgus lēmumus par struktūrfonda projekta iesnieguma administratīvo atbilstību vai administratīvo neatbilstību un attiecīgā projekta iesnieguma noraidīšanu, kā arī par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 

 

 

 

19.pants. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lēmumi

(1) Struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija pieņem lēmumus par atklāta projektu iesniegumu konkursa projektiem un grantu shēmas projektiem.

(2) Lēmumu pieņem par:

1) struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma atbilstību projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un turpmāku virzību vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vai attiecīgā projekta iesnieguma administratīvo neatbilstību un projekta iesnieguma noraidīšanu;

2) struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

(3) ELVGF un ZVFI gadījumā pieņem kopīgus lēmumus par struktūrfonda projekta iesnieguma administratīvo atbilstību vai administratīvo neatbilstību un attiecīgā projekta iesnieguma noraidīšanu, kā arī par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 

(4) Lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma administratīvo atbilstību un turpmāko virzību vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vai administratīvo neatbilstību un attiecīgā iesnieguma noraidīšanu pieņem:

1) šā likuma 6.panta 4.punktā noteiktās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītājs atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta gadījumā pēc struktūrfonda projekta iesnieguma novērtēšanas atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

2) šā likuma 6.panta 6.punktā noteiktās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītājs grantu shēmas projekta gadījumā pēc grantu shēmas projekta iesnieguma novērtēšanas atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

(5) Lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem:

36

 

 

 

 

 

37

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Lūdzu aizstāt likumprojektā iekļautās atsauces uz likumprojekta 6.panta 4.punktu ar vārdiem “otrā līmeņa starpniekinstitūcija” atbilstošā locījumā.

 

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Lūdzu aizstāt likumprojektā iekļautās atsauces uz likumprojekta 6.panta 6.punktu ar vārdiem “grantu shēmas apsaimniekotājs” atbilstošā locījumā.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(4) Lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma administratīvo atbilstību un turpmāko virzību vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vai administratīvo neatbilstību un attiecīgā iesnieguma noraidīšanu pieņem:

1) otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vadītājs atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta gadījumā pēc struktūrfonda projekta iesnieguma novērtēšanas atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

2) grantu shēmas apsaimniekotāja vadītājs grantu shēmas projekta gadījumā pēc grantu shēmas projekta iesnieguma novērtēšanas atbilstoši projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

(5) Lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem:

1) šā likuma 6.panta 3.punktā noteiktās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītājs atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta gadījumā pēc projekta iesnieguma novērtēšanas atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un saskaņošanas vadības komitejā;

38

Finanšu ministrs O.Spurdziņš

Lūdzu aizstāt likumprojektā iekļautās atsauces uz likumprojekta 6.panta 3.punktu ar vārdiem “pirmā līmeņa starpniekinstitūcija” atbilstošā locījumā.

Atbalstīt

1)  pirmā līmeņa stapniekinstitīcijas vadītājs atklāta projektu iesniegumu konkursa projekta gadījumā pēc projekta iesnieguma novērtēšanas atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un saskaņošanas vadības komitejā;

2) šā likuma 6.panta 6.punktā noteiktās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītājs grantu shēmas projekta gadījumā pēc grantu shēmas projekta iesnieguma novērtēšanas atbilstoši projekta vērtēšanas kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

(6) ELVGF un ZVFI gadījumā šā likuma 6.panta 4.punktā noteiktās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītājs var deleģēt citu iestādes amatpersonu kopīgā lēmuma pieņemšanai par struktūrfonda projekta iesnieguma administratīvo atbilstību vai administratīvo neatbilstību un struktūrfonda projekta iesnieguma noraidīšanu vai struktūrfonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 

 

 

2) grantu shēmas apsaimniekotāja vadītājs grantu shēmas projekta gadījumā pēc grantu shēmas projekta iesnieguma novērtēšanas atbilstoši projekta vērtēšanas kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

(6) ELVGF un ZVFI gadījumā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vadītājs var deleģēt citu iestādes amatpersonu kopīgā lēmuma pieņemšanai par struktūrfonda projekta iesnieguma administratīvo atbilstību vai administratīvo neatbilstību un struktūrfonda projekta iesnieguma noraidīšanu vai struktūrfonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

(7) Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītājs, pamatojoties uz struktūrfonda projekta iesniedzēja vai grantu shēmas projekta iesniedzēja juridisko statusu, izdod administratīvo aktu vai pieņem iekšējo pārvaldes lēmumu.

39

&nbs p;

 

 

 

 

40

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Svītrot 19.panta 7.daļu.

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 19.panta septītajā daļā vārdu ”iekšējo”

Daļēji iestrādāts komisijas priekšlikumā

(40)

 

Atbalstīt

(7) Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītājs, pamatojoties uz struktūrfonda projekta iesniedzēja vai grantu shēmas projekta iesniedzēja juridisko statusu, izdod administratīvo aktu vai pieņem pārvaldes lēmumu.

(8) Šā panta septītajā daļā minētā administratīvā akta adresāts ir struktūrfonda projekta iesniedzējs vai grantu shēmas projekta iesniedzējs, ja tā ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona vai individuālais komersants.

(9) Šā panta septītajā daļā minētā iekšējās pārvaldes lēmuma adresāts ir tas struktūrfonda projekta iesnieguma iesniedzējs vai grantu shēmas projekta iesniedzējs, kas ir valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība.

 

 

 

(8) Šā panta septītajā daļā minētā administratīvā akta adresāts ir struktūrfonda projekta iesniedzējs vai grantu shēmas projekta iesniedzējs, ja tā ir Latvijas Republikā reģistrēta juridiskā persona, fiziskā persona vai individuālais komersants.

(9) Šā panta septītajā daļā minētā iekšējās pārvaldes lēmuma adresāts ir tas struktūrfonda projekta iesnieguma iesniedzējs vai grantu shēmas projekta iesniedzējs, kas ir valsts pārvaldes iestāde vai pašvaldība.

(10) Šā likuma 6.panta 4. vai 6.punktā minētā struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma administratīvo atbilstību un turpmāku virzību vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vai projekta iesnieguma administratīvo neatbilstību un noraidīšanu pieņem triju mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma iesniegšanas.

(11) Šā likuma 6.panta 3. vai 6.punktā minētā struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem deviņu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma administratīvo atbilstību un turpmāku virzību vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Svītrot 19.panta 10.daļu un 19.panta 11.daļu izteikt sekojošā redakcijā:

“(10) Lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu šā likuma 3. vai 6. punktā minētā struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija pieņem gada laikā no struktūrfonda iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma iesniegšanas attiecīgi šā likuma 6. panta 4. vai 6. punktā minētā struktūrfondu vadībā iesaistītajā institūcijā. Šajā daļā minētā termiņa sadalījumu, kas ir nepieciešams atsevišķa atklātā projektu iesniegumu konkursa ietvaros vai grantu shēmas ietvaros struktūrfondu projekta iesnieguma un grantu shēmas projekta iesnieguma vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma vērtēšanai atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem nosaka Ministru kabinets atklātā projektu iesniegumu konkursa vadlīnijās vai grantu shēmas aprakstā.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 19.panta desmito un vienpadsmito daļu.

Daļēji iestrādāts komisijas priekšlikumā

(42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 (12) ELVGF un ZVFI gadījumā kopīgu lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma administratīvo atbilstību vai neatbilstību un attiecīgi projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma iesniegšanas.

 

 

 

 (10) ELVGF un ZVFI gadījumā kopīgu lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma administratīvo atbilstību vai neatbilstību un attiecīgi projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā iesnieguma iesniegšanas.

20.pants. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lēmuma apstrīdēšana

(1) Šā likuma 19.panta otrās daļas 1. un 2.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt struktūrfonda projekta iesniedzējs vai grantu shēmas projekta iesniedzējs.

(2) Struktūrfonda projekta iesniedzējs vai grantu shēmas projekta iesniedzējs var apstrīdēt lēmumu par projekta iesnieguma administratīvo atbilstību un turpmāko virzību vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vai administratīvo neatbilstību un struktūrfonda projekta vai grantu shēmas projekta iesnieguma noraidīšanu.

(3) Šā likuma 6.panta 4. un 6.punktā noteiktās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītāja lēmuma apstrīdēšana neaptur tā izpildi.

(4) Šā likuma 6.panta 4.punktā noteiktās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītāja lēmumu var apstrīdēt tajā šā likuma 6.panta 3.punktā minētajā struktūrfondu vadībā iesaistītajā institūcijā, kura ir atbildīga par aktivitātes vadību saskaņā ar plānošanas dokumentiem.

(5) Šā likuma 6.panta 6.punktā noteiktās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītāja lēmumu par administratīvo neatbilstību un grantu shēmas projekta iesnieguma noraidīšanu var apstrīdēt tajā šā likuma 6.panta 3.punktā minētajā struktūrfondu vadībā iesaistītajā institūcijā, kura ir atbildīga par aktivitātes vadību saskaņā ar plānošanas dokumentiem.

(6) ELVGF un ZVFI gadījumā šā likuma 6.panta 4.punktā minētās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītāja lēmumu apstrīd Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

20.pants. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lēmuma apstrīdēšana

(1) Šā likuma 19.panta otrās daļas 1. un 2.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt struktūrfonda projekta iesniedzējs vai grantu shēmas projekta iesniedzējs.

(2) Struktūrfonda projekta iesniedzējs vai grantu shēmas projekta iesniedzējs var apstrīdēt lēmumu par projekta iesnieguma administratīvo atbilstību un turpmāko virzību vērtēšanai atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vai administratīvo neatbilstību un struktūrfonda projekta vai grantu shēmas projekta iesnieguma noraidīšanu.

(3) Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas un grantu shēmas apsaimniekotāja vadītāja lēmuma apstrīdēšana neaptur tā izpildi.

(4) Otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vadītāja lēmumu var apstrīdēt tajā pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā, kura ir atbildīga par aktivitātes vadību saskaņā ar plānošanas dokumentiem.

(5) Grantu shēmas apsaimniekotāja  vadītāja lēmumu par administratīvo neatbilstību un grantu shēmas projekta iesnieguma noraidīšanu var apstrīdēt tajā pirmā līmeņa starpniekinstitūcijā, kura ir atbildīga par aktivitātes vadību saskaņā ar plānošanas dokumentiem.

(6) ELVGF un ZVFI gadījumā otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vadītāja lēmumu apstrīd Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

21.pants. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lēmuma pārsūdzēšana

(1) Struktūrfonda projekta iesniedzējs vai grantu shēmas projekta iesniedzējs var pārsūdzēt struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lēmumu, ja, pieņemot attiecīgo lēmumu, nav ievērota Ministru kabineta noteiktā kārtība, kādā pieņem lēmumu par struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma apstiprināšanu vai struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma noraidīšanu.

(2) Šā likuma 6.panta 3., 4. vai 6.punktā minētās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītāja lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

(3) ELVGF un ZVFI gadījumā šā likuma 6.panta 4.punktā minētās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītāja lēmumu pārsūdz Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

43

 

 

 

 

 

 

 

44

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Vēršam uzmanību, ka likumprojekta 21.panta pirmajā daļā ietvertais regulējums attiecībā uz lēmuma par projekta noraidīšanu pārsūdzības ierobežošanu, var tikt atzīts par neatbilstošu Satversmes 92.pantam.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt 21.panta pirmo un trešo daļu.

Daļēji iestrādāts komisijas priekšlikumā

(44)

 

 

 

Atbalstīt

 

21.pants. Struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas lēmuma pārsūdzēšana

Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas, otrā līmeņa starpniekinstitūcijas vai grantu shēmas apsaimniekotāja vadītāja lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

 


 

22.pants. Tiesības iepazīties ar struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma lietu

(1) Tiesības iepazīties ar struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma lietu (izņemot projekta iesnieguma vērtēšanas materiālus, kuru ierobežotas pieejamības statusu noteicis tās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītājs, kura vērtē attiecīgo iesniegumu) ir attiecīgā projekta iesniedzējam.

(2) Struktūrfonda projekta iesniedzējam vai grantu shēmas projekta iesniedzējam ir tiesības iepazīties ar attiecīgo lietu tajā struktūrfondu vadībā iesaistītajā institūcijā, kurā ir iesniegts struktūrfonda projekta iesniegums vai grantu shēmas projekta iesniegums.

 

 

 

22.pants. Tiesības iepazīties ar struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma lietu

(1) Tiesības iepazīties ar struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma lietu (izņemot projekta iesnieguma vērtēšanas materiālus, kuru ierobežotas pieejamības statusu noteicis tās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas vadītājs, kura vērtē attiecīgo iesniegumu) ir attiecīgā projekta iesniedzējam.

(2) Struktūrfonda projekta iesniedzējam vai grantu shēmas projekta iesniedzējam ir tiesības iepazīties ar attiecīgo lietu tajā struktūrfondu vadībā iesaistītajā institūcijā, kurā ir iesniegts struktūrfonda projekta iesniegums vai grantu shēmas projekta iesniegums.

23.pants. Struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma precizēšana

(1) Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums vai grantu shēmas projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, šā likuma 6.panta 4. vai 6.punktā noteiktā struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija rakstiski pieprasa (vienu reizi) struktūrfonda projekta iesniedzējam vai grantu shēmas projekta iesniedzējam sniegt papildu informāciju, lai precizētu projekta iesniegumu.

(2) Lēmumu par papildu informācijas pieprasīšanu nevar apstrīdēt un pārsūdzēt. Struktūrfonda projekta iesniedzēja vai grantu shēmas projekta iesniedzēja uzklausīšanu Administratīvā procesa likuma izpratnē īsteno, veicot šā panta pirmajā daļā minētās darbības.

 

 

 

23.pants. Struktūrfonda projekta iesnieguma vai grantu shēmas projekta iesnieguma precizēšana

(1) Ja iesniegtais struktūrfonda projekta iesniegums vai grantu shēmas projekta iesniegums neatbilst projekta iesnieguma administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs rakstiski pieprasa (vienu reizi) struktūrfonda projekta iesniedzējam vai grantu shēmas projekta iesniedzējam sniegt papildu informāciju, lai precizētu projekta iesniegumu.

(2) Lēmumu par papildu informācijas pieprasīšanu nevar apstrīdēt un pārsūdzēt. Struktūrfonda projekta iesniedzēja vai grantu shēmas projekta iesniedzēja uzklausīšanu Administratīvā procesa likuma izpratnē īsteno, veicot šā panta pirmajā daļā minētās darbības.

(3) Ja šā likuma 6.panta 3.punktā minētā struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija konstatē kļūdu šā likuma 6.panta 4. vai 6.punktā minētās struktūrfondu vadībā iesaistītās institūcijas atbilstoši administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem izvērtētajā struktūrfonda projekta iesniegumā, kurš ir iesniegts turpmākai virzībai, lai to novērtētu atbilstoši projekta iesnieguma kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, institūcija, kas konstatējusi kļūdu, nosūta struktūrfonda projekta iesniegumu attiecīgajai šā likuma 6.panta 4. vai 6.punktā minētajai struktūrfondu vadībā iesaistītajai institūcijai kļūdas novēršanai.

45

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Svītrot 23.panta 3.daļu.

Atbalstīt

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.decembrim izdod šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

2. Ja šā likuma 6.panta 4. vai 6.punktā minētā struktūrfondu vadībā iesaistītā institūcija ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu konkursu vai grantu shēmas projektu iesniegumu konkursu pirms šā likuma 16.panta pirmās daļas 1.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās, piemēro Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumus Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.decembrim izdod šā likuma 16.panta pirmajā daļā minētos noteikumus. Līdz to spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2005.gada 30.novembrim ir spēkā Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

2. Ja otrā līmeņa starpniekinstitūcija vai grantu shēmas apsaimniekotājs ir izsludinājis atklātu projektu iesniegumu konkursu vai grantu shēmas projektu iesniegumu konkursu pirms šā likuma 16.panta pirmās daļas 1.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās, piemēro Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumus Nr.200 "Noteikumi par Eiropas Savienības struktūrfondu vadību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.