Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

(reģ. Nr. 1302)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (5)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Likums “Par autoceļiem”

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

 

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Valsts ceļu dienests” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”” (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Valsts ceļu dienests” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”” (attiecīgā locījumā).

 

 

7.pants. Iestādes, kas realizē autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

 

2. 7.pantā:

izteikt nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"7.pants. Iestādes, kas īsteno autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

1

Atbildīgā komisija

Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Iestādes, kas īsteno autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

atbalstīts

 

2. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Iestādes, kas īsteno autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

(1) Autoceļu valsts pārvaldi realizē Satiksmes ministrija un valsts ceļu dienests. Valsts ceļu dienesta izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Ministru kabinets.

 

(1) Autoceļu valsts pārvaldi īsteno Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrija var dele ģēt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes kontroli, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, kā arī pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" saskaņā ar līgumu.";

 

(1) Autoceļu valsts pārvaldi īsteno Satiksmes ministrija.

 

(1) Autoceļu valsts pārvaldi īsteno Satiksmes ministrija.

(2) Valsts ceļu dienests pārrauga pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

(1997.gada 1.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

izslēgt otro daļu.

 

(2) Ministru kabinets nosaka pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas pārraudzības kārtību.

 

(2) Ministru kabinets nosaka pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas un uzturēšanas pārraudzības kārtību.

 

 

 

(3) Satiksmes ministrija var deleģēt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes kontroli, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, kā arī pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" saskaņā ar līgumu.";

 

(3) Satiksmes ministrija var deleģēt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes kontroli, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, kā arī pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" saskaņā ar līgumu.";

II SADAĻA
AUTOCEĻU VALSTS REĢISTRĀCIJA, ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA,
AUTOCEĻU BŪVNIECĪBAS, REKONSTRUKCIJAS UN UZTURĒŠANAS FINANSĒŠANA

 

 

 

 

 

12.pants. Autoceļu finansēšana

 

 

 

 

 

(1) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no valsts līdzekļiem. Valsts autoceļu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no pašvaldību līdzekļiem un valsts līdzekļiem. Pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.

 

 

 

 

 

(3) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai. Valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka satiksmes ministrs.

3. 12.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. No valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai (turpmāk – mērķdotācija).";

 

 

 

3. 12.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. No valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai (turpmāk – mērķdotācija).";

20.10.2005.Saeimā pieņemtā redakcija (stājas spēkā 01.01.2006.)

(4) Valsts budžeta līdzekļus Valsts autoceļu fonda programmai piešķir saskaņā ar valsts budžeta likumu kārtējam gadam. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un mazāks par 80 procentiem no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem, kā arī mazāks par iepriekšējā budžeta gadā piešķirto.

 

 

 

 

 

(5) Valsts autoceļu rekonstrukcija un būvniecība un tam nepieciešamā projektēšana tiek finansēta no valsts pamatbudžeta programmām.

 

 

 

 

 

(6) Valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzskaita Satiksmes ministrija un pašvaldības.

 

 

 

 

 

(7) Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtos līdzekļus, kurus kā valsts autoceļu fonda mērķdotāciju paredzēts izlietot pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai, ieskaita pašvaldību ceļu fondos. Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām, un kārtību, kādā kontrolējama mērķdotācijas izlietošanas likumība, lietderība un pareizība, nosaka satiksmes ministrs.

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 "(7) Mērķdotāciju ieskaita pašvaldību speciālajos budžetos (pašvaldību ceļu fondos). Mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā tā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 "(7) Mērķdotāciju ieskaita pašvaldību speciālajos budžetos (pašvaldību ceļu fondos). Mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā tā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets.

(8) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību ceļu fondus. Pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka pašvaldības, ievērojot satiksmes ministra noteikto valsts autoceļu fonda mērķdotācijas izlietošanas kārtību.

(30.10.2003. likuma redakcijā)

(8) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību ceļu fondus. Pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas kārtību nosaka pašvaldības."

 

 

2

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 12.panta astotās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas kārtību nosaka pašvaldības, ievērojot Ministru kabineta noteikto mērķdotācijas izlietošanas kārtību.”;

atbalstīts

 

(8) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību ceļu fondus. Pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas kārtību nosaka pašvaldības, ievērojot Ministru kabineta noteikto mērķdotācijas izlietošanas kārtību."

III SADAĻA
AUTOCEĻU LIETOŠANA UN AIZSARDZĪBA

 

 

 

 

 

23.pants. Valsts ceļu dienesta un ceļu īpašnieka pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Lai nodrošinātu satiksmes drošību, kā arī ceļu saglabāšanu, valsts ceļu dienestam un ceļu īpašniekam ir pienākums:

- savlaicīgi veikt ceļu uzturēšanas darbu kompleksu, lai tiktu nodrošināta transportlīdzekļu satiksme pa ceļiem atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

- saskaņā ar valsts standartiem un Latvijas Autoceļu direkcijas noteikto aprīkot autoceļus ar tehniskajiem regulēšanas līdzekļiem un veikt citus pasākumus satiksmes drošības garantēšanai;

- norobežot un norādīt ar ceļa zīmēm transportlīdzekļu satiksmei bīstamās vietas;

- pētīt un analizēt satiksmes negadījumu cēloņus un veikt nepieciešamos tehniskos un citus pasākumus to novēršanai;

- Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzskaitīt autotransporta gada nobraukumu uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem ārpus apdzīvotām vietām.

 

3

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs

K. Peters

 

Aizstāt 23.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Autoceļu direkcijas” ar vārdiem “valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi””.

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

4. 23.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Autoceļu direkcijas” ar vārdiem “valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi””.

(2) Gadījumos, kad ceļu izmanto satiksmei uz servitūta pamata, ceļa uzturēšanas pienākums ir servitūta lietotājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, 10.10.2002. likumu un 04.11.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

4

Deputāts I. Emsis

Papildināt 23.pantu ar jaunu trešo daļu, kas izteikta šādā redakcijā:

“(3) Ja kāds valsts vai pašvaldības ceļa posms ir gājis bojā nepārvaramas dabas stihijas rezultātā, valsts vai pašvaldība atjauno bojāto ceļa posmu vai izbūvē jaunu autoceļu. Šādā gadījumā neapbūvēto zemju, kuras šķērso izbūvējamais ceļš, īpašnieki nevar liegt autoceļa atjaunošanai nepieciešamās darbības.”                         

atbalstīts

 

redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kāds valsts vai pašvaldības ceļa posms tiek sabojāts vai iznīcināts nepārvaramas dabas stihijas rezultātā, valsts vai pašvaldība atjauno bojāto ceļa posmu vai izbūvē jaunu autoceļu. Šādā gadījumā neapbūvēto zemju īpašnieki, kuru zemes šķērso izbūvējamais ceļš, nedrīkst liegt autoceļa atjaunošanai nepieciešamās darbības.”

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

20.10.2005.Saeimā pieņemtā redakcija (stājas spēkā 01.01.2006.)

1. Grozījums  šā likuma 12.panta ceturtajā daļā stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

2. Laika posmā no 2007.gada 1.janvāra līdz dienai, kad stājas spēkā grozījums šā likuma 12.panta ceturtajā daļā, Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums kārtējā gadā nedrīkst būt mazāks par plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas un mazāks par šādu daļu no plānotajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem:

1) 2007.gadā – 65 procenti;

2) 2008.gadā – 70 procenti;

3) 2009.gadā – 75 procenti."

 

 

 

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 3.un 4.punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 12.panta septītajā daļā paredzētos noteikumus.

atbalstīts

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 3.un 4.punktu šādā redakcijā:

“3. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdod šā likuma 12.panta septītajā daļā paredzētos noteikumus.

 

 

 

4. Līdz šā likuma 12.panta septītajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim piemērojami Satiksmes ministrijas 2005.gada 21.februāra noteikumi Nr.5 “Kārtība, kādā nosakāms pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts autoceļu fonda mērķdotācijas lielums, sadalījums starp pašvaldībām un kādā kontrolējama mērķdotācijas izlietošanas likumība, lietderība un pareizība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”.

 

4. Līdz šā likuma 12.panta septītajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 1.janvārim piemērojami Satiksmes ministrijas 2005.gada 21.februāra noteikumi Nr.5 “Kārtība, kādā nosakāms pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts autoceļu fonda mērķdotācijas lielums, sadalījums starp pašvaldībām un kādā kontrolējama mērķdotācijas izlietošanas likumība, lietderība un pareizība”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”