Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

(reģ. Nr. 1302)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi (7)

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Likums “Par autoceļiem”

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

 

 

 

Grozījumi likumā “Par autoceļiem”

 

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par autoceļiem" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 13./14.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1997, 22.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1

Juridiskais birojs

Aizstāt visā likumā vārdus “Valsts ceļu dienests” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”” attiecīgā locījumā;

 

 

 

 

atbalstīts

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Valsts ceļu dienests” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi”” (attiecīgā locījumā).

 

 

7.pants. Iestādes, kas realizē autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

 

1. Izteikt 7.panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"7.pants. Iestādes, kas īsteno autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

 

 

 

2. 7.pantā:

izteikt nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

"7.pants. Iestādes, kas īsteno autoceļu valsts pārvaldi, un to kompetence

(1) Autoceļu valsts pārvaldi realizē Satiksmes ministrija un valsts ceļu dienests. Valsts ceļu dienesta izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Ministru kabinets.

 

(1) Autoceļu valsts pārvaldi īsteno Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrija var deleģēt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes kontroli, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, kā arī pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" saskaņā ar līgumu."

2

Juridiskais birojs

Izteikt likuma 7.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Autoceļu valsts pārvaldi īsteno Satiksmes ministrija.

(2) Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” veic autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes kontroli, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, kā arī pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību.”

 

 

nav atbalstīts

(1) Autoceļu valsts pārvaldi īsteno Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrija var deleģēt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu, valsts autoceļu tīkla finansējuma administrēšanu, iepirkuma organizēšanu valsts vajadzībām, valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu programmu vadību un izpildes kontroli, ceļu satiksmes organizācijas uzraudzību, valsts autoceļu būvniecības programmu vadību un būvniecības uzraudzību, kā arī pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, ikdienas uzturēšanas un periodiskās uzturēšanas pārraudzību valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi" saskaņā ar līgumu.";

(2) Valsts ceļu dienests pārrauga pašvaldību, uzņēmumu un māju ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

(1997.gada 1.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 04.11.97.)

 

3

Atbildīgā komisija

Izslēgt likuma 7.panta otro daļu.

atbalstīts

izslēgt otro daļu.

II SADAĻA
AUTOCEĻU VALSTS REĢISTRĀCIJA, ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA,
AUTOCEĻU BŪVNIECĪBAS, REKONSTRUKCIJAS UN UZTURĒŠANAS FINANSĒŠANA

 

 

 

 

 

12.pants. Autoceļu finansēšana

 

 

 

 

 

(1) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no valsts līdzekļiem. Valsts autoceļu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.

 

 

 

 

 

(2) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana, renovācija, rekonstrukcija un būvniecība tiek finansēta no pašvaldību līdzekļiem un valsts līdzekļiem. Pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai var izmantot arī privātos līdzekļus.

 

 

 

 

 

(3) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai. Valsts autoceļu fonda programmas līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka satiksmes ministrs.

2. 12.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai (turpmāk – mērķdotācija).";

 

 

 

 

redakc.

precizēts

3. 12.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

 "(3) Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana, projektēšana un renovācija tiek finansēta no valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtajiem līdzekļiem. No valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirtie līdzekļi tiek izlietoti arī mērķdotācijai pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai un attīstībai (turpmāk – mērķdotācija).";

(4) Valsts budžeta līdzekļus Valsts autoceļu fonda programmai piešķir saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais finansējums nedrīkst būt mazāks kā iepriekšējā budžeta gadā.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Deputāts J.Urbanovičs

Izteikt 12.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts budžeta līdzekļus Valsts autoceļu fonda programmai piešķir saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtais valsts budžeta finansējums nedrīkst būt mazāks par 80 % no summas, kas valsts budžetā iepriekšējā gadā saņemta no akcīzes nodokļa par naftas produktiem maksājumiem. Valsts autoceļu fonda programmai piešķir arī visus ieņēmumus no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas”.

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 12.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts budžeta līdzekļus Valsts autoceļu fonda programmai piešķir saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu. Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem nedrīkst būt mazāka par 60 procentiem no akcīzes nodokļa ieņēmumiem par naftas produktiem. Valsts autoceļu programmas finansēšanai lieto arī Satiksmes ministrijas pašu ieņēmumus, kā arī visus ieņēmumus no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas”.

 

nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nav atbalstīts

 

(5) Valsts autoceļu rekonstrukcija un būvniecība un tam nepieciešamā projektēšana tiek finansēta no valsts pamatbudžeta programmām.

 

 

 

 

 

(6) Valsts autoceļu un pašvaldību pārziņā esošo ceļu un ielu finansēšanai izmantotos līdzekļus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzskaita Satiksmes ministrija un pašvaldības.

 

 

 

 

 

(7) Valsts autoceļu fonda programmai piešķirtos līdzekļus, kurus kā valsts autoceļu fonda mērķdotāciju paredzēts izlietot pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai, ieskaita pašvaldību ceļu fondos. Valsts autoceļu fonda mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām, un kārtību, kādā kontrolējama mērķdotācijas izlietošanas likumība, lietderība un pareizība, nosaka satiksmes ministrs.

 izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 "(7) Mērķdotāciju ieskaita pašvaldību speciālajos budžetos (pašvaldību ceļu fondos). Mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā mērķdotācija sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, mērķdotācijas izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

redakc.

precizēts

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

 "(7) Mērķdotāciju ieskaita pašvaldību speciālajos budžetos (pašvaldību ceļu fondos). Mērķdotācijas lielumu, kārtību, kādā sadalāma starp pašvaldībām, mērķdotācijas izlietošanas kārtību, tās izlietošanas likumības, lietderības un pareizības kontroles kārtību un kārtību, kādā pašvaldības sniedz pārskatu par mērķdotācijas izlietošanu, nosaka Ministru kabinets.

(8) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību ceļu fondus. Pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka pašvaldības, ievērojot satiksmes ministra noteikto valsts autoceļu fonda mērķdotācijas izlietošanas kārtību.

(30.10.2003. likuma redakcijā)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību ceļu fondus. Pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas kārtību nosaka pašvaldības."

 

 

 

(8) Pašvaldību ceļu un ielu pārvaldīšanas, uzturēšanas, projektēšanas, renovācijas, rekonstrukcijas un būvniecības finansēšanai pašvaldības izveido pašvaldību ceļu fondus. Pašvaldību ceļu fondu pārvaldīšanas kārtību nosaka pašvaldības."

III SADAĻA
AUTOCEĻU LIETOŠANA UN AIZSARDZĪBA

 

 

 

 

 

23.pants. Valsts ceļu dienesta un ceļu īpašnieka pienākumi

 

 

 

 

 

(1) Lai nodrošinātu satiksmes drošību, kā arī ceļu saglabāšanu, valsts ceļu dienestam un ceļu īpašniekam ir pienākums:

- savlaicīgi veikt ceļu uzturēšanas darbu kompleksu, lai tiktu nodrošināta transportlīdzekļu satiksme pa ceļiem atbilstoši ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

- saskaņā ar valsts standartiem un Latvijas Autoceļu direkcijas noteikto aprīkot autoceļus ar tehniskajiem regulēšanas līdzekļiem un veikt citus pasākumus satiksmes drošības garantēšanai;

- norobežot un norādīt ar ceļa zīmēm transportlīdzekļu satiksmei bīstamās vietas;

- pētīt un analizēt satiksmes negadījumu cēloņus un veikt nepieciešamos tehniskos un citus pasākumus to novēršanai;

- Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzskaitīt autotransporta gada nobraukumu uz valsts autoceļiem un pašvaldību ceļiem ārpus apdzīvotām vietām.

3. Aizstāt 23.panta pirmajā daļā vārdus "Latvijas Autoceļu direkcijas" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi"".

6

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3.pantu;

atbalstīts

 

(2) Gadījumos, kad ceļu izmanto satiksmei uz servitūta pamata, ceļa uzturēšanas pienākums ir servitūta lietotājam.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.10.97. likumu, 10.10.2002. likumu un 04.11.2004. likumu)

 

 

 

 

 

 

 

7

Deputāts A.Tolmačovs

Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Šā likuma 12.panta ceturtajā daļā noteiktais lielums dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

nav atbalstīts