Rīgā

Rīgā

 

2005.gada 8.septebrī

    Nr.9/9-4.2-

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

     Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut  Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Darba likumā” (Reģ. nr. 1300) izskatīšanai 1.lasījumā.

 

priekšsēdētāja                               J.Stalidzāne

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Darba likumā

 

Izdarīt Darba likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 15.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 5., 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 55.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Papildināt 7.panta otro daļu aiz vārdiem "ģimenes stāvokļa" ar vārdiem "seksuālās orientācijas".

 

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Aizliegts sodīt darbinieku vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka darbinieks darba tiesisko attiecību ietvaros pieļauja­mā veidā izmanto savas tiesības, kā arī ja viņš informē kompetentās iestādes vai amatpersonas par aizdomām par noziedzīga nodarījuma vai administratīva pārkāpuma izdarīšanu darba vietā."

 

3. Papildināt 29.panta devīto daļu aiz vārdiem "ģimenes stāvokļa" ar vārdiem "seksuālās orientācijas".

 

4.  33.pantā:

izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) grūtniecību;";

 

papildināt trešo daļu aiz vārda "noteikumiem" ar vārdiem "ciktāl tas attiecas uz paredzētā darba veikšanu".

 

5.  40.pantā:

izteikt otrās daļas piekto punktu šādā redakcijā:

 

"5) darbinieku profesiju (arodu, amatu) atbilstoši Profesiju klasifikatoram un vispārīgu nolīgtā darba raksturojumu;";

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Profesiju klasifikatoru un tā aktualizēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

 

6. Izslēgt 44.panta pirmās daļas 7.punktā vārdu "sabiedrisko".

 

7. Papildināt 45.panta pirmās daļas pirmo teikumu aiz vārdiem "(ieskaitot termiņa pagarinājumu)" ar vārdiem "ja citā likumā nav noteikts cits darba līguma termiņš".

 

8.  53.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Personu, kura ir jaunāka par 18 gadiem, var nosūtīt komandējumā vai darba braucienā, ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu.

(3) Grūtnieci, sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un sievieti, kas baro bērnu ar krūti, var sūtīt komandējumā vai darba braucienā, ja viņa devusi rakstveida piekrišanu."

 

9. Papildināt 55.panta otrās daļas ievaddaļu aiz vārda "noteikumos" ar vārdiem "ja tas nav noteikts darba koplīgumā vai darba līgumā".

 

10. Izslēgt 100.panta otrajā daļā vārdu "sabiedriskajā".

 

11. Izteikt 104.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Darbinieku skaita samazināšanas gadījumā darba devējs ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš paziņo Nodarbinātības valsts aģentūrai par atlaižamo darbinieku skaitu un profesiju."

 

12. Izteikt 110.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Darbinieku arodbiedrībai ir pienākums laikus, bet ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pēc darba devēja pieprasījuma saņemšanas informēt darba devēju par savu lēmumu. Ja darbinieku arodbiedrība septiņu darbdienu laikā neinformē darba devēju par savu lēmumu, uzskatāms, ka darbinieku arodbiedrība piekrīt darba devēja uzteikumam."

 

13. Aizstāt 134.panta otrajā daļā skaitli "16" ar skaitli "18".

 

14.  136.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

 

"(6) Aizliegts nodarbināt virsstundu darbā personas, kas ir jaunākas par
18 gadiem.";

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Grūtnieci, sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam un sievieti, kas baro bērnu ar krūti, visā barošanas laikā var nodarbināt virsstundu darbā, ja viņa devusi rakstveida piekrišanu."

 

15. Papildināt 145.panta otro daļu ar jaunu trešo teikumu šādā redakcijā:

 

"Ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības principus, darba koplīgumā var noteikt citu pārtraukuma piešķiršanas kārtību."

 

16. Papildināt 150.panta piektās daļas pirmo teikumu aiz vārda "vecumam" ar vārdiem "vai bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam".

 

17. Papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

 

"9. Šā likuma 40.panta otrās daļas 5.punkts un septītā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

10. Darba līgumi, kas noslēgti pirms šā likuma 40.panta septītajā daļā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanas dienas, sešu mēnešu laikā pēc attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās noformējami atbilstoši šā likuma 40.panta otrās daļas 5.punktā noteiktajām prasībām."