Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                     Likumprojekts otrajam lasījumam

Obligāto eksemplāru likums

(reģ.nr.1297;)

 

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

( 1 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

 

 

 

 

Obligāto eksemplāru likums

 

 

 

 

Obligāto eksemplāru likums

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) iespieddarbs – jebkurš izdevums, kurš satur tekstuālu vai vizuālu informāciju, kas pavairota uz papīra vai cita materiāla un paredzēta publiskai izmantošanai;

2) elektronisks izdevums – skaņu ieraksta, videoieraksta vai dator­ieraksta veidā attēlota vispārpieejama informācija, kas tiražēta kasetēs, disketēs, kompaktdiskos un citu veidu materiālajos nesējos un ar atbilstošu iekārtu un programmatūras palīdzību pieejama lietotājiem;

3) tiešsaistes publikācija – jebkurš Latvijā radīts un internetā pieejams darbs, kas satur vispārpieejamu tekstuālu, vizuālu vai audiovizuālu informāciju;

4) nepublicēts materiāls – nekonvencionālā jeb "pelēkā literatūra", kas satur vispārpieejamu informāciju (piemēram, analītisks apskats, pārskats par tehnisku vai zinātnisku pētījumu, deponēts zinātnisks darbs, konferences vai kongresa programma, materiāli);

5) obligātais eksemplārs – iespieddarba, elektroniska izdevuma vai nepublicēta materiāla eksemplārs, kuru šajā likumā noteiktajā kārtībā saņem Latvijas Nacionālā bibliotēka, vai tiešsaistes publikācijas, kuras tā rasmo;

6izdevējs – persona, kura veic izdevējdarbību, publicē iespieddarbus, elektroniskus izdevumus, tiešsaistes publikācijas, izdod nepublicētus materiālus   un atbild par to intelektuālo un māksliniecisko saturu;

7) tiražētājs – persona, kas nodarbojas ar iespieddarbu, skaņu ierakstu, videoierakstu vai datorierakstu pavairošanu pēc izdevēja pasūtījuma;

8) izdošana – tiražēta izdevuma saņemšana izdevēja rīcībā;

9) tiešsaistes publicēšana – tekstuāla, vizuāla vai audiovizuāla darba pieejamības nodrošināšana internetā;

10) rasmošana – automatizēta internetā pieejamo tiešsaistes publikāciju vākšana un arhivēšana;

11) ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikācija – tiešsaistes publikā­cija, kuras piekļuvei nepieciešama lietotāja autorizācija.

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) iespieddarbs – jebkurš izdevums, kas satur tekstuālu vai vizuālu informāciju, kura pavairota uz papīra vai cita materiāla un paredzēta publiskai izmantošanai;

2) elektronisks izdevums – skaņu ieraksta, videoieraksta vai dator­ieraksta veidā attēlota vispārpieejama informācija, kas tiražēta kasetēs, disketēs, kompaktdiskos un citu veidu materiālajos nesējos un ar atbilstošu iekārtu un programmatūras palīdzību pieejama lietotājiem;

3) tiešsaistes publikācija – jebkurš Latvijā radīts un internetā pieejams darbs, kas satur vispārpieejamu tekstuālu, vizuālu vai audiovizuālu informāciju;

4) nepublicēts materiāls – nekonvencionālā jeb "pelēkā literatūra", kas satur vispārpieejamu informāciju (piemēram, analītisks apskats, pārskats par tehnisku vai zinātnisku pētījumu, deponēts zinātnisks darbs, konferences vai kongresa programma, materiāli);

5) obligātais eksemplārs – iespieddarba, elektroniska izdevuma vai nepublicēta materiāla eksemplārs, kuru šajā likumā noteiktajā kārtībā saņem Latvijas Nacionālā bibliotēka, vai tiešsaistes publikācija, kuru tā rasmo;

6izdevējs – persona, kas veic izdevējdarbību, publicē iespieddarbus, elektroniskus izdevumus, tiešsaistes publikācijas, izdod nepublicētus materiālus   un atbild par to intelektuālo un māksliniecisko saturu;

7) tiražētājs – persona, kas nodarbojas ar iespieddarbu, skaņu ierakstu, videoierakstu vai datorierakstu pavairošanu pēc izdevēja pasūtījuma;

8) izdošana – tiražēta izdevuma saņemšana izdevēja rīcībā;

9) tiešsaistes publicēšana – tekstuāla, vizuāla vai audiovizuāla darba pieejamības nodrošināšana internetā;

10) rasmošana – automatizēta internetā pieejamo tiešsaistes publikāciju vākšana un arhivēšana;

11) ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikācija – tiešsaistes publikā­cija, kuras piekļuvei nepieciešama lietotāja autorizācija.

 

 

 

 

 

            2.pants. (1) Likums nosaka kārtību, kādā publiskai izmantošanai paredzēto iespieddarbu, elektronisku izdevumu, nepublicētu materiālu obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kārtību, kādā obligātie eksemplāri tiek sadalīti šā likuma 7.pantā minētajām bibliotēkām, kā arī kārtību, kādā Latvijas Nacionālā bibliotēka rasmo tiešsaistes publikācijas un veic obligāto eksemplāru piegādes kontroli.

           (2) Likuma mērķis ir nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma – visu Latvijas iespieddarbu, nepublicētu materiālu, elektronisku izdevumu un tiešsaistes publikāciju – pastāvīgu saglabāšanu, statistisku uzskaiti, bibliografē­šanu, kataloģizēšanu un publisku izmantošanu.

          (3) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības un pienākums saglabāt Latvijā radītas tiešsaistes publikācijas vienu kopiju.

 

 

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

             2.pants. (1) Likums nosaka kārtību, kādā publiskai izmantošanai paredzēto iespieddarbu, elektronisku izdevumu un nepublicētu materiālu obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kārtību, kādā obligātie eksemplāri tiek sadalīti šā likuma 7.pantā minētajām bibliotēkām, kā arī kārtību, kādā Latvijas Nacionālā bibliotēka rasmo tiešsaistes publikācijas un veic obligāto eksemplāru piegādes kontroli.

(2) Likuma mērķis ir nodrošināt nacionālā kultūras mantojuma — visu Latvijas iespieddarbu, elektronisku izdevumu, nepublicētu materiālu un tiešsaistes publikāciju — pastāvīgu saglabāšanu, statistisku uzskaiti, bibliografēšanu, kataloģizēšanu un publisku izmantošanu.

            (3) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir tiesības un pienākums saglabāt Latvijā radītas tiešsaistes publikācijas vienu kopiju.

 

 

 

 

 

          3.pants. (1) Obligāto eksemplāru piegādātājs ir izdevējs, kurš izdevis iespieddarbu, elektronisku izdevumu vai nepublicētu materiālu. Obligāto eksemplāru piegādātājs var būt arī izdevuma tiražētājs, ja izdevējs ir rakstiski vienojies ar tiražētāju par obligāto eksemplāru piegādi Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

          (2) Elektronisko izdevumu obligāto eksemplāru piegādātājam jāuzrāda sistēmas prasības un pieejas nosacījumi izdevuma satura identificēšanai.

 

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

             3.pants. (1) Obligāto eksemplāru piegādātājs ir izdevējs, kurš izdevis iespieddarbu, elektronisku izdevumu vai nepublicētu materiālu. Obligāto eksemplāru piegādātājs var būt arī izdevuma tiražētājs, ja izdevējs ir rakstveidā vienojies ar tiražētāju par obligāto eksemplāru piegādi Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

              (2) Elektronisku izdevumu obligāto eksemplāru piegādātājam jāuzrāda sistēmas prasības un pieejas nosacījumi izdevuma satura identificēšanai.

 

 

 

 

 

        4.pants. (1) Visi obligātie eksemplāri, izņemot tiešsaistes publikācijas, piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kas daļu no saņemtajiem obligāta­jiem eksemplāriem nodod citām bibliotēkām šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Obligātos eksemplārus bibliotēkas saņem bez maksas.

 

 

 

 

 

       4.pants. (1) Visi obligātie eksemplāri, izņemot tiešsaistes publikācijas, piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, kas daļu no saņemtajiem obligāta­jiem eksemplāriem nodod citām bibliotēkām šā likuma 7.pantā noteiktajā kārtībā.

           (2) Obligātos eksemplārus bibliotēkas saņem bez maksas.

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. (1) Šā likuma prasība par obligāto eksemplāru piegādi attiecas uz katru iespieddarbu, elektronisku izdevumu un nepublicētu materiālu, kas izdots Latvijas Republikā vai pēc autora vai Latvijas Republikā reģistrēta izdevēja pasūtījuma tiražēts ārpus Latvijas Republikas.

(2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādājami:

1) pieci eksemplāri no katra iespieddarba veida (izņemot grāmatas, brošūras un izdevumus neredzīgajiem);

2) septiņi eksemplāri no katra grāmatas un brošūras izdevuma;

3) viens eksemplārs no katra izdevuma neredzīgajiem;

4) trīs eksemplāri no katra elektroniskā izdevuma, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus;

5) divi eksemplāri no katra nepublicētā materiāla.

(3) Ja elektroniskais izdevums ir iespieddarba pielikuma vai mācību komplekta sastāvdaļa, tas piegādājams kopā ar iespieddarbu atbilstoši attiecīgā iespieddarba eksemplāru skaitam.

(4) Iespieddarbu, elektronisku izdevumu, kā arī nepublicētu materiālu veidi, kuru obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, ir noteikti šā likuma pielikumā.

(5) Internetā brīvi pieejamās tiešsaistes publikācijas rasmo un arhivē Latvijas Nacionālā bibliotēka.

 

(6) Ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikāciju izdevēji nodrošina Latvijas Nacionālo bibliotēku ar paroli vai citu informāciju, kas nepieciešama tiešsaistes publikācijas kopijas iegūšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

         5.pants. (1) Šā likuma prasība par obligāto eksemplāru piegādi attiecas uz katru iespieddarbu, elektronisku izdevumu un nepublicētu materiālu, kas izdots Latvijas Republikā vai pēc autora vai Latvijas Republikā reģistrēta izdevēja pasūtījuma tiražēts ārpus Latvijas Republikas.

(2) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādājami:

1) pieci eksemplāri no katra iespieddarba veida (izņemot grāmatas, brošūras un izdevumus neredzīgajiem);

2) septiņi eksemplāri no katra grāmatas un brošūras izdevuma;

3) viens eksemplārs no katra izdevuma neredzīgajiem;

4) trīs eksemplāri no katra elektroniskā izdevuma, izņemot šā panta trešajā daļā minētos gadījumus;

5) divi eksemplāri no katra nepublicētā materiāla.

(3) Ja elektronisks izdevums ir iespieddarba pielikuma vai mācību komplekta sastāvdaļa, tas piegādājams kopā ar iespieddarbu atbilstoši attiecīgā iespieddarba eksemplāru skaitam.

(4) Iespieddarbu, elektronisku izdevumu, kā arī nepublicētu materiālu veidi, kuru obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, ir noteikti šā likuma pielikumā.

(5) Internetā brīvi pieejamās tiešsaistes publikācijas rasmo un arhivē Latvijas Nacionālā bibliotēka.

(6) Ierobežotas pieejamības tiešsaistes publikāciju izdevēji nodrošina Latvijas Nacionālo bibliotēku ar paroli vai citu informāciju, kas nepieciešama tiešsaistes publikācijas kopijas iegūšanai.

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. (1) Iespieddarbu un elektronisko izdevumu obligātie eksemplāri Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādājami pirms to realizācijas uzsākšanas; nepublicēto materiālu obligātie eksemplāri piegādājami 30 dienu laikā pēc to izziņošanas.

(2) Ja kāda no šā likuma 7.pantā minētajām bibliotēkām saņēmusi nekvalitatīvu obligāto eksemplāru (tajā ietvertā informācija nav pilnvērtīgi uztverama mehānisku bojājumu, tipogrāfisku kļūdu, bojātu elektronisko datu nesēju vai citu iemeslu dēļ), tas pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieprasījuma apmaināms divu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

(3) Obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai kopā ar preču pavadzīmi-rēķinu.

(4) Izdevējs un tiražētājs reizi mēnesī (līdz kārtējā mēneša piektajam datumam) iesniedz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai pārskatu par iepriekšējā mēnesī izdotajiem un tiražētajiem izdevumiem.

            (5) Latvijas Nacionālā bibliotēka kārtējā gada beigās apkopo datus par piegādāto obligāto eksemplāru vērtību un iesniedz tos Kultūras ministrijai.

 

 

redakcionāli labojumi

6.pants. (1) Iespieddarbu un elektronisku izdevumu obligātie eksemplāri Latvijas Nacionālajai bibliotēkai piegādājami pirms to realizācijas uzsākšanas; nepublicētu materiālu obligātie eksemplāri piegādājami 30 dienu laikā pēc to izziņošanas.

(2) Ja kāda no šā likuma 7.pantā minētajām bibliotēkām saņēmusi nekvalitatīvu obligāto eksemplāru (tajā ietvertā informācija nav pilnvērtīgi uztverama mehānisku bojājumu, tipogrāfisku kļūdu, bojātu elektronisko datu nesēju vai citu iemeslu dēļ), tas pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieprasījuma apmaināms divu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

(3) Obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai kopā ar preču pavadzīmi-rēķinu.

(4) Izdevējs un tiražētājs reizi mēnesī (līdz kārtējā mēneša piektajam datumam) iesniedz Latvijas Nacionālajai bibliotēkai pārskatu par iepriekšējā mēnesī izdotajiem un tiražētajiem izdevumiem.

            (5) Latvijas Nacionālā bibliotēka kārtējā gada beigās apkopo datus par piegādāto obligāto eksemplāru vērtību un iesniedz tos Kultūras ministrijai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. No piegādātāja saņemtos obligātos eksemplārus Latvijas Nacionālā bibliotēka sadala šādi:

1) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai:

a) divi eksemplāri no katra iespieddarba veida,

b) viens eksemplārs no katra elektroniskā izdevuma,

c) viena kopija no katras tiešsaistes publikācijas,

d) viens eksemplārs no katra nepublicētā materiāla;

2) Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai:

a) divi eksemplāri no katra iespieddarba veida,

b) viens eksemplārs no katra elektroniskā izdevuma,

c) viens eksemplārs no katra nepublicētā materiāla;

3) Latvijas Universitātes bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba veida un katra elektroniskā izdevuma sociālajās zinātnēs, humanitārajās zinātnēs un dabaszinātnēs;

4) Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma tehniskajās zinātnēs un arhitektūrā;

5) Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma lauksaimniecības, agrotiesību, lauku attīstības un socioloģijas, ūdenssaimnie­cības, videssaimniecības, veterinārmedicīnas, mežsaimniecības, kokapstrādes, pārtikas tehnoloģijas, uzturmācības, mājturības un zivsaimniecības jautājumos;

6) Latvijas Patentu tehniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra patenta un normatīvtehniskā iespieddarba un elektroniskā izdevuma;

7) Latvijas Medicīnas zinātniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma veselības un vides aizsardzības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jautājumos;

8) Latvijas Neredzīgo bibliotēkai – viens eksemplārs no katra izdevuma neredzīgajiem;

9) Latgales Centrālajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katras grāmatas un brošūras;

           10) Liepājas pilsētas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katras grāmatas un brošūras.

1

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

   Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

“(1)  No piegādātāja saņemtajiem  obligātajiem eksemplāriem Latvijas Nacionālā bibliotēka patur:

a) divus eksemplārus no katra iespieddarba veida,

b) vienu eksemplāru no katra elektroniskā izdevuma,

c) vienu kopiju no katras tiešsaistes publikācijas,

d) vienu eksemplāru no katra nepublicētā materiāla.

        (2) Ministru kabinets nosaka detalizētu obligāto eksemplāru sadali  universitāšu un citām bibliotēkām.”

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls labojums

7.pants. No piegādātāja saņemtos obligātos eksemplārus Latvijas Nacionālā bibliotēka sadala šādi:

1) Latvijas Nacionālajai bibliotēkai:

a) divi eksemplāri no katra iespieddarba veida,

b) viens eksemplārs no katra elektroniskā izdevuma,

c) viena kopija no katras tiešsaistes publikācijas,

d) viens eksemplārs no katra nepublicētā materiāla;

2) Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai:

a) divi eksemplāri no katra iespieddarba veida,

b) viens eksemplārs no katra elektroniskā izdevuma,

c) viens eksemplārs no katra nepublicētā materiāla;

3) Latvijas Universitātes bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba veida un katra elektroniskā izdevuma sociālajās zinātnēs, humanitārajās zinātnēs un dabaszinātnēs;

4) Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma tehniskajās zinātnēs un arhitektūrā;

5) Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma lauksaimniecības, agrotiesību, lauku attīstības un socioloģijas, ūdenssaimnie­cības, videssaimniecības, veterinārmedicīnas, mežsaimniecības, kokapstrādes, pārtikas tehnoloģijas, uzturmācības, mājturības un zivsaimniecības jautājumos;

6) Latvijas Patentu tehniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra patenta,  normatīvtehniskā iespieddarba un elektroniskā izdevuma;

7) Latvijas Medicīnas zinātniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katra iespieddarba un katra elektroniskā izdevuma veselības un vides aizsardzības, medicīnas zinātņu un sociālās aprūpes jautājumos;

8) Latvijas Neredzīgo bibliotēkai – viens eksemplārs no katra izdevuma neredzīgajiem;

9) Latgales Centrālajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katras grāmatas un brošūras;

           10) Liepājas pilsētas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai – viens eksemplārs no katras grāmatas un brošūras.

 

 

 

 

 

8.pants. Tiešsaistes publikāciju krājuma materiāli, kuru izmantošanai nepieciešama autorizācija, ir pieejami pētniecībai vai mācībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās.

 

 

 

8.pants. Tiešsaistes publikāciju krājuma materiāli, kuru izmantošanai nepieciešama autorizācija, ir pieejami pētniecībai vai mācībām Latvijas Nacionālās bibliotēkas telpās.

 

 

 

 

 

9.pants. Obligāto eksemplāru piegādes kārtību kontrolē Latvijas Nacionā­lā bibliotēka.

 

 

 

 

9.pants. Obligāto eksemplāru piegādes kārtību kontrolē Latvijas Nacionā­lā bibliotēka.

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikums

        Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.).

 

 

 

Pārejas noteikums

        Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.).

 

 

 

 

 

Obligāto eksemplāru likuma
pielikums

 

Iespieddarbu, elektronisku izdevumu, kā arī nepublicētu materiālu veidi, kuru obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai

 

I. Iespieddarbi

1. Tekstizdevumi:

1.1. neperiodiskie izdevumi:

1.1.1. grāmatas un brošūras (monoizdevumi, viensējuma un vairāksējumu izdevumi, krājumi, promocijas darbu kopsavilkumi, preprinti, atlanti);

1.1.2. bukleti;

1.1.3. prospekti;

1.1.4. lapiņas;

1.1.5. vienlapes;

1.1.6. brošūru un lapiņu komplekti;

1.1.7. afišas un plakāti;

1.1.8. izstāžu katalogi;

1.2. periodiskie izdevumi un turpinājumizdevumi, to pielikumi:

1.2.1. laikraksti;

1.2.2. žurnāli;

1.2.3. turpinājumizdevumi;

1.2.4. biļeteni;

1.2.5. kalendāri;

1.3. tekstizdevumi ar elektronisko izdevumu pielikumiem.

 

2. Nošizdevumi.

 3. Kartogrāfiskie izdevumi:

3.1. karšu atlanti;

3.2. kartes (arī shematiskās);

3.3. kartogrāfiskie bukleti un ceļveži;

3.4. kartogrāfisko izdevumu komplekti.

 

4. Attēlizdevumi:

4.1. albumi;

4.2. attēlplakāti;

4.3. attēlpastkartes;

4.4. atklātnes;

4.5. mākslas darbu reprodukcijas;

4.6. estampi;


4.7. mācību uzskates līdzekļi;

4.8. bilžu grāmatas;

4.9. mākslas kalendāri un tabulkalendāri.

 

5. Patentu dokumenti.

 

6. Normatīvtehniskie dokumenti:

6.1. Latvijas Republikas valsts standarti;

6.2. Latvijas Republikas teritorijā par valsts standartiem atzītie (adaptētie) ārvalstu un atsevišķu firmu standarti;

6.3. uzņēmumu standarti;

6.4. būvnormatīvi;

6.5. celtniecības normas un noteikumi;

6.6. tehniskie noteikumi;

6.7. tehniskie apraksti (receptūras) un cita dokumentācija, kurā noteiktas prasības apgrozībā laisto preču vai sniegto pakalpojumu drošumam un kvalitātei.

 

7. Izdevumi neredzīgajiem (Braila rakstā, reljefā iespiedumā).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls labojums

 

 

 

 

 

&nbs p;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls labojums

Obligāto eksemplāru likuma
pielikums

 

Iespieddarbu, elektronisku izdevumu, kā arī nepublicētu materiālu veidi, kuru obligātie eksemplāri piegādājami Latvijas Nacionālajai bibliotēkai

 

I. Iespieddarbi

1. Tekstizdevumi:

1.1. neperiodiskie izdevumi:

1.1.1. grāmatas un brošūras (monoizdevumi, viensējuma un vairāksējumu izdevumi, krājumi, promocijas darbu kopsavilkumi, preprinti, atlanti);

1.1.2. bukleti;

1.1.3. prospekti;

1.1.4. lapiņas;

1.1.5. vienlapes;

1.1.6. brošūru un lapiņu komplekti;

1.1.7. afišas un plakāti;

1.1.8. izstāžu katalogi;

1.2. periodiskie izdevumi un turpinājumizdevumi, to pielikumi:

1.2.1. laikraksti;

1.2.2. žurnāli;

1.2.3. turpinājumizdevumi;

1.2.4. biļeteni;

1.2.5. kalendāri;

1.3. tekstizdevumi ar elektronisku izdevumu pielikumiem.

 

2. Nošizdevumi.

 3. Kartogrāfiskie izdevumi:

3.1. karšu atlanti;

3.2. kartes (arī shematiskās);

3.3. kartogrāfiskie bukleti un ceļveži;

3.4. kartogrāfisko izdevumu komplekti.

 

4. Attēlizdevumi:

4.1. albumi;

4.2. attēlplakāti;

4.3. attēlpastkartes;

4.4. atklātnes;

4.5. mākslas darbu reprodukcijas;

4.6. estampi;


4.7. mācību uzskates līdzekļi;

4.8. bilžu grāmatas;

4.9. mākslas kalendāri un tabulkalendāri.

 

5. Patentu dokumenti.

 

6. Normatīvtehniskie dokumenti:

6.1. Latvijas Republikas valsts standarti;

6.2. Latvijas Republikas teritorijā par valsts standartiem atzītie (adaptētie) ārvalstu un atsevišķu firmu standarti;

6.3. uzņēmumu standarti;

6.4. būvnormatīvi;

6.5. celtniecības normas un noteikumi;

6.6. tehniskie noteikumi;

6.7. tehniskie apraksti (receptūras) un cita dokumentācija, kurā noteiktas apgrozībā laisto preču vai sniegto pakalpojumu drošuma un kvalitātes prasības.

 

7. Izdevumi neredzīgajiem (Braila rakstā, reljefā iespiedumā).

 

II. Elektroniskie izdevumi

 

8. Skaņu ieraksti:

8.1. skaņuplates;

8.2. skaņu kasetes;

8.3. skaņu kompaktdiski un minidiski;

8.4. skaņu ieraksti ar tekstizdevumu pielikumiem.

 

9. Videoieraksti:

9.1. videokasetes;

9.2. videodiski;

9.3. interaktīvie kompaktdiski;

9.4. videoieraksti ar tekstizdevumu pielikumiem.

 

          10. Datorieraksti (disketēs, diskos un kompaktdiskos tiražēti datorieraksti pilnā komplektācijā).

 

 

redakcionāls labojums

II. Elektroniski izdevumi

 

8. Skaņu ieraksti:

8.1. skaņuplates;

8.2. skaņu kasetes;

8.3. skaņu kompaktdiski un minidiski;

8.4. skaņu ieraksti ar tekstizdevumu pielikumiem.

 

9. Videoieraksti:

9.1. videokasetes;

9.2. videodiski;

9.3. interaktīvie kompaktdiski;

9.4. videoieraksti ar tekstizdevumu pielikumiem.

 

          10. Datorieraksti (disketēs, diskos un kompaktdiskos tiražēti datorieraksti pilnā komplektācijā).

 

III. Nepublicētie materiāli

 

11. Valsts pārvaldes institūciju apstiprinātie analītiskie pārskati par darbu vai atsevišķiem darbības virzieniem par gadu un ilgāku laikposmu, kā arī koncepcijas un programmas, kas netiek publicētas.

 

12. Promocijas darbi, deponētie zinātniskie darbi.

 13. Fundamentālo un lietišķo pētījumu un eksperimentālo izstrādņu pārskati.

 

14. Valsts pārvaldes institūciju, politisko, reliģisko un sabiedrisko organi­zāciju un zinātnisko iestāžu organizēto konferenču vai kongresu programmas, referātu tēzes, referātu teksti, kas tiek publiski izplatīti, bet netiek publicēti.

 

15. Reliģisko un sabiedrisko organizāciju statūti, programmas un darbības analītiskie pārskati, kas tiek publiski izplatīti, bet netiek publicēti.

 

16. Bibliogrāfijas (nepublicētas).

 

 

 

redakcionāls labojums

III. Nepublicēti materiāli

 

11. Valsts pārvaldes institūciju apstiprinātie analītiskie pārskati par darbu vai atsevišķiem darbības virzieniem par gadu un ilgāku laikposmu, kā arī koncepcijas un programmas, kas netiek publicētas.

 

12. Promocijas darbi, deponētie zinātniskie darbi.

 13. Fundamentālo un lietišķo pētījumu un eksperimentālo izstrādņu pārskati.

 

14. Valsts pārvaldes institūciju, politisko, reliģisko un sabiedrisko organi­zāciju un zinātnisko iestāžu organizēto konferenču vai kongresu programmas, referātu tēzes, referātu teksti, kas tiek publiski izplatīti, bet netiek publicēti.

 

15. Reliģisko un sabiedrisko organizāciju statūti, programmas un darbības analītiskie pārskati, kas tiek publiski izplatīti, bet netiek publicēti.

 

16. Bibliogrāfijas (nepublicētas).