Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                                                                         (steidzams)

Grozījumi Bibliotēku likumā

(reģ.nr.1296)

 

Spēkā esošā likuma redakcija
Pirmā lasījuma redakcija
Nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(30)
Komisijas atzinums
Komisijas atbalstītā redakcija 
 
 
 
 
 
 
Bibliotēku likums
Grozījumi Bibliotēku likumā
 
 
 
Grozījumi Bibliotēku likumā

 

Izdarīt Bibliotēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

     Izdarīt Bibliotēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

      1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) datu bāze - speciāli organizēta datu kopa, kas ietver ziņas par dokumentiem, to saturu, pazīmēm un savstarpējām attiecībām un kas pieejama bibliotēkas lietotājiem;

2) depozītbibliotēka - bibliotēka, kas pieņem glabāšanā bibliotēkās mazizmantotus iespieddarbus un citus dokumentus;

3) dokuments - pierakstīta informācija, kuru dokumentēšanas procesā var uzskatīt par vienu vienību neatkarīgi no tās fiziskās formas un raksturīgajām pazīmēm;

4) elektronisks izdevums - skaņu ieraksta, videoieraksta vai datorieraksta veidā attēlota informācija, kas tiražēta kasetēs, disketēs, kompaktdiskos un ar atbilstošu iekārtu un programmatūras palīdzību pieejama lietotājiem;

5) iespieddarbs - patstāvīgs, izdevniecībā vai citā izdevējorganizācijā redakcionāli apstrādāts, poligrāfiskās iespiešanas vai novilkšanas veidā iegūts un tiražēts attēlizdevums, brošūra, izdevums neredzīgajiem, kartogrāfisks izdevums, laikraksts, normatīvtehnisks izdevums, nošizdevums un tamlīdzīgs izdevums;

6) informācijas sistēma - iekārtu, procedūru un personāla kopums, kas izveidots, strādā un tiek uzturēts, lai vāktu, apstrādātu, uzglabātu un izmantotu informāciju;

7) informācijas tehnoloģija - datu apstrādes un komunikāciju sistēmās lietojamo informācijas vākšanas, apstrādāšanas, uzglabāšanas un pārveidošanas metožu kopums;

 

 

 

 

 

8) nepublicēts materiāls - nekonvencionālā jeb tā sauktā pelēkā literatūra (analītisks apskats, pārskats par tehnisku vai zinātnisku pētījumu, deponēts zinātnisks darbs, konferences vai kongresa programma, materiāli un tamlīdzīga literatūra);

1. Izslēgt 1.panta 8.punktu.

1

Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt likumprojekta  1.pantu šādā redakcijā:

“1. Izslēgt 1.panta 4., 5., 8. un 9.punktu.”

Nav atbalstīts

1. 1.pantā:

           izslēgt 8.punktu;

9) izdevuma obligātais eksemplārs - iespieddarba, elektroniska izdevuma vai nepublicēta materiāla eksemplārs, kuru Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā noteiktajā kārtībā saņem Latvijas Nacionālā bibliotēka un citas bibliotēkas;

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Juridiskais birojs

Izslēgt likuma 1.panta 9. punktā vārdus “vai nepublicēta materiāla eksemplārs" un aizstāt vārdus “"Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā" ar vārdiem "izdevumu obligāto eksemplāru piegādi regulējošā likumā”.

 

 

Atbildīgā komisija

Aizstāt 1.panta 9.punktā vārdus “iespieddarba, elektroniska izdevuma vai nepublicēta materiāla eksemplārs, kuru Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā” ar vārdiem “iespieddarba vai elektroniska izdevuma eksemplārs, kuru izdevumu obligāto eksemplāru piegādi regulējošā likumā

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  aizstāt 9.punktā vārdus “iespieddarba, elektroniska izdevuma vai nepublicēta materiāla eksemplārs, kuru Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā” ar vārdiem “iespieddarba vai elektroniska izdevuma eksemplārs, kuru izdevumu obligāto eksemplāru piegādi regulējošā likumā

10) starpbibliotēku abonements - bibliotēku sadarbības forma, kuras ietvaros ikviena bibliotēka uz laiku saņem no citas bibliotēkas vai izsniedz citai bibliotēkai iespieddarbus vai citus dokumentus vai dokumentu kopijas bibliotēkas lietotāju pieprasījumu apmierināšanai;

11) starptautiskais starpbibliotēku abonements - starptautiska bibliotēku sadarbības forma, kuras ietvaros ikviena bibliotēka uz laiku saņem no citas bibliotēkas vai izsniedz citai bibliotēkai iespieddarbus vai citus dokumentus vai dokumentu kopijas bibliotēkas lietotāju pieprasījumu apmierināšanai.

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 1.pantu ar jaunu 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

"12) bibliotēka – valsts, pašvaldības vai privāto tiesību subjekta dibināta vai izveidota institūcija vai tās struktūrvienība, kura ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā un veic likumā paredzētās funkcijas;

13) bibliotēkas krājums – visi dokumenti, ar kuriem bibliotēka nodrošina lietotājus."

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Juridiskais birojs

Ierosinām likuma 1.pantā (likumprojekta 2. pants):

izteikt 12.  un 13. punktu kā 1. un 2. punktu, attiecīgi mainot punktu turpmāko numerāciju, šādā redakcijā:

“1) bibliotēka – izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija vai tās struktūrvienība, kura veic šajā likumā noteiktās funkcijas un  ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā;

2) bibliotēkas krājums – bibliotēkā esošo dokumentu kopums.”

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 2.pantu kā 1.pantu šādā redakcijā:

“papildināt 1.pantu ar jaunu 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“12) bibliotēka – izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija vai tās struktūrvienība, kura veic šajā likumā noteiktās funkcijas un  ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā;

13) bibliotēkas krājums – bibliotēkā esošo dokumentu kopums.””

Daļēji atbalstīts,

iekļauts

komisijas priekšlikumā Nr.5

 

 

< ![if !supportEmptyParas]> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar jaunu 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

 “12) bibliotēka – izglītojoša, informatīva un kultūras institūcija vai tās struktūrvienība, kura veic šajā likumā noteiktās funkcijas un  ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā;

13) bibliotēkas krājums – bibliotēkā esošo dokumentu kopums.”

 

 

 

 

 

 

      2.pants. Likuma mērķis un darbība

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt bibliotēku pastāvēšanu un jaunu bibliotēku veidošanos, kā arī veicināt to aizsardzību un attīstību.

(2) Šis likums reglamentē sabiedriskās attiecības bibliotēku darbības jomā Latvijas Republikā, nosakot bibliotēku darbības

pamatprincipus, uzdevumus, tiesības un pienākumus, finansējumu, bibliotēku sistēmu un savstarpējās attiecības, kā arī bibliotēkas lietotāju un darbinieku tiesības un pienākumus.

(3) Šis likums attiecas uz visām Latvijas Republikā esošajām bibliotēkām neatkarīgi no to dibināšanas un finansēšanas kārtības, darbības rakstura un juridiskā statusa.

(4) Šis likums neattiecas uz tiem izdevumu krājumiem (mājas bibliotēkām), kas atrodas juridisko vai fizisko personu krājumā un nav reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā.

3. Izteikt 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

 

       "2.pants. Likuma mērķis un darbība

 

(1) Šā likuma mērķis ir noteikt bibliotēku funkcijas, valsts un sabiedrības attiecības bibliotēku jomā, kā arī nodrošināt bibliotēku darbību, lai veicinātu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.

(2) Likums attiecas uz visām bibliotēkām, kuras tieši vai pastarpināti saņem finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, kā arī uz reģistrētajām privātajām bibliotēkām.

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Juridiskais birojs

Ierosinām  likuma 2. pantā (likumprojekta 3. pants):

 pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1)  Šā likuma mērķis ir noteikt  sabiedriskās  attiecības  bibliotēku jomā,  lai nodrošinātu bibliotēku darbību un veicinātu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.”

otrajā daļā aizstāt vārdu “un” ar vārdu “vai“.

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 3. pantu kā 2.pantu un tajā paredzēto ievaddaļu un likuma 2.pantu šādā redakcijā:

   "2. Izteikt 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Likuma mērķis un darbība

         (1)  Šā likuma mērķis ir noteikt  sabiedriskās  attiecības  bibliotēku jomā,  lai nodrošinātu bibliotēku darbību un veicinātu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.      

          (2) Likums attiecas uz visām bibliotēkām, kuras tieši vai pastarpināti saņem finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem vai valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, kā arī uz reģistrētajām privātajām bibliotēkām.”

Atbalstīts,

iekļauts

komisijas priekšlikumā Nr.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2. Izteikt 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Likuma mērķis un darbība

      (1)  Šā likuma mērķis ir noteikt  sabiedriskās  attiecības  bibliotēku jomā,  lai nodrošinātu bibliotēku darbību un veicinātu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.      

       (2) Likums attiecas uz visām bibliotēkām, kuras tieši vai pastarpināti saņem finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem vai valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, kā arī uz reģistrētajām privātajām bibliotēkām.

        3.pants. Bibliotēkas jēdziens

Bibliotēka ir šajā likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic pasaules kultūras mantojuma - iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

 

3.pants. Bibliotēkas funkcijas

 

Bibliotēka veic šādas funkcijas:

1) pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu – uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;

2) bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana."

 

 

 

 

 

 

3.pants. Bibliotēkas funkcijas

 

    Bibliotēka veic šādas funkcijas:

1) pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu – uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;

2) bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana."

 

 

 

 

 

 

        4.pants. Bibliotēku darbības tiesiskais pamats

(1) Bibliotēku darbības tiesiskais pamats ir šis likums, likums "Par Latvijas Nacionālo bibliotēku", citi likumi un normatīvie akti, kā arī bibliotēku nolikumi (statūti).

(2) Bibliotēkas nolikumu (statūtus) apstiprina tās dibinātājs.

 

 

4. Izslēgt 4.pantu.

8

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likumprojekta 4.pantu.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

           5.pants. Bibliotēku darbības vispārīgie principi

(1) Bibliotēku krājumos esošie iespieddarbi, elektroniskie izdevumi, rokraksti un citi dokumenti neatkarīgi no to autoru politiskās, ideoloģiskās, reliģiskās vai cita veida orientācijas vai informācijas, kas tajos ietverta, ir pieejami ikvienai personai bibliotēku noteiktajā kārtībā.

(2) Bibliotēkas attiecībā uz krājumu veidošanu ir neatkarīgas. Tās nedrīkst ierobežot politiski, ideoloģiski vai reliģiski motīvi. Ierobežojumus bibliotēku krājumu veidošanā var noteikt tikai ar likumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Valsts un pašvaldību bibliotēkās lietotāja apkalpošana un bibliotēkas informācijas sistēmu izmantošana ir bez maksas. Bibliotēkas pakalpojumu veidus, par kuriem ņemama samaksa, nosaka bibliotēkas nolikums (statūti) un bibliotēkas lietošanas noteikumi.

 

5. Izteikt 5.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome (padome)."

 

 

 

9

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 5.panta ievaddaļu  izteikt šādi :

“5. Papildināt 5.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā: “

 

Atbalstīts

 

 

 

redakcionāls labojums

 

 

 

3. Papildināt 5.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

 

"Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome (padome)."

 

 

 

 

 

 

        6.pants. Bibliotēkas dibināšana, reorganizēšana un likvidēšana

(1) Valsts bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc tās ministrijas ierosinājuma, kuras pārziņā ir bibliotēka, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu. Valsts bibliotēku var dibināt arī citas ministrijas vai valsts iestādes, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

(2) Valsts bibliotēkas likvidēšanas gadījumā Ministru kabinets nodrošina bibliotēkas krājuma saglabāšanu valsts īpašumā un nosaka tā turpmāko saglabāšanas un lietošanas kārtību, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

 (3) Pašvaldības bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.

(4) Pašvaldības bibliotēkas likvidēšanas gadījumā reģiona - rajona vai republikas pilsētas galvenā bibliotēka (turpmāk - reģiona galvenā bibliotēka) organizē bibliotēkas krājuma nodošanu citām ieinteresētajām bibliotēkām, saskaņojot to ar attiecīgo pašvaldību.

(5) Privātās bibliotēkas dibina, reorganizē un likvidē valsts vai pašvaldības uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), sabiedriskās organizācijas, reliģiskās organizācijas, kā arī citas juridiskās un fiziskās personas.

6. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc tā ministra ierosinājuma, kura padotībā ir bibliotēka."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Izteikt 6.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Privātās bibliotēkas dibina, reorganizē un likvidē fiziskas vai privāto tiesību juridiskas personas."

10

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 6. un 7. pantu kā 4.pantu šādā redakcijā:

         "4.  6.pantā:

 izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

        „(1) Valsts bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets, pamatojoties uz tā ministra ierosinājuma, kura padotībā ir bibliotēka, kā arī  attiecīgā atvasināto publisko tiesību juridiskā persona (izņemot pašvaldību).”;

 

         papildināt otro daļu pēc vārdiem “Ministru kabinets” ar vārdiem “vai attiecīgā atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona”;

 

 

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Privātās bibliotēkas dibina, reorganizē un likvidē fiziskās vai privāto tiesību juridiskās personas.”

Atbalstīts

 

 

 

4.  6.pantā:

 izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

        „(1) Valsts bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets, pamatojoties uz tā ministra ierosinājuma, kura padotībā ir bibliotēka, kā arī  attiecīgā atvasināto publisko tiesību juridiskā persona (izņemot pašvaldību).”;

 

papildināt otro daļu pēc vārdiem “Ministru kabinets” ar vārdiem “vai attiecīgā atvasinātā publisko tiesību juridiskā persona”;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Privātās bibliotēkas dibina, reorganizē un likvidē fiziskās vai privāto tiesību juridiskās personas.”

 

 

 

 

 

 

            7.pants. Bibliotēkas juridiskais statuss

(1) Bibliotēkas juridisko statusu nosaka tās dibinātājs. Bibliotēka var būt patstāvīga juridiskā persona vai kādas citas juridiskās personas struktūrvienība.

(2) Valsts un pašvaldību dibinātās (izņemot valsts vai pašvaldības iestāžu dibinātās) bibliotēkas ir  patstāvīgas juridiskās personas. Tām ir savs zīmogs ar pilnu bibliotēkas nosaukumu, kā arī konti kredītiestādēs.

 

8. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Bibliotēku juridiskais statuss

(1) Valsts bibliotēka – Ministru kabineta izveidota iestāde vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā nodots bibliotēkas krājums un kura reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

(2) Pašvaldības bibliotēka – pašvaldības izveidota iestāde va i tās struktūrvienība, kuras valdījumā nodots bibliotēkas krājums un kura reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

(3) Privāta bibliotēka – fiziska vai privāto tiesību juridiska persona, kas ir bibliotēkas krājuma īpašnieks (valdītājs) un ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā."

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Juridiskais birojs

Ierosinām paredzētajā  likuma 7. pantā (likumprojekta 8. pants):

- pirmajā un otrajā daļā aizstāt vārdu “nodots” ar vārdu “atrodas” un  izslēgt vārdus “un kura reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā”;

 

Juridiskais birojs

Ierosinām paredzētajā  likuma 7. pantā (likumprojekta 8. pants):

- izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

      “Privāta bibliotēka – privāto tiesību juridiska persona, kuras  īpašumā vai valdījumā atrodas bibliotēkas krājums.   Privātas bibliotēkas juridisko statusu nosaka tās dibinātājs.”

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 8.pantu kā 5.pantu šādā redakcijā:

   “5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Bibliotēku juridiskais statuss

(1) Valsts bibliotēka ir Ministru kabineta izveidota iestāde vai tās struktūrvienība, kā arī atvasināto publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota iestāde (aģentūra) vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas krājums.

      (2) Pašvaldības bibliotēka ir pašvaldības izveidota iestāde vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas krājums.

     (3) Privāta bibliotēka ir privāto tiesību juridiskā persona, kuras  īpašumā vai valdījumā atrodas bibliotēkas krājums.   Privātās bibliotēkas juridisko statusu nosaka tās dibinātājs.”

 

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā  Nr.13

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā  Nr.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Bibliotēku juridiskais statuss

(1) Valsts bibliotēka ir Ministru kabineta izveidota iestāde vai tās struktūrvienība, kā arī atvasināto publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota iestāde (aģentūra) vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas krājums.

      (2) Pašvaldības bibliotēka ir pašvaldības izveidota iestāde vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā atrodas bibliotēkas krājums.

     (3) Privāta bibliotēka ir privāto tiesību juridiskā persona, kuras  īpašumā vai valdījumā atrodas bibliotēkas krājums.   Privātās bibliotēkas juridisko statusu nosaka tās dibinātājs.”

 

 

 

 

 

 

        8.pants. Bibliotēkas reģistrācija un reģistrācijai nepieciešamie dokumenti

(1) Ikviena bibliotēka reģistrējama Kultūras ministrijā mēneša laikā pēc tās nodibināšanas.

 

 

 

 

 

 

(2) Bibliotēkas reģistrāciju nodrošina tās dibinātājs. Iesniegumu par bibliotēkas reģistrāciju Kultūras ministrijai iesniedz dibinātāja pilnvarota persona un tajā iekļaujamas šādas ziņas:

1) bibliotēkas nosaukums, tās juridiskā adrese;

2) bibliotēkas dibinātājs, tās juridiskais statuss;

3) lēmums par bib liotēkas dibināšanu;

4) bibliotēkas krājuma apjoms;

5) bibliotēkas darbinieku skaits;

6) bibliotēkas telpu platība, tehniskais aprīkojums;

7) bibliotēkas finansēšanas avoti un kārtība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izteikt 8.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) bibliotēkas dibināšanas dokumenta kopija;".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  8.pantā:

izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) bibliotēkas dibināšanas dokumenta kopija;”;

 

(3) Iesniegumam par bibliotēkas reģistrāciju pievienojams bibliotēkas dibinātāja apstiprināts bibliotēkas darbības nolikums (statūti).

(4) Mēneša laikā no šā panta otrajā un trešajā daļā minēto dokumentu iesniegšanas dienas bibliotēka tiek uzņemta Bibliotēku reģistrā un tai tiek izdota reģistrācijas apliecība.

 

 

 

 

 

(5) Bibliotēka uzsāk savu darbību ar tās reģistrācijas dienu.

10. Izslēgt 8.panta piekto daļu.

 

 

redakcionāls labojums

 

   izslēgt piekto daļu.

 

 

 

 

 

 

9.pants. Bibliotēku akreditācija

(1) Ikvienai bibliotēkai ir pienākums akreditēties gada laikā no tās reģistrācijas dienas.

 

 

11. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts vai pašvaldības dibinātai bibliotēkai ir pienākums akreditēties Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos. Privāto bibliotēku akreditācija nav obligāta."

14

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt likumprojekta 11. pantu šādā redakcijā:

 “11.  9.pantā:

 izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts vai pašvaldības dibinātai bibliotēkai ir pienākums akreditēties Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos. Privāto bibliotēku akreditācija nav obligāta."

        izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 “1) tai ir apstiprināts nolikums (reglaments, statūti);”

        izslēgt ceturtās daļas pirmo teikumu."

 

Atbalstīts

 

 

 

 

redakcionāls labojums

 

 

7.  9.pantā:

      izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

       "(1) Valsts vai pašvaldības dibinātai bibliotēkai ir pienākums akreditēties Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos. Privāto bibliotēku akreditācija nav obligāta.";

      izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

       “1) tai ir apstiprināts nolikums (reglaments, statūti);”;

      izslēgt ceturtās daļas pirmo teikumu.

(2) Bibliotēka ir akreditējama, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

1) tai ir dibinātāja apstiprināts nolikums (statūti);

 

12. Izteikt 9.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) tai ir apstiprināts nolikums (reglaments) vai statūti;".

15

Juridiskais birojs

Likumprojekta 12. pantu ierosinām izslēgt, attiecīgi mainīt turpmāko pantu numerāciju.

 

Atbalstīts

 

2) tai ir organizēts iespieddarbu un cita veida dokumentu krājums (ir veikta krājuma uzskaite, izveidota bibliotēkas informācijas sistēma);

3) ir bibliotēkas krājuma saglabāšanai, sistematizēšanai un tās darbībai nepieciešamās telpas, iekārtas, drošības sistēmas un cita manta atbilstoši šā likuma 18.panta noteikumiem;

4) tai tiek nodrošināts pastāvīgs šā likuma 17.panta noteikumiem atbilstošs finansējums;

5) tai ir bibliotēkas darbības raksturam un akreditācijas rezultātā iegūtajam statusam atbilstoši kvalificēti darbinieki;

6) ir nodrošināta bibliotēkas krājuma pieejamība lietotājiem;

7) ir bibliotēkas nolikumā (statūtos) noteiktajā kārtībā izstrādāti bibliotēkas lietošanas noteikumi;

8) tā pilnībā atbilst šā likuma 11.,12. vai 13.panta noteikumiem.

 

 

 

 

 

(3) Bibliotēku akreditācija veicama reizi piecos gados saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem bibliotēku akreditācijas noteikumiem. Akreditāciju veic un akreditācijas dokumentus, ievērojot Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu, izsniedz Kultūras ministrija.

(4) Bibliotēka, kura netiek akreditēta, likvidējama bibliotēkas nolikumā (statūtos) noteiktajā kārtībā. Ja valsts vai pašvaldības bibliotēka netiek akreditēta, tai gada laikā no akreditācijas atteikuma dienas atkārtoti jāiesniedz akreditācijai nepieciešamie dokumenti. Ja arī atkārtoti bibliotēka netiek akreditēta, tā tiek likvidēta, ievērojot šā likuma 6.panta noteikumus, un izslēdzama no Bibliotēku reģistra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Valsts nozīmes bibliotēka

Bibliotēku var akreditēt kā valsts nozīmes bibliotēku, ja tā papildus šā likuma 9.panta otrajā daļā minētajam atbilst šādiem nosacījumiem:

1) bibliotēka, izņemot augstskolas bibliotēku, ir patstāvīga juridiskā persona;

2) tās krājums ir universāls vai specializēts atsevišķā zinātnes nozarē vai vairākās zinātnes nozarēs un ir būtiska Nacionālā bibliotēku krājuma sastāvdaļa;

3) tā nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam valstī un ārpus tās, izmantojot starpbibliotēku abonementu pakalpojumus;

4) tā nodrošina datu bāzu un informācijas sistēmu izveidi attiecīgajā nozarē un to pieejamību ikvienai bibliotēkai;

5) tā sniedz metodisku palīdzību ikvienai bibliotēkai atbilstoši savam darbības virzienam;

6) tā nodrošina bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju;

7) tā veic zinātniskās pētniecības darbu.

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Izslēgt 11.panta 1.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls labojums

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izslēgt 11.panta 1.punktu.

 

 

 

 

 

 

  12.pants. Reģiona galvenā bibliotēka

(1) Bibliotēku var akreditēt kā reģiona galveno bibliotēku, ja tā papildus šā likuma 9.panta otrajā daļā minētajam atbilst šādiem nosacījumiem:

1) bibliotēka ir patstāvīga juridiskā persona;

2) tās krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši attiecīgās administratīvās teritorijas attīstības interesēm;

3) tā nodrošina sava krājuma, datu bāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot starp bibliotēku abonementu pakalpojumus;

4) tā veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai no šīm bibliotēkām;

5) tā nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju;

6) tā sadarbībā ar bērnu bibliotēkām veic bērnu galvenās bibliotēkas funkcijas attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

7) tā sniedz konsultatīvu un metodisko palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām un popularizē to darbu;

8) tā veic depozītbibliotēkas funkcijas;

9) tā nodrošina bibliotēku lietotājus ar valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību institūciju sagatavoto un publicēto informāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 1.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls labojums

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 1.punktu.

(2) Rajona padome vai republikas pilsētas dome, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes ieteikumus un vienošanos ar attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku dibinātājiem, vienu no bibliotēkām izvirza reģiona galvenās bibliotēkas statusam, nosakot tās uzdevumus un nodrošinot tās darbībai nepieciešamos finansu līdzekļus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            14.pants. Akreditēto bibliotēku saraksti

Akreditētās bibliotēkas tiek iekļautas akreditēto bibliotēku sarakstā, kuru veido Kultūras ministrija.

15. Izslēgt 14.pantu.

 

 

redakcionāls labojums

10. Izslēgt 14.pantu.

 

 

 

 

 

 

         15.pants. Bibliotēku pienākumi

(1) Ikvienas bibliotēkas pienākums ir:

1) ievērot bibliotēku darbību regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, tās darbības nolikumu (statūtus);

2) nodrošināt bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu;

3) veikt bibliotēkas krājuma organizēšanu (sistematizēšanu, kataloģizēšanu un bibliografēšanu) un papildināšanu;

4) nodrošināt brīvu pieejamību Nacionālajam bibliotēku krājumam un informācijas sistēmām;

5) nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu sniegšanu bibliotēkas lietotājiem;

6) veikt bibliotēkas darbinieku regulāru apmācību;

7) sniegt Nacionālajam kopkatalogam nepieciešamās ziņas par bibliotēkas krājumu;

8) radīt iespēju bibliotēkas lietotājiem izmantot bibliotēku pakalpojumus neatkarīgi no viņu dzimuma, vecuma, rases, tautības, fiziskā stāvokļa, dzīvesvietas un atrašanās vietas un citiem faktoriem, kā arī veidot atbilstošu bibliotēkas lietošanas aprīkojumu personām ar kustību un redzes traucējumiem;

9) iesaistīties valsts starpbibliotēku abonementu un starptautisko starpbibliotēku abonementu sistēmā;

10) iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;

11) rūpēties par bibliotēkas krājumā esošo reto grāmatu, rokrakstu, seniespiedumu konservāciju un cita veida saglabāšanu, kā arī restaurāciju, ievērojot šā likuma 19.panta noteikumus;

12) rūpēties par jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā;

13) veikt bibliotēkas darba procesus atbilstoši Latvijas Nacionālā standartizācijas un metroloģijas centra izstrādātajām bibliotēku darba nacionālo standartu prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Valsts un pašvaldību bibliotēku īpašie pienākumi ir:

1) darīt pieejamu bibliotēku lietotājiem valsts un pašvaldību institūciju sagatavoto un publicēto informāciju;

2) nodrošināt publisku pieejamību bibliotēkas pārskatam par finansu līdzekļu izlietojumu iepriekšējā budžeta gadā;

 

3) bez maksas uz laiku no saviem krājumiem izsniegt iespieddarbus un citus dokumentus un to kopas pēc citu bibliotēku pieprasījuma.

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Izteikt 15.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā: "2) nodrošināt publisku pieejamību bibliotēkas gada publiskajam pārskatam;".

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Kultūras ministre H.Demakova

Ierosinu  papildināt likuma 15.panta otro daļu ar jaunu 3.punktu  (likumprojekta 16.pants) šādā redakcijā:

“3) bez maksas uz laiku  no saviem krājumiem izsniegt iespieddarbus un citus dokumentus un to kopas pēc

citu bibliotēku pieprasījuma, kā arī bibliotēkas lietotājiem nodrošināt bezmaksas pieeju datortehnikai, informācijas tehnoloģijām, internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem.”

 

 

Atbildīgā komisija

  Izteikt likumprojekta 16.pantu kā 11.pantu un papildināt likumprojektu ar tekstu šādā redakcijā:

          “papildināt 15.panta otro daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datoru. Datora bezmaksas izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumos.”

 

Nav atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

redakcionāli labojumi

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

11.  15.panta otrajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) nodrošināt publisku pieejamību bibliotēkas gada publiskajam pārskatam;”;

 

papildināt daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

“4) nodrošināt bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, kā arī nodrošināt iespēju bez maksas izmantot datoru. Datora bezmaksas izmantošanas kārtību nosaka bibliotēkas lietošanas noteikumos.”

(3) Bibliotēkām, kuras sniedz pakalpojumus bērniem un jauniešiem, ir pienākums pievērst īpašu uzmanību bibliotēku krājumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai nolūkā veicināt bērnu un jauniešu tieksmi lasīt un izkopt viņu iemaņas informācijas tehnoloģiju un līdzekļu apguvē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       16.pants. Bibliotēku tiesības

(1) Bibliotēkai ir tiesības:

1) patstāvīgi veikt tās nolikumā (statūtos) paredzēto darbību, noteikt šīs darbības virzienus un bibliotēkas lietošanas kārtību;

2) bibliotēkas nolikumā (statūtos) noteiktajā kārtībā veidot bibliotēkas struktūru, atvērt nodaļas un filiāles;

3) saņemt šā likuma 17.pantā minētos bibliotēkas darbībai nepieciešamos valsts budžeta vai pašvaldību budžetu līdzekļus vai bibliotēkas dibinātāja finansu līdzekļus un rīkoties ar tiem;

4) saņemt juridisko un fizisko personu ziedojumus un dāvinājumus, arī ziedojumus un dāvinājumus, kas izmantojami saskaņā ar ziedotāja vai dāvinātāja norādījumiem;

5) saņemt valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus ar bibliotēku attīstību saistītu projektu un programmu realizēšanai;

6) bibliotēkas nolikumā (statūtos) noteiktajā kārtībā sniegt maksas pakalpojumus bibliotēkas lietotājiem un noteikt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem;

7) bibliotēkas nolikumā (statūtos) noteiktajā kārtībā noteikt kavējuma naudu, novērtēt zaudējumus un saņemt atlīdzību par sabojātiem, noteiktā laikā vai vispār neatdotiem iespieddarbiem un citiem dokumentiem, kas izsniegti bibliotēkas lietotājiem;

8) veikt saimniecisko darbību bibliotēkas darbības attīstīšanai;

9) izmantot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai - darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, bibliotēkas krājuma papildināšanai, darbinieku materiālajai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai;

10) slēgt civiltiesiskus darījumus, lai nodrošinātu bibliotēkas krājuma saglabāšanu, papildināšanu, darbinieku kvalifikācijas pilnīgošanu, pakalpojumu sniegšanu lietotājiem un citu šā likuma 15.pantā minēto pienākumu veikšanu;

11) apvienoties asociācijās, apvienībās, biedrībās un citās sabiedriskajās organizācijās;

 

 

 

 

 

 

12) reproducēt izdevumu kopijas, ievērojot likuma "Par autortiesībām un blakustiesībām" prasības;

 

17.  16.pantā:

aizstāt pirmās daļas 12.punktā vārdus "likuma "Par autortiesībām un blakus tiesībām"" ar vārdiem "Autortiesību likuma";

 

 

redakcionāls labojums

12.  16.pantā:

aizstāt pirmās daļas 12.punktā vārdus "likuma "Par autortiesībām un blakustiesībām"" ar vārdiem "Autortiesību likuma";

 

 

13) uzturēt starpbibliotēku abonementu sakarus, veikt iespieddarbu un citu dokumentu apmaiņu ar Latvijas Republikas un ārvalstu bibliotēkām, citām juridiskajām un fiziskajām personām;

14) saņemt metodisko palīdzību profesionālās darbības jautājumos;

15) uz laiku izvest bibliotēkas krājumā esošus iespieddarbus un citus dokumentus uz ārvalstīm, ievērojot šā likuma un likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" prasības;

16) valsts teritorijā bez maksas pārsūtīt starpbibliotēku abonementa ietvaros citu bibliotēku pieprasītus iespieddarbus un citus dokumentus;

17) saņemt atlaidi 50 procentu apmērā starptautiskā starpbibliotēku abonementa ietvaros par bibliotēku pasta sūtījumiem (iespieddarbu un citu dokumentu sūtījumi) uz ārvalstīm;

18) patstāvīgi sadarboties ar bibliotēkām ārvalstīs, iestāties starptautiskajās bibliotēku organizācijās un piedalīties to darbībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt likumprojekta  17. pantu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

“izslēgt pirmās daļas 16. un 17. punktu”;

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām izslēgt likuma 16. panta  16. un 17. punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 16. un 17. punktu;

(2) Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā noteiktajām bibliotēkām ir tiesības saņemt no izdevējiem iespieddarbu un cita veida izdevumu bezmaksas obligātos eksemplārus noteiktā skaitā.

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā" ar vārdiem "Obligāto eksemplāru likumā".

20

Juridiskais birojs

 Ierosinām likumprojekta 17. pantā otrajā daļā aizstāt vārdus "Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā" ar vārdiem "Izdevumu obligāto eksemplāru piegādi regulējošā likumā".

Atbalstīts

aizstāt otrajā daļā vārdus "Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā" ar vārdiem "Izdevumu obligāto eksemplāru piegādi regulējošā likumā".

 

 

 

 

 

 

            17.pants. Bibliotēku finansēšana

(1) Valsts bibliotēku darbībai paredzētos budžeta līdzekļus piešķir saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumā paredzēto apropriāciju. Pašvaldību bibliotēku darbībai paredzētos budžeta līdzekļus piešķir ar likumos noteiktajā kārtībā izdarītu apropriāciju.

 

18.  17.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts bibliotēkas finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācija     no          vispārējiem

 ieņēmumiem, ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi. Pašvaldību bibliotēkas tiek finansētas ar Likumā par budžetu un finanšu vadību un likumā "Par pašvaldību budžetiem" noteiktajā kārtībā izdarītu apropriāciju no pašvaldību budžeta atbilstoši domes (padomes) apstiprinātajam finansējumam šim mērķim.";

 

 

 

redakcionāls labojums

13.  17.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts bibliotēkas finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācija     no          vispārējiem

 ieņēmumiem, ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi. Pašvaldību bibliotēkas tiek finansētas ar Likumā par budžetu un finanšu vadību un likumā "Par pašvaldību budžetiem" noteiktajā kārtībā izdarītu apropriāciju no pašvaldību budžeta atbilstoši domes (padomes) apstiprinātajam finansējumam šim mērķim.";

(2) Valsts un pašvaldības finansē to īpašumā esošās bibliotēkas, nodrošinot līdzekļus:

1) bibliotēku krājumu organizēšanai, papildināšanai, restaurācijai, konservācijai un cita veida saglabāšanai, kā arī to fiziskajai drošībai (apsardzei, aizsardzības, ugunsdrošības un citām iekārtām) atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo bibliotēku krājumu;

 

 

 

 

 

2) bibliotēku ēku, telpu, iekārtu, tehniskā aprīkojuma uzturēšanai, jaunu informācijas tehnoloģiju ieviešanai un uzturēšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo bibliotēku krājumu;

 

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus "atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo bibliotēku krājumu";

 

 

 

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus "atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo bibliotēku krājumu";

3) bibliotēku telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

 

 

 

 

 

 

 

4) bibliotēku krājumu publiskas pieejamības nodrošināšanai;

 

21

Kultūras ministre H.Demakova

Ierosinu izteikt likuma 17.panta otrās daļas 4.punktu (likumprojekta 18.pants) šādā redakcijā:

“4) bibliotēku  krājumu, datortehnikas, informācijas tehnoloģiju, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas pieejamības nodrošināšanai;”.

Daļēji

atbalstīts,

iekļauts

komisijas priekšlikumā Nr.22

 

5) bibliotēku sadarbībai, arī starptautiskajai sadarbībai;

6) kapitālieguldījumiem bibliotēku ēku celtniecībai un rekonstrukcijai;

7) bibliotēku darbinieku atalgojumam;

8) bibliotēku darbinieku kvalifikācijas pilnīgošanai;

9) bibliotēku darbības popularizēšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Atbildīgā komisija

Papildināt likuma 17.panta otro daļu ar 10.punktu (likumprojekta 18.pants) šādā redakcijā:

„10) datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas pieejamības nodrošināšanai.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

papildināt otro daļu ar 10.punktu  šādā redakcijā:

„10) datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas pieejamības nodrošināšanai.”;

 

 

(3) Valsts un pašvaldību bibliotēkas var saņemt papildu finansu līdzekļus:

1) ziedojumu un dāvinājumu veidā;

2) sniedzot maksas pakalpojumus bibliotēkas nolikumā (statūtos) noteiktajos gadījumos;

3) no citiem ieņēmumiem.

(4) Šā panta trešajā daļā minētie finansu līdzekļi ieskaitāmi attiecīgās bibliotēkas speciālā budžeta kontā un izmantojami tikai bibliotēkas darbības attīstīšanai.

(5) Reģiona galvenās bibliotēkas finansējumu veido:

1) dibinātāja finansu līdzekļi;

2) valsts finansējums mērķdotāciju veidā;

3) finansu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju vienošanos piešķir attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku dibinātāji.

(6) Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvus nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

(7) Privāto bibliotēku darbībai finansējumu nosaka bibliotēkas dibinātāji, ievērojot šā likuma un Ministru kabineta noteiktos bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvus.

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

 "(7) Privātās bibliotēkas finansē atbilstoši to statūtos noteiktajai kārtībai."

23

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 18. pantā (likuma 17. panta septītā daļa)  aizstāt vārdu “statūtos” ar vārdiem “nolikumā (statūtos)”.

 

Atbalstīts

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

 "(7) Privātās bibliotēkas finansē atbilstoši to nolikumā (statūtos)  noteiktajai kārtībai."

(8) Bibliotēkas var saņemt arī valsts budžetā vai pašvaldību budžetos paredzētos finansu līdzekļus īpašu ar bibliotēku darbību, attīstību un zinātnisko pētniecību saistītu projektu un programmu realizēšanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.pants. Bibliotēkas lietošanas noteikumi

(1) Bibliotēkas lietošanas noteikumi reglamentē kārtību, kādā veicama bibliotekārā apkalpošana, kādā iespieddarbi un citi dokumenti nododami lietotājiem un lietojami, nosaka bibliotēku bezmaksas un maksas pakalpojumu veidus, bibliotēkas lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus, iespieddarbu vai citu dokumentu vērtības, zaudējumu atlīdzības un kavējuma naudas noteikšanas un atlīdzināšanas kārtību lietošanā nodoto iespieddarbu vai citu dokumentu sabojāšanas, nozaudēšanas un citos gadījumos, kā arī citus ar bibliotēkas lietošanu saistītus jautājumus.

 

 

 

 

 

 

(2) Bibliotēkas lietošanas noteikumus izstrādā, ievērojot šo likumu, citus likumus un normatīvos aktus. Tos apstiprina bibliotēkas dibinātājs.

 

 

19. Izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Bibliotēkas lietošanas noteikumus apstiprina bibliotēkas dibinātājs. Valsts bibliotēkas lietošanas noteikumus apstiprina ministrs, kura padotībā bibliotēka atrodas."

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Juridiskais birojs

Ierosinām likumprojekta 19. pantu izteikt kā 18. pantu šādā redakcijā:

“18. Papildināt 21. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Valsts bibliotēkas lietošanas  noteikumus apstiprina ministrs, kura padotībā bibliotēka atrodas.”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 19.pantu  kā 14. pantu šādā redakcijā:

     “14. Papildināt 21. panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Valsts bibliotēkas lietošanas  noteikumus apstiprina ministrs, kura padotībā bibliotēka atrodas.  Atvasināto publisko tiesību juridisko personu izveidoto bibliotēku lietošanas noteikumus apstiprina attiecīgā atvasināto publisko tiesību juridiskā persona.”

Atbalstīts, iekļauts

komisijas priekšlikumā Nr.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Papildināt 21. panta otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Valsts bibliotēkas lietošanas  noteikumus apstiprina ministrs, kura padotībā bibliotēka atrodas.  Atvasināto publisko tiesību juridisko personu izveidoto bibliotēku lietošanas noteikumus apstiprina attiecīgā atvasināto publisko tiesību juridiskā persona.”

(3) Ikviens bibliotēkas lietotājs iepazīstināms ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie izvietojami bibliotēkas lietotājiem pieejamās bibliotēkas telpās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.pants. Bibliotēkas lietotāju tiesības

(1) Bibliotēkas lietotājam ir tiesības:

1) bez ierobežojumiem izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

2) saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmu;

3) saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus vai to kopijas no bibliotēkas krājuma vai saņemt tos no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja attiecīgajā bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav;

4) izmantot citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus;

5) iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem;

6) piedalīties bibliotēkas darba organizatorisko jautājumu risināšanā un bibliotekāru profesionālo organizāciju darbā.

(2) Ja valsts un pašvaldību bibliotēku lietotāji ir invalīdi ar kustību, redzes un citiem traucējumiem, viņiem ir tiesības saņemt bibliotēkas pakalpojumus savā dzīvesvietā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Kultūras ministre H.Demakova

Ierosinu  papildināt  likuma 23.pantu ar jaunu  trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot  publiski  pieejamo  datortehniku, informācijas  tehnoloģijas, internetu un vispārpieejamos  elektroniskās informācijas resursus.”

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu  ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“15. Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus."”

 

 

Daļēji

atbalstīts, iekļauts

komisijas priekšlikumā Nr.27

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Papildināt 23.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, kā arī internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus."

 

 

 

 

 

 

27.pants. Latvijas Bibliotēku padome

(1) Latvijas Bibliotēku padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts stratēģijas izstrādē bibliotēku jomā, veicina bibliotēku attīstību un sadarbību, kā arī lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas attiecas uz bibliotēku darbību. Latvijas Bibliotēku padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

20.  27.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

 

 

redakcionāls labojums

16.  27.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

(2) Latvijas Bibliotēku padomi 13 locekļu sastāvā uz trim gadiem pēc kultūras ministra ierosinājuma apstiprina Ministru kabinets. Bibliotēku padomes sastāvā ir četri kultūras ministra uzaicināti valsts nozīmes bibliotēku pārstāvji, četri reģiona galveno bibliotēku deleģēti pārstāvji, trīs bibliotekāru sabiedrisko organizāciju deleģēti pārstāvji, viens bibliotekārās izglītības pārstāvis un viens Kultūras ministrijas pārstāvis.

izslēgt otro un trešo daļu.

 

 

 

izslēgt otro un trešo daļu.

(3) Latvijas Bibliotēku padome darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem un normatīvajiem aktiem un savu nolikumu.

 

 

 

 

 

(4) Latvijas Bibliotēku padomes darbību nodrošina Kultūras ministrija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.pants. Latvijas Bibliotēku padomes kompetence

(1) Latvijas Bibliotēku padome:

1) piedalās bibliotēku attīstības un sadarbības nacionālās koncepcijas projekta izstrādē;

2) sniedz Ministru kabinetam un pašvaldībām atzinumu par valsts budžeta un pašvaldību budžetu projektiem attiecībā uz bibliotēku finansēšanu, kā arī par citiem ar bibliotēku darbību saistītiem jautājumiem;

3) sniedz atzinumu par valsts un pašvaldību bibliotēku dibināšanu, reorganizēšanu vai likvidēšanu;

4) sniedz atzinumus par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām;

5) sniedz atzinumus Nacionālā kopkataloga, Nacionālā bibliotēku krājuma veidošanas un saglabāšanas jautājumos;

6) sniedz atzinumus par zinātniskās pētniecības darbu bibliotēkzinātnes un informācijas jomā;

7) sniedz atzinumus bibliotēku sadarbības un attīstības, kā arī starptautiskās sadarbības jautājumos;

8) sniedz atzinumus bibliotēku darbinieku profesionālās izglītības un tālākizglītības jautājumos;

9) sniedz atzinumus par bibliotēku darbību regulējošiem normatīvo aktu projektiem.

(2) Latvijas Bibliotēku padomes atzinumi ir pieejami ikvienai ieinteresētai personai.

 

 

 

 

 

(3) Valsts un pašvaldību institūcijas un bibliotēkas savā darbībā ievēro Latvijas Bibliotēku padomes atzinumus.

 

28

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar 20. pantu šādā redakcijā:

“20. Izslēgt 28. panta trešo daļu.”

Atbalstīts

 

 

redakcionāls labojums

 

 

 

17. Izslēgt 28. panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Gada laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets izdod šā likuma darbības nodrošināšanai nepieciešamos normatīvos aktus.

 2. Četru mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās Ministru kabinets apstiprina Latvijas Bibliotēku padomes nolikumu un tās sastāvu. Latvijas Bibliotēku padomes locekļu kandidātus izvirza kultūras ministrs - četrus pārstāvjus no lielākajām zinātniskajām bibliotēkām, četrus pārstāvjus no rajonu un republikas pilsētu bibliotēkām, trīs pārstāvjus no bibliotekāru sabiedriskajām organizācijām un vienu bibliotekārās izglītības pārstāvi.

 3. (Izslēgts ar 06.06.2002. likumu, kas stājas spēkā no 06.07.2002.).

  4. Šā likuma 25.panta otrās daļas 3.punkta nosacījumi attiecībā uz bibliotēku vadītāju (direktoru) izglītību stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

 5. Šā likuma 17.panta sestajā un septītajā daļā minētie bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2005.gada 31.decembrim valsts un pašvaldības finansē to pārziņā esošās bibliotēkas saskaņā ar gadskārtējo valsts budžeta likumu un likumu “Par pašvaldību budžetiem”.

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt likumprojektu ar 21.pantu šādā redakcijā:

“21. Papildināt likuma Pārejas noteikumus ar 6.punktu  šādā redakcijā:

“Grozījumi likuma 16.pantā par tā 16. un 17. punktu izslēgšanu stājas spēkā no 2007. gada 1. janvāra.””

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojektu ar 18.pantu šādā redakcijā:

“18. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6. Grozījumi šā likuma 16.panta pirmajā daļā par tā 16. un 17.punkta izslēgšanu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

7. Šā likuma 15.panta otrās daļas 4.punkts, 17.panta otrās daļas  10.punkts un 23.panta trešā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī, ja ir paredzēta valsts budžeta mērķdotācija atbilstoši pašvaldību pieprasījumam šo normu realizācijai pašvaldību bibliotēkās un lauku bibliotēku interneta pieslēgumu abonēšanai.

         8. Līdz 2007.gada 1.janvārim dibinātājs budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina katrā valsts un pašvaldības bibliotēkā ne mazāk kā vienu datora darbstaciju bezmaksas pieejai internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem.””

 

Atbalstīts, iekļauts

komisijas priekšlikumā Nr.30

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“6. Grozījumi šā likuma 16.panta pirmajā daļā par tā 16. un 17.punkta izslēgšanu stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

7. Šā likuma 15.panta otrās daļas 4.punkts, 17.panta otrās daļas  10.punkts un 23.panta trešā daļa stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī, ja ir paredzēta valsts budžeta mērķdotācija atbilstoši pašvaldību pieprasījumam šo normu realizācijai pašvaldību bibliotēkās un lauku bibliotēku interneta pieslēgumu abonēšanai.

         8. Līdz 2007.gada 1.janvārim dibinātājs budžeta līdzekļu ietvaros nodrošina katrā valsts un pašvaldības bibliotēkā ne mazāk kā vienu datora darbstaciju bezmaksas pieejai internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem.”