KMlik_31032005_VSS1248

Likumprojekts

 

Grozījumi Bibliotēku likumā

 

Izdarīt Bibliotēku likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izslēgt 1.panta 8.punktu.

 

2. Papildināt 1.pantu ar jaunu 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

 

"12) bibliotēka – valsts, pašvaldības vai privāto tiesību subjekta dibināta vai izveidota institūcija vai tās struktūrvienība, kura ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā un veic likumā paredzētās funkcijas;

13) bibliotēkas krājums – visi dokumenti, ar kuriem bibliotēka nodrošina lietotājus."

 

3. Izteikt 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

 

"2.pants. Likuma mērķis un darbība

 

(1) Šā likuma mērķis ir noteikt bibliotēku funkcijas, valsts un sabiedrības attiecības bibliotēku jomā, kā arī nodrošināt bibliotēku darbību, lai veicinātu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību.

(2) Likums attiecas uz visām bibliotēkām, kuras tieši vai pastarpināti saņem finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem, kā arī uz reģistrētajām privātajām bibliotēkām.

 

3.pants. Bibliotēkas funkcijas

&nbs p;

Bibliotēka veic šādas funkcijas:

1) pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu – uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;

2) bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana."

 

4. Izslēgt 4.pantu.

 


5. Izteikt 5.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Valsts bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un izcenojumu noteikšanas metodiku nosaka Ministru kabinets, bet pašvaldību bibliotēku sniegto maksas pakalpojumu veidus un maksas apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome (padome)."

 

6. Izteikt 6.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts bibliotēku dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc tā ministra ierosinājuma, kura padotībā ir bibliotēka."

 

7. Izteikt 6.panta piekto daļu šādā redakcijā:

 

"(5) Privātās bibliotēkas dibina, reorganizē un likvidē fiziskas vai privāto tiesību juridiskas personas."

 

8. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Bibliotēku juridiskais statuss

 

(1) Valsts bibliotēka – Ministru kabineta izveidota iestāde vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā nodots bibliotēkas krājums un kura reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pašvaldības bibliotēka – pašvaldības izveidota iestāde vai tās struktūrvienība, kuras valdījumā nodots bibliotēkas krājums un kura reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Privāta bibliotēka – fiziska vai privāto tiesību juridiska persona, kas ir bibliotēkas krājuma īpašnieks (valdītājs) un ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā."

 

9. Izteikt 8.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

 

"3) bibliotēkas dibināšanas dokumenta kopija;".

 

10. Izslēgt 8.panta piekto daļu.

 

11. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts vai pašvaldības dibinātai bibliotēkai ir pienākums akreditēties Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos. Privāto bibliotēku akreditācija nav obligāta."

 


12. Izteikt 9.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

 

"1) tai ir apstiprināts nolikums (reglaments) vai statūti;".

 

13. Izslēgt 11.panta 1.punktu.

 

14. Izslēgt 12.panta pirmās daļas 1.punktu.

 

15. Izslēgt 14.pantu.

 

16. Izteikt 15.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) nodrošināt publisku pieejamību bibliotēkas gada publiskajam pārskatam;".

 

17.  16.pantā:

aizstāt pirmās daļas 12.punktā vārdus "likuma "Par autortiesībām un blakustiesībām"" ar vārdiem "Autortiesību likuma";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Poligrāfisko un citu izdevumu bezmaksas obligāto eksemplāru piegādes likumā" ar vārdiem "Obligāto eksemplāru likumā".

 

18.  17.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Valsts bibliotēkas finanšu līdzekļus veido valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi. Pašvaldību bibliotēkas tiek finansētas ar Likumā par budžetu un finanšu vadību un likumā "Par pašvaldību budžetiem" noteiktajā kārtībā izdarītu apropriāciju no pašvaldību budžeta atbilstoši domes (padomes) apstiprinātajam finansējumam šim mērķim.";

 

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus "atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo bibliotēku krājumu";

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

 

"(7) Privātās bibliotēkas finansē atbilstoši to statūtos noteiktajai kārtībai."

 

19. Izteikt 21.panta otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Bibliotēkas lietošanas noteikumus apstiprina bibliotēkas dibinātājs. Valsts bibliotēkas lietošanas noteikumus apstiprina ministrs, kura padotībā bibliotēka atrodas."

20.  27.pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

izslēgt otro un trešo daļu.

 

 

 

 

 

Kultūras ministra vietā –

izglītības un zinātnes ministre

I.Druviete

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Bibliotēku likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

Bibliotēku likuma pašreizējā redakcija nav saskaņota ar vairākiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem - Publisko aģentūru likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, Komerclikumu un Biedrību un nodibinājumu likumu.

Tāpat saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 5.marta rīkojuma nr. 147 „Par Koncepciju par izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālās aprūpes nozares valsts institūciju (izņemot augstskolas) juridisko statusu” 1.4.punktu, ministriju padotībā esošās valsts bibliotēkas tiek pārveidotas par valsts aģentūrām.

Saskaņā ar minētā rīkojuma 5.1. punktu, Kultūras ministrija izstrādā un iesniedz Ministru kabinetā likumprojektu par nepieciešamajiem grozījumiem Bibliotēku likumā, kas saistīti ar bibliotēku juridiskā statusa maiņu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Ņemot vērā, ka valsts bibliotēkas tiek pārveidotas par valsts aģentūrām, tiek izdarīti grozījumi, lai Bibliotēku likumu saskaņotu ar Publisko aģentūru likumu un Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Likumprojekts saskaņots ar tiesību akta projektu „Likumprojekts „Obligāto eksemplāru likums” atbilstoši Ministru kabineta komitejas 2004.gada 27.septembra sēdes protokola nr. 40 3 § 3. un 4.punktam.

Ņemot vērā, ka Bibliotēku likumā līdzšinējā redakcijā ir atsauces uz valsts vai pašvaldību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un sabiedriskajām organizācijām (6.panta piektā daļa), nepieciešams saskaņot lietoto terminoloģiju ar Komerclikumu un Biedrību un nodibinājumu likumu.

3. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme u z
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē­jais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

 

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 


1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

Likum-projekts šo jomu neskar.

 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

    Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Saskaņā ar likuma „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” 10.pantu zaudēs spēku Ministru kabineta 1998.gada 29.septembra noteikumi Nr.374 “Latvijas Bibliotēku padomes nolikums” un Ministru kabineta 2003.gada 16.aprīļa rīkojums Nr.230 “Par Latvijas Bibliotēku padomi”.

Pēc likumprojekta pieņemšanas attiecīgie normatīvo aktu projekti noteiktajā kārtībā tiks iesniegti apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Papildus jāizdod Ministru kabineta noteikumi par kārtību, kādā Kultūras ministrija piešķir valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus akreditētajām bibliotēkām nacionālā bibliotēku krājuma koordinētas veidošanas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai.

 


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saisto­šajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesnieg­tie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības infor­mēšanas pa­sā­kumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpil­de no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi nodrošinās esošās institūcijas esošā budžeta ietvaros.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par norma­tīvā akta ieviešanu

 

 

 

 

Saskaņā ar likumu “Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību” normatīvais akts tiks publicēts oficiālajos preses izdevumos “Latvijas Vēstnesis” un “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs”, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Kultūras ministrijas mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt administratīvo procesu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Kultūras ministre                                                                       H.Demakova

 

 

Kultūras

ministre

Valsts sekretārs

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

 

 

 

H.Demakova

__.05.2005

D.Pavļuts

__.05.2005

I.Millersone

__.05.2005

I.Bērziņa

__.05.2005

S.Voldiņš

__.05.2005

 

 

2005.05.24. 15:1010:48

858

S.Voldiņš

7078129, sandis.voldins@km.gov.lv