ijas Republikas

ijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

2005. gada 15. septembrī

Nr. 9/1- 568

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdēs darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Partnerības un sadarbības nolīgumu, kas izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses” / reģ.nr. 1295; dok.nr. 4487/.

 

 

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz1.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

 


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                 Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Partnerības un sadarbības nolīgumu, kas izveido partnerību starp

Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses,

un Tadžikistānas Republiku, no otras puses

 

 

 

 

 

1.pants. 2004. gada 11. oktobrī Luksemburgā parakstītais Partnerības un sadarbības nolīgums, kas izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm,  no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses (turpmāk-Nolīgums), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

 

2. pants. Nolīgums stājas spēkā tā 100. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

3. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada ___________________.