Grozjumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"

09.12.2005

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu"” (reģ.nr. 1288) izskatīšanai 3.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4., 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2004, 4., 10.nr.) šādus grozījumus:

5.pants. Nodevas likmes

(9) Nodevu par divasu un trīsasu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

ò ò ò

 

 

 

 

 

 

 

Nr.p.k.

Seglu vilcēja asu skaits

Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

puspiekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu

puspiekabei (lati)

 

 

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

 

 

1)

2

12 001 - 31 000

42

42

-

-

 

 

31 001 - 33 000

108

132

-

-

 

 

33 001 - 36 000

192

294

-

-

 

 

36 001 - 38 000

192

294

132

168

 

 

vairāk par 38 000

192

294

228

288

 

 

2)

3

36 001 - 38 000

102

126

42

42

 

 

38 001 - 40 000

186

240

42

42

 

 

vairāk par 40 000

300

444

108

180

 


Spēkā esošā redakcija

2.lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

1.  5.pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Nodevu par divasu, trīsasu un četrasu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

ò ò ò

 

 

 

1.  5.pantā:

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Nodevu par divasu, trīsasu un četrasu puspiekabēm maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums) šādā apmērā:

ò ò ò

 

Nr.

p.k.

Seglu vilcēja asu skaits

Seglu vilcēja pašmasas un puspiekabes pilnas masas summa (kg)

Nodevas likme divasu

puspiekabei (lati)

Nodevas likme trīsasu un četrasu

puspiekabei (lati)

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir pneimatiskais atsperojums

ja seglu vilcēja dzenošajam tiltam ir mehāniskais atsperojums

1)

2

12 001–31 000

42

42

42

42

31 001–33 000

108

132

42

42

33 001–38 000

192

294

132

168

vairāk par 38 000

192

294

228

288

2)

3

12 001–36 000

42

42

42

42

36 001–38 000

102

126

42

42

38 001–40 000

186

240

42

42

vairāk par 40 000

300

444

108

180"

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījuma redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

papildināt pantu ar vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja iepriekšējā gadā nodeva par divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabi nav maksāta, nodevas likmi puspiekabei par iepriekšējo gadu aprēķina, pieņe­mot, ka puspiekabe ir vilkta ar trīsasu seglu vilcēju ar dzenošā tilta mehānisko atsperojumu.

(12) Kārtību, kādā maksā nodevu par kravas automobiļiem – seglu vilcējiem, kā arī par citiem kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg, piekabēm un puspiekabēm, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

papildināt pantu ar vienpadsmito un divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja iepriekšējā gadā nodeva par divasu, trīsasu vai četrasu puspiekabi nav maksāta, nodevas likmi puspiekabei par iepriekšējo gadu aprēķina, pieņe­mot, ka puspiekabe ir vilkta ar trīsasu seglu vilcēju ar dzenošā tilta mehānisko atsperojumu.

(12) Kārtību, kādā maksā nodevu par kravas automobiļiem – seglu vilcējiem, kā arī par citiem kravas automobiļiem ar pilnu masu virs 12 000 kg, piekabēm un puspiekabēm, nosaka Ministru kabinets."

6.pants. Nodevas maksāšana

(1) Nodevu par katru Latvijā reģistrētu vai pirmo reizi reģistrējamu transportlīdzekli maksā reizi gadā neatkarīgi no tā, cik reižu kalendāra gada laikā attiecīgajam transportlīdzeklim tiek veikta valsts tehniskā apskate vai tas tiek reģistrēts.

(2) Transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrācija, īpašnieka maiņas reģistrācija, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtota reģistrācija, kā arī noņemšana no uzskaites netiek veikta, ja nav samaksāta nodeva par kārtējo gadu šajā pantā noteiktajā apmērā un arī par iepriekšējo gadu gadījumos, kad iepriekšējā gadā transportlīdzeklis ir bijis reģistrēts Latvijā, bet nodeva par iepriekšējo gadu nav maksāta un šajā laikā nav mainījies transportlīdzekļa īpašnieks.

2. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrācija, īpašnieka maiņas reģistrācija, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtota reģistrācija, kā arī noņemšana no uzskaites netiek veikta, ja nav šajā pantā noteiktajā apmērā samaksāta nodeva par kārtējo gadu.”

 

 

 

2. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate, Latvijā agrāk nereģistrēta transportlīdzekļa reģistrācija, īpašnieka maiņas reģistrācija, no uzskaites noņemta transportlīdzekļa atkārtota reģistrācija, kā arī noņemšana no uzskaites netiek veikta, ja nav šajā pantā noteiktajā apmērā samaksāta nodeva par kārtējo gadu.”

7.pants. Nodevas atmaksāšana

Nodevu atmaksā šādos gadījumos:

1) ja transportlīdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai. Atmaksājamo nodevas summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = samaksātā nodeva gadam x 1/12 x kārtējā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits;

2) ja nodeva par vienu un to pašu transportlīdzekli samaksāta divas vai vairākas reizes. Atmaksā nodevas summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto nodevu;

3) ja nodeva samaksāta par transportlīdzekli, kurš reģistrējams Latvijā, taču kāda iemesla dēļ šo reģistrāciju nedrīkst veikt. Samaksāto nodevu atmaksā pilnā apmērā;

4) ja reģistrāciju pārtrauc uz laiku, nododot valsts reģistrācijas numura zīmes. Atmaksājamo nodevas summu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

atmaksājamā summa = samaksātā nodeva gadam x 1/12 x kārtējā gadā atlikušo pilno mēnešu skaits.

5) ja kravas automobilis vai piekabe (puspiekabe) piedalījusies kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā. Nodeva par šādiem transportlīdzekļiem atmaksājama proporcionāli dienām, kas gada laikā pavadītas kombinētajā pārvadājumā pa dzelzceļu Latvijas teritorijā.

3. Papildināt 7.pantu ar sesto punktu šādā redakcijā:

"6) ja transportlīdzeklim piemērotā nodevas likme ir lielāka par šajā likumā noteikto nodevas likmi. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto nodevas likmi."

 

 

 

 

3. Papildināt 7.pantu ar sesto punktu šādā redakcijā:

"6) ja transportlīdzeklim piemērotā nodevas likme ir lielāka par šajā likumā noteikto nodevas likmi. Atmaksā summu, kas pārsniedz šajā likumā noteikto nodevas likmi."

 

8.pants. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas

(1) Nodevu nemaksā:

 

4. Papildināt 8.panta pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts uz personas vārda, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par maksātnespē­jīgu un bankrotējušu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks."

 

 

 

4. Papildināt 8.panta pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) par laiku, kad transportlīdzeklis bijis reģistrēts uz personas vārda, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par maksātnespē­jīgu un bankrotējušu. Iegādājoties šādu transportlīdzekli, nodevu par kārtējo gadu maksā jaunais īpašnieks."

9.pants. Atvieglojumi nodevas maksāšanai

 (3) Juridiskās un fiziskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, nodevu par kravas automobiļiem ar pilnu masu līdz 20 000 kg un piekabēm maksā 50 procentu apmērā. Ja minēto personu īpašumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe, atlaidi par tiem piemēro neatkarīgi no zemes platības. Ja īpašumā ir vairāki automobiļi un vairākas piekabes, atlaidi piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi uz katriem pilniem 50 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

5. Papildināt 9.panta trešās daļas pirmo teikumu pēc vārda "piekabēm" ar vārdiem "ar pilnu masu līdz 18 000 kg".

 

1

Deputāts A.Slakteris

Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Juridiskās un fiziskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, nodevu par kravas automobiļiem un piekabēm maksā 50 procentu apmērā. Ja minēto personu īpašumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe, atlaidi par tiem piemēro neatkarīgi no zemes platības. Ja īpašumā ir vairāki automobiļi un vairākas piekabes, atlaidi piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi uz katriem pilniem 50 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes.”

Atbalstīt

5. Izteikt 9.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Juridiskās un fiziskās personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, nodevu par kravas automobiļiem un piekabēm maksā 50 procentu apmērā. Ja minēto personu īpašumā ir viens kravas automobilis un viena piekabe, atlaidi par tiem piemēro neatkarīgi no zemes platības. Ja īpašumā ir vairāki automobiļi un vairākas piekabes, atlaidi piemēro par vienu kravas automobili un vienu piekabi uz katriem pilniem 50 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes.”

10.pants. Nodevas administrācija

Nodevas administrācijas iecelšanas kārtību un šīs administrācijas tiesības un pienākumus kārtot visus jautājumus, kas saistīti ar nodevas savākšanu, uzskaiti, izlietošanu un pārskatiem, reglamentē Ministru kabineta noteikumi.

 

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Nodevas administrēšana

(1) Nodevu administrē valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk – sabiedrība). Sabiedrība, veicot administrēšanu, atrodas Satiksmes ministrijas funkcionālā padotībā. Satiksmes ministrija kontrolē sabiedrības darbību nodevas administrēšanā.

(2) Sabiedrībai, administrējot nodevu, ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt nodevas iekasēšanu un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā;

2) veikt nodevas ieņēmumu uzskaiti;

3) nodrošināt ar nodevas maksāšanu saistīto dokumentu glabāšanu. Glabā dokumentus par kārtējo gadu un iepriekšējiem pieciem gadiem.

(3) Sabiedrībai, administrējot nodevu, ir šādas tiesības:

1) piemērot nodevas atlaides likumā noteiktajos gadījumos un apmērā;

2) piemērot atbrīvojumus no nodevas maksāšanas likumā noteiktajos gadījumos;

3) pieņemt lēmumus par nodevas atmaksāšanu likumā noteiktajos gadījumos;

4) ja nepieciešams, pieprasīt no juridiskajām vai fiziskajām personām, uz kuru vārda Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi, dokumentus, kas apliecina šo juridisko vai fizisko personu tiesības saņemt atbrīvojumus no nodevas maksāšanas vai atvieglojumus nodevas maksāšanai.

(4) Strīdus par nodevas maksāšanu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

 

 

 

6. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Nodevas administrēšana

(1) Nodevu administrē valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi" (turpmāk – sabiedrība). Sabiedrība, veicot administrēšanu, atrodas Satiksmes ministrijas funkcionālā padotībā. Satiksmes ministrija kontrolē sabiedrības darbību nodevas administrēšanā.

(2) Sabiedrībai, administrējot nodevu, ir šādi pienākumi:

1) nodrošināt nodevas iekasēšanu un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā;

2) veikt nodevas ieņēmumu uzskaiti;

3) nodrošināt ar nodevas maksāšanu saistīto dokumentu glabāšanu. Glabā dokumentus par kārtējo gadu un iepriekšējiem pieciem gadiem.

(3) Sabiedrībai, administrējot nodevu, ir šādas tiesības:

1) piemērot nodevas atlaides likumā noteiktajos gadījumos un apmērā;

2) piemērot atbrīvojumus no nodevas maksāšanas likumā noteiktajos gadījumos;

3) pieņemt lēmumus par nodevas atmaksāšanu likumā noteiktajos gadījumos;

4) ja nepieciešams, pieprasīt no juridiskajām vai fiziskajām personām, uz kuru vārda Latvijā ir vai tiek reģistrēti transportlīdzekļi, dokumentus, kas apliecina šo juridisko vai fizisko personu tiesības saņemt atbrīvojumus no nodevas maksāšanas vai atvieglojumus nodevas maksāšanai.

(4) Strīdus par nodevas maksāšanu izskata Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvām 1999/62/EK un 92/106/EEK.

 

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Padomes 1992.gada 7.decembra direktīvas 92/106/EEK par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz zināmu veidu kombinētajiem preču pārvadājumiem dalībvalstu ietvaros."

 

 

 

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 17.jūnija direktīvas 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;

2) Eiropas Padomes 1992.gada 7.decembra direktīvas 92/106/EEK par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz zināmu veidu kombinētajiem preču pārvadājumiem dalībvalstu ietvaros."

 

 

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Noteikt, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.