2005. gada 15. septembrī

Nr.9/2 – 2 – 91

 

Saeimas Prezidijam

 

          Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija šā gada  14. septembra sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegtos likumprojektus:

”Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"”(Reģ.nr. 1278)

”Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"”(Reģ.nr. 1284)

”Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"”(Reģ.nr. 1298)  1.lasījumam.

          Komisija minētos likumprojektus nolēma apvienot un iesniegt izskatīšanai Saeimas sēdē 1. lasījumā alternatīvu likumprojektu.

           Lūdzam iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu.

 

 

Pielikumā:   Komisijas izstrādātais alternatīvais likumprojekts;

                    likumprojekta anotācija.

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

komisijas priekšsēdētājs                                                 A.Slakteris

 

 

 

 

 

Likumprojekts 

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām" 

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.; 2005, 2., 11.nr) šādus grozījumus: 

1. Papildināt 22.panta otro daļu ar 11.2, 11.3 un 11. punktu šādā redakcijā:  

"112) Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, kas veic mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu attiecībā uz reproducēšanu personiskām vajadzībām un reprogrāfisku reproducēšanu personiskām vai dienesta vajadzībām, - par Latvijas Republikā ievestiem vai izvestiem tukšiem materiāliem nesējiem un reproducēšanai izmantojamām iekārtām (norādot attiecīgu kombinētās nomenklatūras kodu un skaitu), par kurām saskaņā ar Autortiesību likuma 34. un 35.pantu ir maksājama nesēja atlīdzība vai atlīdzība par darbu reprogrāfisko reproducēšanu;

113) Nodarbinātības valsts aģentūru – par komersantu – licencēto darb­iekār­­tošanas pakalpojumu sniedzēju – veiktajiem obligātajiem maksāju­miem valsts vai pašvaldības budžetā un jautājumos par darba ņēmēju statusa iegūšanas vai zaudēšanas periodiem;

114) Valsts darba inspekciju – par nodokļu maksātājiem un nodokļu maksājumiem, kas nepieciešami tās funkcijas un uzdevumu veikšanai;".

2.  Papildināt 30.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Maksājumos par pakalpojumiem, kurus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz Ceļu satiksmes drošības direkcija, šā panta normas ir attiecināmas tikai uz pakalpojumu saņēmēju."

 


Likumprojekta

“Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām””

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs.

Likumprojektā bez izmaiņām apvienoti Ministru kabineta iesniegtie likumprojekti:

1. Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Reģ.nr. 1278, Dok.nr. 4423);

2. Grozījums likumā ''Par nodokļiem un nodevām'' (Reģ.nr. 1284, Dok.nr. 4469);

3. Grozījums likumā ''Par nodokļiem un nodevām'' (Reģ.nr. 1298, Dok.nr. 4493).

Grozījumu projekts paredz:

1.Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām piekļuvi pie informācijas par tiem nodokļu maksātājiem, no kuriem tiešā veidā atkarīga mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma veikšana attiecībā uz nesēja atlīdzību un atlīdzību par reproducēšanu personiskām vajadzībām, ko tieši paredz Autortiesību likuma 34.pants un 35.pants.

2.  Nodarbinātības valsts aģentūrai piekļuvi pie informācijas par licencēto darb­iekār­­tošanas pakalpojumu sniedzēju – veiktajiem obligātajiem maksāju­miem valsts vai pašvaldības budžetā, jautājumos par darba ņēmēju statusa iegūšanas vai zaudēšanas periodiem un Valsts darba inspekcijas piekļuvi pie informācijas par nodokļu maksātājiem un nodokļu maksājumiem, kas nepieciešami tās funkcijas un uzdevumu veikšanai;

3. Neattiecināt likuma normas par skaidrās naudas lietošanas ierobežošanu uz Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), jo pamatā samaksa par tās pakalpojumiem notiek skaidrā naudā.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību.

Tiks atvieglota Autortiesību likuma normu piemērošana.

Tiks atvieglota informācijas apmaiņa starp valsts pārvaldes iestādēm.

Tiks novērsti formāli traucēkļi CSDD funkciju veikšanā.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.

Likumprojekts tiešā veidā neietekmē valsts budžetu un pašvaldību budžetus.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu.

Saistībā ar šiem grozījumiem nav nepieciešams izdot citus tiesību aktus.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts.

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu.

Konsultācijas nav notikušas.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde.

Likums tiks publicēts vispārējā kārtībā. Nav nepieciešams radīt jaunas institūcijas.

 

 

 Komisijas priekšsēdētājs

A.Slakteris