Latvijas Republikas

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005.gada 27. oktobrī

Nr. 9/1 -588

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Par Partnerības un sadarbības nolīgumu, kas izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tadžikistānas Republiku, no otras puses” /reģ.nr. 1295; dok.nr. 4487/;

 

 

2.Likumprojekts „Par 1996. gada 22. oktobra Konvenciju par jūrnieku darba laiku un kuģu apkalpes komplektēšanu” /reģ.nr. 1283; dok.nr. 4468/;

 

 

3.Likumprojekts „Par 1970. gada 30. oktobra Konvenciju par apkalpes telpām

( papildu noteikumi)” /reģ. nr.1285; dok.nr. 4470 /.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 3.lp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

 

 


Iesniedz Ārlietu komisija

 Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

 

 

Par 1996.gada 22.oktobra Konvenciju par jūrnieku

darba laiku un kuģu apkalpes komplektēšanu

 

 

 

1.pants. 1996.gada 22.oktobra Konvencija par jūrnieku darba laiku un kuģu apkalpes komplektēšanu (turpmāk — Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Konvencijā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 18.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada ________________.