Likumprojekts Grozijumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Likumprojekts

 

Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"

 

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2., 22.nr.; 2003, 2., 6., 8., 15., 22.nr.; 2004, 9.nr.) šādu grozījumu:

 

Papildināt 22.panta otro daļu ar 11.2 punktu šādā redakcijā:

 

"112) Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju, kas veic mantisko tiesību kolektīvo pārvaldīumu attiecībā uz reproducēšanu personiskām vajadzībām un reprogrāfisku reproducēšanu personiskām vai dienesta vajadzībām, - par Latvijas Republikā ievestiem vai izvestiem tukšiem materiāliem nesējiem un reproducēšanai izmantojamām iekārtām (norādot attiecīgu kombinētās nomenklatūras kodu un skaitu), par kurām saskaņā ar Autortiesību likuma 34. un 35.pantu ir maksājama nesēja atlīdzība vai atlīdzība par darbu reprogrāfisko reproducēšanu;".

 

 

 

 

 

Kultūras ministre

H.Demakova

 

 

 

 

 


Normatīvā akta projekta

Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”

anotācija

 

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Pašlaik likums „Par nodokļiem un nodevām” paredz konkrētam personu lokam pieeju informācijai jautājumos, kas attiecas uz nodokļu maksātāju, bez nodokļu maksātāja atļaujas. Lai pilnvērtīgi varētu veikt atsevišķu mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma veidu, kā nesēja atlīdzības un atlīdzības par reprogrāfisko reproducēšanu iekasēšanu, nepieciešams nodrošināt šos mantisko tiesību veidus administrējošajām organizācijām pieeju pie informācijas par tiem nodokļu maksātājiem, kuri ieved vai ražo Latvijā tukšos materiālos nesējus, reproducēšanai izmantojamās iekārtas vai reprogrāfiskai reproducēšanai izmantojamās iekārtas. Mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizāciju darbību regulē „Biedrību un nodibinājumu” likums. Tās uzskatāmas par nevalstiskām organizācijām, kuras pilda arī valsts funkcijas.

 

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

Grozījumu projekts paredz mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām piekļuvi pie informācijas par tiem nodokļu maksātājiem, no kuriem tiešā veidā atkarīga mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma veikšana attiecībā uz nesēja atlīdzību un atlīdzību par reproducēšanu personiskām vajadzībām, ko tieši paredz Autortiesību likuma 34.pants un 35.pants.

 

 

3. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Autori un blakustiesību subjekti saņems sev pienākošos atlīdzību par reproducēšanu personiskām vajadzībām un par reprogrāfisko reproducēšanu.

 

 

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
 valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

 


1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

6. Cita informācija

 

 

 


 


IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteiku­miem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.


V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 


VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Saskaņā ar Ministru prezidenta 2004.gada 26.augusta rezolūciju Nr.18/L-2696-jur/18732 un Kultūras ministres 2004.gada 31.augusta rīkojumu Nr.107 „Par ministru kabineta 2004.gada 27.aprīļa noteikumu Nr.443 „Noteikumi par nesēja atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, sadales un izmaksas kārtību” izvērtēšanas darba grupas izveidi” likumprojekts ir izskatīts minētājā darba grupā. Darba grupā piedalās pārstāvji no sekojošām nevalstiskajām organizācijām: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autortiesību aģentūra (AKKA/LAA), Latvijas Izpildītāju un fonogrammu producentu apvienība (LaIPA), Latvijas Mūzikas producentu apvienība (LaMPA), Latvijas Kinoproducentu asociācija, Latvijas Datortehnoloģiju asociācija, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija.

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Darba grupa atbalsta grozījumu nepieciešamību.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Darba grupas locekļi, kas pārstāv gan tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu ievedējus un ražotājus, autortiesību un blakustiesību subjektu pārstāvjus, savas kompetences ietvaros atbalsta likumprojektu, jo minētais likumprojekts atvieglos gan nesēja atlīdzību un reprogrāfisko reproducēšanu administrējošo organizāciju darbību, gan stimulēs nesēja atlīdzības un atlīdzības par reprogrāfisko reproducēšanu maksātājus ievērot Autortiesību likumā ietvertās tiesību normas.

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas nav veiktas.

 

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Valsts ieņēmumu dienesta darbinieki pēc mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, kura veiks mantisko tiesību kolektīvo pārvaldījumu saskaņā ar Autortiesību likuma 34.pantu un 35.pantu, rakstiska pieprasījuma sniegs šai organizācijai (-ām) informāciju, kura nepieciešama attiecīgā mantisko tiesību kolektīvā pārvaldījuma veida veikšanai.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts vispārējā kārtībā

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

Kultūras ministre

Valsts sekretārs

Juridiskās nodaļas vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

 

H.Demakova

D.Pavļuts

I.Millersone

I.Bērziņa

G.Jēkabsons

 

 

2005.06.16. 11:09

883

Guntis Jēkabsons

7356612, Guntis.Jekabsons@km.gov.lv