Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2005. gada 6. oktobrī

Nr. 9/1 - 579

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas Papildprotokolu” / reģ.nr. 1275; dok.nr. 4418 /.

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

Ar cieņu,

 

Vaira Paegle

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 


 

Par Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas

Papildprotokolu

 

 

 

 

 

  1. pants. Eiropas Padomes Krimināltiesību pretkorupcijas konvencijas Papildprotokols (turpmāk – Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

  1. pants. Papildprotokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Korupcijas un novēršanas un apkarošanas birojs.

 

 

  1. pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 10. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

  1. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu  valodā.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2005. gada _________________.