Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                                                Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                                                                                                                           

 

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā” otrajam lasījumam (steidzams)                                                     ( reģ. nr 1271)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr.1271, dok. nr.3985)

Pr. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

Sugu un biotopu aizsardzības likums

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

 

 

 

Grozījumi Sugu un biotopu aizsardzības likumā

 

Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Sugu un biotopu aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Ministru kabineta kompetence

 

 

 

 

 

Ministru kabinets nosaka:

 

 

 

 

 

1) īpaši aizsargājamo un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstus;

 

 

 

 

 

2) īpaši aizsargājamo biotopu sarakstus;

 

 

 

 

 

3) zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu;

 

 

 

 

 

4) mikroliegumu izveidošanas kārtību un to aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumus;

 

 

 

 

 

5) šajā likumā noteikto atļauju izsniegšanas kārtību;

 

 

 

 

 

6) kārtību, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem.

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 4.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu."

 

 

 

 

1. Papildināt 4.pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

 

"7) Latvijā sastopamo Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu sarakstu."

 

 

 

5.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetence

2. Izteikt 5.panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu kompetence

 

 

 

 

2. 5. pantā:

izteikt panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Vides ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu kompetence

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar šo likumu:

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar šo likumu:".

 

 

 

 

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes saskaņā ar šo likumu:";

 

1) nodrošina īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības uzraudzību;

 

 

 

 

 

2) veic nepieciešamos pasākumus, lai uzturētu īpaši aizsargājamo sugu populācijas tādā stāvoklī, kas atbilst Latvijas apstākļiem;

 

 

 

 

 

3) veicina visu vietējo sugu un biotopu saglabāšanu, kā arī, ja nepieciešams, to atjaunošanu un optimālu biotopu platību uzturēšanu;

 

 

 

 

 

4) nosaka īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādes kārtību un sekmē šo plānu ieviešanu;

 

 

 

5) var ierosināt ierobežot, apturēt vai aizliegt sugu un biotopu izmantošanu, ja tā var apdraudēt populāciju un biotopu eksistenci;

 

 

 

 

 

6) izsniedz šajā likumā noteiktās atļaujas, kā arī anulē tās, ja attiecīgās darbības apdraud vietējo savvaļas sugu un biotopu stāvokli;

 

 

 

 

 

7) sagatavo šā likuma 16.pantā minēto ziņojumu un publicē to laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

 

 

 

 

 

8) nodrošina īpaši aizsargājamo sugu un biotopu monitoringu un veic īpaši aizsargājamo sugu indivīdu nejaušas sagūstīšanas vai nogalināšanas gadījumu uzskaiti;

 

 

 

 

 

9) nosaka mikroliegumus (izņemot meža zemes un īpaši aizsargājamo zivju sugu nārsta vietas);

 

 

 

 

 

10) nosaka mikroliegumus likumos noteiktajos dabas rezervātos un nacionālajos parkos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 5. pantu ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11) nodrošina ziņojumu iesniegšanu Eiropas Komisijai.”

Atbalstīts

papildināt  pantu ar 11. punktu šādā redakcijā:

“11) nodrošina ziņojumu iesniegšanu Eiropas Komisijai.”

7.pants. Sugu un biotopu labvēlīgas aizsardzības statuss

 

 

 

 

 

(1) Sugu un biotopu aizsardzība ir populāciju un biotopu saglabāšanai vai atjaunošanai optimālā stāvoklī nepieciešamais pasākumu kopums.

 

 

 

 

 

(2) Sugas aizsardzības uzdevums ir nodrošināt apstākļus, kas labvēlīgi ietekmē sugu un veicina optimālu tās populāciju izplatību un īpatņu skaitu populācijās. Sugas aizsardzība tiek uzskatīta par apmierinošu, ja tās:

 

2

LR vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 7. panta otrajā un trešajā daļā vārdu “apmierinoša” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “labvēlīga”( attiecīgā locījumā).

Atbalstīts

3.Aizstāt 7. panta otrajā un trešajā daļā vārdu “apmierinoša” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “labvēlīga”( attiecīgā locījumā).

1) populācijas dinamikas dati rāda, ka suga ilgstoši nodrošina savu eksistenci kā raksturīgā biotopa dzīvotspējīga sastāvdaļa;

 

 

 

 

 

2) dabiskais izplatības areāls nesamazinās un nav paredzams, ka tas samazināsies tuvākajā nākotnē;

 

 

 

 

 

3) dzīvotņu izmēri ir pietiekami lieli un, iespējams, tādi saglabāsies, lai ilgstoši nodrošinātu optimālu īpatņu skaitu populācijās.

 

 

 

 

 

 

(3) Biotopa aizsardzības uzdevums ir nodrošināt tādu faktoru kopumu, kas labvēlīgi ietekmē biotopu un tam raksturīgās sugas un veicina biotopa dabisko izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī tam raksturīgo sugu izdzīvošanu ilgā laikposmā. Biotopa aizsardzība tiek uzskatīta par apmierinošu, ja:

 

 

 

 

 

1) tā dabiskais izplatības areāls un platības, kur tas atrodams, ir stabilas vai paplašinās;

 

 

 

 

 

2) tam ir raksturīgā struktūra un funkcijas, kas nepieciešamas biotopa ilgstošai eksistencei, un paredzams, ka tās pastāvēs tuvākajā nākotnē;

 

 

 

 

 

3) ir nodrošināta apmierinoša tam raksturīgo sugu aizsardzība.

 

 

 

 

 

(4) Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos aizsardzības prioritāte tiek nodrošināta tai sugai vai biotopam, kura aizsardzībai attiecīgā teritorija vai mikroliegums ir izveidots.

 

 

 

 

 

8.pants. Īpaši aizsargājamo sugu, biotopu un migrējošo putnu sugu aizsardzība

 

 

 

 

 

(1) Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu sarakstos tiek iekļautas apdraudētas, izzūdošas vai retas sugas un biotopi vai sugas, kuras apdzīvo specifiskus biotopus. Īpaši aizsargājamās sugas un biotopi atrodas īpašā valsts aizsardzībā.

 

 

 

 

 

(2) Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apmierinošas aizsardzības nodrošināšanai to dzīvotnēs tiek noteikti mikroliegumi atbilstoši mikroliegumu izveidošanas kārtībai.

 

3

LR vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 8. panta otrajā daļā vārdu “apmierinošas”ar vārdu “labvēlīgas”un vārdus “tiek noteikti mikroliegumi”ar vārdiem “var noteikt mikroliegumus”.

Atbalstīts

4.Aizstāt 8. panta otrajā daļā vārdu “apmierinošas”ar vārdu “labvēlīgas”un vārdus “tiek noteikti mikroliegumi”ar vārdiem - “var noteikt mikroliegumus”.

(3) Institūcija, kas ir atbildīga par mikroliegumu noteikšanu saskaņā ar mikroliegumu aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumiem, par mikroliegumu noteikšanu informē zemes īpašniekus un pastāvīgos lietotājus.

 

 

 

 

 

(4) Šā likuma normas attiecināmas arī uz sastopamajām migrējošo putnu sugām, kuras nav ietvertas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos.

 

 

 

 

 

 

9.pants. Zemes īpašnieku un pastāvīgo lietotāju pienākumi

 

 

 

 

 

 

Zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir pienākums:

 

 

 

 

 

 

1) veicināt sugu un biotopu daudzveidības saglabāšanu;

 

 

 

 

 

2) ziņot attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei par īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izmaiņām un faktoriem, kas pasliktina to stāvokli, kā arī par aizsardzības prasību neievērošanu;

3. Aizstāt 9.panta 2.punktā vārdus "attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei" ar vārdiem "Valsts vides dienesta attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei (turpmāk – reģionālā vides pārvalde)".

 

 

 

 

5. Aizstāt 9.panta 2.punktā vārdus "attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei" ar vārdiem "Valsts vides dienesta attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei (turpmāk – reģionālā vides pārvalde)".

 

3) neierobežot īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēti, uzskaiti un kontroli;

 

 

 

 

 

4) nodrošināt migrējošiem dzīvniekiem (arī putnu sugām, kas nav iekļautas īpaši aizsargājamo sugu sarakstos) netraucētu atpūtu un barošanos migrācijas sezonas laikā, ieviest saudzīgas ekoloģiskās metodes, lai novērstu dzīvnieku nodarītos postījumus.

 

 

 

 

 

 

10.pants. Zemes īpašnieku un pastāvīgo lietotāju tiesības uz kompensāciju

 

 

 

 

 

 

Zemes īpašniekiem un pastāvīgajiem lietotājiem ir tiesības saņemt no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

LR vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 10. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Zemes īpašniekiem ir tiesības uz normatīvajos aktos noteikto kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mikroliegumos.

Atbalstīts

6.10. pantā : papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Zemes īpašniekiem ir tiesības uz normatīvajos aktos noteikto kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mikroliegumos.

 

 

 

(3) Zemes īpašnieks var saņemt kompensāciju tikai tādā apmērā, kādā to nesedz viņam jau piešķirtie citi valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības maksājumi, kas tieši vai netieši paredzēti par tiem pašiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem vai īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, par kuriem normatīvajos aktos paredzēta kompensācija.”

 

(3) Zemes īpašnieks var saņemt kompensāciju tikai tādā apmērā, kādā to nesedz viņam jau piešķirtie citi valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības maksājumi, kas tieši vai netieši paredzēti par tiem pašiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem vai īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, par kuriem normatīvajos aktos paredzēta kompensācija.”;

uzskatīt  līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

13.pants. Īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšana

 

5

LR vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 13. pantā vārdu “apmierinoša”ar vārdu “labvēlīga”.

Atbalstīts

7.Aizstāt 13. pantā vārdu “apmierinoša”ar vārdu “labvēlīga”.

Iegūstot īpaši aizsargājamās sugas indivīdus, jānodrošina apmierinoša šīs sugas aizsardzība un jāievēro šajā likumā noteiktie iegūšanas noteikumi. Nemedījamo sugu indivīdu iegūšanai nepieciešama ikreizēja atļauja.

 

 

 

 

 

 

15.pants. Ierobežoti izmantojamās īpaši aizsargājamās sugas

 

 

 

 

 

Attiecībā uz ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu indivīdiem piemērojamas visas šajā likumā noteiktās normas, izņemot 13. un 14.pantā noteiktos īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanas noteikumus. Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu indivīdus ir atļauts iegūt limitētos apmēros normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja tas nekaitē attiecīgo sugu populācijas saglabāšanai labvēlīgā aizsardzības statusā tās dabiskajā izplatības areālā.

4. Izteikt 15.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Attiecībā uz ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu indivīdiem piemērojamas visas šajā likumā noteiktās normas, izņemot 13., 14., 22. un 23.pantā minētos nosacījumus."

 

 

 

 

8. Izteikt 15.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Attiecībā uz ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu indivīdiem piemērojamas visas šajā likumā noteiktās normas, izņemot 13., 14., 22. un 23.pantā minētos nosacījumus."

16.pants. Sabiedrības informēšana par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu

 

 

 

 

 

(1) Ne retāk kā reizi divos gados Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavo sabiedrībai pieejamu ziņojumu par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu.

5.  16.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde";

 

 

 

 

9.  16.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde”;

 

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā ziņojumā ietverama šāda informācija:

 

 

 

 

 

1) sugas, uz kurām attiecas izņēmums, un šā izņēmuma iemesli;

 

 

 

 

 

 

2) riska novērtējums, kā arī norāde uz piedāvātajām un noraidītajām alternatīvām, izmantotie zinātniskie dati;

 

 

 

 

 

3) līdzekļi, ierīces vai paņēmieni, ar kuriem tika veikta dzīvnieku vai putnu atbaidīšana, sagūstīšana vai nogalināšana;

 

 

 

 

 

4) izņēmuma piemērošanas vieta un laiks;

 

 

 

 

 

5) institūcija, kas ir pilnvarota paziņot un pārbaudīt, kā tiek ievēroti noteikumi, un izlemt, kādus līdzekļus, ierīces vai paņēmienus drīkst izmantot, cik lielā apmērā un kādas institūcijas to drīkst darīt, un kuras personas veic šo uzdevumu;

 

 

 

 

 

6) veiktie uzraudzības pasākumi un to rezultāti.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dabas aizsardzības pārvalde ievieto šā panta pirmajā daļā minēto ziņojumu savā mājas lapā internetā. Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina, lai ziņojums būtu pieejams sabiedrībai."

 

 

 

Redakcionāli

precizēts

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dabas aizsardzības pārvalde ievieto šā panta pirmajā daļā minēto ziņojumu savā mājaslapā internetā un nodrošina tā pieejamību sabiedrībai."

 

18.pants. Sugu introdukcijas noteikumi

 

 

 

 

 

(1) Aizliegta Latvijas dabai neraksturīgu sugu introdukcija un izlaišana dabā.

 

 

 

 

 

 

(2) Lai apmierinātu neatliekamas ekonomiskās vai sociālās vajadzības, sugu introdukcija ir pieļaujama tikai ar atļauju, kuru izsniedz pēc tam, kad veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

 

 

 

 

 

 

 

(3) Introdukcijas iniciators veic introducēto populāciju monitoringu un introdukcijas ekoloģisko efektu pētījumus un reizi divos gados monitoringa pētījumu rezultātus iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

6. Aizstāt 18.panta trešajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldē".

 

 

 

 

10. Aizstāt 18.panta trešajā daļā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldei".

 

19.pants. Sugu reintrodukcijas nosacījumi

 

 

 

 

 

Ja sugas reintrodukcija ir nepieciešama sugas saglabāšanai vai atjaunošanai, reintrodukciju var veikt, saņemot ikreizēju atļauju, kuras pamatā ir attiecīgās nozares institūcijas eksperta atzinums.

7. Papildināt 19.pantu aiz vārda "ikreizēju" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldes izdotu".

 

 

 

 

11. Papildināt 19.pantu pēc vārda "ikreizēju" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldes izdotu".

 

20.pants. Sugu reintrodukcijas noteikumi

 

 

 

 

 

Sugu reintrodukcija ir atļauta, ja:

 

 

 

 

 

1) tiek saglabāta donorpopulācijas struktūra un pašatjaunošanās spēja;

 

 

 

 

 

2) izraudzītās teritorijas (reģiona) ekoloģiskā atbilstība reintrodukcijai ir zinātniski pamatota un atjaunojamai populācijai tiks nodrošināts aizsardzības režīms;

 

 

 

 

 

3) reintrodukcijai ir izraudzītas ekoloģiski un ģenētiski visradnieciskākās populācijas;

 

 

 

 

 

4) reintrodukcijas iniciators veic reintroducēto populāciju monitoringu un reintrodukcijas ekoloģisko efektu pētījumus un reizi divos gados monitoringa pētījumu rezultātus iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

8. Aizstāt 20.panta 4.punktā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldē".

 

 

 

 

12. Aizstāt 20.panta 4.punktā vārdus "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvaldei".

 

 

9. Papildināt IV nodaļu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

 

 

 

13. Papildināt IV nodaļu ar 20.1 pantu šādā redakcijā:

 

"20.1 pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš un apstrīdēšanas kārtība

 

 

 

"20.1 pants. Lēmuma pieņemšanas termiņš un apstrīdēšanas kārtība

 

(1) Dabas aizsardzības pārvalde 90 dienu laikā pēc introdukcijas vai reintrodukcijas iniciatora iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju sugu introdukcijai vai reintrodukcijai.

 

 

Redakcionāli

precizēts.

(1) Dabas aizsardzības pārvalde 90 dienu laikā pēc introdukcijas vai reintrodukcijas iniciatora iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu sugu introdukcijai vai reintrodukcijai vai atteikumu izsniegt šādu atļauju.

 

(2) Dabas aizsardzības pārvaldes pieņemto lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju sugu introdukcijai vai reintrodukcijai mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā.

 

 

 

(2) Dabas aizsardzības pārvaldes pieņemto lēmumu par atļaujas izsniegšanu sugu introdukcijai vai reintrodukcijai vai atteikumu izsniegt šādu atļauju var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās.

 

(3) Vides pārraudzības valsts biroja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikums tiesai neaptur administratīvā akta darbību."

 

 

 

(3) Vides pārraudzības valsts biroja pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikums tiesai neaptur administratīvā akta darbību."

 

22.pants. Nejauši bojā gājušo vai nelikumīgi sagūstīto dzīvnieku uzskaite

 

 

 

 

 

Katrai personai ir pienākums pieteikt attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē īpaši aizsargājamas sugas dzīvnieka vai putna nelikumīgas sagūstīšanas vai nejaušas nogalināšanas gadījumu. Attiecīgā reģionālā vides pārvalde, ņemot vērā iegūto informāciju, veic turpmāko izpēti vai atbilstošus aizsardzības pasākumus, lai samazinātu nelikumīgas sagūstīšanas vai nejaušas nogalināšanas gadījumu iespējamību.

10. Izteikt 22.panta otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Reģionālā vides pārvalde atbilstoši iegūtajai informācijai veic nejauši bojā gājušo vai nelikumīgi sagūstīto dzīvnieku uzskaiti un reizi gadā nodod apkopoto informāciju Dabas aizsardzības pārvaldei."

 

 

 

 

 

14. Izteikt 22.panta otro teikumu šādā redakcijā:

 

"Reģionālā vides pārvalde atbilstoši saņemtajai informācijai veic nejauši bojā gājušo vai nelikumīgi sagūstīto dzīvnieku uzskaiti un reizi gadā nodod apkopoto informāciju Dabas aizsardzības pārvaldei."

 

 

23.pants. Beigti dzīvnieki

 

 

 

 

 

(1) Jebkurš beigts īpaši aizsargājamas sugas dzīvnieks vai putns ir valsts īpašums un nododams Latvijas Dabas muzejam. No minētajiem dzīvniekiem vai putniem izgatavotie izbāžņi var būt tikai valstij piederošas kolekcijas sastāvdaļa un nav pārdodami vai citādi komerciāli izmantojami.

11. Izteikt 23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Jebkurš beigts īpaši aizsargājamas sugas zīdītājs vai putns ir valsts īpašums, un tas nododams valsts aģentūrai "Latvijas Dabas muzejs". No minētajiem zīdītājiem vai putniem izgatavotie izbāžņi nav pārdodami vai citādi komerciāli izmantojami."

 

 

 

 

15. Izteikt 23.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Jebkurš beigts īpaši aizsargājamas sugas zīdītājs vai putns ir valsts īpašums, un tas nododams valsts aģentūrai "Latvijas Dabas muzejs". No minētajiem zīdītājiem vai putniem izgatavotie izbāžņi nav pārdodami vai citādi komerciāli izmantojami."

(2) Izbāžņus personiskai glabāšanai var izgatavot tikai no likumīgā ceļā iegūtiem medījamiem dzīvniekiem vai likumīgā ceļā iegūtām zivīm.

 

 

 

 

 

 

12. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.martam izdod šā likuma 4.panta 7.punktā minētos noteikumus."

 

 

 

16. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

"Pārejas noteikums

Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.martam izdod šā likuma 4.panta 7.punktā minētos noteikumus."

 

 

13. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

 

 

 

 

17. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

 

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

 

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

 

 

2) Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību."

 

 

 

 

2) Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību."