Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Grozījumi likumā ”Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

(Reģ. nr. 1270)  (Steidzams)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

(31)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

 

 

 

Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

 

Izdarīt likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.) šādus grozījumus:

3.pants. Ietekmes novērtējuma principi

Ietekmes novērtējumu veic saskaņā ar šādiem principiem:

1) ietekmes novērtējums izdarāms pēc iespējas agrākā paredzētās darbības plānošanas, projektēšanas un lēmumu pieņemšanas stadijā;

2) šā likuma 1.pielikumā minēto objektu ietekmes novērtējums izdarāms, pamatojoties uz ierosinātāja sniegto informāciju un informāciju, kas iegūta no ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībām, kā arī ievērojot sabiedriskajā apspriešanā izteiktos priekšlikumus;

1.  3.pantā:

 

 

 

1.  3.pantā:

3) pieņemot lēmumu akceptēt paredzēto darbību, šā likuma 20.pantā minētajam atzinumam par noslēguma ziņojumu ir ieteikuma raksturs, izņemot gadījumu, kad atzinumā ir izteikts aizliegums tāpēc, ka nav ievērotas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības;

izslēgt 3.punktu;

 

 

 

izslēgt 3.punktu;

4) sabiedrībai - fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī to apvienībām, organizācijām un grupām (turpmāk - sabiedrība) ir tiesības iegūt informāciju par paredzētajām darbībām un piedalīties ietekmes novērtēšanā;

41) ierosinātājs nodrošina paredzētās darbības ietekmes novērtējuma sabiedrisko apspriešanu sabiedrībai pieejamā vietā un laikā;

5) vides problēmu risināšana uzsākama, pirms vēl saņemti pilnīgi zinātniski pierādījumi par paredzētās darbības negatīvo ietekmi uz vidi. Ja ir pamatotas aizdomas, ka paredzētā darbība negatīvi ietekmēs vidi, jāveic piesardzības pasākumi un, ja nepieciešams, minētā darbība jāaizliedz (piesardzības princips);

 

 

 

 

 

6) novērtējums izdarāms, ievērojot likumīguma, kompleksuma, zinātniskās pamatotības, atklātuma, plānošanas, vides un tautsaimniecības līdzsvara principu.

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) novērtējums izdarāms, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principu, principu "piesārņotājs maksā", piesardzības principu un izvērtēšanas principu."

 

 

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) novērtējums izdarāms, ievērojot ilgtspējīgas attīstības principu, principu “piesārņotājs maksā”, piesardzības un izvērtēšanas principu.”

 

2. Izteikt 3.1 pantu šādā redakcijā:

 

 

 

2. Izteikt 3.1 pantu šādā redakcijā:

3.1 pants. Ietekmes novērtējuma procesa termiņi

 

"3.1 pants. Ietekmes novērtējuma procesa termiņi

 

 

 

“3.1 pants. Ietekmes novērtējuma procesa termiņi

 (1) Administratīvo procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktie lēmuma pieņemšanas termiņi neattiecas uz lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātu, kā arī neattiecas uz atzinumu par darba ziņojumu un atzinumu par noslēguma ziņojumu.

 

(1) Ja lēmumu pieņem, pamatojoties uz paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātu, atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu un atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, lēmuma pieņemšanas termiņš nepārsniedz 60 dienas.

 

 

Redakc.

 preciz.

(1) Ja lēmumu pieņem, pamatojoties uz paredzētās darbības ietekmes sākotnējā izvērtējuma rezultātu, atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumu un atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu, tā pieņemšanas termiņš nedrīkst pārsniegt 60 dienas.

(2) Katra šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma, kā arī katra atzinuma pieņemšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par 60 dienām.

 

(2) Ja paredzētās darbības īstenošanai saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu un lēmumu pieņem, pamatojoties uz paredzētās darbības atzinumu par noslēguma ziņojumu, tā pieņemšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par 60 dienām pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas."

 

 

Redakc.

 preciz.

(2) Ja paredzētās darbības īstenošanai saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu un lēmumu pieņem, pamatojoties uz atzinumu par noslēguma ziņojumu, tā pieņemšanas termiņš nedrīkst būt ilgāks par 60 dienām pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas.”

4.pants. Ietekmes novērtējuma nepieciešamība

(1) Ietekmes novērtējums ir nepieciešams paredzētajām darbībām:

1) kuras ir saistītas ar šā likuma 1.pielikumā minētajiem objektiem;

2) kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem;

3) kurām to nosaka šā likuma 6.pantā minētā kompetentā institūcija:

a) saskaņā ar sākotnējā izvērtējuma rezultātiem,

b) ja vairākas paredzētās darbības ietekmē vienu un to pašu teritoriju, ņemot vērā paredzēto darbību kopējo un savstarpējo ietekmi;

c) ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt 4.panta pirmās daļas 3.punkta “c)” apakšpunktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 4.panta pirmās daļas 3.punkta “c” apakšpunktu.

 

 

3. Papildināt 4.pantu ar 1.1 un 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ietekmes novērtējums uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) ir nepieciešams paredzētajām darbībām:

1) kuru īstenošana saskaņā ar šā likuma 6.pantā minētās kompetentās institūcijas lēmumu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000);

2) kuras nav minētas šā likuma 1. un 2.pielikumā un kurām saskaņā ar šā likuma 14.pantu nav jāveic ietekmes novērtējums.

(12) Kārtību, kādā novērtējama paredzētās darbības īstenošanas ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), nosaka Ministru kabinets."

2

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt likumprojekta 3. pantu šādā redakcijā:

“3. Papildināt ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

4.1pants. Paredzētās darbības Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (NATURA 2000)

(1) Paredzētās  darbības, kuras īstenošana saskaņā ar šā likuma 6. pantā minētās kompetentās institūcijas lēmumu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), bet kura nav minēta šā likuma 1. un 2. pielikumā, un tai nav jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar šā likuma 14.pantu,  ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atsevišķo kārtību paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtēšanai nosaka Ministru kabinets.”

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

4. Papildināt likumu ar 4.1 pantu šādā redakcijā:

“4.1pants. Paredzētās darbības Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijās (NATURA 2000)

(1) Ja paredzēta darbība, kuras īstenošana saskaņā ar šā likuma 6.pantā minētās kompetentās institūcijas lēmumu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), bet kura nav minēta šā likuma 1. un 2.pielikumā un kuras īstenošanai nav jāveic ietekmes novērtējums saskaņā ar šā likuma 14.pantu, tās ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto atsevišķo kārtību, kādā novērtējama  paredzētās darbības ietekme uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), nosaka Ministru kabinets.”

(2) Ja paredzētajai darbībai ietekmes novērtējums nav nepieciešams, reģionālās vides pārvaldes vadītājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izdod tehniskos noteikumus katrai konkrētajai paredzētajai darbībai. Ministru kabinets nosaka paredzētās darbības, kuru veikšanai nepieciešami tehniskie noteikumi, prasības attiecībā uz tehnisko noteikumu saturu, to pieprasīšanas un sagatavošanas kārtību.

(21) Tehniskajos noteikumos ietvertās vides aizsardzības prasības reģionālās vides pārvaldes vadītājs var grozīt visā tehnisko noteikumu darbības laikā.

(3) Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumentiem, arī tiem, kuri saistīti ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmantošanu, un to grozījumiem, ja attiecīgos plānošanas dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai citiem noteikumiem izstrādā vai pieņem Saeima, Ministru kabinets, pašvaldība, valsts vai pašvaldības institūcija:

1) lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības, enerģētikas, rūpniecības, transporta, atkritumu apsaimniekošanas, ūdens resursu apsaimniekošanas, telekomunikāciju, tūrisma, derīgo izrakteņu ieguves jomā un plānošanas dokumentiem, kuri saistīti ar reģionālo attīstību, zemes izmantošanu, teritoriju plānojumiem un ietver pamatnosacījumus šā likuma 1. vai 2.pielikumā paredzēto darbību īstenošanai;

2) kas var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), izņemot plānošanas dokumentus, kuri nosaka dabas aizsardzības un apsaimniekošanas prasības un pasākumus attiecībā uz šīm teritorijām.

(4) Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumentiem jomās, kuras nav minētas šā panta trešās daļas 1.punktā, ja tie ietver pamatnosacījumus paredzēto darbību īstenošanai un plānošanas dokumentu īstenošana var būtiski ietekmēt vidi.

(5) Šā panta trešajā daļā minētajiem plānošanas dokumentiem, kuri attiecas uz nelielu teritoriju izmantošanu vietējās pašvaldības līmenī, kā arī šā panta trešajā daļā minēto plānošanas dokumentu nelieliem tehniskiem grozījumiem stratēģisko novērtējumu neveic, izņemot gadījumus, kad šo dokumentu īstenošana var būtiski ietekmēt vidi.

(6) Šā likuma noteikumi neattiecas uz:

1) paredzētajām darbībām un plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar valsts aizsardzību;

2) plānošanas dokumentiem, kas saistīti tikai ar ārkārtas situācijām;

3) plānošanas dokumentiem finanšu vai budžeta jomā.

 

 

 

 

 

7.pants. Paredzētās darbības pieteikšana kompetentajā institūcijā

Paredzēto darbību piesaka kompetentajā institūcijā, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem, ja ierosinātājs paredzējis veikt darbību:

1) kura saistīta ar šā likuma 1.pielikumā minētajiem objektiem;

2) kuras ietekmes novērtējums ir nepieciešams saskaņā ar Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

4. Aizstāt 7.panta ievaddaļā vārdu "vai" ar vārdu "un".

3

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 7.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem.”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

5. 7.pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

8.pants.  Paredzētās darbības pieteikšana reģionālajā vides pārvaldē

Paredzēto darbību, kura nav minēta šā likuma 7.pantā, bet kura var būtiski ietekmēt vidi, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), kā arī šā likuma 2.pielikumā minētās darbības ierosinātājs piesaka attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem.

5. Aizstāt 8.pantā vārdu "vai" ar vārdu "un".

4

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt likumprojekta 5. pantu šādā redakcijā:         

“8.pantā:

izslēgt vārdus “tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)”;

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

6. 8.pantā:< /p>

izslēgt vārdus un skaitli “tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)”;

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vides ministrs R.Vējonis

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem.”

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

11.pants. Kritēriji, pēc kuriem novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi

Paredzētās darbības ietekme uz vidi novērtējama pēc šādiem kritērijiem:

1) paredzēto darbību raksturojošie faktori:

a) apjoms,

6.  11.pantā:

 

 

 

7.  11.pantā:

b) paredzēto darbību un citu darbību savstarpējā ietekme,

 

izteikt 1.punkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) paredzētās darbības un citu darbību savstarpējā un kopējā ietekme,";

 

 

 

izteikt 1.punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) paredzētās darbības un citu darbību savstarpējā un kopējā ietekme,”;

 

papildināt 1.punktu ar "b1" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b1) paredzētās darbības un plānošanas dokumenta īstenošanas rezultāta savstarpējā un kopējā ietekme,";

6

Vides ministrs R.Vējonis

Izslēgt likumprojekta 6.pantā paredzētā 11.panta 1.punkta “b1” apakšpunktu.

 

atbalstīt

 

c) dabas resursu izmantošana,

d) atkritumu rašanās,

e) piesārņojums un traucējumi,

f) avāriju risks (tehnoloģijas vai izmantojamās vielas);

2) paredzētās darbības vietu un šīs vietas ģeogrāfiskās īpatnības raksturojošie faktori:

a) līdzšinējais zemes izmantošanas veids,

b) attiecīgajā teritorijā esošo dabas resursu relatīvais daudzums, kvalitāte un atjaunošanās iespējas,

c) dabiskās vides absorbcijas spēja, pievēršot īpašu uzmanību ar mežu klātajām teritorijām,

d) teritorijas, kurās piesārņojuma līmenis ir augstāks, nekā paredz vides kvalitātes normatīvi,

e) iedzīvotāju blīvums attiecīgajā teritorijā,

f) vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgas ainavas;

 

 

 

 

 

21) paredzētās darbības ietekme uz:

  a) īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, starptautiskas nozīmes mitrājiem, mikroliegumiem, Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslu, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslām,

papildināt 2.1 punkta "a" apakšpunktu aiz vārdiem "piekrastes aizsargjoslu" ar vārdiem "aizsargjoslām ap pazemes ūdens ņemšanas vietām un".

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt 2.1 punkta “a” apakšpunktu pēc vārdiem “piekrastes aizsargjoslu” ar vārdiem “aizsargjoslām ap pazemes ūdens ņemšanas vietām un”.

  b) īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm un īpaši aizsargājamiem biotopiem;

3) paredzētās darbības iespējamā ietekme uz vidi, ko vērtē atbilstoši šā panta 1., 2. un 2.1 punktā noteiktajiem kritērijiem un ņemot vērā paredzētās darbības:

a) apjomu (ietekmei pakļautās teritorijas lielumu un cilvēku daudzumu tajā),

b) iespējamo pārrobežu ietekmi,

c) ietekmes nozīmīgumu un kompleksumu,

d) ietekmes varbūtību,

e) ietekmes ilgumu, biežumu un atgriezeniskumu.

 

 

 

 

 

14.pants. Ietekmes novērtējuma nepieciešamības apstiprinājums

(1) Ja pēc saņemtā iesnieguma izskatīšanas kompetentā institūcija pieņem lēmumu par to, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums ir nepieciešams, tā rakstveidā paziņo ierosinātājam un ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībām par ietekmes novērtējuma uzsākšanu.

(2) Ieinteresētajai personai ir tiesības pārsūdzēt tiesā kompetentās institūcijas lēmumu par tās paredzētās darbības ietekmes novērtējuma nepieciešamību, attiecībā uz kuru ir veikts sākotnējais izvērtējums.

7. Izslēgt 14.panta otro daļu.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 7.pantu šādā redakcijā:

“7. 14.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja pēc saņemtā iesnieguma izskatīšanas kompetentā institūcija pieņem lēmumu par to, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums ir nepieciešams, tā rakstveidā paziņo ierosinātājam un ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībām un citām likumā noteiktām institūcijām par ietekmes novērtējuma uzsākšanu”;

 

Atbildīgā komisija

Izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kompetentās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.”

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

8. 14.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja pēc saņemtā iesnieguma izskatīšanas kompetentā institūcija pieņem lēmumu par to, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums ir nepieciešams, tā rakstveidā paziņo ierosinātājam un ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībām un citai likumā noteiktajai institūcijai par ietekmes novērtējuma uzsākšanu.

(2) Kompetentās institūcijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

(3) Ja kompetentā institūcija nolemj, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums nav nepieciešams, tā rakstveidā paziņo savu lēmumu ierosinātājam, attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei un pašvaldībai, kuras teritorijā jānotiek paredzētajai darbībai, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par ietekmes novērtējuma nepiemērošanu.

 

 

9

Juridiskais birojs

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kompetentā institūcija nolemj, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums nav nepieciešams, tā rakstveidā paziņo savu lēmumu ierosinātājam, attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei, ieinteresētām valsts institūcijām, pašvaldībai, kuras teritorijā jānotiek paredzētai darbībai, un citai likumā noteiktajai institūcijai, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par ietekmes novērtējuma nepiemērošanu”;

atbalstīt

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

(3) Ja kompetentā institūcija nolemj, ka paredzētās darbības ietekmes novērtējums nav nepieciešams, tā rakstveidā paziņo savu lēmumu ierosinātājam, attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei, ieinteresētajām valsts institūcijām, pašvaldībai, kuras teritorijā jānotiek paredzētajai darbībai, un citai likumā noteiktajai institūcijai, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par ietekmes novērtējuma nepiemērošanu.”;

(4) Šā panta trešajā daļā minētais noteikums par paziņojuma publicēšanu neattiecas uz šā likuma 2.pielikumā minētajām darbībām. Ja kompetentā institūcija nolemj, ka šā likuma 2.pielikumā minētajai paredzētajai darbībai ietekmes novērtējums nav nepieciešams, tā lēmumu rakstveidā paziņo ierosinātājam, attiecīgajai reģionālajai vides pārvaldei un vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā tiks veikta paredzētā darbība, kā arī ievieto savā interneta mājas lapā paziņojumu par ietekmes novērtējuma nepiemērošanu. Minēto paziņojumu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas attiecīgā reģionālā vides pārvalde izliek savā ēkā un attiecīgā vietējā pašvaldība - savā ēkā un citās sabiedriskajās vietās.

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtā daļā vārdus “un vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā tiks veikta paredzētā darbība” ar vārdiem “vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā tiks veikta paredzētā darbība, un citai likumā noteiktajai institūcijai”,

 

 

 

atbalstīt

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “un vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā tiks veikta paredzētā darbība” ar vārdiem “vietējai pašvaldībai, kuras teritorijā tiks veikta paredzētā darbība, un citai likumā noteiktajai institūcijai”.

 

 

 

16.pants. Ietekmes novērtējuma programma

(1) Pēc ierosinātāja rakstveida pieprasījuma kompetentā institūcija izstrādā un nosūta ierosinātājam ietekmes novērtējuma programmu (turpmāk - programma), kas ietver vides aizsardzības prasības un noteikumus, kā arī nepieciešamo pētījumu un organizatorisko pasākumu kopumu ietekmes novērtējuma turpmākai veikšanai.

 

 

 

 

 

 (2) Programma tiek izstrādāta, pamatojoties uz paredzētās darbības iesniegumu, tās sākotnējo izvērtējumu, ja tāds ir bijis, sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kā arī ņemot vērā sabiedrības priekšlikumus un ieinteresēto valsts institūciju un pašvaldību sniegto informāciju. Minimālās prasības programmas saturam un tās izstrādāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

11

Juridiskais birojs

Izteikt 16.panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Programma tiek izstrādāta, pamatojoties uz paredzētās darbības iesniegumu, tās sākotnējo izvērtējumu, ja tāds ir bijis, sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kā arī ņemot vērā sabiedrības priekšlikumus un ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un citu likumā noteikto institūciju sniegto informāciju”.

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

9. Izteikt 16.panta otrās daļas 1.teikumu šādā redakcijā:

“Programma tiek izstrādāta, pamatojoties uz paredzētās darbības iesniegumu, tās sākotnējo izvērtējumu, ja tāds ir bijis, sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kā arī ņemot vērā sabiedrības priekšlikumus un ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un citas likumā noteiktās institūcijas sniegto informāciju.”

(3) Izstrādājot programmu, kompetentajai institūcijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kā arī pieprasīt no ierosinātāja papildu informāciju.

(4) Programma ir spēkā trīs gadus. Ierosinātājs atkārtoti pieprasa izsniegt programmu, ja tās derīguma termiņš ir beidzies, bet šā likuma 19.pantā minētais noslēguma ziņojums nav iesniegts kompetentajai institūcijai.

 

 

 

 

 

17.pants. Darba ziņojums par ietekmes novērtējumu, tā sagatavošana un sabiedriskā apspriešana

(1) Pamatojoties uz programmu, ierosinātājs sagatavo un iesniedz kompetentajai institūcijai darba ziņojumu par ietekmes novērtējumu (turpmāk — darba ziņojums). Pēc kompetentās institūcijas norādījuma ierosinātājs iesniedz darba ziņojumu izvērtēšanai arī reģionālajai vides pārvaldei, īpaši aizsargājamās teritorijas administrācijai un pašvaldībai, kuras teritorijā paredzēta darbība, un citām institūcijām.

(2) Darba ziņojumā tiek sniegta informācija par:

1) paredzēto darbību un iespējamajiem risinājumiem attiecībā uz tās vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem (arī par atteikšanos no paredzētās darbības);

2) paredzētās darbības un iepriekšējā punktā minēto risinājumu iespējamo ietekmi uz vidi, tai skaitā uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000);

3) tehnoloģiskajiem un citiem risinājumiem, kas palīdzētu novērst vai mazināt paredzētās darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;

4) paredzētajiem kompensējošajiem pasākumiem, ja tādi nosakāmi saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”.

 

 

 

 

 

 (3) Ierosinātājam ir tiesības saņemt darba ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju no kompetentās institūcijas, valsts pārvaldes institūcijām un pašvaldībām. Ar minētās informācijas sagatavošanu saistītās izmaksas sedz ierosinātājs.

(4) Ja darba ziņojuma sagatavošanas gaitā ierosinātājs nolemj atteikties no paredzētās darbības, tas nekavējoties paziņo par savu lēmumu kompetentajai institūcijai.

(5) Ierosinātājs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un vismaz vienā no vietējiem laikrakstiem publicē paziņojumu par sabiedrības iespēju iepazīties ar darba ziņojumu, iesniegt rakstveida priekšlikumus un piedalīties darba ziņojuma sabiedriskajā apspriešanā.

(6) Darba ziņojuma saturu, kā arī paziņojuma publicēšanas un darba ziņojuma sabiedriskās apspriešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(7) Ierosinātāja pienākums ir noskaidrot sabiedrības viedokli, nodrošinot reprezentatīvas iedzīvotāju daļas, kuru var ietekmēt paredzētā darbība, līdzdalību sabiedriskajā apspriešanā vai aptaujājot šo iedzīvotāju daļu.

 

12

Juridiskais birojs

 Izteikt 17.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ierosinātājam ir tiesības saņemt darba ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju no kompetentās institūcijas, valsts institūcijām, pašvaldībām un citām likumā noteiktām institūcijām”.

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

10. Izteikt 17.panta trešās daļas 1.teikumu šādā redakcijā:

“Ierosinātājam ir tiesības saņemt darba ziņojuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju no kompetentās institūcijas, valsts institūcijām, pašvaldībām un citas likumā noteiktas institūcijas.”

 

18.pants. Atzinums par darba ziņojumu

Kompetentā institūcija, ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju un pašvaldību atzinumus, sabiedrības iesniegtos rakstveida priekšlikumus un sabiedriskās apspriešanas rezultātus, izvērtē darba ziņojuma atbilstību programmas prasībām un sagatavo atzinumu (ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus), ko nosūta ierosinātājam. Atzinumā var norādīt, kādi grozījumi darba ziņojumā izdarāmi.

 

13

Juridiskais birojs

10. Izteikt 18.panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Kompetentā institūcija, ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un  citu likumā noteikto institūciju atzinumus, sabiedrības iesniegtos rakstveida priekšlikumus un sabiedriskās apspriešanas rezultātus , izvērtē darba ziņojuma atbilstību programmas prasībām un sagatavo atzinumu (ja nepieciešams pieaicinot ekspertus), ko nosūta ierosinātājam” ”;

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

11. Izteikt 18.panta 1.teikumu šādā redakcijā:

“Kompetentā institūcija, ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un citas likumā noteiktās institūcijas atzinumus, sabiedrības iesniegtos rakstveida priekšlikumus un sabiedriskās apspriešanas rezultātus, izvērtē darba ziņojuma atbilstību programmas prasībām un sagatavo atzinumu (ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus), ko nosūta ierosinātājam.”

19.pants. Noslēguma ziņojums par ietekmes novērtējumu

(1) Ņemot vērā kompetentās institūcijas atzinumu par darba ziņojumu, ierosinātājs sagatavo noslēguma ziņojumu par ietekmes novērtējumu (turpmāk - noslēguma ziņojums) un iesniedz to kompetentajai institūcijai arī elektroniskā formā. Noslēguma ziņojumā ietver pārskatu par darba ziņojuma sabiedrisko apspriešanu.

(2) Kompetentā institūcija un ierosinātājs ievieto noslēguma ziņojumu savā interneta mājas lapā. Kompetentā institūcija, ierosinātājs, reģionālā vides pārvalde un vietējā pašvaldība nodrošina noslēguma ziņojuma pieejamību sabiedrībai. Sabiedrībai ir tiesības izvērtēt noslēguma ziņojumu un Ministru kabineta noteiktajā termiņā iesniegt par to rakstveida komentārus, kurus kompetentā institūcija izvērtē, gatavojot atzinumu par noslēguma ziņojumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

 19.pantā”;

papildināt pantu ar tekstu šādā redakcijā:

“izteikt panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Kompetentā institūcija,  ierosinātājs, reģionālā vides pārvalde, vietējā pašvaldība un cita likumā noteikta institūcija  nodrošina noslēguma ziņojuma pieejamību sabiedrībai” ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 19.pantā:

izteikt otrās daļas 2.teikumu šādā redakcijā:

“Kompetentā institūcija, ierosinātājs, reģionālā vides pārvalde, vietējā pašvaldība un cita likumā noteiktā institūcija nodrošina noslēguma ziņojuma pieejamību sabiedrībai.”;

 

8. Papildināt 19.pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja saskaņā ar ierosinātāja iesniegto noslēguma ziņojumu paredzētās darbības īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), bet paredzētā darbība ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu nozīmīgas sabiedrības sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija pirms atzinuma sniegšanas par noslēguma ziņojumu sagatavo informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai.

15

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt likumprojekta 8.pantā paredzētā 19.panta trešajā daļā vārdus “lai apmierinātu nozīmīgas sabiedrības sociālās vai ekonomiskās intereses” ar vārdiem “lai apmierinātu nozīmīgas sabiedrības intereses, arī sociālās vai ekonomiskās”.

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja saskaņā ar ierosinātāja iesniegto noslēguma ziņojumu paredzētās darbības īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), bet paredzētā darbība ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas intereses, arī sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija pirms atzinuma sniegšanas par noslēguma ziņojumu sagatavo informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai.

 

(4) Prasības šā panta trešajā daļā minētajam informatīvajam ziņojumam nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(4) Prasības šā panta trešajā daļā minētajam informatīvajam ziņojumam nosaka Ministru kabinets.

 

(5) Ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu paredzētā darbība ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu nozīmīgas sabiedrības sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai."

 

 

Redakc.

 preciz.

(5) Ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu paredzētā darbība ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai.”

20.pants. Atzinums par noslēguma ziņojumu

(1) Kompetentā institūcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā sniedz atzinumu par noslēguma ziņojumu, par pamatkritēriju izmantojot paredzētās darbības atbilstību likumu un citu normatīvo aktu prasībām. Ja noslēguma ziņojums neatbilst programmai vai nav ņemts vērā kompetentās institūcijas atzinums par darba ziņojumu, vai arī nav veikta sabiedrības informēšana un nav notikusi sabiedriskā apspriešana atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai, kompetentā institūcija nosūta noslēguma ziņojumu ierosinātājam pārstrādāšanai, norādot novēršamās nepilnības, vai arī uzdod ierosinātājam nodrošināt sabiedrības informēšanu un sabiedrisko apspriešanu.

 

 

 

 

 

 (2) Kompetentā institūcija nosūta atzinumu par noslēguma ziņojumu ierosinātājam, ietekmes novērtēšanā iesaistītajām valsts institūcijām un pašvaldībām, publicē vismaz vienā vietējā laikrakstā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par to, ka ir sniegts atzinums par noslēguma ziņojumu, kā arī informē par iespēju iepazīties ar minēto atzinumu un noslēguma ziņojumu.

(3) Atzinums par noslēguma ziņojumu ir spēkā trīs gadus. Ja šajā laikā netiek pieņemts šā likuma 21.pantā minētais paredzētās darbības akcepts, jāveic jauns ietekmes novērtējums.

 

16

Juridiskais birojs

Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus “valsts institūcijām un pašvaldībām” ar vārdiem “valsts institūcijām, pašvaldībām un citām likumā noteiktām institūcijām”;

 

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

13. Aizstāt 20.panta otrajā daļā vārdus “valsts institūcijām un pašvaldībām” ar vārdiem “valsts institūcijām, pašvaldībām un citai likumā noteiktajai institūcijai”.

 

 

20.1 pants. Paredzētās darbības, kurām var būt pārrobežu ietekme

(1) Ja kompetentā institūcija lēmumā par ietekmes novērtējuma nepieciešamību norāda, ka paredzētajai darbībai var būt būtiska pārrobežu ietekme, tā rakstveidā paziņo par to ierosinātājam, Vides ministrijai un Ārlietu ministrijai, kā arī ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībām.

(2) Kompetentā institūcija pēc saskaņošanas ar Vides ministriju un Ārlietu ministriju nosūta rakstveida paziņojumu par paredzēto darbību, kurai var būt pārrobežu ietekme, uz valsti, kuru paredzētā darbība var ietekmēt, pirms ierosinātājs informē Latvijas sabiedrību par paredzēto darbību saskaņā ar šā likuma 15.panta pirmo daļu.

 

 

 

 

 

 (3) Paziņojumā tiek sniegta šāda informācija:

1) paredzētās darbības iesniegums;

2) jebkura pieejama informācija par paredzēto darbību, kurai var būt pārrobežu ietekme;

3) informācija par valsts institūciju vai pašvaldību viedokli par paredzēto darbību;

4) termiņš un vieta, kur valsts var sniegt atbildi, norādot, vai tā ir paredzējusi piedalīties ietekmes novērtējumā.

(4) Kompetentā institūcija, saņēmusi rakstveida pieprasījumu no jebkuras valsts, kuru paredzētā darbība var būtiski ietekmēt, nosūta tai šā panta trešajā daļā minēto paziņojumu, pirms ierosinātājs informē Latvijas sabiedrību par paredzēto darbību saskaņā ar šā likuma 15.panta pirmo daļu.

(5) Ja valsts, kura ir saņēmusi šā panta trešajā daļā minēto paziņojumu, tajā norādītajā termiņā sniedz atbildi par to, ka tā nolēmusi piedalīties ietekmes novērtējumā, kompetentā institūcija nosūta tai programmu, darba ziņojumu un informāciju par ietekmes novērtējuma kārtību.

(6) Kompetentā institūcija, sadarbojoties ar tās valsts kompetento institūciju, kura ir nolēmusi piedalīties ietekmes novērtējumā, nodrošina kārtību, kādā ietekmētās valsts ieinteresētās institūcijas un sabiedrība var iepazīties ar šā panta trešajā un piektajā daļā minēto informāciju un iesniegt priekšlikumus kompetentajai institūcijai, pirms tā sniedz atzinumu par noslēguma ziņojumu.

(7) Kompetentā institūcija konsultējas ar tās valsts kompetento institūciju, kura nolēmusi piedalīties ietekmes novērtējumā, par paredzētās darbības iespējamo pārrobežu ietekmi, par pasākumiem nelabvēlīgas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, kā arī par konsultācijām nepieciešamo termiņu.

 

17

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 20.1 panta trešās daļas  3.punktu šādā redakcijā:

“3) informācija par  iespējamo lēmumu;”

 

atbalstīt

14. Izteikt 20.1 panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) informācija par iespējamo lēmumu;”.

 

 

9. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

15.

Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

21.pants. Paredzētās darbības akcepta jēdziens

"21.pants. Paredzētās darbības akcepta jēdziens

 

 

 

“21.pants. Paredzētās darbības akcepta jēdziens

 (1) Paredzētās darbības akcepts ir šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts valsts institūcijas vai pašvaldības lēmums par atļauju uzsākt paredzēto darbību.

 

(1) Paredzētās darbības akcepts ir šajā likumā un citos vides, transporta, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai zivsaimniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts pašvaldības, attiecīgās valsts institūcijas vai Ministru kabineta lēmums par atļauju uzsākt paredzēto darbību.

18

Juridiskais birojs

Likumprojekta 9.pantā:

izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Paredzētās darbības akcepts ir šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts attiecīgās valsts institūcijas, pašvaldības, citas likumā noteiktas institūcijas vai Ministru kabineta lēmums par atļauju uzsākt paredzēto darbību”.

 

atbalstīt

“(1) Paredzētās darbības akcepts ir šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts attiecīgās valsts institūcijas, pašvaldības, citas likumā noteiktās institūcijas vai Ministru kabineta lēmums par atļauju uzsākt paredzēto darbību.

 

(2) Ja saskaņā ar noslēguma ziņojumu paredzētās darbības ietekme uz vidi vai cilvēka veselību var skart teritoriju, kas ir lielāka par attiecīgās pašvaldības teritoriju, lēmumu par paredzēto darbību pēc tās pašvaldības ierosinājuma, kuras teritoriju šī darbība var ietekmēt, pieņem Ministru kabinets.

 

(2) Ja saskaņā ar noslēguma ziņojumu paredzētās darbības ietekme uz vidi vai cilvēka veselību var skart teritoriju, kas ir lielāka par attiecīgās pašvaldības teritoriju, un attiecīgā pašvaldība ir akceptējusi paredzēto darbību, galīgo lēmumu par paredzēto darbību pieņem Ministru kabinets pēc tās pašvaldības ierosinājuma, kuras teritoriju šī darbība var ietekmēt."

 

 

 

(2) Ja saskaņā ar noslēguma ziņojumu paredzētās darbības ietekme uz vidi vai cilvēku veselību var skart teritoriju, kas ir lielāka par attiecīgās pašvaldības teritoriju, un attiecīgā pašvaldība ir akceptējusi paredzēto darbību, galīgo lēmumu par paredzēto darbību pieņem Ministru kabinets pēc tās pašvaldības ierosinājuma, kuras teritoriju šī darbība var ietekmēt.”

22.pants. Paredzētās darbības akceptēšana

(1) Lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts institūcijai vai pašvaldībai noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.

(2) Attiecīgā valsts institūcija vai pašvaldība, vispusīgi izvērtējusi noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu, kā arī ņemot vērā ieinteresēto valsts pārvaldes institūciju, pašvaldību un sabiedrības viedokli, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību.

(3) Ja paredzētajai darbībai ir pārrobežu ietekme, attiecīgā valsts institūcija vai pašvaldība, pieņemot lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību, ņem vērā ietekmētās valsts ieinteresēto institūciju un sabiedrības viedokli, kā arī konsultāciju rezultātus.

 

 

19

Juridiskais birojs

Izteikt 22.panta pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

 “(1) Lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts institūcijai, pašvaldībai vai citai likumā noteiktai institūcijai noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.

(2) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteikta institūcija, vispusīgi izvērtējusi noslēguma  ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu, kā arī ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un  sabiedrības viedokli, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pieņem lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību.

(3) Ja paredzētai darbībai ir pārrobežu ietekme, attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteikta institūcija, pieņemot lēmumu akceptēt vai neakceptēt  paredzēto darbību, ņem vērā ietekmētās valsts ieinteresēto institūciju un sabiedrības viedokli, kā arī konsultāciju rezultātus” ”.

atbalstīt

16. 22.pantā:

izteikt pirmo, otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(1) Lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts institūcijai, pašvaldībai vai citai likumā noteiktajai institūcijai noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.

(2) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, vispusīgi izvērtējusi noslēguma ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par noslēguma ziņojumu, kā arī ņemot vērā ieinteresēto valsts institūciju, pašvaldību un sabiedrības viedokli, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību.

(3) Ja paredzētajai darbībai ir pārrobežu ietekme, attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, pieņemot lēmumu akceptēt vai neakceptēt paredzēto darbību, ņem vērā ietekmētās valsts ieinteresēto institūciju un sabiedrības viedokli, kā arī konsultāciju rezultātus.”;

 

10. Papildināt 22.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja paredzētā darbība negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" ir nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu, attiecīgā valsts institūcija vai pašvaldība, pieņemot lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu, ņem vērā Eiropas Komisijas atzinumu par paredzēto darbību un likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" noteiktās prasības par kompensējošiem pasākumiem Eiropas nozīmes aizsargājamai dabas teritorijai (Natura 2000).

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja paredzētā darbība negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ir nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu, attiecīgā valsts institūcija vai pašvaldība, pieņemot lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu, ņem vērā Eiropas Komisijas atzinumu par paredzēto darbību un likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” noteiktās prasības par kompensējošajiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000).

 

(5) Paredzēto darbību akceptē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

 

 

 

(5) Paredzēto darbību akceptē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

23.pants. Informēšana par pieņemto lēmumu

(1) Attiecīgā valsts institūcija vai pašvaldība nosūta pieņemto lēmumu ierosinātājam un kompetentajai institūcijai.

 

20

Juridiskais birojs

23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteikta institūcija nosūta pieņemto lēmumu ierosinātājam un kompetentai institūcijai”;

atbalstīt

17. 23.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija nosūta pieņemto lēmumu ierosinātājam un kompetentajai institūcijai.”;

(2) Attiecīgā valsts institūcija vai vietējā pašvaldība ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas to izliek vietējās pašvaldības ēkā un citās sabiedriskajās vietās, kā arī publicē vismaz vienā no vietējiem laikrakstiem un ievieto savā interneta mājas lapā (ja tāda ir). Publikācijā norāda valsts institūciju vai vietējo pašvaldību, kur ieinteresētās personas var iepazīties ar:

1) lēmuma saturu;

2) lēmuma pamatojumu;

3) pasākumiem, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

23. pantā:

papildināt otrās daļas 2.punktu ar vārdiem “un informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt otrās daļas 2.punktu ar vārdiem “un informāciju par sabiedriskās apspriešanas procesu”;

4) nepieciešamo kompensāciju izmaksas nosacījumiem un kārtību.

 

22

Vides ministrs R.Vējonis

izslēgt otrās daļas 4.punktu;

atbalstīt

izslēgt otrās daļas 4.punktu;

(3) Attiecīgā valsts institūcija vai pašvaldība informē ikvienu valsti, ar kuru notikušas konsultācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, un nosūta tai šā panta otrajā daļā minēto informāciju.

 

 

23

Juridiskais birojs

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteikta institūcija informē ikvienu valsti, ar kuru notikušas konsultācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, un nosūta tai šā panta otrajā daļā minēto informāciju” ”;

atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija informē ikvienu valsti, ar kuru notikušas konsultācijas ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, un nosūta tai šā panta otrajā daļā minēto informāciju.”;

 

 

24

Vides ministrs R.Vējonis

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja paredzētā darbība ir plānota ārpus Latvijas jurisdikcijā esošās teritorijas un tai var būt būtiska ietekme uz Latvijas vidi, un ar attiecīgās valsts kompetento institūciju ir notikušas konsultācijas ietekmes novērtējuma procesā, kompetentā institūcija 14 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par pieņemto lēmumu ievieto to savā interneta mājas lapā un publicē paziņojumu vismaz vienā no vietējiem laikrakstiem.”

atbalstīt

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja paredzēto darbību plānots īstenot ārpus Latvijas jurisdikcijā esošas teritorijas un tai var būt būtiska ietekme uz Latvijas vidi, un ar attiecīgās valsts kompetento institūciju ir notikušas konsultācijas ietekmes novērtējuma procesā, kompetentā institūcija 14 dienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par pieņemto lēmumu, ievieto šo lēmumu savā interneta mājaslapā un publicē paziņojumu vismaz vienā no vietējiem laikrakstiem.”

23.1 pants. Plānošanas dokumenta pieteikšana kompetentajā institūcijā

 

 

 

 

 

 

(1) Jebkura tāda plānošanas dokumenta izstrādātājs, kuram saskaņā ar šo likumu var būt nepieciešams stratēģiskais novērtējums, izņemot šā panta trešajā daļā noteiktos plānošanas dokumentus, uzsākot izstrādāšanu, iesniedz rakstveida iesniegumu kompetentajai institūcijai. Iesniegumā izstrādātājs, ņemot vērā šā likuma 4.panta trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, kā arī 23.pantā noteiktos kritērijus un ieinteresēto institūciju viedokli, pamato nepieciešamību piemērot stratēģisko novērtējumu vai iemeslus, kādēļ konkrētajam plānošanas dokumentam stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams.

 

11. Izteikt 23.1 panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Uzsākot tāda plānošanas dokumenta sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, tai skaitā uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) (izņemot šā panta trešajā daļā noteiktos plānošanas dokumentus), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajā institūcijā rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību un par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību."

 

 

Redakc.

 preciz.

18. Izteikt 23.1 panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Uzsākot tāda plānošanas dokumenta sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) (izņemot šā panta trešajā daļā noteiktos plānošanas dokumentus), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību un par stratēģiskā novērtējuma nepieciešamību.”

(2) Iesnieguma saturu un iesniegšanas kārtību, kā arī institūcijas, ar kurām iesniedzējs konsultējas pirms iesnieguma iesniegšanas, nosaka Ministru kabinets.

(3) Ministru kabinets nosaka to plānošanas dokumentu veidus, kuriem nepieciešams stratēģiskais novērtējums.

 

 

 

 

 

23.pants. Stratēģiskā novērtējuma izstrādāšanas, apspriešanas un monitoringa kārtība

(1) Stratēģisko novērtējumu veic plānošanas dokumenta sagatavošanas laikā, pirms šis plānošanas dokuments tiek iesniegts pieņemšanai. Ja plānošanas dokuments ir hierarhiski saistīts ar citu plānošanas dokumentu vai paredzēto darbību īstenošanu, vides pārskatā, lai izvairītos no informācijas dublēšanās, iekļauj tikai tādu informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā plānošanas stadijā, kā arī izmanto informāciju, kas iegūta iepriekšējās plānošanas stadijās.

(2) Izstrādātājs konsultējas ar kompetento institūciju par vides pārskata detalizācijas pakāpi.

(3) Izstrādātājs Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par sabiedrības iespējām iepazīties ar vides pārskatu un plānošanas dokumenta projektu, kā arī iespējām piedalīties sabiedriskajā apspriešanā.

 12.  23.5 pantā:

 

 

 

19. 23.5 pantā:

 (4) Plānošanas dokumenta sagatavošanas laikā un pirms tā pieņemšanas izstrādātājs izvērtē un ņem vērā:

1) vides pārskatu, kā arī alternatīvos risinājumus nelabvēlīgās ietekmes uz cilvēku veselību un vidi novēršanai, samazināšanai vai kompensēšanai;

2) attiecībā uz vides pārskatu saņemtos komentārus un priekšlikumus;

3) sabiedrības viedokli;

4) pārrobežu ietekmes gadījumā arī attiecīgo valsts institūciju komentārus un priekšlikumus un sabiedrības viedokli.

 

papildināt ceturto daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Komisijas atzinumu par plānošanas dokumentu un likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" noteiktās prasības par kompensējošiem pasākumiem Eiropas nozīmes aizsargājamai dabas teritorijai (Natura 2000), ja plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" ir nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu.";

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt ceturto daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5) Eiropas Komisijas atzinumu par plānošanas dokumentu un likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” noteiktās prasības par kompensējošajiem pasākumiem attiecībā uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), ja plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un saskaņā ar likumu “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” ir nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu.”;

(5) Izstrādātājs, ņemot vērā alternatīvo risinājumu izvērtējumu, saņemtos komentārus un priekšlikumus, kā arī sabiedrības viedokli, precizē vides pārskatu un kopā ar saņemto komentāru un priekšlikumu kopijām iesniedz to kompetentajai institūcijai.

(6) Kompetentā institūcija Ministru kabineta noteiktajā termiņā sniedz atzinumu par vides pārskatu, ņemot vērā vides pārskata atbilstību normatīvo aktu prasībām un izraudzītā risinājuma pamatojumu, kā arī nosaka termiņus, kādos izstrādātājs pēc plānošanas dokumenta apstiprināšanas iesniedz kompetentajai institūcijai ziņojumu par plānošanas dokumenta īstenošanas tiešu vai netiešu ietekmi uz vidi, arī vides pārskatā neparedzētu ietekmi (turpmāk — monitorings).

(7) Ja vides pārskats neatbilst normatīvo aktu prasībām vai izraudzītais risinājums būtiski ietekmē cilvēku veselību un vidi un nav pietiekami pamatots, kā arī ja nav veikta sabiedrības informēšana un vides pārskata apspriešana Ministru kabineta noteiktajā kārtībā vai nav izvērtēti saņemtie komentāri un priekšlikumi, kompetentā institūcija nosūta vides pārskatu izstrādātājam pārstrādāšanai, norādot novēršamās nepilnības, vai arī uzdod izpildītājam nodrošināt sabiedrības informēšanu un sabiedrisko apspriešanu.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 7.1, 7.2 un 7.3 daļu šādā redakcijā:

"(71) Ja saskaņā ar izstrādātāja iesniegto vides pārskatu plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) un tas ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu nozīmīgas sabiedrības sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija pirms atzinuma par vides pārskatu sniegšanas sagatavo informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai.

25

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt likumprojekta 12.pantā paredzētā 23.5 panta 71.daļā vārdus “lai apmierinātu nozīmīgas sabiedrības sociālās vai ekonomiskās intereses” ar vārdiem “lai apmierinātu nozīmīgas sabiedrības intereses, arī sociālās vai ekonomiskās”.

 

atbalstīt

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt pantu ar 7.1, 7.2  un 7.3 daļu šādā redakcijā:

“(71) Ja saskaņā ar izstrādātāja iesniegto vides pārskatu plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), bet šā dokumenta īstenošana ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas intereses, arī sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija pirms atzinuma par vides pārskatu sniegšanas sagatavo informatīvu ziņojumu Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai.

 

(72) Prasības šā panta 7.daļā minētajam informatīvajam ziņojumam nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(72) Prasības šā panta 7.daļā minētajam informatīvajam ziņojumam nosaka Ministru kabinets.

 

(73) Ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu plānošanas dokumenta īstenošana ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu nozīmīgas sabiedrības sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai."

 

 

Redakc.

 preciz.

(73) Ja saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu plānošanas dokumenta īstenošana ir vienīgais risinājums, lai apmierinātu sabiedrībai nozīmīgas sociālās vai ekonomiskās intereses, kompetentā institūcija atbilstoši likumam “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” nosūta ziņojumu Eiropas Komisijai.”

(8) Ministru kabinets nosaka:

1) institūcijas, kurām izstrādātājs nosūta plānošanas dokumenta projektu un vides pārskatu, lai saņemtu to komentārus un priekšlikumus;

2) sabiedrības informēšanas un vides pārskata apspriešanas kārtību, arī pārrobežu ietekmes gadījumos;

3) sabiedrības informēšanas noteikumus un kārtību pēc plānošanas dokumenta pieņemšanas;

4) attiecīgo valstu informēšanas kārtību iespējamas pārrobežu ietekmes gadījumā;

5) Eiropas Komisijas informēšanas kārtību;

6) plānošanas dokumenta monitoringa kārtību.

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

1. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 1999.gada 1.janvārim izveido kompetento institūciju. 

2. Vides valsts ekspertīzes pārvalde pilda kompetentās institūcijas pienākumus līdz dienai, kad darbību uzsāk kompetentā institūcija. 

3. (Izslēgts ar 19.06.2003. likumu)

4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē:

1) likums "Par valsts ekoloģisko ekspertīzi" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 45.nr.);

2) Satversmes 81. panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr. 278 "Noteikumi par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 18.nr.). 

5. Ministru kabinets līdz 2001.gada 1.oktobrim sagatavo un apstiprina šā likuma 4.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

6. Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams plānošanas dokumentiem, kuru izstrāde noteikta ar normatīvajiem aktiem līdz 2004.gada 21.jūlijam vai kuru izstrāde uzsākta pirms 2004.gada 21.jūlija, ja izstrādātājs līdz 2004.gada 21.jūlijam ir informējis par šādu plānošanas dokumentu kompetento institūciju un plānošanas dokumentu pieņem līdz 2006.gada 21.jūlijam, izņemot:

1) gadījumus, kad pēc informācijas saņemšanas kompetentā institūcija, ņemot vērā šā likuma 23.pantā minētos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un plānošanas dokumenta izstrādes stadiju, pieņem lēmumu par stratēģiskā vides novērtējuma nepieciešamību;

2) šo pārejas noteikumu 7.punktā minētos gadījumus. 

 

 

 

 

 

7. Plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas, stratēģiskais novērtējums ir nepieciešams, ja tos pieņem pēc 2004.gada 1.maija. 

8. Ja izstrādātājs piemēro plānošanas dokumentam stratēģisko novērtējumu pirms šo pārejas noteikumu 6. vai 7.punktā minēto termiņu beigām, stratēģiskais novērtējums piemērojams atbilstoši šā likuma noteikumiem.

9. Ministru kabinets izdod šajā likumā minētos noteikumus līdz 2004.gada 1.martam. 

10. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.martam ir piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumi nr.213 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz vidi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 14.nr.);

2) Ministru kabineta 2001.gada 18.decembra noteikumi nr.521 “Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts biroja nolikums” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 3.nr.).

 

 

 

 

 

 

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ministru kabinets līdz 2005.gada 1.oktobrim izdod šā likuma 4.panta 1.2 daļā, 19.panta ceturtajā daļā, 22.panta piektajā daļā un 23.panta 7.2 daļā minētos noteikumus."

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt likumprojekta 13. pantā (likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” pārejas noteikumu 11.punktā) skaitļus un vārdus “2005.gada 1.oktobrim” ar skaitļiem un vārdiem “2006.gada 1. maijam”.

 

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.maijam izdod šā likuma 4. 1 pantā, 19.panta ceturtajā daļā, 22.panta piektajā daļā un 23.panta 7.2 daļā minētos noteikumus."

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.27

 

 

 

 

atbalstīt

 

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.maijam izdod šā likuma 4.1 pantā, 19.panta ceturtajā daļā, 22.panta piektajā daļā un 23.panta 7.2 daļā minētos noteikumus.”

 

 

 

 

 

 

 

14. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

 

 

21. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām 

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 85/337/EEC, 97/11/EC, 92/43/EEC, 2001/42/EC, 2003/35/EC un 92/43/EEC.

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

1) Eiropas Padomes 1985.gada 27.jūnija Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

 

 

Redakc.

 preciz.

1) Eiropas Padomes 1985.gada 27.jūnija direktīvas 85/337/EEK par dažu valsts un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

 

2) Eiropas Padomes 1997.gada 3.marta Direktīvas 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu valsts un privāto projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

 

 

 

2) Eiropas Padomes 1997.gada 3.marta direktīvas 97/11/EK, ar kuru groza direktīvu 85/337/EEK par dažu valsts un privāto projektu ietekmes uz vidi novērtējumu;

 

3) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

 

 

 

3) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

 

4) Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību;

 

 

 

4) Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību;

 

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vides novērtējumu;

 

 

 

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 27.jūnija direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu;

 

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija Direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes Direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK."

 

 

 

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 26.maija direktīvas 2003/35/EK, ar ko paredz sabiedrības līdzdalību dažu ar vidi saistītu plānu un programmu izstrādē un ar ko attiecībā uz sabiedrības līdzdalību un iespēju griezties tiesās groza Padomes direktīvas 85/337/EEK un 96/61/EK.”

 

 

 

 

 

 

Likuma  "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
                               1.pielikums

 

Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams

 

 

 

 

 

15.  1.pielikumā:

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 1.pielikumā:

1. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas paredzēti jēlnaftas, ogļu vai degakmens pārstrādei, ja pārstrādes apjoms ir 500 vai vairāk tonnu diennaktī.

 

aizstāt 1.punktā vārdus "Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas paredzēti" ar vārdiem "Iekārtas, kas paredzētas";

 

 

 

aizstāt 1.punktā vārdus “Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas paredzēti” ar vārdiem “Iekārtas, kas paredzētas”;

6. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas paredzēti melno un krāsaino metālu, izņemot dārgmetālus, pirmapstrādei un ieguvei no rūdas, koncentrāta vai metāllūžņiem, izmantojot metalurģiskos, ķīmiskos vai elektrolītiskos procesus.

 

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Integrētas čuguna vai tērauda ražotnes un iekārtas krāsaino metālu ražošanai no rūdas, koncentrātiem vai metāllūžņiem, izmantojot metalurģiskos, ķīmiskos vai elektrolītiskos procesus.";

 

 

 

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Integrētas čuguna vai tērauda ražotnes un iekārtas krāsaino metālu ražošanai no rūdas, koncentrātiem vai metāllūžņiem, izmantojot metalurģiskos, ķīmiskos vai elektrolītiskos procesus.”;

8. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas paredzēti rūpnieciskai turpmāk minēto vielu ražošanai, izmantojot vairākus secīgus ķīmisko vielu pārvēršanas procesus:

1) organiskās un neorganiskās ķīmiskās pamatvielas;

2) fosforu, slāpekli vai kāliju saturoši (vienkārši vai salikti) minerālmēsli;

3) augu aizsardzības līdzekļi un biocīdi;

4) farmaceitiskie produkti, kuru ražošanā tiek izmantoti ķīmiskie un bioloģiskie procesi;

5) sprāgstvielas.

 

aizstāt 8.punktā vārdus "Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas paredzēti" ar vārdiem "Iekārtas, kas paredzētas".

 

 

 

aizstāt 8.punktā vārdus “Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas paredzēti” ar vārdiem “Iekārtas, kas paredzētas”.

 

 

 

 

 

 

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

2.pielikums

 Darbības, kurām nepieciešams sākotnējais izvērtējums

16.  2.pielikumā:

 

 

 

23.  2.pielikumā:

2. Ieguves rūpniecība:

1) projekti, kas paredz uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi derīgo izrakteņu atradnēs, kuru platība ir lielāka par 5 hektāriem, vai kūdras atradnēs, kuru platība ir lielāka par 25 hektāriem, neatkarīgi no izstrādei paredzētās platības;

2) derīgo izrakteņu ieguve pazemes izstrādnēs;

3) derīgo izrakteņu ieguve, bagarējot ezeru, upi vai jūru;

4) šādu dziļurbumu ierīkošana un izmantošana (izņemot urbumus, kas paredzēti inženierģeoloģiskiem pētījumiem un pazemes ūdeņu monitoringam):

a) ģeotermālie urbumi,

b) urbumi atkritumu glabāšanai,

c) ūdens ieguves urbumi, kuri ir dziļāki par 250 metriem,

d) ogļūdeņražu izpētes un ieguves urbumi;

5) virszemes rūpniecisko iekārtu uzstādīšana akmeņogļu, naftas, dabasgāzes, rūdu un degakmens iegūšanai.

 

 

28

Vides ministrs R.Vējonis

2.pielikumā:

izteikt 2.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3) derīgo izrakteņu ieguve tīrot, padziļinot vai bagarējot virszemes ūdens objektus vai jūru, ja kopējais izrakteņu ieguves apjoms ir 1000  un vairāk kubikmetru;”

 

atbalstīt

 

izteikt 2.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3) derīgo izrakteņu ieguve, tīrot, padziļinot vai bagarējot virszemes ūdens objektus vai jūru, ja kopējais izrakteņu ieguves apjoms ir 1000 un vairāk kubikmetru;”;

 

3. Enerģētiskā rūpniecība:

1) rūpniecisko iekārtu uzstādīšana elektrības, tvaika un karstā ūdens ražošanai, ja to ievadītā siltuma jauda pārsniedz 50 megavatus;

2) gāzes, tvaika un karstā ūdens pārvades līniju un augstsprieguma elektrolīniju ierīkošana, ja to garums pārsniedz 5 kilometrus;

3) dabasgāzes virszemes un pazemes krātuvju ierīkošana;

4) fosilā kurināmā virszemes krātuvju ierīkošana;

5) ogļu un brūnogļu briketēšanas iekārtu uzstādīšana;

6) radioaktīvo atkritumu apstrādes un glabāšanas iekārtu uzstādīšana;

7) hidroelektrostaciju būvniecība;

8) vēja ģeneratoru kompleksu uzstādīšana un būvniecība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

izteikt 3.punkta 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8) vēja ģeneratoru uzstādīšana un būvniecība, ja būves augstums pārsniedz 20 metrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 3.punkta 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

“8) vēja ģeneratoru uzstādīšana un būvniecība, ja būves augstums pārsniedz 20 metrus.”;

 

izteikt 4.punkta 1., 2., 3., 4. un 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

 

 

izteikt 4.punkta 1., 2., 3., 4. un 5.apakšpunktu šādā redakcijā:

4. Metāla un metāla izstrādājumu ieguve un ražošana:

1) iekārtu uzstādīšana čuguna vai tērauda iegūšanai (pirmējā vai otrējā kausēšana) un metālliešanai, ja šo iekārtu jauda pārsniedz 2,5 tonnas stundā;

"1) iekārtas čuguna vai tērauda iegūšanai (pirmējā vai otrējā kausēšana), ietverot nepārtraukto metālliešanu, ja šo iekārtu jauda pārsniedz 2,5 tonnas stundā;

 

 

 

“1) iekārtas čuguna vai tērauda iegūšanai (pirmējā vai otrējā kausēšana), ietverot nepārtraukto metālliešanu, ja šo iekārtu jauda pārsniedz 2,5 tonnas stundā;

2) šādu iekārtu uzstādīšana melno metālu apstrādei:

2) iekārtas melno metālu apstrādei:

 

 

 

2) iekārtas melno metālu apstrādei:

a) karstās velmētavas, kurās apstrādā vairāk nekā 20 tonnas tērauda stundā,

 

a) karstās velmētavas, kurās apstrādā vairāk nekā 20 tonnas tērauda stundā,

 

 

 

a) karstās velmētavas, kurās apstrādā vairāk nekā 20 tonnas tērauda stundā,

b) smēdes, kuru enerģija pārsniedz 50 kilodžoulus katram mehānismam, ja patērētā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus,

 

b) smēdes, kuru enerģija pārsniedz 50 kilodžoulus katram mehānismam, ja patērētā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus,

 

 

 

b) smēdes, kuru enerģija pārsniedz 50 kilodžoulus katram mehānismam, ja patērētā siltuma jauda pārsniedz 20 megavatus,

c) galvaniskās ražotnes, kurās apstrādā vairāk nekā 2 tonnas tērauda stundā;

 

c) iekārtas metālu aizsargpārklājumu uzkausēšanai, kurās apstrādā vairāk nekā 2 tonnas tērauda stundā;

 

 

 

c) iekārtas metālu aizsargpārklājumu uzkausēšanai, kurās apstrādā vairāk nekā 2 tonnas tērauda stundā;

3) tādu melno metālu lietuvju būvniecība, kuru ražošanas jauda pārsniedz 20 tonnas diennaktī;

 

3) melno metālu lietuves, kuru ražošanas jauda pārsniedz 20 tonnas diennaktī;

 

 

 

3) melno metālu lietuves, kuru ražošanas jauda pārsniedz 20 tonnas diennaktī;

4) tādu kausēšanas iekārtu (arī krāsaino metālu sakausējumiem) uzstādīšana un būvniecība, kuru jauda pārsniedz 4 tonnas kausēta svina vai kadmija diennaktī vai 20 tonnas jebkura cita kausēta metāla diennnaktī (izņemot dārgmetālu un pārstrādes produktu bagātināšanas un metālliešanas iekārtas);

 

4) krāsaino metālu kausēšanas iekārtas (arī krāsaino metālu sakausējumiem, izņemot dārgmetālus), kuru jauda pārsniedz 4 tonnas kausēta svina vai kadmija diennaktī vai 20 tonnas jebkura cita kausēta metāla diennaktī (arī pārstrādes produktu bagātināšanas un metālliešanas iekārtas);

 

 

 

4) krāsaino metālu kausēšanas iekārtas (arī krāsaino metālu sakausējumiem, izņemot dārgmetālus), kuru jauda pārsniedz 4 tonnas kausēta svina vai kadmija diennaktī vai 20 tonnas jebkura cita kausēta metāla diennaktī (arī pārstrādes produktu bagātināšanas un metālliešanas iekārtas);

5) tādu metāla un plastikāta virsmu apstrādes iekārtu uzstādīšana, kurās izmanto elektrolītiskos vai ķīmiskos procesus un kuru elektrolīzes vannu vai ķīmiskās apstrādes tvertnes kopējais tilpums pārsniedz 30 kubikmetrus;

 

5) metāla un plastmasas izstrādājumu virsmu apstrādes iekārtas, kurās izmanto elektrolītiskos vai ķīmiskos procesus un kuru elektrolīzes vannu vai ķīmiskās apstrādes tvertnes kopējais tilpums pārsniedz 30 kubikmetrus;";

 

 

 

5) metāla un plastmasas izstrādājumu virsmu apstrādes iekārtas, kurās izmanto elektrolītiskos vai ķīmiskos procesus un kuru elektrolīzes vannu vai ķīmiskās apstrādes tvertnes kopējais tilpums pārsniedz 30 kubikmetrus;”;

6) mehānisko transportlīdzekļu sērijveida ražošana, montāža un šādu transportlīdzekļu motoru izgatavošana;

7) kuģu būves un remonta rūpnīcas;

8) lidmašīnu būves un remonta rūpnīcas;

9) dzelzceļa konstrukciju ražošana;

10) metālu ieguve ar sprādzienu metodi;

11) rūdu apdedzināšanas un frakcionēšanas iekārtu uzstādīšana.

 

 

 

 

 

10. Infrastruktūras projekti:

1) rūpniecisko teritoriju ierīkošana;

 

 

 

 

 

2) vairāk nekā 300 automašīnām paredzētu stāvlaukumu būvniecība;

 

 

izteikt 10.punkta 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2) pilsētvides attīstības projekti (piemēram, tirdzniecības centri, jaunu ūdensapgādes vai kanalizācijas ārējo tīklu būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz 20 kilometrus, vairāk nekā 300 automašīnām paredzētas autostāv­vietas);";

 

 

 

10.punktā:

izteikt 2. un 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2) pilsētvides attīstības projekti (piemēram, tirdzniecības centri, jaunu ūdensapgādes vai kanalizācijas ārējo tīklu būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz 20 kilometrus, vairāk nekā 300 automašīnām paredzētas autostāvvietas);

3) dzelzceļa līniju un termināļu būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);

4) lidlauku būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);

5) ceļu, ostu un kuģu piestātņu (arī zvejas ostu) būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);

6) iekšējo ūdensceļu būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);

7) aizsprostu un citu ūdens uzkrāšanai paredzētu konstrukciju būvniecība, ja ūdens tilpums ūdenskrātuvē pārsniedz 3 000 000 kubikmetrus;

8) tramvaja un metro līniju būvniecība;

9) cauruļvadu ierīkošana naftas un gāzes transportēšanai, ja to garums pārsniedz 20 kilometrus;

10) ūdensvadu ierīkošana, ja to kopgarums pārsniedz 20 kilometrus;

11) ēku un būvju būvniecība, rekonstrukcija, renovācija un restaurācija Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā; dambju, molu un citu būvju būvniecība jūrā, kur iespējamas krasta pārmaiņas, izņemot esošo būvju uzturēšanu;

12) pazemes ūdeņu ieguve un pazemes ūdeņu mākslīga papildināšana, ja gada kopējais apjoms ir 1 000 000 un vairāk kubikmetru;

13) mākslīgu ūdensteču un ūdenstilpju izveidošana, ja tās ir garākas par 0,5 kilometriem vai to platība ir lielāka par 10 hektāriem;

14) projekti, kas paredz ūdens resursu pārdali starp upju baseiniem, ja pārvietojamā ūdens daudzums pārsniedz 2 procentus no tā plūsmas.

 

30

Vides ministrs R.Vējonis

izteikt 10.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3) dzelzceļa līniju būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz vienu kilometru, un kravas pārkraušanas iekārtu un termināļu būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);”

 

atbalstīt

3) dzelzceļa līniju būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz vienu kilometru, un kravas pārkraušanas iekārtu un termināļu būvniecība (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);”;

 

 

papildināt 10.punktu ar 15. un 16.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

 

 

papildināt punktu ar 15. un 16.apakšpunktu šādā redakcijā:

 

"15) akveduktu vai maģistrālo ūdens cauruļvadu ierīkošana ūdens padevei lielos attālumos;

 

 

 

“15) akveduktu vai maģistrālo ūdens cauruļvadu ierīkošana ūdens padevei lielos attālumos;

 

16) dambju, molu un citu būvju būvniecība plūdu novēršanai."

 

 

 

16) dambju, molu un citu būvju būvniecība plūdu novēršanai.”;

13. Jebkuras pārmaiņas akceptētās, notiekošās vai pabeigtās darbībās, kuras saistītas ar šā likuma 1.pielikumā un šajā pielikumā minētajiem objektiem un var izraisīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.

 

31

Vides ministrs R.Vējonis

papildināt 13. punktu ar iekavām un vārdiem šādā redakcijā:

“(pārmaiņas darbībās, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums).”

 

atbalstīt

papildināt 13.punktu ar vārdiem un skaitli šādā redakcijā:

“(pārmaiņas darbībās, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums).”