Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 vides un reģionālās politikas komisija                                                                                                                                             Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 

Grozījumi likumā ”Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

(Reģ. nr. 1269)  (Steidzams)

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr. p.k

Iesniegtie priekšlikumi

(20)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

Grozījumi likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"

 

 

 

Grozījumi likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

 

Izdarīt likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.; 2003, 2.nr.; 2004, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Latvijas Vides aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus “Latvijas Vides aģentūra” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra” (attiecīgā locījumā).

2.pants. Likuma objekti

(1) Likuma objekti ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (turpmāk - aizsargājamās teritorijas).

(2) Aizsargājamās teritorijas ir ģeogrāfiski noteiktas platības, kas atrodas īpašā valsts aizsardzībā saskaņā ar kompetentu valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumu un tiek izveidotas, aizsargātas un apsaimniekotas nolūkā:

- aizsargāt un saglabāt dabas daudzveidību (retas un tipiskas dabas ekosistēmas, aizsargājamo sugu dzīves vidi, savdabīgas, skaistas un Latvijai raksturīgas ainavas, ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos veidojumus utt.);

- nodrošināt zinātniskos pētījumus un vides pārraudzību;

- saglabāt sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai nozīmīgas teritorijas.

 

 

 

 

 

 (3) Aizsargājamās teritorijas iedala šādās kategorijās: dabas rezervāti, nacionālie parki, biosfēras rezervāti, dabas parki, dabas pieminekļi, dabas liegumi un aizsargājamo ainavu apvidi.

2. Papildināt 2.panta trešo daļu aiz vārda "liegumi" ar vārdiem "aizsargājamās jūras teritorijas".

 

 

Redakc.

 preciz.

2. Papildināt 2.panta trešo daļu pēc vārda “liegumi” ar vārdiem “aizsargājamās jūras teritorijas”.

4.1 pants. Biosfēras rezervāti

Biosfēras rezervāti ir plašas teritorijas, kurās atrodas starptautiski nozīmīgas ainavas un ekosistēmas. Biosfēras rezervātu izveidošanas mērķis ir nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu un veicināt ilgtspējīgu teritorijas sociālo un ekonomisko attīstību.

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 4.1 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

 

 

3. 4.1 pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

 

"(2) Biosfēras rezervātu teritoriju atbilstoši aizsardzības un izmantošanas mērķiem iedala funkcionālajās zonās atkarībā no tajā atļautās saimnieciskās, rekreācijas, izglītojošās vai cita veida darbības, kas nav pretrunā ar aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un biosfēras rezervāta izveidošanas mērķi."

 

 

Redakc.

 preciz.

“(2) Biosfēras rezervātu teritoriju atbilstoši aizsardzības un izmantošanas mērķiem iedala funkcionālajās zonās atkarībā no tajā atļautās saimnieciskās, rekreācijas, izglītojošās vai cita veida darbības, kas nav pretrunā ar šīs teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumiem un biosfēras rezervāta izveidošanas mērķi.”;

uzskatīt līdzšinējo tekstu par panta pirmo daļu.

7.pants. Dabas liegumi

Dabas liegumi ir cilvēka darbības mazpārveidotas vai dažādā pakāpē pārveidotas dabas teritorijas, kas ietver īpaši aizsargājamo savvaļas augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes un īpaši aizsargājamos biotopus.

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

"7.1 pants. Aizsargājamās jūras teritorijas Aizsargājamās jūras teritorijas ir vietas jūrā, kur atrodas īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamu sugu dzīvotnes, kā arī nozīmīgas  migrējošo putnu barošanās un ziemošanas vietas. Aizsargājamās jūras teritorijas izveido, lai nodrošinātu šo vietu saglabāšanu."

1

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt likumprojekta 4. pantu šādā redakcijā:

„Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

7.1pants.  Aizsargājamās jūras teritorijas

Aizsargājamās jūras teritorijas ir vietas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai kontinentālajā šelfā, kuras izveidotas īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, kā arī migrējošo putnu nozīmīgu barošanās un ziemošanas vietu aizsardzībai.”  

 

atbalstīt

4. Papildināt likumu ar 7.1 pantu šādā redakcijā:

“7.pants. Aizsargājamās jūras teritorijas

Aizsargājamās jūras teritorijas ir vietas Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā, ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai kontinentālajā šelfā, kuras izveidotas īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu, kā arī migrējošo putnu nozīmīgu barošanās un ziemošanas vietu aizsardzībai.”

 

 

 

 

 

 

11.pants. Priekšlikumu iesniegšana un to izskatīšanas kārtība

5.  11.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"11.pants. Priekšlikumu iesniegšana";

 

 

 

5.  11.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“11.pants. Priekšlikumu iesniegšana”;

(1) Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu var izteikt fiziska vai juridiska persona rakstveidā, pievienojot pamatojumu un shēmu noteiktā mērogā.

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 2.teikumu šādā redakcijā:

 

"Priekšlikumus par aizsargājamās teritorijas izveidošanu fiziskas vai juridiskas personas iesniedz Valsts vides dienestā.";

 

 

Redakc.

 preciz.

“Priekšlikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu fiziskās vai juridiskās personas iesniedz Valsts vides dienestam.”;

(2) Priekšlikumus par aizsargājamās teritorijas izveidošanu iesniedz reģionālai vides pārvaldei. Atbilde par priekšlikuma turpmāko izskatīšanu vai tā izskatīšanas izbeigšanu jāsniedz mēneša laikā no priekšlikuma saņemšanas dienas.

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Mēneša laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā priekšlikuma saņemšanas Valsts vides dienests par to rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku.";

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Mēneša laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā priekšlikuma saņemšanas Valsts vides dienests par to rakstveidā informē attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku.”;

(3) Galīgo atzinumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, pamatojoties uz ekspertu atzinumu, dod Vides ministrija. Eksperts ir atbildīgs par atzinuma pamatotību, objektivitāti un pilnīgumu.

(4) Reģionālā vides pārvalde informē pašvaldības, zemes īpašniekus un lietotājus par saņemto priekšlikumu un galīgo atzinumu izveidot aizsargājamo teritoriju.

izslēgt trešo un ceturto daļu.

 

 

 

izslēgt trešo un ceturto daļu.

12.pants. Lēmuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti

6. 12.pantā:

 

 

 

6. 12.pantā:

(1) Lai dotu galīgo atzinumu un pieņemtu lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, nepieciešami šādi dokumenti:

 

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Lai pieņemtu lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, nepieciešami šādi dokumenti:";

 

 

 

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1.punktu šādā redakcijā:

“(1) Lai pieņemtu lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, nepieciešami šādi dokumenti:

1) zinātnisks pamatojums;

2) plāns ar piesaisti un robežām mērogā, kas noteikts zemes ierīcību regulējošajos normatīvajos aktos;

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Deputāts A.Radzevičs

Izteikt 12. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) zinātnisks pamatojums. Zinātniskā pamatojuma izstrādātāji ir atbildīgi par tā pamatotību, objektivitāti un pilnīgumu.;”

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 12. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) zinātnisks pamatojums, kura izstrādātāji ir atbildīgi par tā pamatotību, objektivitāti un pilnīgumu.;”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.3

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

1) zinātnisks pamatojums, kura izstrādātāji ir atbildīgi par tā pamatotību, objektivitāti un pilnīgumu;”;

3) aizsardzības un izmantošanas noteikumu un dabas aizsardzības plāna pamatprincipi;

4) pašvaldības izziņa par fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošajām zemes platībām;

5) (izslēgts ar 30.10.97. likumu).

izslēgt pirmās daļas 3. un 4.punktu;

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 3. un 4.punktu;

 

 

4

Atbildīgā komisija

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) aprēķins par kompensāciju apmēru zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.”;

atbalstīt

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) aprēķins par kompensāciju apmēru zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.”;

(2) Šo dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu Vides ministrijai nodrošina attiecīgā reģionālā vides pārvalde.

(3) Ja nepieciešams, var pievienot citus dokumentus, ko pieprasa attiecīgā valsts institūcija, kura sagatavo vai pieņem lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu.

 

5

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdus „attiecīgā reģionālā vides pārvalde” ar vārdiem „Valsts vides dienests”.

 

atbalstīt

aizstāt panta otrajā daļā vārdus “attiecīgā reģionālā vides pārvalde” ar vārdiem “Valsts vides dienests”;

 

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pieņemot lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, kā arī teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai režīma izmaiņām, ņem vērā tās  pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts izveidot aizsargājamo teritoriju."

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pieņemot lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, kā arī teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām, ņem vērā tās pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts izveidot aizsargājamo teritoriju.”

 

 

6

Deputāts A.Radzevičs

papildināt 12. pantu ar  piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Aprēķinu par kompensāciju apmēru zemes īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.”

daļēji atbalstīt,

iekļauts priekšlik. nr.4

 

 

 

 

 

 

 

 

13.pants. Izveidošanas kārtība

(1) Dabas rezervātus, nacionālos parkus un biosfēras rezervātus izveido Saeima ar attiecīgu likumu.

7.  13.pantā:

 

 

 

7.  13.pantā:

 (2) Aizsargājamo ainavu apvidus, dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus izveido Ministru kabinets.

 

papildināt otro daļu aiz vārdiem "dabas parkus" ar vārdiem "aizsargā­jamās jūras teritorijas";

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt otro daļu pēc vārdiem “dabas parkus” ar vārdiem “aizsargājamās jūras teritorijas”;

(3) Dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kuri ir nozīmīgi dabas saglabāšanai attiecīgajā teritorijā, var izveidot arī pašvaldības.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4)  Aizsargājamās teritorijas robežu, zonējumu un kategoriju var mainīt, ja zinātniskie pētījumi, monitoringa dati vai aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas pasākumu monitorings apliecina, ka esošā kategorija, zonējums un attiecīgais aizsardzības režīms neatbilst teritorijas izveidošanas mērķiem. Valsts vides dienests mēneša laikā rakstveidā informē pašvaldības un zemes īpašniekus par plānotajām aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām.

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(4)  Aizsargājamās teritorijas robežu, zonējumu un kategoriju var mainīt, ja zinātniskie pētījumi, monitoringa dati vai aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas pasākumu monitorings apliecina, ka esošā kategorija, zonējums un attiecīgais aizsardzības režīms neatbilst teritorijas izveidošanas mērķiem. Valsts vides dienests mēneša laikā rakstveidā informē attiecīgās pašvaldības un zemes īpašniekus par plānotajām aizsargājamās teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām.

 

(5) Reģionālā vides pārvalde mēneša laikā pēc likuma vai Ministru kabineta noteikumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu vai zonējuma noteikšanu, vai robežu izmaiņām stāšanās spēkā rakstveidā informē zemes īpašnieku par īpašuma tiesību aprobežojumiem. Pašvaldība pēc saistošo noteikumu pieņemšanas par aizsargājamās teritorijas izveidošanu informē zemes īpašnieku par īpašuma tiesību aprobežojumiem."

 

 

Redakc.

 preciz.

(5) Reģionālā vides pārvalde mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā likums vai Ministru kabineta noteikumi par aizsargājamās teritorijas izveidošanu vai zonējuma noteikšanu, vai robežu izmaiņām, rakstveidā informē zemes īpašnieku par īpašuma tiesību aprobežojumiem. Pašvaldība pēc tam, kā tā pieņēmusi saistošos noteikumus par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, informē zemes īpašnieku par īpašuma tiesību aprobežojumiem.”

15.pants. Aizsargājamo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumi

(1) Aizsargājamām teritorijām izstrādā aizsardzības un izmantošanas noteikumus, lai nodrošinātu šo teritoriju aizsardzību un tajās esošo dabas vērtību saglabāšanu.

(2) Ir aizsargājamo teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni.

 

7

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt 15. panta pirmajā daļā vārdu “izstrādā” ar vārdiem “var izstrādāt”.

atbalstīt

8. Aizstāt 15.panta pirmajā daļā vārdu “izstrādā” ar vārdiem “var izstrādāt”.

 

8. Izteikt 18. un 19.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

9. Izteikt 18. un 19.pantu šādā redakcijā:

18.pants. Aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni

 

"18.pants. Aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni

 

 

 

“18.pants. Aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāni

(1) Aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānu izstrādā noteiktam laika posmam atbilstoši par vides aizsardzību atbildīgā ministra (turpmāk - atbildīgais ministrs) ieteikumiem. Šis plāns nosaka administratīvos, dabas aizsardzības un citus nepieciešamos pasākumus, kā arī teritorijas iedalījumu zonās atbilstoši tajās veicamajiem aizsardzības un izmantošanas pasākumiem. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošinot teritorijas vērtības saglabāšanu un tās izveidošanas mērķu sasniegšanu.

 

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses, fiziska vai juridiska persona var izstrādāt aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānu (turpmāk – plāns). Plānā ietver zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un nosaka vienotus visas  teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, lai  sasniegtu tās aizsardzības mērķus.

8

Vides ministrs R.Vējonis

Likumprojekta 8. pantā:

„18.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses, nodrošinot teritorijas dabas vērtību saglabāšanu, kā arī, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu tām īpaši aizsargājamajām sugām un īpaši aizsargājamajiem biotopiem, kuru aizsardzībai šī teritorija ir izveidota, fiziska vai juridiska persona var izstrādāt aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānu (turpmāk- plāns)”.

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

(1) Lai saskaņotu dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas un reģiona ilgtspējīgas attīstības intereses, nodrošinot teritorijas dabas vērtību saglabāšanu, kā arī lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā šī teritorija ir izveidota, fiziskā vai juridiskā persona var izstrādāt aizsargājamās teritorijas dabas aizsardzības plānu (turpmāk — plāns). Plānā ietver zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un nosaka vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, lai sasniegtu tās aizsardzības mērķus.

 

(2) Dabas aizsardzības plānu apstiprina atbildīgais ministrs.

 

(2) Plānu apstiprina atbildīgais ministrs. Pašvaldību izveidoto aizsargājamo teritoriju plānus izstrādā un apstiprina attiecīgā pašvaldība.

 

 

 

(2) Plānu apstiprina atbildīgais ministrs. Pašvaldību izveidoto aizsargājamo teritoriju plānus izstrādā un apstiprina attiecīgā pašvaldība.

(3) Dabas aizsardzības plāns ir saistošs visu līmeņu teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.

 

(3) Ministru kabinets nosaka plāna saturu un izstrādāšanas kārtību.

 

 

 

(3) Ministru kabinets nosaka plāna saturu un izstrādāšanas kārtību.

 

(4) Aizsargājamās teritorijas individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kā arī valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentus izstrādā un  aizsargājamo teritoriju apsaimnieko, ievērojot plānu. Plānam ir ieteikuma  raksturs.

 

 

 

(4) Aizsargājamās teritorijas individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus, kā arī valsts un reģionālās attīstības plānošanas dokumentus izstrādā un aizsargājamo teritoriju apsaimnieko, ievērojot plānu. Plānam ir ieteikuma raksturs.

19.pants. Aizsargājamo teritoriju iedalījums zonās

 

19.pants. Aizsargājamo teritoriju iedalījums zonās

 

 

 

19.pants. Aizsargājamo teritoriju iedalījums zonās

Aizsargājamās teritorijas, kurām ir dažādi mērķi, var iedalīt funkcionālās zonās. Tām ir atšķirīgi aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

 

(1) Aizsargājamās teritorijas var iedalīt funkcionālajās zonās. Funkcionā­lajām zonām ir atšķirīgi aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

 

 

 

(1) Aizsargājamās teritorijas var iedalīt funkcionālajās zonās. Funkcionālajām zonām ir atšķirīgi aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

 

(2) Aizsargājamās teritorijas var iedalīt šādās funkcionālajās zonās – stingrā režīma, regulējamā režīma, dabas lieguma, dabas parka, ainavu aizsardzības un neitrālā zona. Nacionālajos parkos var izveidot arī kultūrvēsturisko zonu. Aizsargājamās teritorijās var noteikt sezonas liegumus."

 

 

 

(2) Aizsargājamās teritorijas var iedalīt šādās funkcionālajās zonās: stingrā režīma, regulējamā režīma, dabas lieguma, dabas parka, ainavu aizsardzības un neitrālā zona. Nacionālajos parkos var izveidot arī kultūrvēsturisko zonu. Aizsargājamās teritorijās var noteikt sezonas liegumus.”

23.pants. Aizsargājamo teritoriju simbolika

Aizsargājamo teritoriju simboliku izmanto atbildīgā ministra noteiktajā kārtībā.

9. Izslēgt 23.pantu.

 

 

 

10. Izslēgt 23.pantu.

25.pants. Aizsargājamo teritoriju pārvalde

(1) Zinātniskās, dabas aizsardzības un citādas darbības veikšanai aizsargājamās teritorijās, saskaņojot ar Vides ministriju, var izveidot aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju.

(2) Lēmumu par aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas izveidošanu pieņem valsts institūcija, ar kuras lēmumu ir izveidota aizsargājamā teritorija.

(3) To aizsargājamo teritoriju pārvaldi, kurām nav savas pārvaldes institūcijas, realizē pašvaldības.

(4) Aizsargājamo teritoriju pārvaldi koordinē Vides ministrija.

(5) Dabas aizsardzības un saimniecisko interešu saskaņošanai pēc atbildīgā ministra priekšlikuma var izveidot aizsargājamās teritorijas konsultatīvo padomi, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets, bet personālsastāvu — atbildīgais ministrs.

 

 

 

 

 

(6) Lai nodrošinātu ar dabas aizsardzību saistīto normatīvo aktu efektīvu izpildi, kā arī lai veicinātu vienotas dabas aizsardzības un dabas resursu izmantošanas politikas realizēšanu, Ministru kabinets izveido Dabas aizsardzības pārvaldi. Dabas aizsardzības pārvaldes nolikumu apstiprina atbildīgais ministrs.

10. Izslēgt 25.panta sestās daļas otro teikumu.

 

 

 

11. Izslēgt 25.panta sestās daļas 2.teikumu.

26.pants. Aizsargājamās teritorijas apsaimniekošanas organizēšana

Nepieciešamo saimniecisko pasākumu veikšanai aizsargājamās teritorijās likumā noteiktajā kārtībā var izveidot bezpeļņas organizācijas.

11. Aizstāt 26.pantā vārdus "bezpeļņas organizācijas" ar vārdiem "biedrības un nodibinājumus".

 

 

 

12. Aizstāt 26.pantā vārdus “bezpeļņas organizācijas” ar vārdiem “biedrības un nodibinājumus”.

27.pants. Aizsargājamo teritoriju valsts kontrole

Aizsargājamo teritoriju valsts kontroli īsteno Vides valsts inspekcija, reģionālās vides pārvaldes aizsargājamo teritoriju pārvaldes institūcijas un citas valsts institūcijas savas kompetences ietvaros.

12. Aizstāt 27.pantā vārdus "Vides valsts inspekcija, reģionālās vides pārvaldes" ar vārdiem "Valsts vides dienesta".

 

 

 

13. Aizstāt 27.pantā vārdus “Vides valsts inspekcija, reģionālās vides pārvaldes” ar vārdiem “Valsts vides dienesta”.

28.pants. Finansēšanas avoti

(1) Saeimas un Ministru kabineta apstiprināto aizsargājamo teritoriju izveidošanu, saglabāšanu, uzturēšanu un pārvaldi finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

(2) Pašvaldību izveidoto aizsargājamo teritoriju saglabāšanu, uzturēšanu un pārvaldi finansē no pašvaldību budžetu līdzekļiem.

13.  28.pantā:

 

 

 

14. 28.pantā:

 (3) Aizsargājamo teritoriju pārvaldes institūcijām un pašvaldībām (ja nav speciālās pārvaldes institūcijas) ir tiesības izmantot ienākumus no bezpeļņas organizāciju saimnieciskās darbības un ziedojumus naudas līdzekļu vai mantas veidā, kā arī līdzekļus no naudas sodiem un videi nodarīto zaudējumu atlīdzības, kas iegūti par šo teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpumiem. Šos līdzekļus var izmantot tikai aizsargājamās teritorijas saglabāšanai un uzturēšanai.

(4) Aizsargājamo teritoriju izveidošanai, saglabāšanai un uzturēšanai var izveidot arī speciālus fondus.

aizstāt trešajā daļā vārdus "bezpeļņas organizāciju" ar vārdiem "biedrību un nodibinājumu";

 

 

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “bezpeļņas organizāciju” ar vārdiem “biedrību un nodibinājumu”;

(5) Valsts meža dienesta amatpersonām, kuru uzraudzības teritorijā ietilpst aizsargājamās teritorijas, par papildu pienākumu veikšanu var noteikt piemaksas no aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas algu fonda.

izslēgt piekto daļu.

 

 

 

izslēgt piekto daļu.

VI nodaļa
Aizsargājamo teritoriju valsts kadastrs un zinātniskie pētījumi

31.pants. Aizsargājamo teritoriju valsts kadastrs

(1) Aizsargājamo teritoriju valsts kadastrs ir datu krājums, kurā ir ziņas par visām aizsargājamām teritorijām Latvijā.

(2) Aizsargājamo teritoriju valsts kadastra formu, kārtošanu un izmantošanu nosaka atbildīgais ministrs. Valsts kadastra kārtošanu finansē no valsts budžeta līdzekļiem.

(3) Aizsargājamo teritoriju valsts kadastrā papildus citai informācijai tiek norādīti izveidoto aizsargājamo teritoriju izveidošanas un aizsardzības mērķi un uzdevumi.

 

9

Vides ministrs R.Vējonis

Aizstāt VI nodaļas nosaukumā un 31.panta visā tekstā vārdu kadastrs” ar vārdu „reģistrs”.

 

atbalstīt

15. Aizstāt VI nodaļas nosaukumā un 31.pantā vārdu “kadastrs” ar vārdu “reģistrs”.

 

34.pants. Aizsargājamo teritoriju zemes atrašanās fizisko un juridisko personu īpašumā

(1) Aizsargājamās teritorijās zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem var atjaunot un zemi fizisko un juridisko personu īpašumā var nodot tikai tad, ja šīs personas apņemas ievērot aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumus un dabas aizsardzības plānu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās prasības norādāmas lēmumā par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu vai zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu.

(3) Normatīvajos aktos noteiktie īpašuma tiesību aprobežojumi aizsargājamās teritorijās atzīmējami zemes vienību robežu plānos un ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes nostiprinājuma lūgumu. Īpašuma tiesību aprobežojumi pašvaldību izveidotās aizsargājamās teritorijās ierakstāmi zemesgrāmatā, pamatojoties uz attiecīgās pašvaldības nostiprinājuma lūgumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt 34.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

„Normatīvajos aktos noteiktie īpašuma tiesību aprobežojumi aizsargājamās teritorijās atzīmējami zemes robežu plānos un ierakstāmi zemesgrāmatā bez īpašnieka piekrišanas, pamatojoties uz attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes nostiprinājuma lūgumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 34.pantā:

izteikt trešās daļas 1.teikumu šādā redakcijā:

“Normatīvajos aktos noteiktie īpašuma tiesību aprobežojumi aizsargājamās teritorijās atzīmējami zemes robežu plānos un ierakstāmi zemesgrāmatā bez īpašnieka piekrišanas, pamatojoties uz attiecīgās aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcijas vai, ja tādas nav, reģionālās vides pārvaldes nostiprinājuma lūgumu.”;

 

(4) Vides ministrijas un tās institūciju pienākums ir rakstveidā informēt zemes īpašnieku par viņa īpašuma tiesību aprobežojumiem, ja pēc zemes īpašuma tiesību iegūšanas viņa īpašumā esošā zeme tiek iekļauta dabas rezervātā, dabas liegumā vai citu aizsargājamo teritoriju dabas rezervāta un dabas lieguma zonā.

14. Izslēgt 34.panta ceturto daļu.

 

 

 

izslēgt ceturto daļu.

35.pants. Valsts pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās

(1) Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi aizsargājamās teritorijās, izņemot zemi neitrālajās zonās.

(2) Zemes īpašniekam ir pienākums informēt aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju vai, ja tādas nav, — reģionālo vides pārvaldi par nodomu pārdot sev piederošo zemi aizsargājamā teritorijā.

(3) Aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūcija vai, ja tādas nav, — reģionālā vides pārvalde izmanto valsts pirmpirkuma tiesības un pieņem lēmumu, par to rakstveidā informējot zemes īpašnieku mēneša laikā no zemes īpašnieka paziņojuma saņemšanas. Ja šo termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt uz laiku līdz diviem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.

 

11

Atbildīgā komisija

Izteikt 35. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Zemes īpašniekam ir pienākums informēt aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju vai, ja tādas nav, — reģionālo vides pārvaldi par nodomu pārdot sev piederošo zemi aizsargājamā teritorijā, iesniedzot darījuma dokumentu.”

atbalstīt

17. Izteikt 35.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Zemes īpašniekam ir pienākums informēt aizsargājamās teritorijas pārvaldes institūciju vai, ja tādas nav, reģionālo vides pārvaldi par nodomu pārdot sev piederošo zemi aizsargājamā teritorijā, iesniedzot darījuma dokumentu.”

37.pants. Zemes lietošana aizsargājamās teritorijās

(1) Zemi aizsargājamās teritorijās var nodot lietošanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, noslēdzot līgumu par aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu un dabas aizsardzības plāna ievērošanu.

(2) Līgumu slēgšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(3) (Izslēgts ar 28.02.2002. likumu).

15. Izslēgt 37.pantu.

 

 

 

18. Izslēgt 37.pantu.

39.pants. Atbildība par aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumu pārkāpšanu

(1) Fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpušas aizsargājamās teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumus, saucamas pie administratīvās atbildības, kriminālatbildības, disciplinārās vai citas atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

16.  39.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "fiziskās un juridiskās";

 

 

izslēgt pirmajā daļā vārdu "disciplinārās";

 

 

Redakc.

 preciz.

19. 39.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “fiziskās un juridiskās” un vārdu “disciplinārās”;

(2) Fizisko un juridisko personu saukšana pie administratīvās atbildības, kriminālatbildības vai disciplinārās atbildības neatbrīvo tās no pienākuma veikt atjaunošanas darbus vai, ja atjaunošana nav iespējama, atlīdzināt nodarītos zaudējumus.

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personu saukšana pie administratīvās atbildības vai krimināl­atbildības neatbrīvo tās no pienākuma veikt atjaunošanas darbus vai, ja atjaunošana nav iespējama, atlīdzināt zaudējumus, kas radušies videi nodarī tā kaitējuma dēļ."

12

Vides ministrs R.Vējonis

Likumprojekta 16.pantā:  

 39.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Personu saukšana pie administratīvās atbildības vai krimināl­atbildības neatbrīvo tās no vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, ja videi nodarīts kaitējums."

 

atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personu saukšana pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības neatbrīvo tās no vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem, ja videi nodarīts kaitējums.”

 

43.pants. Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas

(1) Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas ( Natura 2000 ) ir vienots Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīkls. Tas izveidots, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo biotopu, īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu aizsardzību vai, kur tas nepieciešams, atjaunošanu to dabiskās izplatības areāla robežās.

17.  43.pantā:

 

 

 

20. 43.pantā:

 (2) Ministru kabinets nosaka kritērijus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( Natura 2000 ) izveidošanai Latvijā (turpmāk — kritēriji). Atbildīgais ministrs apstiprina Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( Natura 2000 ) sarakstu, kurā iekļautas visas kritērijiem atbilstošās aizsargājamās teritorijas. Latvijas Vides aģentūra sagatavo nepieciešamo informāciju sabiedrībai un Eiropas Komisijai par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām ( Natura 2000 ) Latvijā.

aizstāt otrajā daļā vārdus "atbildīgais ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets";

13

Vides ministrs R.Vējonis

Izteikt likumprojekta 17.pantu šādā redakcijā:

„43.pantā:

izteikt otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstu, kurā iekļautas visas kritērijiem atbilstošās aizsargājamās teritorijas un mikroliegumus, nosaka šī likuma pielikums.”

 

atbalstīt

izteikt otrās daļas 2. teikumu šādā redakcijā:

“Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstu, kurā iekļautas visas kritērijiem atbilstošās aizsargājamās teritorijas un mikroliegumi, nosaka šā likuma pielikums.”;

 

(3) Vides ministrija izstrādā priekšlikumus jaunu, kritērijiem atbilstošu aizsargājamo teritoriju izveidošanai, aizsargājamās teritorijas kategorijas maiņai vai robežu grozījumiem gadījumos, kad Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām ( Natura 2000 ) nav nodrošināts pietiekams aizsardzības režīms.

 

 

 

 

 

(4) Paredzētajai darbībai vai plānošanas dokumentam (izņemot plānošanas dokumentu, kas nosaka aizsargājamās teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas prasības), kas atsevišķi vai kopā ar citu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), veic ietekmes uz vidi novērtējumu.

papildināt ceturto daļu aiz vārdiem "un apsaimniekošanas prasības" ar vārdiem "un plānā paredzēto darbību".

14

Vides ministrs R.Vējonis

izteikt 43. panta ceturtās daļas pirmo iekavu tekstu šādā redakcijā:

„(izņemot aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plāniem un tajos paredzētajām darbībām)”;

 

atbalstīt

izteikt ceturtās daļas pirmajās iekavās ietverto tekstu šādā redakcijā:

“(izņemot aizsargājamo teritoriju dabas aizsardzības plānus un tajos paredzētās darbības)”;

 

(5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem. Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu apmierināšanai un tajā ir ietverti kompensējoši pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam.

 

15

Vides ministrs R.Vējonis

izteikt 43. panta piekto daļu šādā redakcijā:

„(5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem.”

 

 

atbalstīt

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot, ja tas negatīvi neietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas (Natura 2000) ekoloģiskās funkcijas, integritāti un nav pretrunā ar tās izveidošanas un aizsardzības mērķiem.”;

 

 

 

 

16

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt 43. pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

„(6) Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams nozīmīgu sabiedrības interešu, arī  sociālo vai ekonomisko interešu apmierināšanai.

(7) Ja Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) ir sastopamas Sugu un biotopu aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi, tad paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs.

(8) Šā panta septītajā daļā noteiktajā gadījumā paredzēto darbību var atļaut veikt vai plānošanas dokumentu īstenot arī tad, ja tas nepieciešams citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, ja ir saņemts atzinums no Eiropas Komisijas.

(9) Šā panta sestajā, septītajā un astotajā daļā noteiktajos gadījumos nosaka kompensējošos pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam.”

 

atbalstīt

 

 

 

 

Redakc.

 preciz.

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja paredzētā darbība vai plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmē Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), darbību atļauj veikt vai dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai.

(7) Ja Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) ir sastopamas Sugu un biotopu aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi, paredzēto darbību atļauj veikt vai plānošanas dokumentu īstenot tikai tādos gadījumos, kad tas ir vienīgais risinājums un nepieciešams sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interesēs.

(8) Šā panta septītajā daļā noteiktajā gadījumā paredzēto darbību var atļaut veikt vai plānošanas dokumentu īstenot arī tad, kad tas nepieciešams citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, ja ir saņemts atzinums no Eiropas Komisijas.

(9) Šā panta sestajā, septītajā un astotajā daļā minētajos gadījumos nosaka kompensējošos pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam.”

 

 

18. Papildināt likumu ar 44. un 45.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

21. Papildināt likumu ar 44.pantu šādā redakcijā:

 

"44.pants. Kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo  dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam

 

 

 

"44.pants. Kompensējošie pasākumi Eiropas nozīmes aizsargājamo  dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam

 

(1) Kompensējošos pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teri­toriju (Natura 2000) tīklam (turpmāk – kompensējošie pasākumi) veic, lai nodrošinātu paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta negatīvo ietekmju līdzsvarošanu un teritorijas kopīgās vienotības (viengabalainības) aizsardzību un saglabāšanu.

 

 

 

(1) Kompensējošos pasākumus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) tīklam (turpmāk — kompensējošie pasākumi) veic, lai nodrošinātu paredzētās darbības veikšanas vai plānošanas dokumenta īstenošanas negatīvo ietekmju līdzsvarošanu un teritorijas vienotības (viengabalainības) aizsardzību un saglabāšanu.

 

(2)  Kritērijus, pēc kuriem nosakāmi kompensējošie pasākumi, to piemē­rošanas kārtību un prasības ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādei un ieviešanai, nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(2)  Kritērijus, pēc kuriem nosakāmi kompensējošie pasākumi, to piemērošanas kārtību un prasības ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādei un ieviešanai nosaka Ministru kabinets.

 

(3) Kompensējošo pasākumu izvēles un ieviešanas, kā arī kompensējošo pasākumu ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādes un ieviešanas izmaksas sedz paredzētās darbības ierosinātājs vai plānošanas dokumenta izstrādātājs.

 

 

Redakc.

 preciz.

(3) Kompensējošo pasākumu izvēles un ieviešanas, kā arī šo pasākumu ilgtermiņa monitoringa plāna izstrādes un ieviešanas izmaksas sedz paredzētās darbības ierosinātājs vai plānošanas dokumenta izstrādātājs.

 

(4)  Vides pārraudzības valsts birojs ziņojumu par kompensējošo pasākumu piemērošanu nosūta Eiropas Komisijai. Prasības ziņojuma saturam un ziņojuma nosūtīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(4)  Vides pārraudzības valsts birojs ziņojumu par kompensējošo pasākumu piemērošanu nosūta Eiropas Komisijai. Prasības ziņojuma saturam un ziņojuma nosūtīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

45.pants. Ziņojums Eiropas Komisijai

17

Vides ministrs R.Vējonis

Likumprojekta 18.pantā izslēgt likuma 45. pantu.

atbalstīt

 

 

(1) Ziņojums Eiropas Komisijai ir informatīvs:

 

 

 

 

 

1) ja plāna vai projekta īstenošana nepieciešama tādu nozīmīgu sabiedrības sociālo un ekonomisko interešu nodrošināšanai, kuras saistītas ar sabiedrības veselības, drošības vai vides aizsardzības apsvērumiem un ja   ietekmētajā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) ir sastopamas Sugu un biotopu aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi;

 

 

 

 

 

2) ja plāna vai projekta īstenošana nepieciešama ar sabiedrības veselības, drošības vai vides aizsardzības apsvērumiem nesaistītu nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu nodrošināšanai un ja ietekmētajā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) nav sastopamas Sugu un biotopu aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi.

 

 

 

 

 

(2) Ziņojums Eiropas Komisijai ir pamats atzinuma saņemšanai no Eiropas Komisijas, ja ietekmētajā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) ir sastopamas Sugu un biotopu aizsardzības likumam pakārtotajā normatīvajā aktā noteiktās Latvijā sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopi, kā arī plāna vai projekta īstenošana  nepieciešama ar sabiedrības veselības, drošības vai vides aizsardzības apsvērumiem nesaistītu nozīmīgu sabiedrības sociālo vai ekonomisko interešu nodrošināšanai. Šādos gadījumos paredzētās darbības vai plānošanas dokumenta īstenošanu atļauj tikai pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas."

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

(2002.gada 28.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.04.2002.)

1. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.janvārim nosaka kritērijus Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju ( Natura 2000 ) izveidošanai Latvijā. 

2. (Izslēgts ar 20.11.2003. likumu)

 3. Ministru kabinets līdz 2004.gada 31.martam izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās.

 

 

 

 

 

 

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

 

 

 

22. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

 

"4. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.februārim izdod likuma 18.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

 

 

Redakc.

 preciz.

“4. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.februārim izdod šā likuma 18.panta trešajā daļā minētos noteikumus.

 

5. Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.decembrim izdod likuma 43.panta otrajā daļā minētos noteikumus.

18

Vides ministrs R.Vējonis

Likumprojekta 19. pantā: 

Pārejas noteikumos:

izslēgt 5. punktu;

 

atbalstīt

 

 

6. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.martam izdod likuma 44.panta otrajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus."

19

Vides ministrs R.Vējonis

aizstāt 6. punktā skaitli un vārdu “1.martam” ar skaitli un vārdu “30.maijam”.    

 

atbalstīt

5. Ministru kabinets līdz 2006.gada 30.maijam izdod šā likuma 44.panta otrajā un ceturtajā daļā minētos noteikumus.”

 

20. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

 

 

23. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

 

 

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

 

1) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija Direktīvas 92/43/EEK par dabis­ko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

 

 

 

1) Eiropas Padomes 1992.gada 21.maija direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību;

 

2) Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību."

 

 

 

2) Eiropas Padomes 1979.gada 2.aprīļa direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību.”

 

 

20

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:

atbalstīt

24. Papildināt likumu ar pielikumu šādā redakcijā:

“Likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” pielikums

 

Latvijas Natura 2000 – Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju saraksts

 

Nr.p.k.

Tips*

Vietas kods**

Teritorijas kategorija un nosaukums***

 1.  

C

LV0000110

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zona “Augstroze”

 1.  

C

LV0000120

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zona “Vidusburtnieks”

 1.  

C

LV0000130

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta dabas lieguma zona “Ziemeļu purvi”

 1.  

B

LV0100200

Moricsalas dabas rezervāts

 1.  

B

LV0100300

Grīņu dabas rezervāts

 1.  

C

LV0100400

Krustkalnu dabas rezervāts

 1.  

C

LV0100500

Teiču dabas rezervāts

 1.  

C

LV0200100

Gaujas nacionālais parks

 1.  

C

LV0200200

Ķemeru nacionālais parks

 1.  

C

LV0200300

Slīteres nacionālais parks

 1.  

B

LV0300100

dabas parks “Daugavas ieleja”

 1.  

C

LV0300400

dabas parks “Silene”“

 1.  

C

LV0300700

dabas parks “Tērvete”

 1.  

C

LV0300800

dabas parks “Sauka”

 1.  

B

LV0300900

dabas parks “Dridža ezers”

 1.  

B

LV0301100

dabas parks “Riežupe”

 1.  

B

LV0301200

dabas parks “Embūte”

 1.  

C

LV0301300

dabas parks “Istras pauguraine”

 1.  

B

LV0301500

dabas parks “Cirīša ezers”

 1.  

B

LV0301600

dabas parks “Adamovas ezers”

 1.  

C

LV0301700

dabas parks “Piejūra”

 1.  

B

LV0301800

dabas parks “Beberbeķi”

 1.  

B

LV0301900

dabas parks “Dolessala”

 1.  

B

LV0302000

dabas parks “Talsu pauguraine”

 1.  

C

LV0302100

dabas parks “Abavas senleja”

 1.  

C

LV0302200

dabas parks “Salacas ieleja”

 1.  

C

LV0302800

dabas parks “Engures ezers”

 1.  

C

LV0302900

dabas parks “Dvietes paliene”

 1.  

B

LV0303000

dabas parks “Numernes valnis”

 1.  

B

LV0303100

dabas parks “Cārmaņa ezers”

 1.  

C

LV0303200

dabas parks “Svētes paliene”

 1.  

B

LV0303300

dabas parks “Ragakāpa”

 1.  

C

LV0303400

dabas parks “Rāzna”

 1.  

C

LV0303500

dabas parks “Pape”

 1.  

B

LV0303600

dabas parks “Bernāti”

 1.  

B

LV0303700

dabas parks “Driksnas sils”

 1.  

B

LV0303800

dabas parks “Pinku ezers”

 1.  

B

LV0304000

dabas parks “Laukezers”

 1.  

B

LV0304100

dabas parks “Bauska”

 1.  

C

LV0304200

dabas parks “Kuja”

 1.  

A

LV0304300

dabas parks “Užavas lejtece”

 1.  

B

LV0304400

dabas parks “Kurjanovas ezers”

 1.  

B

LV0304500

dabas parks “Ogres ieleja”

 1.  

C

LV0304800

dabas parks “Vecumu meži”

 1.  

B

LV0304900

dabas parks “Vilce”

 1.  

C

LV0305000

dabas parks “Zvārdes meži”

 1.  

C

LV0305100

dabas parks “Aiviekstes paliene”

 1.  

B

LV0305200

dabas parks “Ogres Zilie kalni”

 1.  

B

LV0400400

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Korkuļu sausgultne un pazemes upe”

 1.  

B

LV0401000

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Kalamecu-Markūzu gravas”

 1.  

B

LV0401900

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Stiglavas atsegumi”

 1.  

B

LV0402200

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Skaistkalnes karsta kritenes”

 1.  

B

LV0402300

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Kulšēnu avots”

 1.  

B

LV0412900

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Ogres dolomītu krauja”

 1.  

B

LV0413300

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Ezernieku karsta kritenes”

 1.  

B

LV0415600

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Zaņas lejtece”

 1.  

B

LV0415700

ģeoloģiskais un ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis “Pavāru atsegumi”

 1.  

B

LV0500100

dabas liegums “Šķibu purvs”

 1.  

B

LV0500200

dabas liegums “Gasparsona purvs”

 1.  

B

LV0500300

dabas liegums “Ellītes purvs”

 1.  

B

LV0500500

dabas liegums “Dūņezera purvs”

 1.  

B

LV0500600

dabas liegums “Seržu tīrelis”

 1.  

B

LV0500700

dabas liegums “Vāveres ezers”

 1.  

B

LV0500800

dabas liegums “Mazzalvītes purvs”

 1.  

B

LV0500900

dabas liegums “Indzera ezera salas”

 1.  

B

LV0501000

dabas liegums “Gaujienas priedes”

 1.  

B

LV0501100

dabas liegums “Lepuru purvs”

 1.  

B

LV0501200

dabas liegums “Sloku purvs”

 1.  

B

LV0501300

dabas liegums “Bejas mežs”

 1.  

B

LV0501500

dabas liegums “Kupravas liepu audze”

 1.  

B

LV0501600

dabas liegums “Tetersalas purvs”

 1.  

B

LV0502100

dabas liegums “Baltais purvs”

 1.  

C

LV0502200

dabas liegums “Orlovas (Ērgļu) purvs”

 1.  

B

LV0502300

dabas liegums “Pokratas ezers”

 1.  

B

LV0502400

dabas liegums “Zodānu purvs”

 1.  

C

LV0502600

dabas liegums “Stompaku purvi”

 1.  

B

LV0502800

dabas liegums “Zaļezera purvs”

 1.  

B

LV0502900

dabas liegums “Īslīce”

 1.  

B

LV0503000

dabas liegums “Kalēju tīrelis”

 1.  

B

LV0503300

dabas liegums “Raunas Staburags”

 1.  

B

LV0504000

dabas liegums “Tīrās sūnas purvs”

 1.  

B

LV0504300

dabas liegums “Baltmuižas purvs”

 1.  

B

LV0504400

dabas liegums “Sasaļu mežs”

 1.  

C

LV0504700

dabas liegums “Vīķu purvs”

 1.  

B

LV0504800

dabas liegums “Lielais purvs”

 1.  

B

LV0505200

dabas liegums “Lāču purvs”

 1.  

B

LV0505400

dabas liegums “Aizdumbles purvs”

 1.  

B

LV0505500

dabas liegums “Supes purvs”

 1.  

B

LV0505600

dabas liegums “Nomavas purvs”

 1.  

B

LV0505700

dabas liegums “Klaucānu un Priekulānu ezeri”

 1.  

B

LV0505800

dabas liegums “Spuļģu purvs”

 1.  

B

LV0505900

dabas liegums “Kaušņu purvs”

 1.  

B

LV0506000

dabas liegums “Saltais purvs”

 1.  

B

LV0506100

dabas liegums “Tīreļu purvs”

 1.  

B

LV0506200

dabas liegums “Slapjo salu purvs”

 1.  

B

LV0506300

dabas liegums “Švēriņu purvs”

 1.  

C

LV0506400

dabas liegums “Gargrodes purvs”

 1.  

C

LV0506500

dabas liegums “Rožu purvs”

 1.  

B

LV0506600

dabas liegums “Melnais purvs”

 1.  

B

LV0507000

dabas liegums “Čertoka ezers (Valnezers)”

 1.  

B

LV0507100

dabas liegums “Ventas ieleja”

 1.  

B

LV0507200

dabas liegums “Ventas un Šķerveļa ieleja”

 1.  

B

LV0507300

dabas liegums “Gaviezes āmuļi”

 1.  

C

LV0507400

dabas liegums “Brienamais purvs”

 1.  

B

LV0507600

dabas liegums “Medze”

 1.  

B

LV0507700

dabas liegums “Nīcas īvju audze”

 1.  

C

LV0507800

dabas liegums “Liepājas ezers”

 1.  

B

LV0508000

dabas liegums “Rucavas īvju audze”

 1.  

C

LV0508100

dabas liegums “Ziemupe”

 1.  

C

LV0508300

dabas liegums “Dunika”

 1.  

B

LV0508400

dabas liegums “Purgaiļu purvs”

 1.  

B

LV0508500

dabas liegums “Dūņezers”

 1.  

B

LV0508600

dabas liegums “Vidzemes akmeņainā jūrmala”

 1.  

B

LV0508700

dabas liegums “Dziļezers un Riebezers”

 1.  

C

LV0509100

dabas liegums “Randu pļavas”

 1.  

B

LV0509300

dabas liegums “Limšānu purvs”

 1.  

B

LV0509500

dabas liegums “Dzērves purvs”

 1.  

C

LV0509600

dabas liegums “Pirtsmeža purvs”

 1.  

B

LV0509700

dabas liegums “Lielpurvs”

 1.  

B

LV0509800

dabas liegums “Niedrāju-Pilkas purvs”

 1.  

B

LV0510000

dabas liegums “Maizezers”

 1.  

B

LV0510200

dabas liegums “Istras ezers”

 1.  

C

LV0510300

dabas liegums “Klešniku purvs”

 1.  

C

LV0510400

dabas liegums “Gulbju un Platpirovas purvs”

 1.  

C

LV0510600

dabas liegums “Pildas ezers”

 1.  

B

LV0510700

dabas liegums “Grebļukalns”

 1.  

B

LV0510800

dabas liegums “Gulbinkas purvs”

 1.  

B

LV0510900

dabas liegums “Zvirgzdenes ezera salas”

 1.  

B

LV0511000

dabas liegums “Nesaules kalns”

 1.  

B

LV0511100

dabas liegums “Barkavas ozolu audze”

 1.  

B

LV0511300

dabas liegums “Jumurdas ezers”

 1.  

B

LV0511500

dabas liegums “Seldžu ozolu audze”

 1.  

B

LV0511600

dabas liegums “Lielsalas purvs”

 1.  

B

LV0512100

dabas liegums “Rušonu ezera salas”

 1.  

C

LV0512200

dabas liegums “Lielais Pelečāres purvs”

 1.  

C

LV0512300

dabas liegums “Ašinieku purvs”

 1.  

B

LV0512400

dabas liegums “Tīrumnieku purvs”

 1.  

C

LV0512500

dabas liegums “Salas purvs”

 1.  

B

LV0512700

dabas liegums “Gaiļukalns”

 1.  

B

LV0512800

dabas liegums “Mežmuižas avoti”

 1.  

B

LV0513000

dabas liegums “Lielā Baltezera salas”

 1.  

C

LV0513100

dabas liegums “Babītes ezers”

 1.  

B

LV0513400

dabas liegums “Lielie Kangari”

 1.  

B

LV0513600

dabas liegums “Cieceres ezera sala”

 1.  

B

LV0513700

dabas liegums “Dulbju acs purvs”

 1.  

B

LV0513800

dabas liegums “Daiķu īvju audze”

 1.  

B

LV0513900

dabas liegums “Kadiķu nora”

 1.  

C

LV0514100

dabas liegums “Kaļķupes ieleja”

 1.  

C

LV0514200

dabas liegums “Raķupes ieleja”

 1.  

B

LV0514500

dabas liegums “Zemgaļu purvs”

 1.  

B

LV0514800

dabas liegums “Plieņciema kāpa”

 1.  

B

LV0515100

dabas liegums “Riesta-Džūkstenes purvs”

 1.  

B

LV0515300

dabas liegums “Kārķu purvs”

 1.  

B

LV0515800

dabas liegums “Bednes purvs”

 1.  

B

LV0515900

dabas liegums “Vadaiņu purvs”

 1.  

B

LV0516000

dabas liegums “Oleru purvs”

 1.  

B

LV0516200

dabas liegums “Vīķvēnu purvs”

 1.  

B

LV0517000

dabas liegums “Klāņu purvs”

 1.  

B

LV0517100

dabas liegums “Pluču tīrelis”

 1.  

C

LV0517200

dabas liegums “Sārnates purvs”

 1.  

B

LV0517300

dabas liegums “Nagļu un Ansiņu purvs”

 1.  

B

LV0517400

dabas liegums “Tīšezers”

 1.  

B

LV0517500

dabas liegums “Piešdanga”

 1.  

B

LV0518300

dabas liegums “Vecdaugava”

 1.  

C

LV0518400

dabas liegums “Lagažu-Šņitkas purvs”

 1.  

C

LV0518500

dabas liegums “Lielais un Pemmes purvs”

 1.  

B

LV0518600

dabas liegums “Lielais Mārku purvs”

 1.  

B

LV0518700

dabas liegums “Laugas purvs”

 1.  

C

LV0518900

dabas liegums “Stiklu purvi”

 1.  

C

LV0519000

dabas liegums “Aklais purvs”

 1.  

B

LV0519100

dabas liegums “Kreiču purvs”

 1.  

C

LV0519300

dabas liegums “Īdeņas un Kvāpānu dīķi”

 1.  

C

LV0519500

dabas liegums “Bērzpils purvs”

 1.  

C

LV0519600

dabas liegums “Pededzes lejtece”

 1.  

C

LV0519700

dabas liegums “Lubānas ieplakas”

 1.  

C

LV0519800

dabas liegums “Cenas tīrelis”

 1.  

C

LV0520000

dabas liegums “Ābeļi”

 1.  

B

LV0520200

dabas liegums “Gudenieki”

 1.  

C

LV0520300

dabas liegums “Užava”

 1.  

B

LV0520500

dabas liegums “Mazie Kangari”

 1.  

B

LV0520900

dabas liegums “Tosmare”

 1.  

B

LV0521100

dabas liegums “Ojatu ezers”

 1.  

B

LV0521300

dabas liegums “Diļļu pļavas”

 1.  

C

LV0521500

dabas liegums “Ovīši”

 1.  

B

LV0521800

dabas liegums “Ķirbas purvs”

 1.  

B

LV0522000

dabas liegums “Mērnieku dumbrāji”

 1.  

B

LV0522100

dabas liegums “Katlešu meži”

 1.  

B

LV0522300

dabas liegums “Ungurpils meži”

 1.  

B

LV0522600

dabas liegums “Aizkraukles purvi un meži”

 1.  

B

LV0522900

dabas liegums “Dvietes dumbrāji”

 1.  

B

LV0523000

dabas liegums “Līvbērzes liekņa”

 1.  

C

LV0523100

dabas liegums “Lielupes palienes pļavas”

 1.  

C

LV0523200

dabas liegums “Ukru gārša”

 1.  

C

LV0523300

dabas liegums “Dzelves-Kroņa purvs”

 1.  

C

LV0523400

dabas liegums “Ances purvi un meži”

 1.  

C

LV0524100

dabas liegums “Mežole”

 1.  

B

LV0524500

dabas liegums “Ruņupes ieleja”

 1.  

B

LV0524600

dabas liegums “Jaunciems”

 1.  

B

LV0524800

dabas liegums “Vesetas palienes purvs”

 1.  

B

LV0524900

dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”

 1.  

C

LV0525000

dabas liegums “Manģenes meži”

 1.  

B

LV0525100

dabas liegums “Blažģa ezers”

 1.  

B

LV0525200

dabas liegums “Linezers”

 1.  

B

LV0525300

dabas liegums “Vērenes purvi”

 1.  

B

LV0525400

dabas liegums “Gaiņu purvs”

 1.  

C

LV0525500

dabas liegums “Sātiņu dīķi”

 1.  

C

LV0525600

dabas liegums “Zvārde”

 1.  

B

LV0525800

dabas liegums “Zebrus un Svētes ezers”

 1.  

B

LV0525900

dabas liegums “Jaunanna”

 1.  

C

LV0526000

dabas liegums “Pārabaine”

 1.  

B

LV0526100

dabas liegums “Gruzdovas meži”

 1.  

B

LV0526200

dabas liegums “Palšu purvs”

 1.  

C

LV0526400

dabas liegums “Sventājas upes ieleja”

 1.  

B

LV0526500

dabas liegums “Eiduku purvs”

 1.  

C

LV0526600

dabas liegums “Lubānas un Sūļagala purvs”

 1.  

B

LV0526700

dabas liegums “Pelēču ezera purvs”

 1.  

C

LV0526800

dabas liegums “Sedas purvs”

 1.  

C

LV0527000

dabas liegums “Melnsalas purvs”

 1.  

C

LV0527100

dabas liegums “Īdiņu purvs”

 1.  

A

LV0527200

dabas liegums “Daugava pie Kaibalas”

 1.  

C

LV0527300

dabas liegums “Tāšu ezers”

 1.  

C

LV0527400

dabas liegums “Garkalnes meži”

 1.  

C

LV0527500

dabas liegums “Silabebru ezers”

 1.  

B

LV0527600

dabas liegums “Vjadas meži”

 1.  

B

LV0527700

dabas liegums “Kadājs”

 1.  

B

LV0527800

dabas liegums “Melturu sils”

 1.  

B

LV0528000

dabas liegums “Rauza”

 1.  

B

LV0528100

dabas liegums “Šepka”

 1.  

B

LV0528200

dabas liegums “Launkalne”

 1.  

B

LV0528300

dabas liegums “Ģipka”

 1.  

B

LV0528400

dabas liegums “Ģipkas lankas”

 1.  

B

LV0528500

dabas liegums “Kaigu purvs”

 1.  

C

LV0528600

dabas liegums “Kalnciema pļavas”

 1.  

A

LV0528700

dabas liegums “Melnā ezera purvs”

 1.  

C

LV0528800

dabas liegums “Mugurves pļavas”

 1.  

C

LV0528900

dabas liegums “Panemūnes meži”

 1.  

C

LV0529100

dabas liegums “Viskūžu sala”

 1.  

B

LV0529200

dabas liegums “Virguļicas meži”

 1.  

B

LV0529300

dabas liegums “Klintaine”

 1.  

B

LV0529400

dabas liegums “Draugolis”

 1.  

B

LV0529500

dabas liegums “Spinduļu meži”

 1.  

B

LV0529700

dabas liegums “Raudas meži”

 1.  

B

LV0529900

dabas liegums “Svētes ieleja”

 1.  

B

LV0530000

dabas liegums “Skujaines un Svētaines ieleja”

 1.  

B

LV0530100

dabas liegums “Eglone”

 1.  

B

LV0530200

dabas liegums “Timsmales ezers”

 1.  

B

LV0530300

dabas liegums “Starinas mežs”

 1.  

B

LV0530400

dabas liegums “Ječu purvs”

 1.  

B

LV0530500

dabas liegums “Vitrupes ieleja”

 1.  

B

LV0530600

dabas liegums “Motrines ezers”

 1.  

B

LV0530700

dabas liegums “Kapu ezers”

 1.  

B

LV0530800

dabas liegums “Lielupes grīvas pļavas”

 1.  

B

LV0530900

dabas liegums “Jašas-Bicānu ezers”

 1.  

B

LV0531000

dabas liegums “Nīgrandes meži”

 1.  

B

LV0531100

dabas liegums “Baltezera purvs”

 1.  

B

LV0531200

dabas liegums “Rukšu purvs”

 1.  

B

LV0531300

dabas liegums “Pāces pļavas”

 1.  

B

LV0531400

dabas liegums “Apšuciema zāļu purvs”

 1.  

B

LV0531500

dabas liegums “Lapiņu ezers”

 1.  

B

LV0531600

dabas liegums “Taurīšu ezers”

 1.  

B

LV0531700

dabas liegums “Platenes purvs”

 1.  

B

LV0531800

dabas liegums “Pelcīšu purvs”

 1.  

B

LV0531900

dabas liegums “Popes zāļu purvs”

 1.  

C

LV0532000

dabas liegums “Sitas un Pededzes paliene”

 1.  

B

LV0532200

dabas liegums “Alsungas meži”

 1.  

B

LV0532300

dabas liegums “Ašu purvs”

 1.  

C

LV0532400

dabas liegums “Asūnes ezers”

 1.  

B

LV0532500

dabas liegums “Audīles mežs”

 1.  

A

LV0532600

dabas liegums “Burgas pļavas”

 1.  

C

LV0532700

dabas liegums “Burtnieku ezera pļavas”

 1.  

B

LV0532800

dabas liegums “Būšnieku ezera krasts”

 1.  

B

LV0532900

dabas liegums “Dimantu mežs”

 1.  

B

LV0533000

dabas liegums “Druviņu tīrelis”

 1.  

C

LV0533100

dabas liegums “Dubnas paliene”

 1.  

C

LV0533200

dabas liegums “Durbes ezera pļavas”

 1.  

B

LV0533300

dabas liegums “Dūres mežs”

 1.  

B

LV0533400

dabas liegums “Dzilnas dumbrāji”

 1.  

B

LV0533500

dabas liegums “Kalgatu purvs”

 1.  

B

LV0533600

dabas liegums “Kaļķu gārša”

 1.  

B

LV0533700

dabas liegums “Kalna purvs”

 1.  

B

LV0533800

dabas liegums “Kinkausku meži”

 1.  

B

LV0533900

dabas liegums “Krapas gārša”

 1.  

B

LV0534000

dabas liegums “Krojas meži”

 1.  

B

LV0534100

dabas liegums “Liepnas niedrāji”

 1.  

B

LV0534200

dabas liegums “Zepu mežs”

 1.  

C

LV0534300

dabas liegums “Ļubasts”

 1.  

B

LV0534400

dabas liegums “Matkules meži”

 1.  

B

LV0534500

dabas liegums “Melnupes meži”

 1.  

B

LV0534600

dabas liegums “Mētru mežs”

 1.  

B

LV0534900

dabas liegums “Paltupes meži”

 1.  

B

LV0535000

dabas liegums “Pašulienes mežs”

 1.  

B

LV0535100

dabas liegums “Plunču ezera krasts”

 1.  

B

LV0535200

dabas liegums “Posolnīca”

 1.  

C

LV0535400

dabas liegums “Rūjas paliene”

 1.  

B

LV0535500

dabas liegums “Sakas grīņi”

 1.  

A

LV0535600

dabas liegums “Skrundas zivju dīķi”

 1.  

B

LV0535700

dabas liegums “Sofikalna meži”

 1.  

B

LV0535800

dabas liegums “Tebras ozolu meži”

 1.  

B

LV0535900

dabas liegums “Tumes meži”

 1.  

C

LV0536000

dabas liegums “Užavas augštece”

 1.  

B

LV0536100

dabas liegums “Zāgadu kalni”

 1.  

B

LV0536200

dabas liegums “Zaķu riests”

 1.  

B

LV0536300

dabas liegums “Zilaiskalns”

 1.  

B

LV0536400

dabas liegums “Jaša”

 1.  

C

LV0600100

aizsargājamo ainavu apvidus “Vecpiebalga”

 1.  

C

LV0600200

aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”

 1.  

C

LV0600300

aizsargājamo ainavu apvidus “Augšzeme”

 1.  

C

LV0600400

aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava”

 1.  

C

LV0600500

aizsargājamo ainavu apvidus “Vestiena”

 1.  

C

LV0600700

aizsargājamo ainavu apvidus “Ziemeļgauja”

 1.  

C

LV0600800

aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži”

 1.  

B

LV0600900

aizsargājamo ainavu apvidus “Kaučers”

 1.  

B

LV0601000

aizsargājamo ainavu apvidus “Nīcgales meži”

 1.  

B

LV0804600

mikroliegums “Dzelmes”

 1.  

B

LV0824700

mikroliegums “Visikums”

 1.  

B

LV0826100

mikroliegums “Vidagas meži”

 1.  

B

LV0826300

mikroliegums “Gaujienas purvainie meži”

 1.  

B

LV0826800

mikroliegums “Melderupītes meži”

 1.  

B

LV0830100

mikroliegums “Ozoldārzs”

 1.  

B

LV0830200

mikroliegums “Vecsēlpils”

 1.  

B

LV0830300

mikroliegums “Silzemnieki”

 1.  

B

LV0830400

mikroliegums “Dubļukrogs”

 1.  

B

LV0830500

mikroliegums “Priedes”

 1.  

B

LV0830600

mikroliegums “Bērzoles riests”

 1.  

B

LV0830700

mikroliegums “Bērzu purvs”

 1.  

B

LV0830800

mikroliegums “Bulvāra riests”

 1.  

B

LV0830900

mikroliegums “Graviņas”

 1.  

B

LV0831000

mikroliegums “Šepkas riests”

 1.  

B

LV0831100

mikroliegums “Kaļņa riests”

 1.  

B

LV0831300

mikroliegums “Bānūžu Zelta avots”

 1.  

B

LV0831400

mikroliegums “Dravenieku avoti”

 1.  

B

LV0831500

mikroliegums “Elles purvs”

 1.  

B

LV0831600

mikroliegums “Dzirnieku pļava”

 1.  

B

LV0831700

mikroliegums “Maitiķu avoti”

 1.  

B

LV0831800

mikroliegums “Mežamatveju kadiķu pļavas”

 1.  

B

LV0831900

mikroliegums “Mežamatveju pļavas”

 

 

 

 

*Tips:

A —  teritorijas, kas noteiktas īpaši aizsargājamo putnu sugu aizsardzībai;

B —  teritorijas, kas noteiktas īpaši aizsargājamo sugu, izņemot putnus, un īpaši aizsargājamo   biotopu aizsardzībai;

C — teritorijas, kas noteiktas īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai.

 

**Vietas kods noteikts atbilstoši Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju reģistram.

 

*** Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežas noteiktas saskaņā ar tiesību aktiem, kas reglamentē īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu izveidošanu.”