Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

             Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

(reģ. Nr. 1265)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

    Otrā lasījuma redakcija

Nr.

Iesniegtie priekšlikumi

(14)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija trešajam lasījumam

Par zemes privatizāciju lauku apvidos

Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

 

 

 

 

Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32./33./34.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 1., 15.nr.; 1997, 2.nr.; 2001, 22.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 32./33./34.nr.; 1993, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 1.nr.; 1995, 2.nr.; 1996, 1., 15.nr.; 1997, 2.nr.; 2001, 22.nr.; 2003, 9.nr.) šādus grozījumus:

I nodaļa
Vispārīgie noteikumi

1.pants. Zemes privatizācijas uzdevumi

Zemes privatizācijas galvenie uzdevumi ir:

1) radīt pamatu un garantijas lauksaimniecības attīstībai;

2) atjaunot zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem, kam tās bija 1940. gada 21. jūlijā, vai viņu mantiniekiem;

3) nodot zemi pret atlīdzību īpašumā Latvijas Republikas pilsoņiem;

4) (izslēgts ar 05.12.96. likumu, kas stājas spēkā no 03.01.97.)

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.94. likumu, kas stājas spēkā no 03.01.95.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 1.panta 3.punktu šādā redakcijā:

3) nodot zemi pret atlīdzību īpašumā Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

 

2.pants. Zemes privatizācijas pamatprincipi

Zemes privatizācija lauku apvidos veicama, ievērojot šādus pamatprincipus:

1) zemes privatizācija notiek, ievērojot Latvijas Republikas 1990. gada 21. novembra likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49. nr.);

2) tiek atjaunotas zemes īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem, kam tās bija 1940. gada 21. jūlijā, vai viņu mantiniekiem;

3) privatizējot zemi, tiek ievērotas pašreizējo ēku un būvju īpašnieku, zemes lietotāju, kā arī valsts un pašvaldību likumīgās intereses;

4) kopā ar zemi privatizējami uz tās augošie meži, daudzgadīgie stādījumi un virszemes ūdeņi, izņemot publiskos ūdeņus;

5) zeme īpašumā tiek piešķirta Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām;

6) zemes privatizācija notiek uz Latvijas Republikas pilsoņu vai Latvijā reģistrēto juridisko personu pieprasījuma pamata, ievērojot brīvprātības principu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.94. likumu, kas stājas spēkā no 03.01.95.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 2.panta 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5) zeme īpašumā tiek piešķirta Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un Latvijā reģistrētajām juridiskajām personām;

6) zemes privatizācija notiek uz Latvijas Republikas pilsoņu, nepilsoņu vai Latvijā reģistrēto juridisko personu pieprasījuma pamata, ievērojot brīvprātības principu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

4.pants. Zemes privatizācijas veidi

Zemes privatizācijas veidi ir:

1) zemes īpašuma tiesību atjaunošana bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;

2) zemes īpašuma tiesību piešķiršana par samaksu Latvijas Republikas pilsoņiem.

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz zemi, atdodot dabā viņu bijušo zemes īpašumu vai tā daļu vai piešķirot īpašumā līdzvērtīgu zemi citā vietā attiecīgā pagasta vai rajona robežās vai arī citos republikas pagastos ar šo pagastu zemes komisijas lēmumu no nepieprasītās zemes vai valsts vai pašvaldību zemes.

Šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem ir tiesības saņemt kompensāciju par bijušo zemes īpašumu vai tā daļu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 08.12.94. likumu un 05.12.96. likumu, kas stājas spēkā 03.01.97.)

 

3

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 4.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

2) zemes īpašuma tiesību piešķiršana par samaksu Latvijas Republikas pilsoņiem un  nepilsoņiem.

 

Nav atbalstīts

 

IV nodaļa
Zemes piešķiršana īpašumā par samaksu

15.pants. Pilsoņi, kuriem var piešķirt zemi īpašumā par samaksu

Zemi var piešķirt īpašumā par samaksu Latvijas Republikas pilsoņiem, kuriem tā piešķirta pastāvīgā lietošanā, ja viņi pilda likumā noteiktos zemes lietotāju pienākumus un uz šo zemi saskaņā ar šā likuma 6.pantu netiek atjaunotas bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības.

 

4

Deputāts A.Tolmačovs

15.pantā:

aizstāt nosaukumā vārdu “pilsoņi” ar vārdu “personas”;

papildināt pantu pēc vārda “pilsoņiem” ar vārdiem “vai nepilsoņiem”.

 

Nav atbalstīts

 

V nodaļa
Zemes privatizācijas kārtība

19.pants. Zemes privatizācijas institūcijas

Zemes privatizāciju realizē:

1) Latvijas Republikas Centrālā zemes komisija, koordinējot un tiesiski nodrošinot zemes privatizācijas gaitu republikā;

2) Ministru kabinets un tās institūcijas, materiāli un tehniski nodrošinot zemes privatizācijas gaitu republikā;

3) Valsts zemes dienests, veicot zemes ierīcību, zemes īpašumu sagatavošanu (formēšanu) to reģistrācijai, zemes un citu nekustamo īpašumu valsts kadastra izstrādāšanu, ieviešanu un kārtošanu;

4) pašvaldības un to institūcijas, apkopojot un izskatot zemes privatizācijas pieprasījumus un pieņemot lēmumus šajā likumā noteiktajā kārtībā;

5) Latvijas hipotēku un zemes banka vai cita Ministru kabineta noteikta banka, veicot ar privatizāciju saistītās norēķinu un kredīta operācijas;

6) valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra", veicot zemes privatizāciju likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" paredzētajos gadījumos un kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.93. likumu, 16.12.93. likumu un 05.12.96. likumu, kas stājas spēkā no 03.01.97.)

1. Papildināt 19.panta 6.punktu pēc vārdiem “valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra”” ar vārdiem “(turpmāk — Privatizācijas aģentūra)”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izslēgt no 19.panta 3.punkta vārdus “zemes ierīcību”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. 19.pantā:

izslēgt 3.punktā vārdus “zemes ierīcību”;

papildināt 6.punktu pēc vārdiem “valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra”” ar vārdiem “(turpmāk — Privatizācijas aģentūra)”.       

 

20.pants. Zemes īpašuma pieprasījumu iesniegšana

Bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki, kā arī pilsoņi, kam zeme ir piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes īpašuma pieprasījumus kopā ar šā panta otrajā daļā norādītajiem dokumentiem iesniedz pagasta padomei (novada, pilsētas domei), kuras teritorijā atrodas privatizējamā zeme.

Zemes īpašuma pieprasījumā jānorāda pastāvīgā lietošanā nodotās zemes platība, īpašumā pieprasītās zemes platība un lietošanas mērķis.

 

6

Deputāts A.Tolmačovs

Aizstāt 20.panta pirmajā daļā vārdu “pilsoņi” ar vārdu “personas”.

Nav atbalstīts

 

Pieprasījumam pievienojami:

1) dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības, ja šie dokumenti nav iesniegti, pieprasot zemi lietošanā;

2) īpašumā pieprasāmā zemes nogabala plāns.

Dokumenti, kas apliecina zemes īpašuma vai mantošanas tiesības, iesniedzami attiecīgajai pagasta padomei (novada, pilsētas domei) ne vēlāk kā līdz 1996.gada 1.jūnijam. Šā termiņa nokavēšanas gadījumā zemes īpašuma tiesības var atjaunot tikai tiesa.

Valsts arhīvi līdz 1996.gada 1.jūnijam izsniedz nepieciešamās izziņas personām, kuras līdz 1996.gada 1.aprīlim iesniegušas izziņu pieprasījumu.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 08.12.94. likumu, 05.10.95. likumu, 12.06.96. likumu un 18.10.2001. likumu, kas stājas spēkā no 09.11.2001.)

 

 

 

 

 

24.pants. Zemes privatizācijas īpašie nosacījumi

Zemes privatizācijas gaitā Latvijas Republikas pilsonim valsts piešķir zemi īpašumā tikai vienai zemnieku un piemājas saimniecībai pret samaksu sertifikātos. Zemnieku un piemājas saimniecību paplašināšana zemes reformas laikā nav uzskatāma par jaunas zemnieku vai piemājas saimniecības izveidošanu, un līdz 1996.gada 1.novembrim pastāvīgā lietošanā piešķirtā zeme privatizējama saskaņā ar šā likuma noteikumiem.

Zemes īpašuma tiesību noformēšanu attiecībā uz valstij un pašvaldībām piederošām un piekrītošām zemēm, kā arī valstij un pašvaldībām piederošās un piekrītošās zemes īpašuma tiesību sadales un noformēšanas kārtību regulē likums "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās".

Kārtību, kādā veicami darījumi ar zemesgrāmatās nostiprinātiem zemes īpašumiem, regulē šā likuma VI nodaļa.

(1996.gada 5.decembra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 03.01.97.)

 

7

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 24.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Zemes privatizācijas gaitā Latvijas Republikas pilsonim vai nepilsonim valsts piešķir zemi īpašumā tikai vienai zemnieku un piemājas saimniecībai pret samaksu sertifikātos.”

 

 

Nav atbalstīts

 

25.pants. Ar zemes privatizāciju saistīto darbu finansiālais nodrošinājums

Ar zemes privatizāciju saistītie zemes ierīcības darbi tiek veikti par valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, kā arī par līdzekļiem, kurus Valsts zemes dienests saņem par likumā noteikto uzdevumu izpildi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmēros.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.93. likumu un 16.12.93. likumu)

 

8

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 25.pantu šādā redakcijā:

“Ar zemes privatizāciju saistītie zemes ierīcības darbi tiek veikti par valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmēros.”

 

 

Atbalstīts

2. Izteikt 25.panta tekstu šādā redakcijā:

“Ar zemes privatizāciju saistītie zemes ierīcības darbi tiek veikti par valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmēros.”

 

28.pants. Darījumu subjekti

Zemi var iegūt īpašumā saskaņā ar Civillikumu un citiem likumiem:

1) Latvijas Republikas pilsoņi;

2) valsts un pašvaldības, valsts un pašvaldību uzņēmumi (statūtsabiedrības);

3) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta statūtsabiedrība:

a) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem, valstij vai pašvaldībai, katram atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā,

b) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām Latvijas Republika ir noslēgusi starptautiskus līgumus par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, ko apstiprinājusi Saeima līdz 1996.gada 31.decembrim. Minētais attiecināms arī uz fiziskajām vai juridiskajām personām no valstīm, ar kurām starptautiskie līgumi noslēgti pēc 1996.gada 31.decembra, ja šajos līgumos paredzētas Latvijas Republikā reģistrēto fizisko un juridisko personu tiesības iegādāties zemi attiecīgā valstī,

c) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder vairākiem "a" un "b" apakšpunktā minētajiem subjektiem kopā;

d) kura ir publiska akciju sabiedrība, ja tās akcijas tiek kotētas fondu biržā;

4) Latvijā reģistrētās reliģiskās organizācijas, kuru darbības laiks, skaitot no reģistrēšanas brīža Latvijas Republikā, ir ne mazāk kā trīs gadi;

 

9

Deputāts A.Tolmačovs

28.pantā pirmajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

1) Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi;

 

izteikt 3.punkta a) apakšpunktu šādā redakcijā:

a) kuras pamatkapitālā vairāk nekā puse pieder Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, valstij vai pašvaldībai, katram atsevišķi vai vairākiem šiem subjektiem kopā,”.

 

 

 

 

 

Nav atbalstīts

 

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās zemnieka saimniecības un individuālie uzņēmumi, ja tie pieder Latvijas Republikas pilsoņiem.

 

10

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

5) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās zemnieka saimniecības un individuālie uzņēmumi, ja tie pieder Latvijas Republikas pilsoņiem vai  nepilsoņiem.

Nav atbalstīts

 

 

 

11

Deputāts M.Pietkevičs

Papildināt 28.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) valsts un pašvaldību augstskolas, kuru satversmes ir apstiprinātas likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts

3. Papildināt 28.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) valsts un pašvaldību augstskolas, kuru satversmes ir apstiprinātas likumā noteiktajā kārtībā.”

Ar 2011.gada 1.maiju Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētas juridiskās personas zemi var iegūt īpašumā ar tādiem pašiem noteikumiem kā šā panta pirmajā daļā minētie subjekti. Ja ir pietiekami pierādījumi tam, ka pēc pārejas posma (septiņi gadi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā) beigām būs nopietni traucējumi vai šādu traucējumu rašanās iespējamība Latvijas lauksaimniecības zemes tirgū, šo termiņu kārtībā, kāda noteikta pievienošanās līgumā Eiropas Savienībai, var pārcelt uz vēlāku laiku, bet ne ilgāku par trim gadiem.

Pārejas posmā no 2004.gada 1.maija līdz 2011.gada 1.maijam zemi var iegūt īpašumā saskaņā ar Civillikumu un citiem likumiem:

1) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, ja viņi vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību;

 

 

 

 

 

2) pārējie Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Savienības dalībvalstīs reģistrētas juridiskās personas, izņemot lauksaimniecības un meža zemi.

Personas, kuras nav minētas šā panta pirmajā daļā, zemi var iegūt īpašumā ar ierobežojumiem, kas noteikti šā likuma 29.pantā.

 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 03.04.2003. likumu, kas stājas spēkā no 15.04.2003.)

 

 

 

 

 

30.pants. Darījumu izskatīšanas kārtība

Šā likuma 28.panta trešajā un ceturtajā daļā minētās personas, kas vēlas iegūt zemi īpašumā, vai bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk — Privatizācijas aģentūra), ja tā veic zemes privatizāciju, vai valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” (turpmāk — Valsts nekustamā īpašuma aģentūra), ja tā veic valsts zemes atsavināšanu, iesniedz iesniegumu tā pagasta padomei (novada, pilsētas domei), kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts, izņemot gadījumus, kad zemes privatizāciju veic Privatizācijas aģentūra vai valsts zemes atsavināšanu veic Valsts nekustamā īpašuma aģentūra.

2. 30.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Šā likuma 28.panta trešajā un ceturtajā daļā minētās personas, kas vēlas iegūt zemi īpašumā, vai Privatizācijas aģentūra, ja tā veic zemes privatizāciju, vai valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, ja tā veic valsts zemes atsavināšanu, iesniedz iesniegumu tā pagasta padomei (novada, pilsētas domei), kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts, izņe­mot gadījumus, kad zemes privatizāciju veic Privatizācijas aģentūra vai valsts zemes atsavināšanu — valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”;

 

 

 

4. 30.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“Šā likuma 28.panta trešajā un ceturtajā daļā minētās personas, kas vēlas iegūt zemi īpašumā, vai Privatizācijas aģentūra, ja tā veic zemes privatizāciju, vai valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”, ja tā veic valsts zemes atsavināšanu, iesniedz iesniegumu tā pagasta padomei (novada, pilsētas domei), kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Iesniegumā norāda šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķi. Iesniegumam pievienojams darījuma akta noraksts, izņe­mot gadījumus, kad zemes privatizāciju veic Privatizācijas aģentūra vai valsts zemes atsavināšanu — valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi.”;

Pagasta padome (novada, pilsētas dome) izskata iesniegumu. Ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis, kas norādīts iesniegumā, nav pretrunā ar pagasta ģenerālplānu, kas apstiprināts un ieguvis likumīgu spēku atbilstoši Ministru kabineta izdotajiem Teritoriālplānošanas noteikumiem, un ievēroti šā likuma 28.panta trešajā daļā un 29.pantā minētie ierobežojumi, pagasta padome (novada, pilsētas dome) 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. Ja pagasta ģenerālplāns nav apstiprināts vai vēl nav ieguvis likumīgu spēku, pirms jautājuma izlemšanas pagasta padomes (novada, pilsētas domes) priekšsēdētājs izprasa Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, kuru ministrija dod divu nedēļu laikā. Piekrišana noformējama izziņas veidā, kuru paraksta pagasta padomes (novada, pilsētas domes) priekšsēdētājs. Izziņā norādāms arī darījuma rezultātā īpašumā iegūstamās zemes izmantošanas mērķis. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam ir pievienota minētā izziņa. Vienu izziņas eksemplāru attiecīgā pašvaldība triju dienu laikā pēc izziņas parakstīšanas nosūta Valsts zemes dienesta attiecīgajai nodaļai. Piekrišanas atteikumu darījuma pusēm ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

aizstāt otrajā daļā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas” ar vārdiem “Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas”.

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas” ar vārdiem “Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas”.

Bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, kuri zemi pieprasījuši līdz 1991.gada 20.jūnijam un kuri ir reģistrēti atsevišķā neapmierināto zemes pieprasījumu reģistrā, ir zemes pirmpirkuma tiesības uz to zemi, uz kuru īpašuma tiesības viņiem netika atjaunotas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.10.2001. likumu un 03.04.2003. likumu, kas stājas spēkā no 15.04.2003.)

 

 

 

 

 

31.pants. Informācijas publicēšana par noslēgtajiem darījumiem

Par darījumiem, kuru rezultātā nekustamo īpašumu ieguvušas šā likuma 28.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā un otrajā daļā minētās personas, Tieslietu ministrija ne retāk kā divas reizes gadā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" informāciju, kurā norāda šādu īpašumu lielumu, kadastrālo vērtību, to īpatsvaru rajonos un citus Ministru kabineta noteiktos rādītājus.

3. Aizstāt 31.pantā, 33.panta otrajā daļā un 34.pantā vārdus “otrajā daļā” ar vārdiem “ceturtajā daļā”.

 

 

 

5. Aizstāt 31.pantā, 33.panta otrajā daļā un 34.pantā vārdus “otrajā daļā” ar vārdiem “ceturtajā daļā”.

33.pants. Fizisko un juridisko personu zemes īpašuma tiesību saglabāšana vai izbeigšana

Ja šā likuma 28.panta pirmās daļas 3.punktā minēto statūtsabiedrību pamatkapitālā notikušas izmaiņas, kuru rezultātā statūtsabiedrība vairs neatbilst šā likuma 28.panta pirmās daļas 3.punkta nosacījumiem, šai statūtsabiedrībai zemes īpašuma turpmākai saglabāšanai mēneša laikā ir jāsaņem pagasta padomes (novada, pilsētas domes) piekrišana šā likuma 30.pantā noteiktajā kārtībā. Ja pagasta padome (novada, pilsētas dome) piekrišanu nedod, juridiskās personas pienākums ir divu gadu laikā zemes īpašumu atsavināt.

Ja šā likuma 28.panta otrajā daļā minētās fiziskās vai juridiskās personas darījumu rezultātā iegūto zemes īpašumu neizmanto norādītiem mērķiem, šāds īpašums divu gadu laikā ir jāatsavina.

Neatsavinātā zemes īpašuma turpmākās izmantošanas un atsavināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.10.2001. likumu un 03.04.2003. likumu, kas stājas spēkā no 15.04.2003.)

 

 

 

 

34.pants. Zemes iegūšanas apmēru ierobežojumi

Ministru kabinets var noteikt atsevišķos pagastos turpmāko zemes īpašumu apmēru ierobežojumus šā likuma 28.panta otrajā daļā minētajām personām.

 

 

 

 

Pārejas noteikums

(2001.gada 18.oktobra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 09.11.2001.)

Šā likuma 19.panta 6.punktā un 30.panta pirmajā daļā minētās darbības Privatizācijas aģentūra veic līdz brīdim, kad atbilstoši attiecīgam Ministru kabineta lēmumam Valsts nekustamā īpašuma aģentūra ir pārņēmusi no Privatizācijas aģentūras lauku apvidu zemes privatizācijas funkcijas.”

4. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” ar vārdiem “valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi””;

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma normas ir piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi.”

12

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Dz.Zaķis

Izteikt likumprojekta 4.pantu šādā redakcijā:

“Izteikt Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Šā likuma normas ir piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi.”

Daļēji atbalstīts, iekļauts 14.priekšlikumā

6. Izteikt pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Šā likuma normas ir piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi.

2. Grozījumi šā likuma 19.panta 3.punktā attiecībā uz zemes ierīcību un grozījumi 25.pantā attiecībā uz to, ka ar zemes privatizāciju saistītie zemes ierīcības darbi tiek veikti par valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

 

 

13

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Papildināt Pārejas noteikumus ar 3.punktu, nosakot, ka grozījumi likuma 19.panta 3.punktā un 25.pantā stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

Daļēji atbalstīts, iekļauts 14.priekšlikumā

 

 

 

14

Atbildīgā komisija

Izteikt Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. Šā likuma normas ir piemērojamas, ja Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā nav noteikts citādi.

2. Grozījumi šā likuma 19.panta 3.punktā attiecībā uz zemes ierīcību un grozījumi 25.pantā attiecībā uz to, ka ar zemes privatizāciju saistītie zemes ierīcības darbi tiek veikti par valsts budžeta un pašvaldību budžetu līdzekļiem, stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.”

Atbalstīts