Aizsardzības un iekšlietu komisija

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija                                                                                                                                    Likumprojekta 3.lasījumam

 

 

Grozījumi Civilās aizsardzības likumā

(reģ.nr. 1262)

 

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

 

Pr.nr.

 

Priekšlikumi 3.lasījumam

(9)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1995, 8.nr.; 1997, 5.nr.; 1998, 13.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Civilās aizsardzības likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 1./2.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 5.nr.; 1995, 8.nr.; 1997, 5.nr.; 1998, 13.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "uzņēmums, uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā) un vārdus "uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) – ar  vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

 

1

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

                  “Aizstāt 4.pantā, 6.panta otrās daļas 6.punktā, 7.panta 2.  un 3.punktā, 9.panta ceturtās daļas 1.punktā, 12.pantā, 16.panta otrajā daļā, 19.panta pirmajā daļā un 23.panta pirmajā daļā vārdus “uzņēmums, uzņēmējsabiedrība”  attiecīgā locījumā  ar vārdu “komersants” attiecīgā locījumā.”

Atbalstīt

1. Aizstāt 4.pantā, 6.panta otrās daļas 6.punktā, 7.panta 2.  un 3.punktā, 9.panta ceturtās daļas 1.punktā, 12.pantā, 16.panta otrajā daļā, 19.panta pirmajā daļā un 23.panta pirmajā daļā vārdus “uzņēmums, uzņēmējsabiedrība”  attiecīgā locījumā  ar vārdu “komersants” attiecīgā locījumā.

3.pants. Sistēmas galvenie uzdevumi

Sistēmas galvenie uzdevumi ir šādi:

1)...

2)sagatavot iedzīvotājus, uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadošos darbiniekus, valsts un nozaru dienestus un specializētās vienības darbam iespējamās ārkārtas situācijās;

3)....

2. Aizstāt 3.panta 2.punktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komersantu".

 

 

 

 

2. Aizstāt 3.panta 2.punktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komersantu".

 

5.pants. Sistēmas vadības struktūra

Par sistēmas darbību un tās uzdevumu izpildi atbild Ministru prezidents.

Sistēmas darbību plāno, koordinē, vada un kontrolē Iekšlietu ministrijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests).

Ministru prezidents izveido un konkrētas ārkārtējās situācijas gadījumā (tās tiešu draudu gadījumā) sasauc Ārkārtējo situāciju valsts operatīvo komisiju, kas organizē preventīvos pasākumus, kā arī glābšanas un ārkārtējās situācijas izraisīto seku likvidēšanas pasākumus. Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets. Par tautsaimniecības nozaru specializēto dienestu (vienību) gatavību sistēmas uzdevumu izpildei atbild attiecīgās nozares pārvaldes institūcijas vadītājs.

Par republikas pilsētas un rajona civilo aizsardzību un tās uzdevumu izpildi atbild attiecīgās pilsētas un rajona Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības priekšnieks.

Republikas pilsētas un rajona Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienības priekšnieks izveido un konkrētas ārkārtējās situācijas gadījumā (tās tiešu draudu gadījumā) sasauc attiecīgi republikas pilsētas vai rajona ārkārtējo situāciju operatīvo komisiju, kas organizē preventīvos pasākumus, kā arī glābšanas un ārkārtējās situācijas izraisīto seku likvidēšanas pasākumus.

Par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības), iestādes un organizācijas civilo aizsardzību atbild tās vadītājs, kas visos civilās aizsardzības jautājumos izpilda šā likuma un citu normatīvo aktu prasības un konkrētas ārkārtējās situācijas gadījumā (tās tiešu draudu gadījumā) ir tieši pakļauts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta attiecīgās struktūrvienības priekšniekam.

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs

D.Turlais:

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

            “Izslēgt 5.panta trešajā daļā vārdus: “Ministru prezidents izveido un konkrētas ārkārtējās situācijas gadījumā (tās tiešu draudu gadījumā) sasauc Ārkārtējo situāciju valsts operatīvo komisiju, kas organizē preventīvos pasākumus, kā arī glābšanas un ārkārtējās situācijas izraisīto seku likvidēšanas pasākumus. Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.””

 

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

                “Izslēgt 5.panta sestajā daļā vārdu “(uzņēmējsabiedrības)””.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. 5.pantā:

 

izslēgt trešajā daļā vārdus “Ministru prezidents izveido un konkrētas ārkārtējās situācijas gadījumā (tās tiešu draudu gadījumā) sasauc Ārkārtējo situāciju valsts operatīvo komisiju, kas organizē preventīvos pasākumus, kā arī glābšanas un ārkārtējās situācijas izraisīto seku likvidēšanas pasākumus. Ārkārtējo situāciju valsts operatīvās komisijas nolikumu apstiprina Ministru kabinets.”;

 

 

 

 

 

izslēgt sestajā daļā vārdu “(uzņēmējsabiedrības)”.

6.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevumi un pienākumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta uzdevums ir izveidot Latvijas Republikas civilās aizsardzības sistēmu, plānot, organizēt, koordinēt un kontrolēt tās darbību.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pienākums ir:

1) ....

2) ....

3) .....

4) ....

5) ....

6) ....

7) kopā ar pašvaldībām novērtēt pilsētu, rajonu, apdzīvoto vietu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju bīstamības pakāpi, sadalot riska grupās;

8) izslēgts ar 21.05.98. likumu;

9) organizēt iedzīvotāju, vispārizglītojošo skolu un vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņu un augstskolu studentu sagatavošanu rīcībai un uzvedībai iespējamās ārkārtējās situācijās, kā arī sistēmas vadītāju, speciālistu un sistēmas spēku sagatavošanu, īpašu uzmanību pievēršot mācībām un treniņiem pilsētās, rajonos, apdzīvotajās vietās, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās, iestādēs un organizācijās, kuras pieder pie paaugstināta riska grupas;

10) ....

11) ....

12) ....

13) ....

       14) .....

 

 

4

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

                “Izslēgt 6.panta otrās daļas 7. un 9. punktā vārdu “(uzņēmējsabiedrību)””.

 

Atbalstīt

 

4. Izslēgt 6.panta otrās daļas 7. un 9. punktā vārdu “(uzņēmējsabiedrību)”.

7.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tiesības

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir tiesības:

1) dot norādījumus pašvaldību un nozaru pārvaldes institūciju, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), iestāžu un organizāciju vadītājiem civilās aizsardzības jautājumos un kontrolēt šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi;

2) ....

3) .....

4) .....

5) izslēgts ar 21.05.98. likumu;

 

5

 Saeimas Juridiskais birojs:

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

              “Izteikt 7.panta 1.punktu šādā redakcijā:

                  “1) dot norādījumus pašvaldību un nozaru pārvaldes institūciju, iestāžu un organizāciju vadītājiem, kā arī komersantiem civilās aizsardzības jautājumos un kontrolēt šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi;””.

 

Atbalstīt

5. Izteikt 7.panta 1.punktu šādā redakcijā:

                  “1) dot norādījumus pašvaldību un nozaru pārvaldes institūciju, iestāžu un organizāciju vadītājiem, kā arī komersantiem civilās aizsardzības jautājumos un kontrolēt šajā likumā noteikto uzdevumu izpildi;”.

8.pants. Sistēmas ātrās reaģēšanas spēki

....

Personām, kurām saskaņā ar šo likumu civilās aizsardzības uzdevumu izpilde ietilpst dienesta pienākumos, ir tiesības uz bezmaksas ēdināšanu, ietērpu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, transportlīdzekļiem, kas nepieciešami, lai pildītu pienākumus ārkārtējās situācijās (to tiešu draudu gadījumā), kā arī uz papildu sociālo nodrošinājumu Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

Ātrās reaģēšanas spēkus darbā iesaista:

1) ....

2) ....

3) tautsaimniecības uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās, iestādēs un organizācijās - to vadītāji;

4) ....

.......

 

6

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

               “Izslēgt 8.panta sestās daļas 3.punktā vārdu “uzņēmējsabiedrībās””.

 

Atbalstīt

6. Izslēgt 8.panta sestās daļas 3.punktā vārdu “uzņēmējsabiedrībās”.

10.pants. Pašvaldību uzdevumi un tiesības

Pašvaldību uzdevums ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā.

Pašvaldībām ir tiesības:

      1) saņemt uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un no visiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvietotajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), iestādēm un organizācijām;

      2) ....

11.pants. Pašvaldību pienākumi

Pašvaldību pienākums ir:

      1) sniegt nepieciešamo informāciju Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, konkrētas ārkārtējās situācijas gadījumā (tās tiešu draudu gadījumā) sniegt operatīvo informāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvietotajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), iestādēm, organizācijām un iedzīvotājiem, kā arī citām pašvaldībām, ja to drošība ir apdraudēta;

      2) ....

      3) ....

      4) ....

      5) ....

      6) ....

      7) ....

      8) kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta struktūrvienībām izstrādāt civilās aizsardzības pasākumu, kā arī avārijas un glābšanas darbu teritoriālos plānus, izstrādāt civilās aizsardzības uzdevumus attiecīgajā administratīvajā teritorijā izvietotajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām ), iestādēm, organizācijām un saimniecībām un kontrolēt to izpildi.

 

18.pants. Sistēmas finansēšana

Valsts avārijas un glābšanas dienestu spēkus, valsts apziņošanas un novērošanas tīklu finansē no valsts budžeta.

Valsts institūcijas, pašvaldības, uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), iestādes un organizācijas savu civilās aizsardzības uzdevumu izpildi finansē attiecīgi no saviem budžetiem.

 

 

7

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

                 “Aizstāt 10.panta otrās daļas 1.punktā, 11.panta 1. un 8. punktā un 18.panta otrajā daļā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)” attiecīgā locījumā  ar vārdu “komersants”  attiecīgā locījumā.”

Atbalstīt

7. Aizstāt 10.panta otrās daļas 1.punktā, 11.panta 1. un 8. punktā un 18.panta otrajā daļā vārdus “uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)”( attiecīgā locījumā)  ar vārdu “komersants”  (attiecīgā locījumā).

19.pants. Sistēmas speciālistu un tās spēku sagatavošanas un iedzīvotāju apmācīšanas pamatprincipi

Sistēmas speciālistu un tās spēku sagatavošanas un iedzīvotāju apmācīšanas pamatprincipi paredz:

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) .....

Par sistēmas speciālistu un tās spēku sagatavošanas un iedzīvotāju apmācīšanas organizāciju un nodrošināšanu uzņēmumā, uzņēmējsabiedrībā, iestādē un organizācijā atbild darba devējs.

 

 

8

Saeimas Juridiskais birojs:

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

              “Izslēgt 19.panta otrajā daļā vārdu “uzņēmējsabiedrībā””.

 

Atbalstīt

8. Izslēgt 19.panta otrajā daļā vārdu “uzņēmējsabiedrībā”.

20.pants. Ārkārtējo situāciju raksturojums

Sistēmas ārkārtējo gatavību nosaka tajās administratīvajās teritorijās, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās, iestādēs un organizācijās, kur šā likuma 1. pantā norādītajos gadījumos ir notikušas vai vistuvākajā laikā ir iespējamas dabas, tehnogēnas vai sociālas katastrofas ar iedzīvotāju masveida upuriem (cietušajiem), zaudējumiem tautsaimniecībai, kaitējumu videi, saimnieciskās darbības piespiedu apstāšanos un kur nepieciešami avārijas un glābšanas darbi un ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanas pasākumi.

......

 

9

Saeimas Juridiskais birojs:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

                 “Izslēgt 20.panta pirmajā daļā vārdu “uzņēmējsabiedrībās”.”

 

Atbalstīt

9. Izslēgt 20.panta pirmajā daļā vārdu “uzņēmējsabiedrībās”.