Cilvektiesību un sabiedrisko lietu komisija

 Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija                            

 Likumprojekts 2.lasījumam

18.10.05.

 

 

Priekšlikumi likumprojektam

 “Grozījums  Repatriācijas likumā”

(dok.nr.4371; reģ.nr.1260)

 

 

Spēkā esošā likuma redakcija

 

1. lasījuma redakcija

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā  2. lasījuma redakcija

 

Repatriācijas likums

 

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 5.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Repatriācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 22.nr.; 1998, 2., 23.nr.; 1999, 8.nr.; 2002, 22.nr.; 2005, 5.nr.) šādu grozījumu:

4.pants. Starpvalstu līgumi

Ja Saeimas apstiprinātajā starpvalstu līgumā par repatriāciju iekļauti citādi noteikumi nekā šajā likumā un citos normatīvajos aktos, piemērojami starpvalstu līguma noteikumi.

(03.02.2005. likuma redakcijā)

 

 

1.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Izteikt likuma 4.pantu šādā redakcijā :

“4.pants. Starpvalstu līgumi

Ja Saeimas apstiprinātajā starpvalstu līgumā par repatriāciju vai izceļošanu iekļauti citādi noteikumi nekā šajā likumā un citos normatīvajos aktos, piemērojami starpvalstu līguma noteikumi.”

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

2.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Papildināt likumu ar jaunu 5.1    pantu šādā redakcijā : “5.1 pants. Ministru kabineta kompetence izceļošanas jomā

Ministru kabinets:

1) izstrādā izceļošanas veicināšanas programmu, ar izceļošanu saistīto likumu un citu normatīvo aktu projektus;

2) ierosina noslēgt starpvalstu līgumus izceļošanas jautājumos un izstrādā šo līgumu projektus;

3) izstrādā izceļošanas veicināšanai un izceļotāju vajadzībām nepieciešamo ikgadējo budžeta līdzekļu pieprasījumu un iekļauj to valsts budžeta projektā;

4) nosaka izceļotājam paredzēto pabalstu piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību.”

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

23.pants. Izceļotājs

Izceļotājs ir persona, kas izceļo no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

 

 

3.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Izteikt likuma 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. Izceļotājs

Izceļotājs šā likuma izpratnē ir persona, kura ieradusies Latvijā tās okupācijas laikā, vai šādas personas pēcnācējs, un kura izteikusi vēlmi izceļot no Latvijas uz savu etnisko dzimteni vai citu valsti.”

 

 

 

Neatbalstīt

 

VI nodaļa
Nodokļu atvieglojumi repatriāciju veicinošiem
fondiem un sabiedriskajām organizācijām

21.pants. Fondu un sabiedrisko organizāciju uzņēmumu atbrīvošana no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas

Repatriāciju veicinoša fonda vai sabiedriskās organizācijas uzņēmumu atbrīvo no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā, ja tas pārskaita minētajam fondam vai organizācijai summas, kas ir lielākas par aprēķinātajām uzņēmumu ienākuma nodokļa summām.

22.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide ziedotājiem

Uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), kas ziedojis repatriāciju veicinošam fondam vai sabiedriskajai organizācijai, ir tiesības saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā un apmērā.

 

Izslēgt VI nodaļu.

 

 

 

Izslēgt VI nodaļu.

Pārejas noteikumi

 

 

4.

Frakcija “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

 

Pa pildināt likuma Pārejas noteikumus ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

“8. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.janvārim izdot šā likuma 5.1 panta 4. punktā minētos noteikumus.

9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1. janvārim izstrādā un pieņem šā likuma 5.1 panta 1. punktā minēto izceļošanas veicināšanas programmu.”

 

 

 

Neatbalstīt