Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.1258)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija
Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi
Komisijas atzinums
Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

24.pants. Administratīvie pamatsodi un papildsodi

Administratīvā pārkāpuma priekšmeta un izdarīšanas rīka konfiskāciju, personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu, kā arī tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu veikt zināma veida vai visu veidu komercdarbību var piemērot gan kā pamatsodu, gan kā papildsodu. Aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var piemērot tikai kā papildsodu. Citus šā kodeksa 23.panta pirmajā daļā minētos administratīvos sodus var piemērot tikai kā pamatsodus.

 

Par vienu administratīvo pārkāpumu var uzlikt pamatsodu vai arī pamatsodu un papildsodu.

 

1. Papildināt 24.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

„Likumā noteiktos gadījumos par vienu administratīvo pārkāpumu var uzlikt pamatsodu un divus papildsodus vai divus pamatsodus un vienu papildsodu.”

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izteikt likumprojekta 1. pantu sekojošā redakcijā:

„1. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

Naudas sodu, administratīvā pārkāpuma priekšmeta un izdarīšanas rīka konfiskāciju, personai piešķirto speciālo tiesību atņemšanu, kā arī tiesību atņemšanu ieņemt noteiktus amatus vai tiesību atņemšanu veikt zināma veida vai visu veidu komercdarbību, var piemērot gan kā pamatsodu, gan kā papildsodu. Aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var piemērot tikai kā papildsodu. Citus šā kodeksa 23.panta pirmajā daļā minētos administratīvos sodus var piemērot tikai kā pamatsodus.

Par vienu administratīvo pārkāpumu var uzlikt pamatsodu vai arī pamatsodu un vienu vai vairākus papildsodus.”

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt kodeksa 24. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par vienu administratīvo pārkāpumu var uzlikt pamatsodu vai arī pamatsodu un vienu vai divus papildsodus.”

 

Juridiskais birojs

 Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdu “papildsodu” ar vārdiem “vienu vai vairākus papildsodus”.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

1. Aizstāt 24.panta otrajā daļā vārdu “papildsodu” ar vārdiem “vienu vai vairākus papildsodus”.

26.pants. Naudas sods

Maksimālais sods, ko saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem par administratīvajiem pārkāpumiem (izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1, 82.2, 87.1 un 114.2 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus) uzliek fiziskajām personām, ir piecsimt latu, bet juridiskajām personām (izņemot šā kodeksa 114.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu) – desmit tūkstoši latu. Minimālais sods, ko uzliek par administratīvajiem pārkāpumiem, ir viens lats.

Rajonu padomes, pilsētu domes un pagastu padomes var apstiprināt saistošos noteikumus, kuros par to pārkāpšanu var noteikt naudas sodus līdz piecdesmit latiem.

Amatpersonām uzliktos naudas sodus aizliegts maksāt no komersantu, iestāžu vai organizāciju līdzekļiem.

Sods par pārkāpumiem, kas uzlikts juridiskajai personai, maksājams no juridiskās personas līdzekļiem.

2. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus „(izņemot šā kodeksa 61., 62., 82., 82.1., 82.2., 87.1., 114.2 un 149.15 pantā paredzētos administratīvos pārkāpumus)”.

4.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā:

“2. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 114.2”  ar vārdu un skaitļiem “114.2   un 149.15”.

Atbalstīts

2. Aizstāt 26.panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 114.2”  ar skaitļiem un vārdu  “114.2   un 149.15”.

28.pants. Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija

Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija nozīmē tā piespiedu bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā. Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošus priekšmetus, bet lietās par pārkāpumiem tirdzniecībā, komercdarbībā, muitas jomā vai par pārkāpumiem saistībā ar precēm, kuras apliekamas ar akcīzes nodokli, – arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus.

Konfiskācijas piemērošanas kārtību un nekonfiscējamo priekšmetu sarakstu nosaka šis kodekss un citi normatīvie akti.

3. Izteikt 28.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija nozīmē tā piespiedu bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā. Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošus priekšmetus, bet lietās par pārkāpumiem ceļu satiksmē, tirdzniecībā, komercdarbībā, muitas jomā vai par pārkāpumiem saistībā ar precēm, kuras apliekamas ar akcīzes nodokli, - arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus. Transportlīdzekli un citus priekšmetus nevar konfiscēt, ja tie izgājuši no īpašnieka (turētāja, valdītāja) valdījuma citas personas prettiesiskas rīcības dēļ.”

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izslēgt likumprojekta 3. pantu.

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt likumprojekta 3. pantu.

 

Deputāts V.Agešins

Izslēgt likumprojekta 3. pantā vārdus “ceļu satiksmē” un otro teikumu.

Neatbalstīts

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

Neatbalstīts

3. Izteikt 28.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskācija nozīmē tā piespiedu bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā. Konfiscēt var tikai pārkāpēja personiskajā īpašumā esošus priekšmetus, bet lietās par pārkāpumiem ceļu satiksmē, tirdzniecībā, komercdarbībā, muitas jomā vai par pārkāpumiem saistībā ar precēm, kuras apliekamas ar akcīzes nodokli, – arī citu personu īpašumā esošus priekšmetus. Transportlīdzekli un citus priekšmetus nevar konfiscēt, ja tie izgājuši no īpašnieka (turētāja, valdītāja) valdījuma citas personas prettiesiskas rīcības dēļ.”

29.pants. Personai piešķirto speciālo tiesību atņemšana

Personai piešķirto speciālo tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, medīšanas tiesību, zvejas tiesību šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesību) atņemšanu piemēro uz laiku līdz trim gadiem par šo tiesību izmantošanas kārtības rupju vai sistemātisku pārkāpšanu.

Šādu tiesību atņemšanas laiks nevar būt mazāks par piecpadsmit dienām, ja likumdošanas aktos nav noteikts citādi.

[Trešā daļa]. (Izslēgta ar 2003.gada 16.oktobra likumu)

4. Aizstāt 29.pantā vārdus „līdz trim gadiem” ar vārdiem „līdz pieciem gadiem”.

 

 

 

4. Aizstāt 29.pantā vārdus “līdz trim gadiem” ar vārdiem “līdz pieciem gadiem”.

29.2 pants. Aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības

Aizliegumu noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības piemēro transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem nav šo tiesību un kuri izdarījuši pārkāpumu, par ko paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana. Aizliegums attiecas uz visām transportlīdzekļu kategorijām neatkarīgi no tā, ar kuras kategorijas transportlīdzekli pārkāpums izdarīts.

Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas aizlieguma termiņu nosaka atbilstoši konkrētā pārkāpuma sankcijā noteiktajam transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņam.

5. Izteikt 29.2 panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

„Aizliegums attiecas uz visām transportlīdzekļu kategorijām, izņemot velosipēdu, neatkarīgi no tā ar kuras kategorijas transportlīdzekli pārkāpums izdarīts.”

 

 

 

5. Izteikt 29.2 panta pirmās daļas 2. teikumu šādā redakcijā:

“Aizliegums attiecas uz visām transportlīdzekļu kategorijām, izņemot velosipēdu, neatkarīgi no tā, ar kuras kategorijas transportlīdzekli pārkāpums izdarīts.”

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt kodeksu ar 57.3 pantu šādā redakcijā:

“57.3 pants. Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt latu apmērā.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt kodeksu ar 57.3 pantu šādā redakcijā:

“57.3 pants. Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

6. Papildināt kodeksu ar 57.3 pantu šādā redakcijā:

“57.3 pants. Mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās noteikumu pārkāpšana Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā

Par mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvēšanas vai apstāšanās noteikumu pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.”


 

 

 

11.

Vides ministrs R.Vējonis

Papildināt kodeksu ar 75.3 pantu šādā redakcijā:

“75.3 pants. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikta speciālā marķējuma par prasību savākt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem nelietošanu elektriskām un elektroniskām iekārtām –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par normatīvajos aktos noteiktās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājam reģistrēties nepildīšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņojumu par elektrisko un elektronisko iekārtu un to atkritumu apsaimniekošanu nesniegšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.”

Atbalstīts

7. Papildināt kodeksu ar 75.3 pantu šādā redakcijā:

“75.3 pants. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteiktā speciālā marķējuma ar prasību savākt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus atsevišķi no citiem atkritumiem nelietošanu elektriskajām un elektroniskajām iekārtām –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par normatīvajos aktos noteiktās prasības elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājam reģistrēties nepildīšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par normatīvajos aktos noteikto ziņojumu par elektrisko un elektronisko iekārtu un to atkritumu apsaimniekošanu nesniegšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.”


 

104.pants. Traktoru, mašīnu un iekārtu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšana

Par traktoru vai citu pašgājēju mašīnu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti valsts tehniskās uzraudzības iestāžu kontrolei, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem vai atņem tiesības vadīt šos traktorus vai mašīnas uz laiku līdz trim mēnešiem.

Par iekārtu un stacionāru mašīnu ekspluatācijas drošības noteikumu pārkāpšanu objektos, kuri pakļauti valsts tehniskās uzraudzības iestāžu kontrolei, –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

6. Izslēgt 104.pantu.

 

 

 

8. Izslēgt 104.pantu.

149.4 pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

1) dokuments, kas apliecina atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

3) dokuments (uzlīme) par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

4) dokuments (uzlīme) par noteiktā kārtībā veiktu valsts tehnisko apskati;

5) citi transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

6) dokumenti, kas nepieciešami, pārvadājot negabarīta vai smagsvara kravu;

7) pilnvara lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli, ja nav klāt īpašnieka (Latvijas iedzīvotājiem);

8) braukšanas mācību instruktora apliecība vai braukšanas mācību atļauja (mācību braukšanas gadījumā), –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja apliecība, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz trīssimt latiem.

Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma,–

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pasažierim piecu latu apmērā.

Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa tiesisko lietotāju –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) – fiziskajai vai juridiskajai personai – no trīsdesmit līdz simt latiem.

Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošanu vai par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem.

Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai u.tml.), –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par citu šajā kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

 

7. Izteikt 149.4 pantu šādā redakcijā:

“149.4 pants. Vispārējo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

1.Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

1) vadītāja apliecība;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

3) dokuments (uzlīme) par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

4) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati;

5) citi transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

6) dokumenti, kas nepieciešami, pārvadājot negabarīta vai smagsvara kravu;

7) pilnvara lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli, ja nav klāt īpašnieka (Latvijas iedzīvotājiem);

8) braukšanas mācību instruktora apliecība vai braukšanas mācību atļauja (mācību braukšanas gadījumā), —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

2. Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

3.Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja apliecība, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

4. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, izņemot, ja izmantošanas aizliegums piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

5. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simts latu apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divsimts latu apmērā.

7. Par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrsimts latu apmērā.

8. Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pasažierim piecu latu apmērā.

9. Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa tiesisko lietotāju —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) — fiziskajai vai juridiskajai personai — no trīsdesmit līdz simt latiem.

10. Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

11. Par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošanu vai par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simts latu apmērā, juridiskai personai piecsimt latu apmērā.

 

 

 

12. Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, simts latu apmērā, juridiskai personai tūkstoš latu apmērā.

13. Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai u.tml.), —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

14. Par pieļaušanu vadīt transportlīdzekļus vadītājiem, kuri ir alkoholisko dzērienu (ja transportlīdzekļa vadītāja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles), narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam, valdītājam vai turētājam - juridiskai personai, piecsimt latu apmērā, bet transportlīdzekļa īpašniekam, valdītājam vai turētājam - fiziskai personai, simt latu apmērā.

15. Par pieļaušanu vadīt transportlīdzekļus vadītājiem, kuri ir alkoholisko dzērienu reibumā (ja transportlīdzekļa vadītāja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles), narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā,-

pasažierim, ja viņš zina un pieļauj transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, uzliek naudas sodu simt latu apmērā.

16. Par citu šajā kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu,—

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.”

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.4 panta nosaukumā vārdu “vispārējo” ar vārdu “vispārīgo”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Likumprojekta 7.pantā izteikt 5.daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu transporta līdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimts latiem.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.4 panta piektajā daļā vārdus “simts latu apmērā”  ar vārdiem “no trīsdesmit līdz simt latiem”.

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.4 panta sestajā daļā vārdus “divsimts latu apmērā”  ar vārdiem “no divsimt līdz trīssimt latiem”.

 

Juridiskais birojs

 Aizstāt 149.4 panta septītajā daļā vārdus “četrsimts latu apmērā”  ar vārdiem “no trīssimt līdz četrsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm”.

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izteikt likumprojekta 7. panta 7. daļas sankciju sekojošā redakcijā:

„transporta līdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no piecām līdz piecpadsmit diennaktīm un naudas sodu četrsimts latu apmērā.”

 

Juridiskā komisija

 Aizstāt 149.4 panta septītajā daļā vārdus “četrsimts latu apmērā”  ar vārdiem “no trīssimt līdz četrsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu no piecām līdz piecpadsmit diennaktīm”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.4 panta vienpadsmitajā daļā vārdus “simts latu apmērā, juridiskai personai piecsimt latu apmērā”  ar vārdiem “no trīsdesmit līdz simt latiem”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 149.4 panta vienpadsmitajā daļā vārdus “simts latu apmērā, juridiskai personai piecsimt latu apmērā”  ar vārdiem “no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai – no četrsimt līdz piecsimt latiem”.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.4 panta divpadsmitajā daļā vārdus “simts latu apmērā, juridiskai personai tūkstoš latu apmērā”  ar vārdiem “no simt līdz simt piecdesmit latiem”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 149.4 panta divpadsmitajā daļā vārdus “simts latu apmērā, juridiskai personai tūkstoš latu apmērā”  ar vārdiem “no simt līdz simtpiecdesmit latiem,  bet juridiskajai personai – no septiņsimt līdz tūkstoš latiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 149.4 panta četrpadsmito daļu.             

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izslēgt 149.4 panta četrpadsmito daļu.   

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt likumprojekta 7. panta četrpadsmito un piecpadsmito daļu.         

 

Juridiskais birojs

 Izslēgt 149.4 panta piecpadsmito daļu.

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izslēgt 149.4 panta piecpadsmito daļu.  

 

Deputāts V.Agešins   

Izslēgt likumprojekta 7. panta (grozījumi 149.4 pantā) piecpadsmito daļu.         

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts daļēji Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.18

 

 

 

Atbalstīts daļēji Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.18

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

9. Izteikt 149.4 pantu šādā redakcijā:

“149.4 pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

1) vadītāja apliecība;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

3) dokuments (uzlīme) par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

4) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati;

5) citi transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

6) dokumenti, kas nepieciešami, pārvadājot negabarīta vai smagsvara kravu;

7) pilnvara lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli, ja nav klāt īpašnieka (Latvijas iedzīvotājiem);

8) braukšanas mācību instruktora apliecība vai braukšanas mācību atļauja (mācību braukšanas gadījumā), —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja

apliecība, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, izņemot gadījumu, kad izmantošanas aizliegums piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas

tiesību, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,–

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,–

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt līdz četrsimt latiem vai piemēro administratīvo arestu no piecām līdz piecpadsmit diennaktīm.

 Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma,–

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pasažierim piecu latu apmērā.

Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa tiesisko

lietotāju —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) — fiziskajai vai juridiskajai personai — no trīsdesmit līdz simt latiem.

Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa klausule, —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošanu vai par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu

pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai – no četrsimt līdz piecsimt latiem.

 

 

 

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu

pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no simt līdz simt piecdesmit latiem,  bet juridiskajai personai – no septiņsimt līdz tūkstoš latiem.

Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai

u.tml.), —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par citu šajā kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu—

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.”

149.5 pants. Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam vai braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu, –

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam desmit latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no divdesmit līdz simt latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukt aizliedz satiksmes regulētāja vai luksofora signāli, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja

dokumentus, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par nepakļaušanos tādas personas atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu), kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, –

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā, citu transportlīdzekļu vadītājiem – no simt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

8. Izslēgt 149.5 panta ceturtās daļas sankcijā vārdus “bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem”.

 

 

 

10. Izslēgt 149.5 panta ceturtās daļas sankcijā vārdus “bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem”.

149.7 pants. Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana

Par iebraukšanu pretējā virziena joslā uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir četras vai vairākas braukšanas joslas, vai kreisajā malējā joslā uz ceļa, kur ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas, no kurām vidējā josla izmantojama braukšanai abos virzienos, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par iebraukšanu vidējā joslā, kas izmantojama braukšanai abos virzienos, ja iebraukšana nav saistīta ar apdzīšanu, apbraukšanu, nogriešanos pa kreisi vai apgriešanos pretējā virzienā, uz ceļa, kur ceļu satiksme notiek divos virzienos un ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu pa joslu, kas no abām pusēm apzīmēta ar 927.ceļa apzīmējumu gadījumos, kad tas ir aizliegts, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu pa kreiso malējo joslu vai tā paša virziena tramvaja sliežu ceļa klātni gadījumos, kad tas nav atļauts, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu pa pretējā virziena tramvaja sliežu ceļa klātni –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu pa joslu, kas paredzēta pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par nebraukšanu pa apzīmētu joslu (braukšana starp joslām)–

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem vai citām vietām (sadalošām joslām, ceļa nomalēm, apstādījumiem u.tml.), kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

9. Izslēgt 149.7 panta pirmajā daļā vārdus “vai kreisajā malējā joslā uz ceļa, kur ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas, no kurām vidējā josla izmantojama braukšanai abos virzienos”.

 

 

 

11. Izslēgt 149.7 panta pirmajā daļā vārdus “vai kreisajā malējā joslā uz ceļa, kur ir trīs ar ceļa apzīmējumiem apzīmētas braukšanas joslas, no kurām vidējā josla izmantojama braukšanai abos virzienos”.


 

149.8 pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par šā panta pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu līdz 20 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par šā panta trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par šā panta piektajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 21 kilometra stundā līdz 30 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par šā panta septītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par šā panta devītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par šā panta vienpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par šā panta trīspadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par šā panta piecpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz astoņdesmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par šā panta septiņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz astoņdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz astoņdesmit latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par šā panta deviņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz trīssimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no septiņdesmit līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par šā panta divdesmit pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par šā panta divdesmit trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi "Apdzīvotas vietas sākums" vai ar 528.ceļa zīmi "Dzīvojamā zona", –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz trīssimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no divsimt līdz trīssimt piecdesmit latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par drošas distances vai intervāla neievērošanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

10. Izteikt 149.8 panta devīto līdz divdesmit ceturto daļu šādā redakcijā:

9. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

10. Par šā panta desmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

11. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

12. Par šā panta divpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

13. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

14. Par šā panta četrpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

15. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

16. Par šā panta sešpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simtpiecdesmit latu apmērā.

17. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

18. Par šā panta astoņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt piecdesmit latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

19. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu divsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet D kategoriju uz vienu gadu.

20. Par šā panta divdesmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīssimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu trīssimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet D kategoriju uz vienu gadu.

21. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

22. Par šā panta divdesmit otrajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

23. Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet D kategoriju uz diviem gadiem.

24. Par šā panta divdesmit ceturtajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet D kategoriju uz diviem gadiem.”

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izteikt likumprojekta 10. pantu šādā redakcijā:

“10. Izteikt 149.8 panta devīto līdz divdesmit ceturto daļu šādā redakcijā:

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par šā panta devītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

Par šā panta vienpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

Par šā panta trīspadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

Par šā panta piecpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simtpiecdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam astoņdesmit latu apmērā.

Par šā panta septiņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam simt piecdesmit latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem,—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu divsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet D kategoriju uz vienu gadu.

Par šā panta deviņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīssimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu trīssimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet D kategoriju uz vienu gadu.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par šā panta divdesmit pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet D kategoriju uz diviem gadiem.

Par šā panta divdesmit trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet D kategoriju uz diviem gadiem.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.8 panta devītajā daļā vārdu “četrdesmit”  ar vārdu “trīsdesmit”.

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.8 panta desmitajā daļā vārdu “sešdesmit”  ar vārdu “četrdesmit”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.8 panta vienpadsmitajā daļā vārdu “sešdesmit”  ar vārdu “četrdesmit”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.8 panta divpadsmitajā daļā vārdus “astoņdesmit latu apmērā”  ar vārdiem “no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.8 panta trīspadsmitajā daļā vārdu “sešdesmit”  ar vārdu “četrdesmit”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.8 panta četrpadsmitajā daļā vārdus “astoņdesmit latu apmērā”  ar vārdiem “no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.8 panta piecpadsmitajā daļā vārdus “astoņdesmit latu apmērā”  ar vārdiem “no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem”.

 

 

Juridiskais birojs

 Aizstāt 149.8 panta sešpadsmitajā daļā vārdus “simtpiecdesmit latu apmērā”  ar vārdiem “no simt līdz simtpiecdesmit latiem”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.8 panta septiņpadsmitajā daļā vārdus “astoņdesmit latu apmērā”  ar vārdiem “no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.8 panta astoņpadsmitajā daļā vārdus “simtpiecdesmit latu apmērā”  ar vārdiem “no simt līdz simtpiecdesmit latiem”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 149.8 panta deviņpadsmitās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz sešiem mēnešiem.”

Juridiskais birojs

Izteikt 149.8 panta divdesmitās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no divsimt līdz trīssimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz sešiem mēnešiem.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.8 panta divdesmit trešajā un divdesmit ceturtajā daļā vārdus “transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, D kategoriju uz diviem gadiem”  ar vārdiem “D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.”

Atbalstīts daļēji

(skat.30. – 42. priekšlikumus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 < /span>

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

12. Izteikt 149.8 panta devīto – divdesmit ceturto daļu šādā redakcijā:

“Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par šā panta devītajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 kilometra stundā līdz 40 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem—

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

 Par šā panta vienpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem.

       Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par šā panta trīspadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 41 kilometra stundā līdz 50 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem.

 Par šā panta piecpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz simt piecdesmit latiem.

      Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešdesmit līdz astoņdesmit latiem.

Par šā panta septiņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz simt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

 Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 51 kilometra stundā līdz 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

 Par šā panta deviņpadsmitajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no divsimt līdz trīssimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

 Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

 Par šā panta divdesmit pirmajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

 Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 60 kilometriem stundā ar automobiļiem, kas velk piekabi, kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusiem un traktoriem —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīssimt līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

 Par šā panta divdesmit trešajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts vietā, kura apzīmēta ar 518.ceļa zīmi “Apdzīvotas vietas sākums” vai ar 528.ceļa zīmi “Dzīvojamā zona”, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam

149.10 pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana

Par apstāšanos:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram transportlīdzekļa brauktuves malai tuvāko sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) otrajā rindā gadījumos, kad tas nav atļauts;

5) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

6) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 metriem;

7) uz gājēju pārejām vai tuvāk par 5 metriem pirms tām;

8) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par 5 metriem no šķērsojamās brauktuves malas;

9) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes vai pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vai stāvvietas rādītāja;

10) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

11) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;

12) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

13) 326.ceļa zīmes darbības zonā;

14) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par apstāšanos uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja braukšanai, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par apstāšanos tuneļos –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par apstāšanos uz dzelzceļa pārbrauktuvēm –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par stāvēšanu:

1) ceļa kreisajā pusē gadījumos, kad tas nav atļauts;

2) uz brauktuves, ja ceļam ir nomale;

3) nepietiekami tuvu brauktuves malai (tā, ka attālums no brauktuves malas līdz jebkuram transportlīdzekļa brauktuves malai tuvāko sānu elementam pārsniedz 0,5 metrus), ja ceļam nav nomales;

4) uz tiltiem, estakādēm, ceļa pārvadiem vai zem tiem;

5) vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 metriem;

6) uz gājēju pārejām un tuvāk par 5 metriem pirms tām;

7) brauktuvju krustošanās vietā vai tuvāk par 5 metriem no šķērsojamās brauktuves malas;

8) tuvāk par 25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534., 535., 536. vai 538.ceļa zīmes vai pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas vai stāvvietas rādītāja;

9) vietās, kur transportlīdzeklis citiem vadītājiem aizsedz luksofora signālus vai ceļa zīmes;

10) uz ietvēm vietās, kur tas ir aizliegts;

11) uz ieskrējiena vai bremzēšanas joslām;

12) 326.ceļa zīmes darbības zonā;

13) vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920.ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943.ceļa apzīmējumu;

14) ārpus apdzīvotām vietām tuvāk par 100 metriem no dzelzceļa pārbrauktuves, bet apdzīvotās vietās – tuvāk par 50 metriem no tās;

15) 327.ceļa zīmes darbības zonā un attiecīgi nepāra vai pāra datumos 328. vai 329.ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522.ceļa zīmi;

16) vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944.ceļa apzīmējumu, un vietās, kas apzīmētas ar 945.ceļa apzīmējumu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

11. Izteikt 149.10 panta piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.”

43.

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt likumprojekta 11. pantu.

Neatbalstīts

13. 149.10 pantā:

izteikt piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā”;

Par stāvēšanu:

1) otrajā rindā;

2) uz tramvaja sliežu ceļa klātnes vai tās tiešā tuvumā, ja tas traucē tramvaja kustību;

3) daļēji vai pilnīgi uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām bīstamu pagriezienu un ceļa garenprofila lūzuma vietas tuvumā, kur redzamība kaut vienā virzienā ir mazāka par 100 metriem;

4) vietās, kur transportlīdzeklis neļauj braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par stāvēšanu tuneļos –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par stāvēšanu uz dzelzceļa pārbrauktuvēm –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.–832.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadītāja vietas atstāšanu, ja nav veikts viss nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

12. Izteikt 149.10 panta devīto daļu šādā redakcijā:

“Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.-832.papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī 833. un 842.papildzīmē noteikto prasību pārkāpšanu ceļa zīmes 532. vai 533. darbības zonā,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.”

44.

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt likumprojekta 12. pantu.

Neatbalstīts

izteikt devīto daļu šādā redakcijā:

“Par nepareizi novietotu transportlīdzekli stāvvietā, kurā transportlīdzekļa novietošanas veids noteikts ar 825.– 832. papildzīmi un ceļa apzīmējumiem, kā arī 833. un 842.papildzīmē noteikto prasību pārkāpšanu ceļa zīmes 532. vai 533. darbības zonā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.”;


 

 

13. Papildināt 149.10 pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Par citu šajā kodeksā neminētu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.”

45.

Juridiskais birojs

Izteikt 149.10 panta vienpadsmitās daļas sankciju šādā redakcijā:

“izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā”.

Neatbalstīts

papildināt pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

“Par citu šajā kodeksā neminētu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.”

149.14 pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

Par ceļa nedošanu vilcienam (lokomotīvei, drezīnai), kas tuvojas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem.

Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja:

1) uzbraukšanu aizliedz dzelzceļa pārbrauktuves dežuranta žests;

2) luksoforā deg aizlieguma signāls, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vietu, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja aizliegts uzbraukt uz dzelzceļa pārbrauktuves, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par uzbraukšanu uz dzelzceļa pārbrauktuves, ja aiz tās izveidojies sastrēgums, kas piespiež vadītāju apturēt transportlīdzekli uz pārbrauktuves, vai ja uz tās stāv transportlīdzeklis, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz vadītāja rīcību piespiedu apstāšanās gadījumā uz dzelzceļa pārbrauktuves, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz sešdesmit latiem.

Par to transportlīdzekļu apbraukšanu, kuri apturēti pirms dzelzceļa pārbrauktuves, ja kustība pāri pārbrauktuvei aizliegta, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļa šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Par transportēšanai nesagatavotu lauksaimniecības mašīnu, ceļu būves mašīnu, celtniecības mašīnu un tamlīdzīgu mašīnu vešanu pāri dzelzceļa pārbrauktuvei –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanu bez dzelzceļa distances priekšnieka atļaujas ar transportlīdzekli, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

14. Izslēgt 149.14 panta septītās daļas sankcijā vārdus “bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam”.

 

 

 

14. Izslēgt 149.14 panta septītās daļas sankcijā vārdus “bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam”.

 

 

149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem, no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena līdz trim mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no viena mēneša līdz trim mēnešiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, –

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no trīssimt līdz četrsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, –

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, –

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem,

Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā –

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

Par atteikšanos no asins pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes –

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no četrsimt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

 

15. Izteikt 149.15 pantu šādā redakcijā:

“149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narko­tisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

1.Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem, divsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

2. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļu vadītājiem trīssimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu trīssimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem.

3. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un ja transportlīdzekļa vadītāja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;

2) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) un transportlīdzekļa vadītājs atrodas narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, -

konfiscē transportlīdzekli, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

 

7. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieku pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā -

transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), konfiscē transportlīdzekli, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes -

transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas) konfiscē transportlīdzekli, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.”

46.

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < /o:p>

54.

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

 

 

 

59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.

 

 

 

 

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

 

 

 

 

72.

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.15 panta pirmajā daļā vārdus “divsimt latu apmērā”  ar vārdiem “no simt līdz divsimt latiem”.

 

Juridiskais birojs

 Izteikt 149.15 panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no divsimt līdz trīssimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz sešiem mēnešiem.”

 

Juridiskais birojs

 Izteikt 149.15 panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz vienu gadu, bet cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.”

 

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izteikt likumprojekta 15. panta 3. daļas sankciju sekojošā redakcijā:

„uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā.  Transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm, uzliek naudas sodu četrsimts latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, bet D kategoriju uz pieciem gadiem. Citiem transportlīdzekļu vadītājiem piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm, uzliek naudas sodu četrsimts latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.”

 

Juridiskā komisija

 Izteikt 149.15 panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz vienu gadu, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.”

 

Juridiskais birojs

 Izteikt 149.15 panta ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz diviem gadiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.”

 

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izteikt likumprojekta 15. panta 4. daļas sankciju sekojošā redakcijā:

„uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā.  Transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem. Citiem transportlīdzekļu vadītājiem piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.”

 

Juridiskā komisija

 Izteikt 149.15 panta ceturtās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz diviem gadiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadu.”

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izslēgt likumprojekta 15. panta 5. daļu.

 

Juridiskais birojs

 Pārvietot 149.15 panta piekto daļu uz panta beigām un izteikt tās sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscē transportlīdzekli un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.”

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 149.15 panta piekto daļu šādā redakcijā:

“Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas, vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros) un ja transportlīdzekļa vadītāja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;

2) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros) un transportlīdzekļa vadītājs atrodas narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu

ietekmē, -

konfiscē transportlīdzekli, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

 

Juridiskā komisija

 Izteikt 149.15 panta piektās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas transportlīdzekļa vadītājam sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscē transportlīdzekli un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.”

Deputāts V.Agešins   

Izslēgt likumprojekta 15. panta (grozījumi likuma 149.15 pantā) piektās daļas sankcijā vārdus “konfiscē transportlīdzekli”.

 

Juridiskais birojs

 Izteikt 149.15 panta sestās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz diviem gadiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.”

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izteikt likumprojekta 15. panta 6. daļas sankciju sekojošā redakcijā:

„uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā.  Transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem. Citiem transportlīdzekļu vadītājiem piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu piecsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.”

 

Juridiskā komisija

 Izteikt 149.15 panta sestās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz diviem gadiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadu.”

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 149.15 panta astotās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz trim gadiem cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. ”

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izteikt likumprojekta 15. panta 8. daļas sankciju sekojošā redakcijā:

„Transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu piecsimts latu apmērā un aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu divdesmit latu apmērā. Transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm un uzliek naudas sodu četrsimts latu apmērā, kā arī atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, bet D kategoriju uz pieciem gadiem. Citiem transportlīdzekļu vadītājiem piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm, uzliek naudas sodu četrsimts latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.”

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt likumprojekta 149.15 panta astotās daļas sankciju šādā redakcijā:

“transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros), konfiscē transportlīdzekli, uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.”

 

Juridiskā komisija

 Izteikt 149.15 panta astotās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros), uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem, konfiscē transportlīdzekli un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas

tiesības uz pieciem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.”

 

 

Deputāts V.Agešins   

Izslēgt likumprojekta 15. panta astotās daļas sankcijā vārdus “konfiscē transportlīdzekli”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 149.15 panta devītās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - uz trim gadiem cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. ”

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Izteikt likumprojekta 15. panta 9. daļas sankciju sekojošā redakcijā:

„Transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas), piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm, uzliek naudas sodu četrsimts līdz piecsimts latu apmērā un aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu divdesmit latu apmērā. Transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm un uzliek naudas sodu četrsimts latu apmērā, kā arī atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, bet D kategoriju uz pieciem gadiem. Citiem transportlīdzekļu vadītājiem piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm, uzliek naudas sodu četrsimts latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.”

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 149.15 panta devītās daļas sankciju šādā redakcijā:

“transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros) konfiscē transportlīdzekli, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet D kategoriju uz pieciem gadiem, citiem transportlīdzekļu vadītājiem uzliek naudas sodu septiņsimt latu apmērā un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.”

Juridiskā komisija

 Izteikt 149.15 panta devītās daļas sankciju šādā redakcijā:

 “transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros), uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem, konfiscē transportlīdzekli un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas

tiesības uz pieciem gadiem, bet pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.”

 

 

 

 

Deputāts V.Agešins   

Izslēgt likumprojekta 15. panta devītās daļas sankcijā vārdus “konfiscē transportlīdzekli”.

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 149.15 pantu ar desmito daļu šādā redakcijā:

“Šā panta izpratnē transportlīdzekļa vadīšana bez tiesībām ir arī transportlīdzekļa vadīšana ar M vai A1 kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 < /p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlikumā nr.56 un nr.57.

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts.

(skat.57. priekšlik.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

15. Izteikt 149.15 pantu šādā redakcijā:

“149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narko­tisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

1.Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, bet nepārsniedz 0,5 promiles, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam, kura vadītāja stāžs mazāks par diviem gadiem, no simt līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim mēnešiem.

2. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet nepārsniedz 1,0 promili, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no divsimt līdz trīssimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

3. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam divdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no piecām līdz desmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz četrsimt piecdesmit latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.

 

 

 

4. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros) un ja transportlīdzekļa vadītāja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles;

2) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros) un transportlīdzekļa vadītājs atrodas narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu

ietekmē, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, konfiscē transportlīdzekli un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu

ietekmē, -

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam, piemēro administratīvo arestu no desmit līdz piecpadsmit diennaktīm vai uzliek naudas sodu no četrsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadu.

7. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā, esot slimam vai tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Par alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu pēc satiksmes negadījuma, kā arī pēc tam, kad transportlīdzeklis tiek apturēts pēc policijas darbinieka pieprasījuma, līdz pārbaudei, kas nosaka alkohola koncentrāciju asinīs vai konstatē narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmi, vai atbrīvošanai no šīs pārbaudes noteiktā kārtībā -

transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros), uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem, konfiscē transportlīdzekli un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas

tiesības uz pieciem gadiem un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes -

transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas vai ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros), uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem, konfiscē transportlīdzekli un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Velosipēda un mopēda vadītājam uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā, transportlīdzekļa vadītājam, kas vadījis autobusu, uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem D kategorijai atbilstošu transportlīdzekļu vadīšanas

tiesības uz pieciem gadiem un pārējo transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem, bet cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no piecsimt līdz septiņsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem.

 

10. Šā panta izpratnē transportlīdzekļa vadīšana bez tiesībām ir arī transportlīdzekļa vadīšana ar M vai A1 kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām.”

149.16 pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

Par operatīvā transportlīdzekļa vadīšanu, ja tas nav saistīts ar neatliekamu dienesta uzdevumu pildīšanu, kā arī par bākuguņu un speciālo skaņas signālu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, ko izdara operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz gadījumus, kad, tuvojoties operatīvajam transportlīdzeklim, jāaptur transportlīdzeklis, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par ceļa nedošanu noteiktajā kārtībā operatīvajam transportlīdzeklim –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par oranžo (dzelteno) bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu vai par oranžo (dzelteno) bākuguņu neieslēgšanu gadījumos, kad tās obligāti jāieslēdz, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

   Par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, –

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no divdesmit līdz četrdesmit latiem, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem, bet transportlīdzekļa vadītājam, kuram nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem un piemēro aizliegumu iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz diviem gadiem.

Par brauktuves neatbrīvošanu pēc ceļu satiksmes negadījuma Ceļu satiksmes noteikumos minētajos gadījumos –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Izteikt 149.16 panta piekto daļu šādā redakcijā:

“Par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, –

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no pieciem līdz četrdesmit latiem, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trīs mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Izteikt 149.16 panta piekto daļu šādā redakcijā:

“Par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma, pārkāpjot noteikto kārtību, –

uzliek naudas sodu velosipēda un mopēda vadītājam no pieciem līdz četrdesmit latiem, cita transportlīdzekļa vadītājam uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz piecsimt latiem un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no trim mēnešiem līdz diviem gadiem vai bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas.”

149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, –

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus neviens no priekšējiem miglas lukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no bremzēšanas signāllukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu lietus vai snigšanas laikā ar transportlīdzekli, kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura stūres iekārtas bojājumi vai darba bremžu sistēma neļauj vadītājam izdarīt manevru, vai par braukšanu ar transportlīdzekļu sastāvu, kura vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz sešdesmit latiem.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš nav apgādāts ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu (aptieciņām) vai ugunsdzēšamo aparātu (aparātiem), –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli bez drošības jostām, ja tās ir paredzētas konstrukcijā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam ar automobili vai autobusu, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kurš nav aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu laikposmā no 1.maija līdz 1.oktobrim ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar ierīci (antiradaru u.tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā, konfiscējot attiecīgās ierīces.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) un kuram ir speciālais krāsojums, ja saskaņā ar noteikumu un Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām šādas ierīces un krāsojums ir paredzēti operatīvajiem transportlīdzekļiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz trīssimt latiem, konfiscējot attiecīgās ierīces.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kam ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai kam noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, –

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem.

16. Izteikt 149.24 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.”

74.

 

 

75.

Deputāts V.Agešins   

Izslēgt likumprojekta 16. pantu.

 

Deputāts A.Tolmačovs

Izslēgt likumprojekta 16. pantu.

Neatbalstīts

 

 

Neatbalstīts

17. Izteikt 149.24 panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā”.


 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5, 166.2, 166.3, 166.7, 166.8, 166.17, 166.21–166.25, 166.28–166.30, 167., 170.1 pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 174.5, 175., 175.1–175.4, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194.1, 200.–200.2, 201.1–201.9, 201.39–201.48, 204.1, 204.2 pantā un 204.5 panta otrajā daļā, 204.12 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

76.

 

 

 

 

 

 

 

77.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

 “Papildināt 213.pantu pēc skaitļa un vārdiem “139.1 panta otrajā daļā” ar s kaitli un vārdiem “149.4 panta septītajā daļā””.

 

Deputāti A.Kampars un M.Segliņš

Papildināt 213. pantu pēc skaitļa un vārdiem „139.1 panta otrajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem „149.4 panta septītajā daļā, 149.15 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, septītajā, astotajā daļā.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt 213. pantu pēc skaitļa un vārdiem „139.1 panta otrajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem „149.4 panta septītajā daļā, 149.15 panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā.”

Neatbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts daļēji. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.78

 

 

 

Atbalstīts

18. Papildināt 213. pantu pēc skaitļa un vārdiem “139.1 panta otrajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem 149.4 panta septītajā daļā, 149.15 panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā.”

221.pants. Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas

Autotransporta kontroles iestādes un amatpersonas izskata šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā – septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta septītajā daļā, 149.33 un 149.34 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto iestāžu un amatpersonu vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta direkcijas vadītājs un viņa vietnieks, Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta vadītājs un viņa vietnieks – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā, 149.33 un 149.34 pantā;

2) Autotransporta direkcijas Transporta uzraudzības dienesta inspektori un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, devītajā un desmitajā daļā un 149.33 pantā, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz četrdesmit latus;

3) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki un kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā – septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta devītajā un desmitajā daļā, 149.32 panta septītajā daļā un 149.33 pantā.

17. Aizstāt 221.pantā vārdus “devītajā un desmitajā daļā” ar vārdiem “vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā”.

 

 

 

19. Aizstāt 221.pantā vārdus “devītajā un desmitajā daļā” ar vārdiem “vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā”.

226.1 pants. Valsts robežsardze

Valsts robežsardze izskata šā kodeksa 114.2 pantā, 149.panta pirmajā un trešajā – sestajā daļā, 149.5 panta pirmajā – trešajā daļā, 149.10 pantā, 149.16 panta otrajā un trešajā daļā, 149.17, 149.18 pantā, 149.24 panta pirmajā – divpadsmitajā un piecpadsmitajā – septiņpadsmitajā daļā, 149.25 panta pirmajā – piektajā daļā, 149.26 panta otrajā daļā, 149.27– 149.31, 186.pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 189., 189.1, 190.13, 190.14, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts robežsardzes vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts robežsardzes priekšnieks un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā;

2) Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežkontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki, Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežapsardzības nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki, kā arī valsts robežas šķērsošanas vietu norīkojumu maiņu vecākie – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.panta pirmajā un trešajā – sestajā daļā, 149.5 panta pirmajā – trešajā daļā, 149.10 pantā, 149.16 panta otrajā un trešajā daļā, 149.17, 149.18 pantā, 149.24 panta pirmajā – divpadsmitajā un piecpadsmitajā – septiņpadsmitajā daļā, 149.25 panta pirmajā – piektajā daļā, 149.26 panta otrajā daļā, 149.27 –149.31 pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā;

3) Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieka vietnieks (imigrācijas jautājumos) un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu imigrācijas dienestu (nodaļu) priekšnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 186.pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 189., 190.13 un 190.14 pantā.

Valsts robežsardzes amatpersonas ir tiesīgas sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ir Valsts robežsardzes kompetencē, kā arī citi administratīvie pārkāpumi, kurus, veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi.

18. Aizstāt 226.1 panta pirmajā un otrajā daļā skaitļus un vārdus “149.4 panta pirmajā un trešajā – sestajā daļā” ar skaitļiem un vārdiem “149.4 panta pirmajā, trešajā – piektajā un astotajā daļā”.

 

 

 

20. Aizstāt 226.1 panta pirmajā un otrajā daļā skaitli un vārdus “149.4 panta pirmajā un trešajā – sestajā daļā” ar skaitli un vārdiem “149.4 panta pirmajā, trešajā – piektajā un astotajā daļā”.

236.pants. Zemkopības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestādes

Zemkopības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestādes izskata šā kodeksa 104.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Zemkopības ministrijas valsts tehniskās uzraudzības iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas priekšnieks un viņa vietnieki, sektoru vadītāji, rajonu valsts tehniskās uzraudzības inspekciju priekšnieki un viņu vietnieki – naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem vai atņemt tiesības vadīt traktorus un citas pašgājējas mašīnas;

2) Zemkopības ministrijas Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas galvenie speciālisti, speciālisti, rajonu valsts tehniskās uzraudzības inspekciju speciālisti un vadošie valsts inspektori – naudas sodu līdz simt latiem.

19. Izslēgt 236.pantu.

 

 

 

21. Izslēgt 236.pantu.

257.pants. Mantu un dokumentu izņemšana un uzglabāšana

Mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kuri atrasti aizturēšanas, personas vai mantu apskates laikā, kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem šā kodeksa 254. un 256.pantā norādīto institūciju amatpersonas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas vai Valsts vides dienesta priekšnieka pilnvarotas personas. Izņemtās mantas un dokumentus līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā, institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izņemt mantas un dokumentus, nodod glabāšanā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ja izņemtās mantas ātri bojājas un tās nevar nodot glabāšanā vai arī to ilgstoša glabāšana rada zaudējumus valstij, institūcija (amatpersona), kurai ir tiesības izņemt attiecīgās mantas, tās nodod realizācijai vai iznīcināšanai. Kārtību, kādā institūcija (amatpersona) pieņem lēmumu par mantu nodošanu realizācijai vai iznīcināšanai un kādā veicama šo mantu realizācija vai iznīcināšana, nosaka Ministru kabinets.

Ja muitas noteikumu pārkāpējam Latvijas Republikā nav pastāvīgas dzīvesvietas vai adreses, ir atļauta mantu, valūtas un vērtslietu izņemšana tādos apmēros, kas nodrošinātu naudas soda vai preču un citu priekšmetu vērtības piedziņu.

Par mantu un dokumentu izņemšanu sastāda protokolu vai izdara attiecīgu ierakstu protokolos par administratīvo pārkāpumu, par mantu apskati vai administratīvo aizturēšanu.

[Ceturtā – sestā daļa]. (Izslēgtas ar 2003.gada 16.oktobra likumu)

Ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 181.pantā, policijas darbiniekiem ir tiesības līdz lietas izskatīšanai izņemt šaujamieroci un munīciju, par ko izdara ierakstu protokolā, norādot izņemamā ieroča marku vai modeli, kalibru, sēriju un numuru, munīcijas daudzumu un veidu. Personai, kas izdarījusi pārkāpumu, izpildot dienesta pienākumus, izņemšanu, personas un mantu apskati piemēro tikai neatliekamos gadījumos.

20. Papildināt 257.panta pirmo daļu pēc vārdiem “līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā” ar tekstu “(ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts kodeksa 149.4 panta sestajā vai septītajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot par septītajā daļā paredzēto pārkāpumu) līdz lietā pieņemtā lēmuma izpildei”.

79.

 

 

80.

 

 

81.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 20.pantu.

 

Deputāts V.Agešins   

Izslēgt likumprojekta 20. pantu.

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 257.panta pirmo daļu pēc vārdiem “līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā” ar tekstu “(ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts kodeksa 149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot par septītajā daļā paredzēto pārkāpumu) līdz lietā pieņemtā lēmuma izpildei”.

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 257.panta pirmo daļu pēc vārdiem “līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā” ar tekstu “(ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts kodeksa 149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot par septītajā daļā paredzēto pārkāpumu) līdz piemērotā naudas soda izpildei”.

 

 

Neatbalstīts

 

 

Neatbalstīts

 

 

Atbalstīts daļēji. Iestrādāts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

22. Papildināt 257.panta pirmo daļu pēc vārdiem “līdz brīdim, kad stājas spēkā lēmums administratīvā pārkāpuma lietā” ar tekstu “[ja izdarīts administratīvais pārkāpums, kas paredzēts šā kodeksa 149.4 panta piektajā, sestajā vai septītajā daļā vai 149.15 pantā (izņemot par septītajā daļā paredzēto pārkāpumu)] līdz piemērotā naudas soda izpildei”.

260.pants. Pie administratīvās atbildības sauktās personas tiesības un pienākumi

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības kā personiski, tā ar advokāta palīdzību iepazīties ar visiem lietas materiāliem, sniegt paskaidrojumus, iesniegt pieprasījumus un izteikt lūgumus.

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības piedalīties lietas izskatīšanā, izmantot advokāta palīdzību, iesniegt papildinājumus un izteikt lūgumus, kā arī pār sūdzēt lietā pieņemto lēmumu.

Lietu bez personas klātbūtnes var izskatīt tikai tad, ja ir zināms, ka tai savlaicīgi paziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku, un ja no tās nav saņemts lūgums atlikt lietas izskatīšanu. Ja minētais lūgums ir saņemts, institūcija, tiesnesis vai cita amatpersona, kas izskata lietu, var atzīt lūgumu par pamatotu un atlikt lietas izskatīšanu. Bez tās personas klātbūtnes, kuru sauc pie administratīvās atbildības, lietu var izskatīt arī gadījumos, kad iestājas atbildība par šā kodeksa 149.10 pantā paredzēto apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības vai par kuras pārkāpumu lieta tiek izskatīta, ja tā neprot valodu, kurā notiek lietvedība, tiek nodrošinātas tiesības lietot dzimto valodu, kā arī izmantot tulka pakalpojumus likumā noteiktajā kārtībā.

Izskatot lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 46., 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 175., 177., 178. un 201.pantā, pie administratīvās atbildības sauktās personas klātbūtne ir obligāta. Ja šī persona izvairās ierasties pēc policijas iestādes vai tiesneša aicinājuma, to var atvest piespiedu kārtā, bet, ja tas nav iespējams, lietu tiesā izskata bez tās piedalīšanās.

21. Papildināt 260.panta trešo daļu pēc vārdiem un skaitļa “kad iestājas atbildība par šā kodeksa 149.10 pantā” ar skaitli un vārdiem “149.31 panta astotajā daļā”.

 

 

 

23. Papildināt 260.panta trešo daļu pēc vārdiem un skaitļa “kad iestājas atbildība par šā kodeksa 149.10 pantā” ar skaitli un vārdiem “149.31 panta astotajā daļā”.

274.1 pants. Rīcība ar izņemtajiem priekšmetiem un dokumentiem

Lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu vai lietvedības izbeigšanu jānosaka, kas darāms ar pārkāpuma izdarīšanas rīkiem vai citiem izņemtajiem priekšmetiem un dokumentiem. Turklāt:

1) pārkāpējam piederošie pārkāpuma izdarīšanas rīki ir konfiscējami;

2) vērtības un lietas, kuras iegūtas pārkāpuma izdarīšanas rezultātā vai kuras bijušas paredzētas vai lietotas pārkāpuma izdarīšanai, ir konfiscējamas vai atdodamas atpakaļ to īpašniekiem;

3) priekšmeti, kurus var iegūt tikai ar īpašām atļaujām, jārealizē likumā noteiktajā kārtībā, bet priekšmeti, kuriem nav nekādas materiālas vai citas vērtības un kurus nevar izmantot, jāiznīcina vai pēc ieinteresēto personu vai iestāžu lūguma šos priekšmetus var tām realizēt.

Ja izņemtās mantas nav konfiscējamas, taču ir realizētas vai iznīcinātas šā kodeksa 257.pantā noteiktajā gadījumā, institūcija, kura izņemtās mantas realizējusi vai iznīcinājusi, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā īpašniekam par tām atlīdzina ar tās pašas sugas un kvalitātes mantām vai arī samaksā vērtību, kāda realizētajām vai iznīcinātajām mantām būtu bijusi atlīdzināšanas brīdī.

Šā panta otrajā daļā noteiktais neattiecas uz apaļajiem kokmateriāliem. Ja persona pierāda īpašuma tiesības uz izņemtajiem un realizētajiem kokmateriāliem, šai personai atmaksā kokmateriālu realizācijā gūtos ieņēmumus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

22. Papildināt 274.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja personai par izdarīto administratīvo pārkāpumu piemērots administratīvais sods un izņemtās mantas ir realizētas atbilstoši 257.pantā noteiktajai kārtībai no iegūtajiem līdzekļiem atskaita summu naudas soda samaksai un izdevumu par izņemto mantu glabāšanu, realizāciju vai iznīcināšanu segšanai.”

83.

 

 

84.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 22.pantu.

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 274.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja personai par izdarīto administratīvo pārkāpumu piemērots administratīvais sods un izņemtās mantas ir realizētas atbilstoši 257.pantā noteiktajai kārtībai no iegūtajiem līdzekļiem atskaita summu naudas soda samaksai un izdevumu par izņemto mantu nogādāšanu glabāšanai, mantu glabāšanu realizāciju vai iznīcināšanu, segšanai.”

 

Juridiskā komisija

Papildināt 274.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja personai par pārkāpumu ceļu satiksmē piemērots administratīvais sods un izņemtās mantas realizētas atbilstoši šā kodeksa 257.pantā noteiktajai kārtībai, tad no iegūtajiem līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atskaita summu, kas nepieciešama naudas soda samaksai un to izdevumu segšanai, kas saistīti ar izņemto mantu nogādāšanu glabāšanai, mantu glabāšanu vai realizāciju.”

Neatbalstīts

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts Juridiskās komisijas priekšlikumā nr.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

24. Papildināt 274.1 pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja personai par pārkāpumu ceļu satiksmē piemērots administratīvais sods un izņemtās mantas realizētas atbilstoši šā kodeksa 257.pantā noteiktajai kārtībai, tad no iegūtajiem līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atskaita summu, kas nepieciešama naudas soda samaksai un to izdevumu segšanai, kas saistīti ar izņemto mantu nogādāšanu glabāšanai, mantu glabāšanu vai realizāciju.”

276.pants. Lietā pieņemtā lēmuma paziņošana un lēmuma noraksta izsniegšana

Lēmumu paziņo tūlīt pēc lietas izskatīšanas. Lēmuma norakstu triju dienu laikā izsniedz vai nosūta personai, par kuru tas pieņemts.

Cietušajam lēmuma norakstu izsniedz pēc viņa lūguma.

Lēmuma norakstu izsniedz pret parakstu. Ja lēmuma norakstu nosūta, par to izdara attiecīgu ierakstu lietā.

[Ceturtā–piektā daļa]. (Izslēgtas ar  2005.gada 17.marta likumu)

 

86.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 276. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“Institūcijai (amatpersonai), kas pieņem lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās, kas paredzētas kodeksa 149.15 panta piektajā, astotajā un devītajā daļā (paredzēta transportlīdzekļa konfiskācija), lēmuma norakstu triju dienu laikā izsniedz vai nosūta transportlīdzekļa īpašniekam un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā reģistrētajam turētājam (valdītājam).”

Atbalstīts

25. Papildināt 276. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“Institūcijai (amatpersonai), kas pieņem lēmumu administratīvo pārkāpumu lietās, kuras paredzētas šā kodeksa 149.15 panta piektajā, astotajā un devītajā daļā (transportlīdzekļa konfiskācija), lēmuma norakstu triju dienu laikā izsniedz vai nosūta transportlīdzekļa īpašniekam un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā reģistrētajam turētājam (valdītājam).”

286.pants. Orgāna (amatpersonas), kas izskata sūdzību vai protestu, lēmums

Orgāns (amatpersona), izskatot sūdzību vai protestu par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) atstāj lēmumu negrozītu, bet sūdzību vai protestu noraida;

2) atceļ lēmumu un nosūta lietu jaunai izskatīšanai;

3) atceļ lēmumu un izbeidz lietu;

4) groza soda mēru ietvaros, kas paredzēti normatīvajā aktā par atbildību par administratīvo pārkāpumu, taču tā, lai sods netiktu pastiprināts.

Ja tiek konstatēts, ka lēmumu pieņēmis orgāns (amatpersona), kas nav tiesīgs izlemt attiecīgo lietu, šādu lēmumu atceļ un lietu nodod izskatīšanai kompetentam orgānam (amatpersonai).

Lēmuma, kas pieņemts par sūdzību vai protestu par lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, norakstu trīs dienu laikā nosūta personai, par kuru tas pieņemts, bet cietušajam – pēc viņa lūguma. Par protesta izskatīšanas rezultātiem paziņo prokuroram.

 

87.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs K.Peters

Papildināt 286. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

“5) samazina likumā noteikto fiksēto naudas sodu ne vairāk kā uz pusi, ja konstatē apstākļus, kas mīkstina atbildību.”

Neatbalstīts

 

299.1 pants. Lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpilde lietās par administratīvajiem pārkāpumiem ceļu satiksmē

Par administratīvo pārkāpumu ceļu satiksmē uzliktais naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no soda uzlikšanas dienas.

Ja uzliktais naudas sods nav samaksāts noteiktā termiņā, līdz naudas soda samaksai aizliegts:

1) izsniegt pārkāpuma izdarītājam transportlīdzekļa vadītāja apliecību;

2) veikt pārkāpuma izdarītājam piederošo transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un reģistrēt tos transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

3) veikt transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, valsts tehnisko apskati un reģistrēt to transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

4) ar transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums un kurš reģistrēts ārvalstīs, izbraukt no Latvijas.

Ja naudas sods nav samaksāts gada laikā no dienas, kad lēmums par naudas soda uzlikšanu stājies spēkā, stājas spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums un transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts vadīt transportlīdzekļus līdz naudas soda samaksai.

Ja naudas sods nav samaksāts šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu nodod piespiedu izpildei tiesu izpildītājam. Lēmuma piespiedu izpilde notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

23. 299.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu “10 dienu” ar skaitli un vārdu “30 dienu”;

 

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“Persona naudas sodu par pārkāpumiem ceļu satiksmē ir tiesīga maksāt Ceļu satiksmes drošības direkcijā. Līdzekļus, kas iegūti, saņemot naudas soda maksājumus, Ceļu satiksmes drošības direkcija, neieskaitot tos savā norēķinu kontā, triju dienu laikā iemaksā noteiktā valsts budžeta kontā. Naudas soda iekasēšanas izdevumus sedz naudas soda maksātājs. Iekasējot naudas sodu maksātājam tiek izsniegts dokuments, kurā ir norādīta informācija par maksātāju, samaksātā naudas soda apmēru un lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru.”;

 

uzskatīt līdzšinējo panta ceturto daļu par piekto daļu.

88.

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 23.panta otro un trešo daļu.

Atbalstīts

26. Aizstāt 299.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdu “10 dienu” ar skaitli un vārdu “30 dienu”.

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

1) tiesu izpildītāji – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10–201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā, 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3–155.pantā, 155.pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 pantā, 166.panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15, 166.17 pantā, 166.20, 169.3, 170.1, 176.1, 178., 179.1 un 204.4 pantā;

3) Valsts vides dienesta, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 58., 75., 78.–80.2 un 88.4 pantā;

4) meža dienesta un Valsts vides dienesta pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) (izslēgts ar 2001.gada 20.decembra likumu);

6) Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3, 155.6 pantā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 156.3 panta otrajā daļā, 159.4, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā un trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.15, 166.20, 169.3 un 201.10– 201.15 pantā;

9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā, 146.2 panta otrajā daļā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102., 102.2 un 103.7 pantā;

11) Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 103.3, 106., 106.1 un 155.5 pantā;

12) Datu valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 204.7 pantā;

13) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 un 166.34 pantā;

14) Valsts robežsardzes pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīts pārkāpums, kas paredzēts šā kodeksa 149.24 panta septiņpadsmitajā daļā.

24. Papildināt 304.panta 1.punktu aiz vārdiem “ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa” ar vārdiem un skaitļiem “149.15 panta piektajā, astotajā un devītajā daļā”.

89.

 

 

90.

Deputāts V.Agešins   

Izslēgt likumprojekta 24. pantu.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 24. pantā vārdus “piektajā, astotajā un”.

Neatbalstīts

 

 

Neatbalstīts

27. Papildināt 304.panta 1.punktu pēc vārdiem “ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa” ar vārdiem un skaitļiem “149.15 panta piektajā, astotajā un devītajā daļā”.

309.pants. Kārtība, kādā izpildāms lēmums par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu

Lēmumu par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu izpilda, izdarot attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un transportlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā un izņemot transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

Ja transportlīdzekļa vadītājam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, bet transportlīdzekļu vadītāja apliecība nav izņemta, transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas nodot nederīgo vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai.

Izpildot lēmumu par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu, izņem visu transportlīdzekļu kategoriju vadītāja apliecības, tai skaitā mazo kuģu vadītāja apliecības.

Kārtību, kādā uz lēmumā noteikto laiku izņem transportlīdzekļu vadītāja apliecības un mazo kuģu vadītāja apliecības, nosaka iekšlietu ministrs.

25. Izteikt 309.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Izpildot lēmumu par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu, izņem visu transportlīdzekļu kategoriju vadītāja apliecības, izņemot velosipēda vadītāja apliecību.”

 

 

 

28. Izteikt 309.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“Izpildot lēmumu par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu, izņem visu transportlīdzekļu kategoriju vadītāja apliecības, izņemot velosipēda vadītāja apliecību.”

312.pants. Speciālo tiesību atņemšanas termiņu aprēķināšana

Transporta līdzekļu vadītāji un personas, kuras pārkāpušas medību noteikumus vai zvejas noteikumus, uzskatāmas par sodītām ar speciālo tiesību atņemšanu no dienas, kad pieņemts lēmums par šo tiesību atņemšanu.

Ja transporta līdzekļa vadītājs, kam atņemtas tiesības vadīt transporta līdzekli, izvairās nodot ceļu policijas iestādēm vadītāja apliecību un turpina vadīt transporta līdzekli laikā, kad atņemtas vadīšanas tiesības, uz to pilnvarotas iestādes (amatpersonas) var šo tiesību atņemšanas laiku pagarināt par attiecīgo laika posmu, kurā nelikumīgi izmantota vadītāja apliecība.

Pēc speciālo tiesību atņemšanas termiņa notecēšanas, kā arī tad, ja šis termiņš saīsināts saskaņā ar šā kodeksa 311.pantu, personai, kas sodīta ar šo administratīvo sodu, noteiktā kārtībā atdod tai izņemtos dokumentus.

26. 312.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Ja transportlīdzekļa vadītājs, kam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, izvairās nodot vadītāja apliecību un turpina vadīt transportlīdzekli laikā, kad transportlīdzekļa vadīšanas tiesības atņemtas Valsts policija pagarina tiesību atņemšanas termiņu par attiecīgo laika posmu, kurā nelikumīgi izmantota vadītāja apliecība.”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “personai, kas sodīta ar šo administratīvo sodu, noteiktā kārtībā atdod tai izņemtos dokumentus” ar vārdiem “persona normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atgūst tiesības un saņem tiesības apliecinošo dokumentu”.

 

 

 

29. 312.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Ja transportlīdzekļa vadītājs, kam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, izvairās nodot vadītāja apliecību un turpina vadīt transportlīdzekli laikā, kad transportlīdzekļa vadīšanas tiesības viņam atņemtas, Valsts policija pagarina tiesību atņemšanas termiņu par attiecīgo laika posmu, kurā nelikumīgi izmantota vadītāja apliecība.”;

 

aizstāt trešajā daļā vārdus “personai, kas sodīta ar šo administratīvo sodu, noteiktā kārtībā atdod tai izņemtos dokumentus” ar vārdiem “persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atgūst tiesības un saņem tiesības apliecinošo dokumentu”.

Pārejas noteikumi

(2003.gada 11.decembra likuma redakcijā ar grozījumiem,
kas izdarīti ar 2004.gada 9.septembra likumu)

 

1. Kodeksa 12.1 pants, 210.panta trešā daļa, 238.1 panta pirmās daļas 4.punkts, 268.panta 6.punkts, 269.panta ceturtā daļa, kā arī ar audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem saistītie grozījumi 275.pantā un 283.panta pirmajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar likumu “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”.

 

2. Kodeksa 88.6 panta septītā un astotā daļa stājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

(2004.gada 9.septembra likuma redakcijā)

 

3. Līdz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas izveidei šā kodeksa 172.2 un 172.3 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījušas institūciju amatpersonas vai darbinieki) paredzētās administratīvo pārkāpumu lietas izskata pašvaldību administratīvās komisijas vai šo komisiju bērnu lietu apakškomisijas.

(2004.gada 22.decembra likuma redakcijā)

 

91.

Juridiskā komisija

Papildināt ar pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījumi kodeksa 149.15 panta piektajā, astotajā un devītajā daļā un grozījumi 213. pantā par 149.15 panta piekto, astoto un devīto daļu stājas spēkā 2005. gada 1. decembrī.”

Atbalstīts

30. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4. Grozījumi kodeksa 149.15 panta piektajā, astotajā un devītajā daļā un grozījumi 304. pantā par 149.15 panta piekto, astoto un devīto daļu stājas spēkā 2005. gada 1. decembrī.”