Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

 

Likumprojekts trešajam lasījumam

 

 

Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likums

(Reģ. nr. 1249)

 

 

2. lasījuma redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikumi

(  16 )

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likums

1

Juridiskais birojs

Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

“Aizsargāta pakalpojuma likums”.

atbalstīt

Aizsargāta pakalpojuma likums

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

(1) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aizsargāts pakalpojums – pakalpojums (piemēram, raidīšana, informācijas sabiedrības pakalpojums), kuru šā pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz ierobežotu piekļuvi, sniedz par attiecīgu atlīdzību;

2

Juridiskais birojs

Likumprojekta 1.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdu “piemēram” un papildināt pēc vārdiem iekavās ar saīsinājumu “u.tml.”;

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

1) aizsargāts pakalpojums — pakalpojums (raidīšana, informācijas sabiedrības pakalpojums u.tml.), kuru tā sniedzējs, pamatojoties uz ierobežotu piekļuvi, sniedz par attiecīgu atlīdzību;

2) ierobežotas piekļuves pakalpojums – pakalpojums, kas nodrošina aizsargāta pakalpojuma sniedzējam vai saņēmējam piekļuvi ierobežotas piekļuves sistēmai;

3

Juridiskais birojs

izslēgt pirmās daļas 2.punktu, attiecīgi mainot tālāko punktu numerāciju;

 

atbalstīt

 

3) ierobežota piekļuve – tehnisks pasākums (līdzeklis) vai vienošanās, saskaņā ar kuru piekļuve aizsargātam pakalpojumam iespējama, pamatojoties uz iepriekšēju pakalpojuma sniedzēja piekrišanu vai individuālu atļauju;

4

Juridiskais birojs

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdus “vai vienošanās”;

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

2) ierobežota piekļuve — tehnisks pasākums (līdzeklis), saskaņā ar kuru piekļuve aizsargātam pakalpojumam iespējama, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja iepriekšēju piekrišanu vai individuālu atļauju;

4) ierobežotas piekļuves sistēma – risinājums, ierīce vai programma, kas paredzēta vai pielāgota tam, lai piekļuve aizsargātam pakalpojumam tiktu nodrošināta pakalpojuma saņēmējam saprotamā veidā;

5

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 “4) ierobežotas piekļuves sistēma – ierīce, programma vai cits risinājums, kas nodrošina pakalpojuma saņēmējam saprotamā veidā piekļuvi aizsargātam pakalpojumam;”;

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

3) ierobežotas piekļuves sistēma — ierīce, programma vai cits risinājums, kas pakalpojuma saņēmējam saprotamā veidā nodrošina piekļuvi aizsargātam pakalpojumam;

5) nelegāla sistēma – ierobežotas piekļuves sistēma, kas tiek izmantota bez pakalpojuma sniedzēja piekrišanas vai individuālas atļaujas;

6

Juridiskais birojs

papildināt pirmās daļas 5.punktu pirms vārdiem “pakalpojuma sniedzēja” ar vārdu “aizsargāta”;

atbalstīt

4) nelegāla sistēma — ierobežotas piekļuves sistēma, kas tiek izmantota bez aizsargāta pakalpojuma sniedzēja piekrišanas vai individuālas atļaujas.

6) pakalpojuma sniedzējs – fiziskā vai juridiskā persona, kas sniedz aizsargātu pakalpojumu vai ierobežotas piekļuves pakalpojumu.

7

Juridiskais birojs

izslēgt pirmās daļa 6.punktu.

 

atbalstīt

 

(2) Likumā lietotie termini atbilst Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, Reklāmas likumā un Radio un televīzijas likumā lietotajiem terminiem un to skaidrojumam.

 

 

 

(2) Likumā lietotie termini atbilst Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, Reklāmas likumā un Radio un televīzijas likumā lietotajiem terminiem un to skaidrojumam.

2.pants. Likuma mērķis

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt aizsargāta pakalpojuma (kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi) aizsardzību no neatļautas tā izmantošanas komerciāliem mērķiem, lietojot nelegālas sistēmas, kā arī aizsargāt pakalpojuma sniedzēja likumīgās tiesības.

8

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt aizsargāta pakalpojuma sniedzēja aizsardzību no neatļautas aizsargāta pakalpojuma izmantošanas komerciāliem mērķiem, lietojot nelegālu sistēmu.”.

atbalstīt

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt aizsargāta pakalpojuma sniedzēja aizsardzību no neatļautas aizsargāta pakalpojuma izmantošanas komerciāliem mērķiem, lietojot nelegālu sistēmu.

(2) Šis likums neierobežo ierobežotas piekļuves sistēmu brīvu apriti tirgū.

 

 

 

(2) Šis likums neierobežo ierobežotas piekļuves sistēmu brīvu apriti tirgū.

3.pants. Komercdarbības aizliegums

 

 

 

3.pants. Komercdarbības aizliegums

Lai nodrošinātu aizsargāta pakalpojuma aizsardzību, ir aizliegta:

9

Juridiskais birojs

Likumprojekta 3.pantā:

izteikt panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Lai nodrošinātu aizsargāta pakalpojuma sniedzēja aizsardzību, ir aizliegtas šādas nelikumīgas darbības:”

atbalstīt

Lai nodrošinātu aizsargāta pakalpojuma sniedzēja aizsardzību, ir aizliegtas šādas nelikumīgas darbības:

1) nelegālu sistēmu ražošana, importēšana, izplatīšana, iznomāšana, pārdošana vai cita veida atsavināšana komerciāliem mērķiem;

10

Juridiskais birojs

aizstāt 1.punktā vārdus “nelegālu sistēmu” ar vārdiem “nelikumīgu ierobežotas piekļuves sistēmu”.

atbalstīt

1) nelikumīgu ierobežotas piekļuves sistēmu ražošana, importēšana, izplatīšana, iznomāšana, pārdošana vai cita veida atsavināšana komerciāliem mērķiem;

2) nelegālu sistēmu uzstādīšana, ierīkošana, instalācija un izmantošana komerciāliem mērķiem;

 

 

 

2) nelegālu sistēmu uzstādīšana, ierīkošana, instalācija un izmantošana komerciāliem mērķiem;

3) nelegālu sistēmu reklāma.

 

 

 

3) nelegālu sistēmu reklāma.

4.pants. Aizsargātu pakalpojumu aizsardzības un uzraudzības iestādes

11

Juridiskais birojs

Likumprojekta 4.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“4.pants. Uzraudzības iestādes”

atbalstīt

4.pants. Uzraudzības iestādes

(1) Šā likuma ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts policija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Nacionālā radio un televīzijas padome (turpmāk – uzraudzības iestāde).

12

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “un Nacionālā radio un televīzijas padome” ar vārdiem “Nacionālā radio un televīzijas padome, kā arī citas institūcijas, kuru kompetencē ir nodrošināt tādu personu aizsardzību, kas sniedz aizsargātu pakalpojumu”;

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

(1) Šā likuma ievērošanu atbilstoši savai kompetencei uzrauga Valsts policija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Nacionālā radio un televīzijas padome, kā arī citas institūcijas, kuru kompetencē ir nodrošināt tādu personu aizsardzību, kas sniedz aizsargātu pakalpojumu (turpmāk — uzraudzības iestāde).

(2) Uzraudzību veic, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja iesniegumu, uzraudzības iestādes iniciatīvu vai citas institūcijas ziņojumu.

13

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “pakalpojuma sniedzēja iesniegumu, uzraudzības iestādes iniciatīvu vai citas institūcijas ziņojumu” ar vārdiem “aizsargāta pakalpojuma sniedzēja vai citas personas iesniegumu, kā arī pēc uzraudzības iestādes iniciatīvas”.

atbalstīt

(2) Uzraudzību veic, pamatojoties uz aizsargāta pakalpojuma sniedzēja vai citas personas iesniegumu, kā arī pēc uzraudzības iestādes iniciatīvas.

5.pants. Uzraudzības iestādes kompetence

 

 

 

5.pants. Uzraudzības iestādes kompetence

Papildus Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, Reklāmas likumā, Radio un televīzijas likumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un likumā “Par policiju” noteiktajai kompetencei uzraudzības iestādei ir šādas tiesības un pienākumi:

14

Juridiskais birojs

Izteikt 5.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Lai nodrošinātu tādu personu aizsardzību, kas sniedz aizsargātu pakalpojumu, uzraudzības iestādei, atbilstoši tās kompetencei, papildus ir šādas tiesības un pienākumi:”.

 

atbalstīt

 

 

Redakc.

 preciz.

Lai nodrošinātu aizsargāta pakalpojuma sniedzēja aizsardzību, uzraudzības iestādei atbilstoši savai kompetencei papildus ir šādas tiesības un pienākumi:

1) pārbaudīt iesniegumus par šā likuma 3.pantā minētajām darbībām;

 

 

 

1) pārbaudīt iesniegumus par šā likuma 3.pantā minētajām darbībām;

2) pieprasīt un noteiktā termiņā saņemt informāciju, kas nepieciešama pārbaudes veikšanai, kā arī attiecīgo personu rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

 

 

 

2) pieprasīt un noteiktā termiņā saņemt informāciju, kas nepieciešama pārbaudes veikšanai, kā arī attiecīgo personu rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

3) pildot savas funkcijas un veicot pārbaudes, apmeklēt telpas un ēkas to īpašnieka vai pilnvarota pārstāvja klātbūtnē un piekļūt sistēmām, kuras tiek izmantotas, lai sniegtu aizsargātu pakalpojumu vai nodrošinātu piekļuvi aizsargātam pakalpojumam;

 

 

 

3) pildot savas funkcijas un veicot pārbaudes, apmeklēt telpas un ēkas to īpašnieka vai pilnvarota pārstāvja klātbūtnē un piekļūt sistēmām, kuras tiek izmantotas, lai sniegtu aizsargātu pakalpojumu vai nodrošinātu piekļuvi aizsargātam pakalpojumam;

4) pieprasīt, lai tiek uzrādītas atļaujas, līgumi, sertifikāti vai citi dokumenti, kuri apliecina tiesības izmantot ierobežotas piekļuves sistēmas komerciāliem mērķiem;

 

 

Redakc.

 preciz.

4) pieprasīt, lai tiek uzrādītas atļaujas, līgumi, sertifikāti vai citi dokumenti, kuri apliecina tiesības izmantot komerciāliem mērķiem ierobežotas piekļuves sistēmas;

5) sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu.

 

 

 

5) sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu.

6.pants. Uzraudzības institūcijas lēmumu pārsūdzība

15

 Juridiskais birojs

Likumprojekta 6.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdu “institūcijas” ar vārdu “iestādes”;

atbalstīt

6.pants. Uzraudzības iestādes lēmumu pārsūdzība

Uzraudzības institūcijas izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16

Juridiskais birojs

izteikt panta tekstu šādā redakcijā:

“Uzraudzības iestādes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā

atbalstīt

Uzraudzības iestādes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

 

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.novembra direktīvas 98/84/EK par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to.

 

 

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.novembra direktīvas 98/84/EK par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.