Saeimas Prezidijam

 

 

     .09.2005.

9/8 -

 

          Saeimas Prezidijam

 

 

         

          Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 7. septembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likums"  (Reģ. nr.1249)   (Dok. nr.4343, 4343A)            un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

         

 

 

 

          Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētājs

 

 

Dzintars Jaundžeikars

 

 

 

Likumprojekts

 

Aizsargātu pakalpojumu sniedzēja tiesību aizsardzības likums

 

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Likumā ir lietoti šādi termini:

1) aizsargāts pakalpojums – pakalpojums (piemēram, raidīšana, infor­mācijas sabiedrības pakalpojums), kuru šī pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz ierobežotu piekļuvi, sniedz par attiecīgu atlīdzību;

2) ierobežotas piekļuves pakalpojums – pakalpojums, kas ietver ierobe­žotas piekļuves sistēmas nodrošināšanu aizsargāta pakalpojuma sniedzējam vai saņēmējam;

3) ierobežota piekļuve – tehnisks pasākums (līdzeklis) vai vienošanās, ar kuru saskaņā piekļuve aizsargātam pakalpojumam iespējama, pamatojoties uz iepriekšēju pakalpojuma sniedzēja piekrišanu vai individuālu atļauju;

4) ierobežotas piekļuves sistēma – risinājums, ierīce vai programma, kas paredzēta vai pielāgota tam, lai piekļuve aizsargātam pakalpojumam tiktu nodrošināta pakalpojuma saņēmējam saprotamā veidā;

5) nelegāla sistēma – ierobežotas piekļuves sistēma, kas tiek izmantota bez pakalpojuma sniedzēja piekrišanas vai individuālas atļaujas;

6) pakalpojuma sniedzējs – fiziska vai juridiska persona, kas sniedz aizsargātu pakalpojumu vai ierobežotas piekļuves pakalpojumu.

(2) Likumā lietotie termini atbilst Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā lietotajiem terminiem un to skaidrojumam, kā arī Reklāmas likumā un Radio un televīzijas likumā lietotajiem terminiem un to skaidrojumam.

 

2.pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir nodrošināt aizsargāta pakalpojuma (kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi) aizsardzību no neatļautas tā izmantošanas komerciāliem mērķiem, lietojot nelegālas sistēmas, kā arī aizsargāt pakalpojuma sniedzēja likumīgās tiesības.

(2) Šis likums neierobežo ierobežotas piekļuves sistēmu brīvu apriti tirgū.

 

3.pants. Komercdarbības aizliegums

Lai nodrošinātu aizsargāta pakalpojuma aizsardzību, ir aizliegta:

1) nelegālu sistēmu ražošana, importēšana, izplatīšana, iznomāšana, pārdošana vai cita veida atsavināšana komerciāliem mērķiem;

2) nelegālu sistēmu uzstādīšana, ierīkošana, instalācija un izmantošana komerciāliem mērķiem;

3) nelegālu sistēmu reklāma.

 

4.pants. Aizsargātu pakalpojumu aizsardzības un uzraudzības iestādes

(1) Šā likuma ievērošanu atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts policija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Nacionālā radio un televīzijas padome (turpmāk – uzraudzības iestāde).

(2) Uzraudzību veic, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja iesniegumu, uzraudzības iestādes iniciatīvu vai citas institūcijas ziņojumu.

 

5.pants. Uzraudzības iestādes kompetence

Papildus Reklāmas likumā, Radio un televīzijas likumā, Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un likumā "Par policiju" noteiktajai kompetencei uzraudzības iestādei ir šādas tiesības un pienākumi:

1) pārbaudīt iesniegumus par šā likuma 3.pantā minētajām darbībām;

2) pieprasīt un noteiktajā termiņā saņemt informāciju, kas nepieciešama pārbaudes veikšanai, kā arī attiecīgo personu rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus;

3) pildot savas funkcijas un veicot pārbaudes, apmeklēt telpas un ēkas to īpašnieka vai pilnvarotā pārstāvja klātbūtnē un piekļūt sistēmām, kuras tiek izmantotas, lai sniegtu aizsargātu pakalpojumu vai nodrošinātu piekļuvi aizsargātam pakalpojumam;

4) pieprasīt uzrādīt atļaujas, līgumus, sertifikātus vai citus dokumentus, kuri apliecina tiesības izmantot ierobežotas piekļuves sistēmas komerciāliem mērķiem;

5) sastādīt protokolu par administratīvo pārkāpumu.

 

6.pants. Uzraudzības institūcijas lēmumu pārsūdzība

Uzraudzības institūcijas izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 20.novembra Direktīvas 98/84/EK par tiesisku aizsardzību pakalpojumiem, kas pamatojas uz ierobežotu piekļuvi vai nodrošina to.

 

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.