Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 13

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

Likumprojektā iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.1256

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.1246)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

Komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

41.pants. Darbu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

Par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz piecsimt latiem.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz piecsimt latiem.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz septiņsimt piecdesmit latiem.

Par tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai tā slēpšanu, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai ir iestājusies viņa nāve, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

(2004.gada 25.marta likuma redakcijā)

Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

 "41.pants. Darbu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

 Par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot gadījumu, kas noteikts šā panta otrajā daļā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz piecsimt latiem.

Par tādas personas nodarbināšanu, ar kuru nav noslēgts darba līgums,–

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz piecsimt latiem.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz septiņsimt piecdesmit latiem.

Par tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai ir iestājusies viņa nāve, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz divtūkstoš latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz piectūkstoš latiem.

Par šā panta sestajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz desmittūkstoš latiem.”

 

 

 

 

 

1. Izteikt 41.pantu šādā redakcijā:

 "41.pants. Darbu regulējošo normatīvo aktu pārkāpšana

 Par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, izņemot gadījumu, kas noteikts šā panta otrajā

daļā, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz piecsimt latiem.

Par tādas personas nodarbināšanu, ar kuru nav noslēgts darba līgums, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz piecsimt latiem.

Par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajai personai – līdz septiņsimt piecdesmit latiem.

Par tāda darbā notikuša nelaimes gadījuma neizmeklēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai slēpšanu, kura rezultātā nodarbinātajam radušies smagi veselības traucējumi vai ir iestājusies viņa nāve, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz divtūkstoš latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz tūkstoš latiem.

Par šā panta ceturtajā un piektajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz piectūkstoš latiem.

Par šā panta sestajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu darba devējam – fiziskajai personai līdz piecsimt latiem, juridiskajai personai – līdz desmittūkstoš latiem.”

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Likumprojekts ar reģ.nr.1256, kas iekļauts kā priekšlikums

Papildināt kodeksu ar 45.4 pantu šādā redakcijā:

 "45.4 pants. Materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu apzināti prettiesiska saņemšana par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, ja materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus saņēmusi ārstniecības persona, kas nav valsts amatpersona

Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu apzināti prettiesisku saņemšanu par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, ja materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus saņēmusi ārstniecības persona, kas nav valsts amatpersona, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem."

 

Juridiskais birojs

Izteikt 45.4 panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Prettiesiska labumu saņemšana par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu”.

Daļēji atbalstīts.

(skat. 2. priekšlikumu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

2. Papildināt kodeksu ar 45.4 pantu šādā redakcijā:

 "45.4 pants. Prettiesiska labumu saņemšana par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu

Par materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu apzināti prettiesisku saņemšanu par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu, ja materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus saņēmusi ārstniecības persona, kas nav valsts amatpersona, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

 Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem."

201.49 pants. Nelikumīgas maksas pieprasīšana un saņemšana par izglītības ieguvi

Par nelikumīgas maksas pieprasīšanu vai saņemšanu par pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguvi –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par nelikumīgas maksas pieprasīšanu par augstākās izglītības ieguvi –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem.

 

3.

Likumprojekts ar reģ.nr.1256, kas iekļauts kā priekšlikums

201.49 pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "pieprasīšana un";

 

izslēgt pirmajā daļā vārdus "pieprasīšanu vai";

 

aizstāt otrajā daļā vārdu "pieprasīšanu" ar vārdu "saņemšanu".

Atbalstīts

3. 201.49 pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "pieprasīšana un";

 

izslēgt pirmajā daļā vārdus "pieprasīšanu vai";

 

aizstāt otrajā daļā vārdu "pieprasīšanu" ar vārdu "saņemšanu".


 

228.1 pants. Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija

Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija izskata šā kodeksa 45.–45.3 un 46.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas valsts galvenais eksperts un viņa vietnieki – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcijas valsts eksperti – naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

 

4.

Likumprojekts ar reģ.nr.1256, kas iekļauts kā priekšlikums

228.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "45.3" ar skaitli "45.4";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz piecsimt latiem".

Atbalstīts

4. 228.1 pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "45.3" ar skaitli "45.4";

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "līdz piecsimt latiem".


 

254.pants. Institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izdarīt administratīvo aizturēšanu

Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, drīkst tikai institūcijas (amatpersonas), kuras tam pilnvarotas ar likumu, tas ir:

1) policijas darbinieki (amatpersonas) – ja neatļautās vietās tirgo alkoholiskos dzērienus, spirtu, ja organizē tirdzniecību neatļautās vietās, ja izdarīts sīkais huligānisms, ja notikusi ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, ja pārkāpta sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtība, ja persona bez dibināta iemesla nav ieradusies pēc izziņas izdarītāja, prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma, ja lietoti alkoholiski dzērieni sabiedriskās vietās vai ja persona parādījusies sabiedriskā vietā dzēruma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un sabiedrisko tikumību, ja pārkāpti satiksmes noteikumi, medību, zvejas noteikumi, ja pārkāpti citi likumdošanas akti par dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu, kā arī citos likumdošanas aktos tieši paredzētajos gadījumos;

2) Valsts robežsardzes amatpersonas – ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ir Valsts robežsardzes kompetencē, kā arī citi administratīvie pārkāpumi, kurus, veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi.

3) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai viņa vietnieku, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru vai viņu vietnieku pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti muitas noteikumu pārkāpumi vai pārkāpumi valsts ieņēmumu jomā;

4) Valsts vides dienesta un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju amatpersonas, kā arī pašvaldību attiecīgi pilnvarotas personas – ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar medību, zvejas, makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos minēto vides aizsardzības valsts iestāžu amatpersonu likumīgam rīkojumam vai prasībai;

5) lidostas aviodrošības dienests – ja izdarīti lidostas drošības noteikumu pārkāpumi;

6) Valsts elektrosakaru inspekcijas amatpersonas – ja tiek ievestas, uzstādītas, būvētas, pārdotas vai lietotas radioviļņus izstarojošas iekārtas bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas, kā arī izdarīti citi radiosakaru noteikumu pārkāpumi.

 

5.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Papildināt 254. pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) ieslodzījuma vietu pārvaldes valsts specializētā civildienesta ierēdņi – ja pārkāpti ieslodzījuma vietu apmeklēšanas noteikumi, vielu, priekšmetu un izstrādājumu ienešanas un nodošanas ieslodzījuma vietā noteikumi.”

Atbalstīts

5. Papildināt 254. pantu ar 7.punktu šādā redakcijā:

“7) ieslodzījuma vietu pārvaldes valsts specializētā civildienesta ierēdņi – ja pārkāpti ieslodzījuma vietu apmeklēšanas noteikumi, noteikumi par vielu, priekšmetu un izstrādājumu ienešanu un nodošanu ieslodzījuma vietā.”