Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                           Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Kultūras institūciju likumā

(reģ.nr.1234)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrā lasījuma redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(8)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija 

 

Kultūras institūciju likums

 

Grozījumi Kultūras institūciju likumā

 

 

 

 

Grozījumi Kultūras institūciju likumā

 

         Izdarīt Kultūras institūciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

         Izdarīt Kultūras institūciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

            1. Aizstāt visā likumā vārdus "kultūras uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

            1. Aizstāt visā likumā vārdus "kultūras uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

 

 

 

2.pants. (1) Kultūras institūcijas dibina valsts, pašvaldības vai privāto tiesību subjekti. Šo institūciju darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

(2) Kultūras institūcija atbilstoši savas darbības pamatmērķim veic vienu vai vairākas no šādām funkcijām:

1) rada, uzkrāj, saglabā, pēta, dara pieejamas vai popularizē kultūras vērtības;

2) veic kultūrizglītojošo darbu;

3) organizē kultūras pasākumus;

4) vāc, uzkrāj, vērtē un analizē kultūras informāciju un nodrošina tās pieejamību sabiedrībai;

5) organizē profesionālo apmācību kultūras jomā nodarbinātajiem;

6) finansiāli atbalsta kultūras aktivitātes;

7) rosina sabiedrībā interesi par kultūru un apmierina sabiedrības kultūras vajadzības;

8) veicina jebkura sabiedrības locekļa iespēju sevi radoši izpaust un pilnveidot amatiermākslā un tautas mākslā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 < /p>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

          Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantu šādā redakcijā:

         „2. Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

        “(3) Institūcijas, kuras finansiāli atbalsta kultūras aktivitātes, bet kuru darbības pamatmērķis nav kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, netiek uzskatītas par kultūras institūcijām.”

 

         –  attiecīgi mainīt turpmāko  likumprojekta pantu numerāciju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Institūcijas, kuras finansiāli atbalsta kultūras aktivitātes, bet kuru darbības pamatmērķis nav kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana, netiek uzskatītas par kultūras institūcijām.”

 

 

 

 

 

 

 

 

4.pants. Kultūras institūcijas neatkarīgi no to juridiskā statusa, pakļautības vai pārraudzības veida un Kultūras ministrija vai institūcija, kurai deleģētas koordinācijas funkcijas, nodrošina abpusēju informācijas apriti.

2. Izteikt 4. un 5.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Kultūras ministrija un kultūras institūcijas neatkarīgi no to juridiskā statusa un padotības nodrošina abpusēju informācijas apriti.

 

2

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 4. panta (likumprojekta 2. pants)  tekstu šādā redakcijā:

 “Kultūras institūcijas neatkarīgi no to juridiskā statusa un padotības un Kultūras ministrija nodrošina abpusēju informācijas apriti, kas nepieciešama šā likuma 1.pantā norādīto mērķu sasniegšanai.”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

redakcionāls

labojums

3. Izteikt 4. un 5.pantu šādā redakcijā:

“4.pants. Kultūras institūcijas neatkarīgi no to juridiskā statusa un padotības un Kultūras ministrija nodrošina abpusēju informācijas apriti, kāda nepieciešama šā likuma 1.pantā norādīto mērķu sasniegšanai.

 

5.pants. Valsts kultūras institūciju dibinātāja ir valsts, un tās darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem, normatīvajiem aktiem, attiecīgu nolikumu vai statūtiem.

5.pants. Kultūras institūcijas dibina, reorganizē un likvidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē publisko personu darbību.”

 

3

Juridiskais birojs

     Ierosinām aizstāt 5. pantā (likumprojekta 2. pants)  vārdu “publisko” ar vārdu “attiecīgo”.

 

 

Atbalstīts

5.pants. Kultūras institūcijas dibina, reorganizē un likvidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgo personu darbību.”

 

 

 

 

 

 

 

6.pants. (1) Valsts kultūras institūcijas tiek dibinātas likumos, kā arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz attiecīgu spēkā stājušos normatīvo aktu par valsts kultūras institūcijas dibināšanu.

(2) Valsts kultūras institūcijas iegūst un zaudē juridiskās personas tiesībspēju un rīcībspēju likumos noteiktajā kārtībā.

 

3. Izslēgt 6.pantu.

 

 

 

 

4. Izslēgt 6.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Valsts kultūras institūcijas ir:

1) valsts kultūras iestādes;

2) valsts kultūras uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības).

 

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Valsts kultūras institūcijas, kas veic vienu vai vairākas šā likuma 2.pantā noteiktās funkcijas kultūras jomā, ir šādas:

        1) valsts iestādes;

        2) valsts kapitālsabiedrības."

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Kultūras ministre H.Demakova

Ierosinu likumprojekta 4.pantā likuma 7.pantu papildināt ar trešo apakšpunktu:

“3) valsts kontrolētas kapitālsabiedrības.”

 

 

 

 

 

Atbalstīts

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Valsts kultūras institūcijas, kas veic vienu vai vairākas šā likuma 2.pantā noteiktās funkcijas kultūras jomā, ir šādas:

        1) valsts iestādes;

        2) valsts kapitālsabiedrības;

         3)valsts kontrolētas kapitālsabiedrības."

8.pants. (1) Valsts kultūras iestādes darbojas saskaņā ar nolikumu, un tām ir juridiskās personas tiesības, vai tās ir kādas citas juridiskās personas struktūrvienības.

(2) Valsts kultūras iestādes ir attiecīgas ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā.

(3) Valsts kultūras iestādes nolikumu apstiprina Ministru kabinets vai ministrija, kuras pakļautībā vai pārraudzībā ir attiecīgā valsts kultūras iestāde.

9.pants. Valsts kultūras uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) darbojas saskaņā ar saviem statūtiem.

10.pants. Valsts kultūras uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) darbojas kā valsts bezpeļņas uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības). Jautājumos, kuri nav noteikti šajā likumā, uz valsts kultūras uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) attiecināmi uzņēmējdarbību regulējošie likumi.

11.pants. Pašvaldību kultūras institūciju dibinātājas ir pašvaldības, un tās darbojas saskaņā ar šo likumu, citiem likumiem, normatīvajiem aktiem, attiecīgu nolikumu vai statūtiem.

12.pants. (1) Pašvaldību kultūras institūcijas tiek dibinātas, pamatojoties uz attiecīgu domes (padomes) lēmumu par pašvaldības kultūras institūcijas dibināšanu.

(2) Pašvaldību kultūras institūcijas iegūst un zaudē juridiskās personas tiesībspēju un rīcībspēju saskaņā ar attiecīgu domes (padomes) lēmumu.

5. Izslēgt 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18. un 19.pantu.

 

 

 

 

             6. Izslēgt 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18. un 19.pantu.

14.pants. Vairākas pašvaldības var dibināt kopīgas kultūras institūcijas.

 

 

 

 

 

16.pants. Kultūras institūcijas reorganizējamas vai likvidējamas likumos vai arī Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

17.pants. Kultūras institūciju dibināšanas dokumentos nosakāms to darbības mērķis, vadības uzdevumi, pienākumi un tiesības, šo institūciju struktūra un citi būtiski noteikumi, kas skar to darbību.

18.pants. Valsts un pašvaldību kultūras institūcijās var nošķirt to saimniecisko un māksliniecisko vadību.

19.pants. (1) Valsts kultūras institūciju direktorus ieceļ amatā un atbrīvo no amata Ministru kabinets vai attiecīgā ministrija.

(2) Darba līgumu ar valsts kultūras institūcijas direktoru slēdz tā ministrija, kuras pakļautībā vai pārraudzībā ir attiecīgā valsts kultūras institūcija.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.pants. (1) Valsts kultūras iestādes finansē no valsts budžeta, paredzot līdzekļus:

1) iestādes nolikumā noteikto funkciju veikšanai;

2) iestādes ēku un telpu uzturēšanai un rekonstrukcijai;

3) iestādes ēku un telpu nomai, komunālajiem, nodokļu un citiem maksājumiem;

4) iestādes personāla algošanai;

5) iestādes starptautiskajai darbībai.

(2) Valsts kultūras iestādes var saņemt papildu finansu līdzekļus arī no citiem avotiem ziedojumu vai dāvinājumu veidā, kā arī ienākumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu rezultātā saņemtie līdzekļi tiek ieskaitīti iestādes pamatbudžeta kontā Valsts kases norēķinu centrā, un tos izmanto tikai iestādes darbības attīstībai.

(3) Ja valsts kultūras iestādes saņem ziedojumus vai dāvinājumus ar norādītu mērķi vai bez tā, tās atver speciālā budžeta kontu.

(4) Valsts kultūras iestādes var saņemt līdzekļus no kultūrkapitāla fonda.

(5) Valsts kultūras iestādes var saņemt līdzekļus ar šo iestāžu darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             6. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "kultūrkapitāla" ar vārdiem "Valsts kultūr­kapitāla".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             7. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "kultūrkapitāla" ar vārdiem "Valsts kultūr­kapitāla".

 

 

 

 

 

 

 

23.pants. (1) Valsts kultūras uzņēmumus (uzņēmējsabiedrības) finansē no valsts budžeta dotācijām konkrētu valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanai un nodrošināšanai.

(2) Valsts kultūras uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var saņemt finansu līdzekļus no:

1) valsts vai pašvaldību pasūtījumiem;

2) ienākumiem no uzņēmējdarbības un tādas saimnieciskās darbības, kas ir noteikta likumos un uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) statūtos;

3) ziedojumiem vai dāvinājumiem;

4) kultūrkapitāla fonda.

(3) Valsts kultūras uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) var saņemt līdzekļus ar uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai.

 

 

 

 

7. Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

 "23.pants. (1) Valsts kapitālsabiedrības finansē no valsts budžeta līdzek­ļiem, piešķirot dotācijas konkrētu valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanai un nodrošināšanai.

(2) Valsts kapitālsabiedrības var iegūt finanšu līdzekļus no:

1) ieņēmumiem no komercdarbības;

            2) citiem normatīvajos aktos paredzētajiem ieņēmumiem.

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām paredzētajā likuma 23. pantā:

           

- izteikt pašreizējo pirmo daļu kā otro daļu  šādā redakcijā:

“(2)Valsts kapitālsabiedrības var finansēt no valsts budžeta līdzek­ļiem, piešķirot dotācijas konkrētu valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanai gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā apmērā.”;

-  izteikt otro daļu kā pirmo daļu  un tajā vārdus “var iegūt” aizstāt ar vārdiem “iegūst”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts

komisijas priekšlikumā Nr.8

 

24.pants. (1) Pašvaldību kultūras institūcijas finansē no:

1) pašvaldību budžeta līdzekļiem tām noteikto funkciju veikšanai;

2) pašvaldību budžeta dotācijām konkrētu pašvaldību kultūras funkciju veikšanai.

(2) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt finansu līdzekļus no:

1) valsts vai pašvaldību pasūtījumiem;

2) ienākumiem no pamatdarbības un tādas saimnieciskās darbības, kas ir noteikta likumos un kultūras institūcijas nolikumā vai statūtos;

3) ziedojumiem vai dāvinājumiem;

4) kultūrkapitāla fonda.

(3) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt līdzekļus ar kultūras institūcijas darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai.

 

24.pants. (1) Pašvaldību kultūras institūcijas finansē no:

1) pašvaldību budžeta līdzekļiem kultūras institūcijām noteikto funkciju veikšanai;

2) pašvaldību budžeta līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu kultūras funkciju veikšanai.

(2) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt finanšu līdzekļus no:

       1) pašvaldībām piešķirtajām mērķdotācijām;

        2) ienākumiem no pamatdarbības un komercdarbības, kas ir noteikta normatīvajos aktos;

        3) ziedojumiem un dāvinājumiem;

       4) Valsts kultūrkapitāla fonda.

(3) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt līdzekļus ar kultūras institūciju darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai."

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Juridiskais birojs

    Ierosinām 24. pantā:

- pirmās daļas otro punktu izteikt kā otrās daļas otro punktu, bet otrās daļas otro punktu izteikt kā pirmās daļas otro punktu;

- papildināt otro daļu ar jaunu punktu:

“5) citiem normatīvajos aktos paredzētiem finanšu līdzekļiem.”

 

 

 

 

 

Kultūras ministre H.Demakova

       Ierosinu likumprojekta 7.pantu izteikt šādā redakcijā:

“7. Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

 "23.pants. (1) Valsts kapitālsabiedrības un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības finansē no valsts budžeta līdzek­ļiem, piešķirot dotācijas konkrētu valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanai un nodrošināšanai.

(2) Valsts kapitālsabiedrības un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības var iegūt finanšu līdzekļus no:

    1) ieņēmumiem no komercdarbības;

    2) citiem normatīvajos aktos paredzētajiem ieņēmumiem;

   3) Valsts kultūrkapitāla fonda.

          24.pants. (1) Pašvaldību kultūras institūcijas finansē no:

1) pašvaldību budžeta līdzekļiem kultūras institūcijām noteikto funkciju veikšanai;

2) pašvaldību budžeta līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu kultūras funkciju veikšanai.

    (2) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt finanšu līdzekļus no:

               1) valsts vai pašvaldību pasūtījumiem;

               2)pašvaldībām piešķirtajām mērķdotācijām;

               3) ienākumiem no pamatdarbības un komercdarbības, kas ir noteikta normatīvajos aktos;

               4) ziedojumiem un dāvinājumiem;

       5) Valsts kultūrkapitāla fonda.

(3) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt līdzekļus ar kultūras institūciju darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai.”     

 

Atbalstīts,

iekļauts

komisijas priekšlikumā Nr.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts,

iekļauts

komisijas priekšlikumā Nr.8

 

 

 

8

Atbildīgā komisija

 Izteikt likumprojekta 7.pantu kā 8.pantu šādā redakcijā:

“8. Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. (1) Valsts kapitālsabiedrības un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības iegūst finanšu līdzekļus no:

1) ieņēmumiem no komercdarbības;

2) Valsts kultūrkapitāla fonda;

3) citiem normatīvajos aktos paredzētajiem ieņēmumiem.

(2) Valsts kapitālsabiedrības un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības var finansēt no valsts budžeta līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanai gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā apmērā.

24.pants. (1) Pašvaldību kultūras institūcijas finansē no:

1) pašvaldību budžetu līdzekļiem kultūras institūcijām noteikto funkciju veikšanai;

2) ienākumiem no pamatdarbības un komercdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.

(2) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt finanšu līdzekļus no:

1)   pašvaldībām piešķirtajām mērķdotācijām;

2)   pašvaldību budžetu līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu kultūras funkciju veikšanai;

3)   ziedojumiem un dāvinājumiem;

4)   Valsts kultūrkapitāla fonda;

5)   citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

(3) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt līdzekļus ar kultūras institūciju darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai.”

 

Atbalstīts

 

8. Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. (1) Valsts kapitālsabiedrības un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības iegūst finanšu līdzekļus no:

1) ieņēmumiem no komercdarbības;

2) Valsts kultūrkapitāla fonda;

3) citiem normatīvajos aktos paredzētajiem ieņēmumiem.

      (2) Valsts kapitālsabiedrības un valsts kontrolētas kapitālsabiedrības var finansēt no valsts budžeta līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanai gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā apmērā.

24.pants. (1) Pašvaldību kultūras institūcijas finansē no:

1) pašvaldību budžetu līdzekļiem kultūras institūcijām noteikto funkciju veikšanai;

2) ienākumiem no pamatdarbības un komercdarbības, kas noteikta normatīvajos aktos.

(2) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt finanšu līdzekļus no:

1)   pašvaldībām piešķirtajām mērķdotācijām;

2)   pašvaldību budžetu līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu kultūras funkciju veikšanai;

3)   ziedojumiem un dāvinājumiem;

4)   Valsts kultūrkapitāla fonda;

5)   citiem normatīvajos aktos paredzētajiem finanšu līdzekļiem.

(3) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt līdzekļus ar kultūras institūciju darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai.”