2005

2005. gada 14.septembrī

9/5 – 4/

Saeimas Prezidijam

 

 

           Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 14.septembra sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Kultūras institūciju likumā” (reģ.nr.1234; dok.nr.4275).

Komisija atbalstīja minēto likumprojektu un lūdz to iekļaut izskatīšanai  Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. 

 

Ar cieņu

 

 

J.Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Kultūras institūciju likumā

 

Izdarīt Kultūras institūciju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "kultūras uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "kapitālsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

2. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

 

"4.pants. Kultūras ministrija un kultūras institūcijas neatkarīgi no to juridiskā statusa un padotības nodrošina abpusēju informācijas apriti."

 

3. Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

"5.pants. Kultūras institūcijas dibina, reorganizē un likvidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē publisko personu darbību."

 

4. Izslēgt 6.pantu.

 

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 

"7.pants. Valsts kultūras institūcijas, kas veic vienu vai vairākas šā likuma 2.pantā noteiktās funkcijas kultūras jomā, ir šādas:

1) valsts iestādes;

2) valsts kapitālsabiedrības."

 

6. Izslēgt 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 18. un 19.pantu.

 

7. 22.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu";

aizstāt ceturtajā daļā vārdu "kultūrkapitāla" ar vārdiem "Valsts kultūr­kapitāla".

 

8. Izteikt 23. un 24.pantu šādā redakcijā:

 

"23.pants. (1) Valsts kapitālsabiedrības finansē no valsts budžeta līdzek­ļiem, piešķirot dotācijas konkrētu valsts deleģētu kultūras funkciju veikšanai un nodrošināšanai.

(2) Valsts kapitālsabiedrības var iegūt finanšu līdzekļus no:

1) ieņēmumiem no komercdarbības;

2) citiem normatīvajos aktos paredzētajiem ieņēmumiem.

 

24.pants. (1) Pašvaldību kultūras institūcijas finansē no:

1) pašvaldību budžeta līdzekļiem kultūras institūcijām noteikto funkciju veikšanai;

2) pašvaldību budžeta līdzekļiem, piešķirot dotācijas konkrētu kultūras funkciju veikšanai.

(2) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt finanšu līdzekļus no:

1) pašvaldībām piešķirtajām mērķdotācijām;

2) ienākumiem no pamatdarbības un komercdarbības, kas ir noteikta normatīvajos aktos;

3) ziedojumiem un dāvinājumiem;

4) Valsts kultūrkapitāla fonda.

(3) Pašvaldību kultūras institūcijas var saņemt līdzekļus ar kultūras institūciju darbību, attīstību un pētniecību saistītu projektu un programmu īstenošanai."