Likumprojekts pirms otrā lasījuma izskatīšanai komisijas sēdē 01

Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.1233)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Nr.

Priekšlikumi

(9)

Atbildīgās komisijas atzinums

Likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

148.pants. Telekomunikāciju tīklu līniju aizsardzības noteikumu un telefona sakaru lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par telekomunikāciju tīklu līniju aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kā arī par šo līniju bojāšanu vai normāla darba traucēšanu –

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt latiem.

Par telefona sakaru lietošanas noteikumu pārkāpšanu, telefona sakaru izmantošanu pretēji valsts un sabiedriskās kārtības interesēm, par to pārdošanu, izīrēšanu citām personām vai izmantošanu citu abonentu traucēšanai –

uzliek naudas sodu no desmit līdz divsimt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

1. Izteikt 148.panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

"148.pants. Elektronisko sakaru tīklu aizsardzības noteikumu un telefona sakaru lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par elektronisko sakaru tīklu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kā arī par šo tīklu bojāšanu vai normāla darba traucēšanu – ".

 

 

 

1. Izteikt 148.panta nosaukumu un ievaddaļu šādā redakcijā:

"148.pants. Elektronisko sakaru tīklu aizsardzības noteikumu un telefona sakaru lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par elektronisko sakaru tīklu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kā arī par šo tīklu bojāšanu vai normāla darba traucēšanu – ".

148.1 pants. Telekomunikāciju pakalpojumu līguma neslēgšana un normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršana telekomunikāciju pakalpojumu līgumā

Par telekomunikāciju pakalpojumu līguma neslēgšanu ar abonentu vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu ar abonentu noslēgtajā telekomunikāciju pakalpojumu

līgumā –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem.

2. Izteikt 148.1 pantu šādā redakcijā:

"148.1 pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neslēgšana un normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršana elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā

Par elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neslēgšanu ar abonentu vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu ar abonentu noslēgtajā elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām – no simt līdz trīssimt latiem."

 

 

 

2. Izteikt 148.1 pantu šādā redakcijā:

"148.1 pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neslēgšana un normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršana elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā

Par elektronisko sakaru pakalpojumu līguma neslēgšanu ar abonentu vai normatīvajos aktos noteiktās informācijas neietveršanu ar abonentu noslēgtajā elektronisko sakaru pakalpojumu līgumā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu amatpersonām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz trīssimt latiem."


 

149.pants. Taksofonu, telefona kabīņu, naudas maiņas un pasta automātu, abonentskapju, abonentiekārtu un citu telekomunikāciju un pasta iekārtu un ierīču bojāšana vai patvaļīga uzstādīšana

Par taksofonu, telefona kabīņu, naudas maiņas un dažādu pasta automātu, abonentskapju, abonentiekārtu un citu telekomunikāciju un pasta iekārtu un ierīču bojāšanu vai patvaļīgu uzstādīšanu –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

149.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana publiskajam telekomunikāciju tīklam un patvaļīga pieslēgšanās televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšana

Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par patvaļīgu pieslēgšanos televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšanu –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

3. Aizstāt 149.pantā un 149.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu "telekomunikāciju" ar vārdiem "elektronisko sakaru".

 

 

 

3. Aizstāt 149.pantā un 149.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu "telekomunikāciju" ar vārdiem "elektronisko sakaru".

 

 

1.

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt kodeksu ar 150.2 un 150.3 pantu šādā redakcijā:

“150.2 pants. Izvairīšanās no dzīvojamās mājas uzturēšanas

Par izvairīšanos no likumā noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

 

150.3 pants. Pamatpakalpojumu nesniegšana īrniekam

Par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam, ja likums nosaka pienākumu sniegt šādus pakalpojumus, –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.”

Atbalstīts

4. Papildināt kodeksu ar 150.2 un 150.3 pantu šādā redakcijā:

“150.2 pants. Izvairīšanās no dzīvojamās mājas uzturēšanas

Par izvairīšanos no likumā noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo māju –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.

 

150.3 pants. Pamatpakalpojumu nesniegšana īrniekam

Par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam, ja likums nosaka pienākumu sniegt šādus pakalpojumus, –

uzliek naudas sodu līdz piecsimt latiem.”

158.2 pants. Valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences un licencē ietverto noteikumu pārkāpšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai par sabiedrisko pakalpojumu licencē ietverto noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no simt līdz desmittūkstoš latiem.

 

 

4. Izteikt 158.2 un 158.pantu šādā redakcijā:

"158.2 pants. Valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences vai vispārējās a tļaujas vai licences vai vispārējās atļaujas noteikumu vai nosacījumu pārkāpšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai vispārējās atļaujas vai par sabiedrisko pakalpojumu licences vai vispārējās atļaujas noteikumu vai nosacījumu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām – no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piectūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, amatpersonām – no divsimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz desmittūkstoš latiem.

 

 

 

5. Izteikt 158.2, 158.un 158.4 pantu šādā redakcijā:

"158.2 pants. Valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšana bez licences vai vispārējās atļaujas vai licences vai vispārējās atļaujas noteikumu vai nosacījumu pārkāpšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu bez sabiedrisko pakalpojumu licences vai vispārējās atļaujas vai par sabiedrisko pakalpojumu licences vai vispārējās atļaujas noteikumu vai nosacījumu pārkāpšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām – no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz piectūkstoš latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, amatpersonām – no divsimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz desmittūkstoš latiem.

 

 


 

158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu

nepildīšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.

158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai lietotāja rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām – no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."

 

 

 

158.3 pants. Informācijas nesniegšana, nepatiesas informācijas sniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un tās likumīgo lēmumu nepildīšana

Par valsts regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai lietotāja rīcībā esošās informācijas nesniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai pēc tās pieprasījuma noteiktā termiņā, kā arī par nepatiesas informācijas sniegšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas likumīgo lēmumu nepildīšanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām – no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.


 

 

5. Papildināt kodeksu ar 158.4 pantu šādā redakcijā:

"158.4 pants. Elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana vai elektro­nisko sakaru pakalpojumu sniegšana, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu

Par elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām – no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."

 

 

 

158.4 pants. Elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana vai elektro­nisko sakaru pakalpojumu sniegšana, nenosūtot reģistrācijas paziņojumu

Par elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, nenosūtot reģistrācijas

paziņojumu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz trīssimt latiem, amatpersonām – no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem."


 

201.49 pants. Nelikumīgas maksas pieprasīšana un saņemšana par izglītības ieguvi

Par nelikumīgas maksas pieprasīšanu vai saņemšanu par pamatizglītības vai vidējās izglītības ieguvi –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par nelikumīgas maksas pieprasīšanu par augstākās izglītības ieguvi –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem.

 

2.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Izteikt 201.49 pantu šādā redakcijā:

“201.49 pants. Prettiesiskas maksas pieprasīšana un saņemšana izglītības iestādē

Par prettiesiskas maksas pieprasīšanu vai saņemšanu izglītības iestādē –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes atbildīgajai personai no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem.”

Atbalstīts

6. Izteikt 201.49 pantu šādā redakcijā:

“201.49 pants. Prettiesiskas maksas pieprasīšana un saņemšana izglītības iestādē

Par prettiesiskas maksas pieprasīšanu vai saņemšanu izglītības iestādē –

uzliek naudas sodu izglītības iestādes atbildīgajai personai no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem.”


 

 

 

3.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Papildināt kodeksu ar 201.60 pantu šādā redakcijā:

“201.60 pants. Izglītības programmas īstenošana neatbilstoši licencētajai programmai

Par izglītības programmas īstenošanu neatbilstoši licencētajai programmai –

uzliek naudas sodu  izglītības iestādes vadītājam vai atbildīgajai personai no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu  izglītības iestādes vadītājam vai atbildīgajai personai no simt līdz divsimt latiem.”

Atbalstīts

7. Papildināt kodeksu ar 201.60, 201.61, 201.62 un 201.63 pantu šādā redakcijā:

“201.60 pants. Izglītības programmas īstenošana neatbilstoši licencētajai programmai

Par izglītības programmas īstenošanu neatbilstoši licencētajai programmai –

uzliek naudas sodu  izglītības iestādes vadītājam vai atbildīgajai personai no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu  izglītības iestādes vadītājam vai atbildīgajai personai no simt līdz divsimt latiem.


 

 

 

4.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Papildināt kodeksu ar 201.61 pantu šādā redakcijā:

“201.61 pants. Pedagoga, kura izglītība un profesionālā kvalifikācija neatbilst prasībām, pieņemšanu darbā vai darba tiesisko attiecību turpināšana ar šādu pedagogu     

Par pedagoga, kura izglītība un profesionālā kvalifikācija neatbilst prasībām, pieņemšanu darbā vai darba tiesisko attiecību turpināšanu ar šādu pedagogu –

uzliek naudas sodu  izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu  izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Atbalstīts

201.61 pants. Pedagoga, kura izglītība un profesionālā kvalifikācija neatbilst prasībām, pieņemšanu darbā vai darba tiesisko attiecību turpināšana ar šādu pedagogu     

Par pedagoga, kura izglītība un profesionālā kvalifikācija neatbilst prasībām, pieņemšanu darbā vai darba tiesisko attiecību turpināšanu ar šādu pedagogu –

uzliek naudas sodu  izglītības iestādes vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu  izglītības iestādes vadītājam no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.


 

 

 

5.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Papildināt kodeksu ar 201.62 pantu šādā redakcijā:

“201.62 pants. Ārvalstu augstskolu pārstāvniecību darbības noteikumu pārkāpšana

Par  ārvalstu aug stskolu pārstāvniecību darbības  noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu  atbildīgajai personai no simt līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu  no divsimt līdz piecsimt latiem.”

Atbalstīts

201.62 pants. Ārvalstu augstskolu pārstāvniecību darbības noteikumu pārkāpšana

Par  ārvalstu augstskolu pārstāvniecību darbības  noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu  atbildīgajai personai no simt līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu  no divsimt līdz piecsimt latiem.


 

 

 

6.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Papildināt kodeksu ar 201.63 pantu šādā redakcijā:

“201.63  Bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšana

Par bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšanu - 

uzliek naudas sodu nometnes organizētājam – fiziskajai personai - no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai - no simt līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu nometnes organizētājam – fiziskajai personai - no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskajai personai - no divsimt līdz piecsimt latiem.”

Atbalstīts

201.63  Bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšana

Par bērnu nometņu organizēšanas un darbības noteikumu pārkāpšanu - 

uzliek naudas sodu nometnes organizētājam – fiziskajai personai - no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai – no simt līdz divsimt latiem.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, -

uzliek naudas sodu nometnes organizētājam – fiziskajai personai – no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskajai

personai – no divsimt līdz piecsimt latiem.


 

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 51.–53.pantā, 53.1 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 54., 57.pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 58., 66., 69., 75., 76., 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.–98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.–108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 134., 135., 136., 137., 137.1, 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140., 144., 148., 149., 149.1, 150., 152., 155.pantā, izņemot tā trešo un ceturto daļu, 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 167.1, 172., 172.1, 172.2, 172.4 pantā, 173.pantā, 174.3 panta pirmajā un trešajā daļā, 176., 185.–190., 190.2, 190.3, 190.10 , 190.11, 190.12 , 194.3, 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.–204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

Pašvaldības var izveidot administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju.

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šā kodeksa 172.2, 172.4 un 173.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

7.

 

 

 

 

8.

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt 210.panta pirmo daļu pēc skaitļa „150.” ar skaitli “150.2 , 150.3”.

 

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Papildināt 210.panta pirmo daļu pirms skaitļa „202.” ar skaitli “201.63”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

8. 210.pantā:

 papildināt pirmo daļu pēc skaitļa “150.” ar skaitļiem “150.2, 150.3” un pirms skaitļa “202.” ar skaitli “201.63”.


 

215.10 pants. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata šā kodeksa 148.1, 158.2 un 158.3 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus līdz desmittūkstoš latiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas vārdā ir tiesīga Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome.

6. Izteikt 215.10 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata šā kodeksa 148.1, 158.2, 158.3 un 158.4 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

 

 

 

9. Izteikt 215.10 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskata šā kodeksa 148.1, 158.2, 158.3 un 158.4 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."


 

236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58 un 201.59 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, reģionālo daļu vadītāji – naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts izglītības inspektori – naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

 

9.

Izglītības un zinātnes ministre I.Druviete

Izteikt 236.9  pantu šādā redakcijā:

“236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49 ,201.50 ,201.51 , 201.52, 201.53, 201.54 ,201.55 , 201.56 ,201.57 ,201.58 ,201.59 ,201.60 ,201.61 un 201.62 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, departamentu direktori, daļu vadītāji – naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) valsts galvenie inspektori – naudas sodu līdz simt latiem

Atbalstīts

10. Izteikt 236.9  pantu šādā redakcijā:

“236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49,201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54, 201.55, 201.56, 201.57, 201.58, 201.59, 201.60, 201.61 un 201.62 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, departamentu direktori, daļu vadītāji – naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) valsts galvenie inspektori – naudas sodu līdz simt latiem.”