Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

 Likumprojekts trešajam lasījumam

 

Grozījumi Ieroču aprites likumā

(reģ.nr. 1232)

likumprojektā iekļauts likumprojekts ar reģ.nr.1304

 

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

(17)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.) šādu grozījumu:

 

 

 

Izdarīt Ieroču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 10., 13.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Pašaizsardzībai paredzētie ieroči, speciālie līdzekļi un to munīcija

(1) Latvijas Republikā pašaizsardzībai atļauts iegādāties, glabāt, nēsāt, realizēt, izmantot un pielietot šādus ieročus, speciālos līdzekļus un to munīciju:

1) . . .

2) C un D kategorijas garstobra–gludstobra šaujamieročus un to munīciju;

3) . . .

(2) . . .

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais:

Aizstāt 6.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “C un D kategorijas” ar vārdiem “B, C un D kategorijas”.

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 6.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “C un D kategorijas” ar vārdiem “B, C un D kategorijas”.

8.pants. Ieroču atļauju izsniegšana

(1) .... 

     (3) Valsts policija apsardzes uzņēmumiem, kuri saņēmuši otrās kategorijas speciālo atļauju (licenci), izsniedz B un C kategorijas šaujamieroču (izņemot vītņstobra medību šaujamieročus) iegādāšanās vai glabāšanas atļaujas.

(4) . . .

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

Saeimas Juridiskais birojs:

Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdus “apsardzes uzņēmumiem” ar vārdu “komersantiem” un papildināt daļu pēc vārda “(licenci)” ar vārdiem “apsardzes darbības veikšanai”.”

 

Likumprojekts ar reģ.nr.1304:

Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdu "uzņēmumiem" ar vārdu "komersantiem".

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts 2.piekšl. redakcijā

2. 8.panta trešajā daļā:

aizstāt vārdus “apsardzes uzņēmumiem” ar vārdu “komersantiem”;

papildināt daļu pēc vārda “(licenci)” ar vārdiem “apsardzes darbības veikšanai”.

9.pants. Ieroča iegādāšanās atļauja un ieroča iegādāšanās kārtība

(1) Ieroča iegādāšanās atļauja ir derīga trīs mēnešus no dienas, kad Valsts policija ir pieņēmusi lēmumu par atļaujas izsniegšanu. Atļauja piešķir personai tiesības:

1) iegādāties atļaujā norādītos šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju Latvijas Republikas vai ārvalstu ieroču tirdzniecības uzņēmumos saskaņā ar attiecīgo valstu likumiem;

2) . . .

(2) . . .

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Likumprojekts ar reģ.nr.1304:

Aizstāt 9.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "Latvijas Republikas vai ārvalstu ieroču tirdzniecības uzņēmumos" ar vārdiem "pie Latvijas Republikas vai ārvalstu ieroču tirdzniecības komersantiem".

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

3. Aizstāt 9.panta pirmās daļas 1.punktā vārdus "Latvijas Republikas vai ārvalstu ieroču tirdzniecības uzņēmumos" ar vārdiem "pie Latvijas Republikas vai ārvalstu ieroču tirdzniecības komersantiem".

12.pants. Ieroča realizēšanas atļauja

Ieroča realizēšanas atļauja personai piešķir tiesības atļaujā norādītos šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus vai to munīciju pārdot ar Latvijas Republikas specializēta ieroču tirdzniecības uzņēmuma starpniecību vai pārreģistrēt tos Valsts policijā citai personai.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Likumprojekts ar reģ.nr.1304:

Aizstāt 12.pantā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "komersanta".

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

4. Aizstāt 12.pantā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "komersanta".

17.pants. Ieroču un munīcijas nodošana Valsts policijai

Ja šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas termiņš netiek pagarināts vai atļauju anulē pirms termiņa, ierocis un munīcija triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jānodod Valsts policijai vai ar tās atļauju — ieroču tirdzniecības uzņēmumam.

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts ar reģ.nr.1304:

Aizstāt 17.pantā vārdu "uzņēmumam" ar vārdu "komersantam".

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

5. Aizstāt 17.pantā vārdu "uzņēmumam" ar vārdu "komersantam".

19.pants. Fiziskās personas, kurām ir tiesības iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvietot ieročus un speciālos līdzekļus, kā arī iegādāties un izmantot pirotehniskos izstrādājumus

(1) . . .

(5) Latvijā pastāvīgi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 21 gada vecumu un kurai ir vismaz trīs gadus ilgs reģistrētas sporta organizācijas biedra stāžs un vismaz otrā sporta klase šaušanā (ja uz šo personu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt un pārvadāt B, C un D kategorijas vītņstobra sporta šaujamieročus, un to munīciju, un izmantot šos ieročus treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās.

(6) Latvijas pilsonim Latvijas Republikā pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušam Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim, kurš sasniedzis 21 gada vecumu (ja uz viņu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojuma ieroci, glabāt vai glabāt un nēsāt B kategorijas pusautomātiskos, atkārtotas darbības un viena šāviena īsstobra šaujamieročus, kuru kalibrs nav lielāks par 9 milimetriem, un to munīciju un izmantot šos ieročus treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās, kā arī pielietot pašaizsardzībai.

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

9

 

Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs D.Turlais:

Izteikt 19.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Latvijā pastāvīgi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kurai ir vismaz trīs gadus ilgs reģistrētas sporta organizācijas biedra stāžs un vismaz otrā sporta klase šaušanā (ja uz šo personu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojumu ieroci, glabāt un pārvadāt B un C kategorijas garstobra vītņstobra sporta šaujamieročus un to munīciju, B kategorijas īsstobra šaujamieročus ar kalibru ne lielāku par 5,6 mm (22 LR) un to munīciju, un izmantot šos ieročus treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās.”

 

Tieslietu ministre S.Āboltiņa:

Izslēgt D kategoriju Ieroču aprites likuma 19.panta piektajā daļā.

 

8.Saeimas deputāts A.Tolmačovs:

Papildināt 19.panta sesto daļu pēc vārdiem “Latvijas pilsonim” ar vārdiem “Latvijas nepilsonim”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts 7.priekšl. redakcijā

 

Noraidīt

6. Izteikt 19.panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Latvijā pastāvīgi dzīvojošai personai, kura sasniegusi 18 gadu vecumu un kurai ir vismaz trīs gadus ilgs reģistrētas sporta organizācijas biedra stāžs un vismaz otrā sporta klase šaušanā (ja uz šo personu neattiecas šā likuma 20.pantā minētie ierobežojumi), ir tiesības iegādāties vai saņemt kā personisku apbalvojumu ieroci, glabāt un pārvadāt B un C kategorijas garstobra — vītņstobra sporta šaujamieročus un to munīciju, B kategorijas īsstobra šaujamieročus, kuru kalibrs nav lielāks par 5,6 milimetriem (22 LR), un to munīciju un izmantot šos ieročus treniņšaušanā un šaušanas sporta sacensībās.”

20.pants. Ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas ierobežojumi fiziskajām personām

Šaujamieroču vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādāšanās, glabāšanas vai nēsāšanas atļauju aizliegts izsniegt personai:

1) . . .

2) kurai konstatēti psihiski traucējumi vai kurai tādi bijuši konstatēti agrāk un ir medicīniska prognoze, ka tie varētu atkārtoties;

3) kura ir ārstniecības iestādes uzskaitē (reģistrā) alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarības dēļ;

4) . . .

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt 20.panta 2. un 3.punktu šādā redakcijā: 

"2) kurai diagnosticēti psihiski traucējumi;

3) kurai diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;".

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Izteikt 20.panta 2. un 3.punktu šādā redakcijā: 

"2) kurai diagnosticēti psihiski traucējumi;

3) kurai diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;".

22.pants. Fizisko personu tiesības realizēt ieročus un to munīciju

(1) Ja ir saņemta Valsts policijas atļauja, fiziskā persona savu reģistrēto šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci var realizēt, bet tikai ar ieroču tirdzniecības uzņēmuma starpniecību vai pārreģistrējot ieroci Valsts policijā citai personai, kurai ir attiecīgā Valsts policijas atļauja.

(2) Fiziskajai personai ir tiesības bez ieroču tirdzniecības uzņēmuma starpniecības realizēt savā īpašumā esošo pašaizsardzības, sporta vai medību šaujamieroča munīciju citām fiziskajām personām, kurām ir attiecīgo šaujamieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļauja, ja realizējamās munīcijas daudzums nepārsniedz 500 patronu.

(3) .....

 

10

Likumprojekts ar reģ.nr.1304:

Aizstāt 22.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "komersanta".

Atbalstīt

 

8. Aizstāt 22.panta pirmajā un otrajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "komersanta".

25.pants. Juridisko personu tiesības realizēt ieročus un to munīciju

(1) Juridiskās personas īpašumā esošos šaujamieročus, to munīciju vai lielas enerģijas pneimatiskos ieročus realizē tikai tad, ja ir saņemta Valsts policijas atļauja, ar ieroču tirdzniecības uzņēmumu starpniecību vai Valsts policijā pārreģistrējot ieročus citai juridiskajai vai fiziskajai personai, kurai ir attiecīgā Valsts policijas atļauja.

(2) ....

 

11

Likumprojekts ar reģ.nr.1304:

Aizstāt 25.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komersantu".

Atbalstīt

 

9. Aizstāt 25.panta pirmajā daļā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komersantu".

27.pants. Ieroču mantošana un dāvināšana

(1) . . .

(6) Ja šaujamieroču, to munīcijas vai lielas enerģijas pneimatisko ieroču mantinieks nevar vai nevēlas saņemt attiecīgo ieroču iegādāšanās atļauju, ieročus un to munīciju realizē ar ieroču tirdzniecības uzņēmuma starpniecību mantinieka labā, nodod Valsts policijā vai pēc mantinieka iesnieguma pārreģistrē citai personai, kura ir saņēmusi ieroča iegādāšanās atļauju.

 

12

Likumprojekts ar reģ.nr.1304:

Aizstāt 27.panta sestajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "komersanta".

Atbalstīt

 

10. Aizstāt 27.panta sestajā daļā vārdu "uzņēmuma" ar vārdu "komersanta".

32.pants. Ārvalstu pilsoņu tiesības Latvijas Republikā iegādāties, glabāt, nēsāt, pārvadāt un izmantot šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus

(1) Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņiem, ja viņiem ir savas valsts kompetentas iestādes izsniegta atļauja, kas dod tiesības iegādāties ieroci un munīciju Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, Valsts policija izsniedz ieroča iegādāšanās atļauju, un šo valstu pilsoņiem ir tiesības iegādāties ieroču tirdzniecības uzņēmumos, pārvadāt, saņemt mantojumā vai dāvinājumā B, C un D kategorijas sporta un medību šaujamieročus un to munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju.

(2) ... 

(7) Citu ārvalstu pilsoņi, ja viņiem ir savas valsts kompetentas iestādes izsniegta atļauja, kas dod tiesības iegādāties ieroci un tā munīciju ārvalstīs, var saņemt Valsts policijā ieroča iegādāšanās atļauju un (pēc ieroča vai tā munīcijas iegādāšanās) atļauju šā ieroča un tā munīcijas izvešanai no Latvijas Republikas. Ieroča iegādāšanās atļauja dod tiesības iegādāties ieroču tirdzniecības uzņēmumos, pārvadāt, saņemt mantojumā vai dāvinājumā B, C un D kategorijas sporta un medību šaujamieročus un to munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju.

(8) ... 

 

13

Likumprojekts ar reģ.nr.1304:

Aizstāt 32.panta pirmajā un septītajā daļā vārdus "ieroču tirdzniecības uzņēmumos" ar vārdiem "pie ieroču tirdzniecības komersantiem".

Atbalstīt

 

11. Aizstāt 32.panta pirmajā un septītajā daļā vārdus "ieroču tirdzniecības uzņēmumos" ar vārdiem "pie ieroču tirdzniecības komersantiem".

34.pants. Vispārīgie noteikumi

(1) Veidot ieroču vai munīcijas kolekcijas (izņemot Latvijas Republikā aizliegtos ieročus, bet ieskaitot tādus ieročus, uz kuriem šis likums neattiecas) ir tiesīgas valsts institūcijas, pašvaldību muzeji vai Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti privātie muzeji, kā arī Latvijas pilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, kas sasnieguši 21 gada vecumu, ja uz minētajiem pilsoņiem, juridisko personu vadītājiem un darbiniekiem, kas tieši saistīti ar ieroču un munīcijas glabāšanu vai apsardzi, neattiecas šā likuma 20.pantā (izņemot 5.punktu) noteiktie ierobežojumi. Šā panta noteikumi neattiecas uz ieroču un munīcijas izstādēm un preču paraugiem.

(2) . . .

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

8.Saeimas deputāts A.Tolmačovs:

Papildināt 34.panta pirmo daļu pēc vārdiem “Latvijas pilsoņi” ar vārdiem “Latvijas nepilsoņi”.

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites noteikumi

(1) . . .

(2) Speciālās atļaujas (licences) ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, kuru dalībnieki, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi (izņemot 20.panta 5.punktā minētos ierobežojumus), un kuru darbinieki, kas tieši saistīti ar šā panta pirmajā daļā minēto priekšmetu ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi (ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi), un ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus.

(3) . . .

 

15

8.Saeimas deputāts A.Tolmačovs:

Izteikt 36.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Speciālās atļaujas (licences) ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, kuru dalībnieki, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi (izņemot 20.panta 5.punktā minētos ierobežojumus), un kuru darbinieki, kas tieši saistīti ar šā panta pirmajā daļā minēto priekšmetu ražošanu (izgatavošanu), remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi, vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi (ja uz viņiem neattiecas šā likuma 20.pantā noteiktie ierobežojumi), un ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus.”

 

Noraidīt

 

38.pants. Ieroču, munīcijas, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības, eksporta, importa un tranzīta kārtība

(1) ....   

(8) Pārsūtot vītņstobra šaujamieročus pāri Latvijas Republikas robežai uz laiku — izstādēm, demonstrēšanai vai remontam, šaujamieroču tirdzniecības uzņēmumiem nepieciešamas šā panta piektajā daļā minētās licences.

(9) ... 

 

16

Likumprojekts ar reģ.nr.1304:

Aizstāt 38.panta astotajā daļā vārdu "uzņēmumiem" ar vārdu "komersantiem".

Atbalstīt

 

12. Aizstāt 38.panta astotajā daļā vārdu "uzņēmumiem" ar vārdu "komersantiem".

Pārejas noteikumi

1. .... 

3. Pēc šā likuma spēkā stāšanās:

1) ...

2) institūcijas, kas izsniegušas speciālās atļaujas (licences) šajā likumā minētajiem komercdarbības (uzņēmējdarbības) veidiem, izskata attiecīgo uzņēmumu atbilstību likuma prasībām un neatbilstības gadījumā aptur licences darbību vai anulē licenci.

....

 

17

Likumprojekts ar reģ.nr.1304:

Aizstāt pārejas noteikumu 3.punkta 2.apakšpunktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komersantu".

Atbalstīt

 

13. Aizstāt pārejas noteikumu 3.punkta 2.apakšpunktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "komersantu".