Likumprojekts otrajam lasījumam

Juridiskā komisija                                                                                                                                                                   Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums

(reģ. nr. 1226)

 

1.

Pirmā lasījuma redakcija

2.

Nr.

3.

Priekšlikumi

(108)

4.

Komisijas atzinums

5.

Komisijas atbalstītā redakcija

A sadaļa

 Vispārīgie noteikumi 

 

21.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “A sadaļa Vispārīgie noteikumi”  ar  tekstu šādā redakcijā:

“l nodaļa. Vispārīgie noteikumi”.

 

Atbalstīts

l nodaļa

 Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) kadastra numurs – nekustamajam īpašumam piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

2) kadastra apzīmējums – zemes vienībai, būvei, telpu grupai vai zemes vienības daļai piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

3) kadastra dati – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ierakstītās ziņas;

4) kadastra dokuments – no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas sagatavots un noformēts dokuments, kas satur kadastra datus;

5) kadastra informācija – kadastra dati un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas, ko izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastrs; 

6) kadastra objekts – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa un zemes vienības daļa;

7) kadastra subjekts – kadastra objekta īpašnieks vai visi kopīpašnieki, tiesiskais valdītājs vai lietotājs;

8) kadastrālā uzmērīšana – zemes vienības, būves, telpu grupas un zemes vienības daļas raksturojošo datu iegūšana apvidū;

9) kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem uz noteiktu datumu atbilstoši kadastra datiem noteikta kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību;

10) telpu grupa – konstruktīvi norobežots telpu kopums, kas sastāv no vienas vai vairākām telpām, ar kopēju izeju uz koplietošanas telpu vai āru;

11) zemes vienība – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums;

12) zemes vienības daļa – nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nomas vajadzībām noteikta zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts.

 

 

 

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

1) kadastra numurs – nekustamajam īpašumam piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

2) kadastra apzīmējums – zemes vienībai, būvei, telpu grupai vai zemes vienības daļai piešķirta viennozīmīga, neatkārtojama un nemainīga ciparu kombinācija (identifikators);

3) kadastra dati – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ierakstītās ziņas;

4) kadastra dokuments – no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas sagatavots un noformēts dokuments, kas satur kadastra datus;

5) kadastra informācija – kadastra dati un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas, ko izmanto Nekustamā īpašuma valsts kadastrs; 

6) kadastra objekts – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums, kā arī zemes vienība, būve, telpu grupa un zemes vienības daļa;

7) kadastra subjekts – kadastra objekta īpašnieks vai visi kopīpašnieki, tiesiskais valdītājs vai lietotājs;

8) kadastrālā uzmērīšana – zemes vienību, būvi, telpu grupu un zemes vienības daļu raksturojošo datu iegūšana apvidū;

9) kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši kadastra datiem noteikta kadastra objekta un nekustamā īpašuma nodokļa objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību;

10) telpu grupa – konstruktīvi norobežots, no vienas vai vairākām telpām sastāvošs telpu kopums ar kopēju izeju uz koplietošanas telpu vai āru;

11) zemes vienība – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums;

12) zemes vienības daļa – Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nomas vajadzībām noteikta zemes vienības teritorija, kas nav patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts.

2.pants. Likuma mērķis ir noteikt nekustamā īpašuma valsts kadastra darbību, kā arī datu iegūšanas un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas izveidošanas kārtību, lai nodrošinātu sabiedrību ar aktuālu kadastra informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, nekustamā īpašuma objektiem, zemes vienības daļām un īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

 

2.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

“2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu kadastra informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem”.

 

Atbalstīts

2.pants. Likuma mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar aktuālu kadastra informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

3.pants. (1) Nekustamā īpašuma valsts kadastrs (turpmāk – Kadastrs) ir vienota uzskaites sistēma, kas ar administratīviem, organizatoriskiem un tehnoloģiskiem procesiem nodrošina datu iegūšanu, uzturēšanu un izmantošanu par valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, nekustamā īpašuma objektiem, zemes vienības daļām, kā arī to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

(2) Lai nodrošinātu Kadastra darbību, uztur un pilnveido nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmu (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma).

(3) Kadastra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma. Tās pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests. Valsts zemes dienests šajā jomā darbojas saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likumu, Elektronisko dokumentu likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu "Par arhīviem".

 

 

 

3.pants. (1) Nekustamā īpašuma valsts kadastrs (turpmāk – Kadastrs) ir vienota uzskaites sistēma, kas realizējot administratīvus, organizatoriskus un tehnoloģiskus procesus, nodrošina datu iegūšanu par valsts teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem, nomniekiem, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem, minēto datu uzturēšanu un izmantošanu.

(2) Lai nodrošinātu Kadastra darbību, tiek uzturēta un pilnveidota Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma).

(3) Kadastra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma. Tās pārzinis un turētājs ir Valsts zemes dienests. Valsts zemes dienests šajā jomā darbojas saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likumu, Elektronisko dokumentu likumu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu "Par arhīviem".

4.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un uztur Kadastra teksta un telpiskos datus par kadastra objektiem, kas atrodas valsts teritorijā, vienlaikus saglabājot vēsturiskos datus. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par kadastra subjektiem, nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

 

 

 

4.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un uztur Kadastra teksta un telpiskos datus par kadastra objektiem, kas atrodas valsts teritorijā, vienlaikus saglabājot vēsturiskos datus. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par kadastra subjektiem, nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

5.pants. Kadastru kārto šajā likumā noteiktajā kārtībā visā valsts teritorijā.

 

3.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 5.pantu, turpmāk mainīt pantu numerāciju.

 

Atbalstīts

 


 

6.pants. (1) Kadastra darbībai un informācijas sagatavošanai izmanto aktuālos (jaunākos) kadastra datus. Spēkā ir kadastra dokuments, kas satur aktuālus kadastra datus. Kadastra dokuments zaudē spēku, ja 58.pantā noteiktajos gadījumos aktualizēti dokumentā iekļautie kadastra dati.

(2) Kadastra subjektam ir tiesības pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

(3) Valsts institūcija, kura lēmuma pieņemšanai izmanto personas iesniegto kadastra dokumentu, Kadastra informācijas sistēmā var pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 6.panta pirmo daļu pēc vārda “ja” ar vārdiem “šā likuma”.

 

 

 

 

 

Valsts zemes dienestsJuridiskā komisija

Papildināt 6.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

 

“(3) Pēc īpaša pieprasījuma kadastra informācijas sagatavošanai izmanto kadastra vēsturiskos datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas.”

Uzskatīt līdzšinējo trešo daļu kā ceturto daļu.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

5.pants. (1) Kadastra darbībai un informācijas sagatavošanai izmanto aktuālos (jaunākos) kadastra datus. Spēkā ir kadastra dokuments, kas satur aktuālus kadastra datus. Kadastra dokuments zaudē spēku, ja šā likuma 57.pantā noteiktajos gadījumos dokumentā iekļautie kadastra dati ir aktualizēti.

(2) Kadastra subjektam ir tiesības pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

(3) Pēc īpaša pieprasījuma kadastra informācijas sagatavošanai izmanto kadastra vēsturiskos datus un Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņas.

(4) Valsts institūcija, kura lēmuma pieņemšanai izmanto personas iesniegto kadastra dokumentu, Kadastra informācijas sistēmā var pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem.

7.pants. (1) Nekustamais īpašums šā likuma izpratnē ir nekustamā īpašuma objekts vai to kopība (zemes vienība un/vai būve), ko ieraksta zemesgrāmatas vienā nodalījumā. Par nekustamo īpašumu uzskatāms arī dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā telpa, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

(2) Kadastra informācijas sistēmā īpašnieka personas dati, īpašuma sastāvs un/vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati drīkst atšķirties no ieraksta zemesgrāmatā. Ja Kadastra informācijas sistēmas dati atšķiras no zemesgrāmatas datiem, spēkā ir Kadastra informācijas sistēmas dati.

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 7.pantā vārdus “(zemes vienība un/vai būve)” ar vārdiem “(zemes vienība un būve, vai tikai zemes vienība vai tikai būve).

Juridiskā komisija

Aizstāt 7.panta pirmajā daļā vārdus “ko ieraksta zemesgrāmatas vienā nodalījumā” ar vārdiem “kas saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” normām atbilstu pastāvīga nodalījuma prasībām.”

Juridiskā komisija

Izteikt 7.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kadastra informācijas sistēmas dati par personu, īpašuma sastāvu vai nekustamā īpašuma objektu var atšķirties no zemesgrāmatu datiem, ja tie neietekmē zemesgrāmatā nostiprinātās tiesības uz nekustamo īpašumu. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma formēšanai, kadastrālai vērtēšanai un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

6.pants. (1) Nekustamais īpašums šā likuma izpratnē ir nekustamā īpašuma objekts vai šo objektu kopība (zemes vienība un būve vai tikai zemes vienība, vai tikai būve), kas saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” normām atbilstu pastāvīga nodalījuma prasībām. Par nekustamo īpašumu uzskatāms arī dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieka darbnīca, neapdzīvojamā telpa, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

(2) Kadastra informācijas sistēmas dati par personu, īpašuma sastāvu vai nekustamā īpašuma objektu var atšķirties no zemesgrāmatu datiem, ja tie neietekmē zemesgrāmatā nostiprinātās tiesības uz nekustamo īpašumu. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma formēšanai, kadastrālai vērtēšanai un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus.

8.pants. (1) Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama persona, kas:

1) ir nostiprinājusi īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

2) atbilstoši Civillikuma 1477.pantam ir ieguvusi īpašuma tiesības un Kadastrā reģistrēta kā īpašnieks:

a) dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai vai neapdzīvojamai telpai līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju",

b) kooperatīvajam dzīvoklim, pamatojoties uz likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju",

c) būvei (līdz 1993.gada 5.aprīlim), pamatojoties uz likumu "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību".

(2) Šā likuma izpratnē par tiesisko valdītāju atzīstama persona, kas tiesiski ieguvusi nekustamo īpašumu un kuras īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, izņemot šā panta pirmās daļas 2.punktā minētos gadījumus.

(3) Šā likuma izpratnē par lietotāju atzīstama persona, kam īpašnieks, tiesiskais valdītājs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vietējā pašvaldība vai valsts institūcija piešķīrusi lietojuma tiesības uz nekustamo īpašumu vai tā daļu. Par lietotāju nav uzskatāma persona, kura lieto nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu un/vai zemes vienības daļu, pamatojoties uz nomas līgumu.

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

vēršam uzmanību uz to, ka 8.panta pirmajā daļā termina “nekustamā īpašuma īpašnieks” skaidrojums atšķiras no šā termina skaidrojuma likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 8.panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Par lietotāju nav uzskatāma persona, kura uz nomas līguma pamata lieto nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

7.pants. (1) Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama persona, kas:

1) ir nostiprinājusi īpašuma tiesības zemesgrāmatā;

2) atbilstoši Civillikuma 1477.pantam ir ieguvusi īpašuma tiesības uz  dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pamatojoties uz likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju",  kooperatīvo dzīvokli, pamatojoties uz likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju",  būvi (līdz 1993.gada 5.aprīlim), pamatojoties uz likumu "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību", un Kadastrā reģistrēta kā šā dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas, kooperatīvā dzīvokļa vai būves īpašnieks.

(2) Šā likuma izpratnē par tiesisko valdītāju atzīstama persona, kas tiesiski ieguvusi nekustamo īpašumu un kuras īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, izņemot šā panta pirmās daļas 2.punktā minētos gadījumus.

(3) Šā likuma izpratnē par lietotāju atzīstama persona, kam īpašnieks, tiesiskais valdītājs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vietējā pašvaldība vai valsts institūcija piešķīrusi lietojuma tiesības uz nekustamo īpašumu vai tā daļu. Par lietotāju nav uzskatāma persona, kura uz nomas līguma pamata lieto nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu.

9.pants. Aktuālo Kadastra informāciju izmanto:

1) jauna nekustamā īpašuma veidošanai, nekustamā īpašuma objekta, zemes vienības daļas noteikšanai, kadastrālajai vērtēšanai;

2) īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un darījumu kārtošanai ar nekustamajiem īpašumiem;

3) nekustamā īpašuma attīstības un apsaimniekošanas plānošanai;

4) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

5) ekonomiskās attīstības, teritoriju un vides aizsardzības plānošanai, zemes ierīcības darbu veikšanai, valsts statistiskās informācijas sagatavošanai;

6) citu informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai.

 

 

 

8.pants. Aktuālo kadastra informāciju izmanto:

1) jauna nekustamā īpašuma veidošanai, nekustamā īpašuma objekta, zemes vienības daļas noteikšanai, kadastrālajai vērtēšanai;

2) īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā un darījumu kārtošanai ar nekustamajiem īpašumiem;

3) nekustamā īpašuma attīstības un apsaimniekošanas plānošanai;

4) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

5) ekonomiskās attīstības, teritoriju un vides aizsardzības plānošanai, zemes ierīcības darbu veikšanai, valsts statistiskās informācijas sagatavošanai;

6) citu informācijas sistēmu darbības nodrošināšanai.

10.pants. (1) Katram nekustamajam īpašumam nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un katram lietošanas mērķim piekrītošo platību. Tos atbilstoši teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka:

1) vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētais nekustamais īpašums, izņemot šā panta pirmās daļas 2.punktā minētos nekustamos īpašumus;

2) attiecīgā valsts institūcija – valsts nekustamajiem īpašumiem, kas nodoti valdījumā vai lietojumā valsts drošības, policijas, ugunsdrošības, valsts aizsardzības un Ieslodzījuma vietu pārvaldes institūcijām.

(2) Lai noteiktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, vietējai pašvaldībai ir tiesības apsekot zemes vienības teritoriju, iekļūt būvēs un telpu grupās, par to iepriekš informējot kadastra subjektu.

(3) Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 10.panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajām zemes vienībām un zemes vienības daļām nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un katram lietošanas mērķim piekrītošo platību. Tos atbilstoši teritorijas plānojumā uzrādītajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka”.

Juridiskā komisija

Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

“10.pants. (1) Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktai pašreizējai izmantošanai, detālplānojumā noteiktai plānotajai (atļautajai) izmantošanai, bet ja tādi plānošanas dokumenti nav izstrādāti, tad likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka:

1) vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šā panta pirmās daļas 2.punktā minētā gadījumā;

2) attiecīgā valsts institūcija - zemes vienībām, kas ir Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai valsts drošības iestādes valdījumā vai lietojumā.

(2) Vietējai pašvaldībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanai ir tiesības apsekot zemes vienību, par to iepriekš informējot kadastra subjektu.

(3) Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets. “

 

Daļēji

atbalstīts

Iekļauts priekšlik.

nr. 11

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

9.pants. (1) Kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktai pašreizējai izmantošanai vai detālplānojumā noteiktai plānotajai (atļautajai) izmantošanai, bet, ja tādi plānošanas dokumenti nav izstrādāti, –likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka:

1) vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu;

2) attiecīgā valsts institūcija – zemes vienībām, kas ir Aizsardzības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai valsts drošības iestādes valdījumā vai lietojumā.

(2) Vietējai pašvaldībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanai ir tiesības apsekot zemes vienību, par to iepriekš informējot kadastra subjektu.

(3) Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikāciju un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabinets.

B sadaļa

 Kadastra objekta formēšana 

 

12.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt vārdus “B sadaļa. Kadastra noformēšana”.

 

Atbalstīts

 


 

I nodaļa

 Kadastra objekta formēšanas vispārīgie jautājumi

 

13.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdus “l nodaļa. Kadastra objekta vispārīgie jautājumi” ar tekstu šādā redakcijā:

“ll nodaļa. Kadastra objekta formēšanas vispārīgie nosacījumi”.

 

Atbalstīts

ll nodaļa

Kadastra objekta formēšanas vispārīgie noteikuumi

11.pants. (1) Kadastra objekta formēšana ir process, kas ietver nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības.

(2) Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir darbības, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu, vai aktualizētu reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastra datus.

(3) Nekustamā īpašuma veidošana ir darbības, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu kā nekustamā īpašuma objektu kopumu, ko veido viens vai vairāki nekustamā īpašuma objekti, vai grozītu nekustamā īpašuma sastāvu.

 

 

 

14.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 11.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“(2) Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir darbības, kuras personas veic, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu, vai aktualizētu reģistrēta nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastra datus.

(3) Nekustamā īpašuma veidošana ir darbības, kuras personas veic, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu kā nekustamā īpašuma objektu kopumu, ko veido viens vai vairāki nekustamā īpašuma objekti, vai grozītu nekustamā īpašuma sastāvu”.

 

 

 

Atbalstīts

 

10.pants. (1) Kadastra objekta formēšana ir process, kas ietver nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu, ievērojot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības.

(2) Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir darbības, kuras personas veic, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu vai aktualizētu reģistrēta nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastra datus.

(3) Nekustamā īpašuma veidošana ir darbības, kuras personas veic, lai Kadastra informācijas sistēmā reģistrētu jaunu nekustamo īpašumu kā nekustamā īpašuma objektu kopumu, ko veido viens vai vairāki nekustamā īpašuma objekti, vai grozītu nekustamā īpašuma sastāvu.


 

12.pants. (1) Nekustamā īpašuma objektu nosaka un/vai nekustamo īpašumu veido, ja nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma sastāvā pēc iepriekšējā darījuma radušās izmaiņas ir ierakstītas zemesgrāmatā.

(2) Šā panta pirmās daļas norma neattiecas uz:

1) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai vietējai pašvaldībai piekritīgo zemi;

2) 21.panta 2.punktā minētajām būvēm;

3) pārejas noteikumu 11.punktā minētajiem kadastra objektiem.

(3) Darījumu veic ar kadastra objektu, ja tas ir formēts atbilstoši šā likuma prasībām.

(4) Darījumu veic ar nekustamā īpašuma objekta daļu, ko pievieno blakus esošajam nekustamā īpašuma objektam (20.panta 2.punkts), ja tas ir formēts atbilstoši šā likuma prasībām.

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

21.

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Saeimas Juridiskais birojs

Precizēt 12.panta pirmo daļu.

Valsts zemes dienestsJuridiskā komisija

Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdus “un/vai nekustamo īpašumu veido” ar vārdiem “vai veido nekustamo īpašumu”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 12.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) šā likuma 21.panta 2.punktā minētajām būvēm”,

Saeimas Juridiskais birojs

Precizēt vai Iizslēgt 12.panta otrās daļas 3.punktu.

Valsts zemes dienests

Izslēgt 12.panta otrās daļas 3.punktu.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 12.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja kadastra objekts ir darījuma priekšmets, tas formējams atbilstoši šā likuma prasībām.

 (4) Ja kadastra objekts - nekustamā īpašuma objekta daļa, ko paredzēts pievienot blakus esošajam nekustamā īpašuma objektam (20.panta 2.punkts), ir darījuma priekšmets, tas formējams atbilstoši šā likuma prasības”.

Juridiskā komisija

Izteikt 12.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

“(3) Ja kadastra objekts ir darījuma priekšmets, tas formējams atbilstoši šā likuma prasībām.

(4) Ja tiek veikts darījums ar nekustamā īpašuma objekta daļu, ko pievieno blakus esošajam nekustamā īpašuma objektam (19.panta 2.punkts), šā darījuma priekšmetam ir jāatbilst šā likuma prasībām.”

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Daļēji

atbalstīts

iekļauts priekšlik.

nr. 19

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

11.pants. (1) Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja nekustamais īpašums vai izmaiņas, kas nekustamā īpašuma sastāvā radušās pēc iepriekšējā darījuma ir ierakstītas zemesgrāmatā.

(2) Šā panta pirmās daļas norma neattiecas uz:

1) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai vietējai pašvaldībai piekritīgo zemi;

2) šā likuma 20.panta 2.punktā minētajām būvēm;

3) šā likuma pārejas noteikumu 11.punktā minētajiem kadastra objektiem.

(3) Ja kadastra objekts ir darījuma priekšmets, tas formējams atbilstoši šā likuma prasībām.

(4) Ja tiek veikts darījums ar nekustamā īpašuma objekta daļu, ko pievieno blakus esošajam nekustamā īpašuma objektam (19.panta 2.punkts), šā darījuma priekšmetam ir jāatbilst šā likuma prasībām.

13.pants. Kadastra objekta formēšanu, izņemot 19.panta 4.punktā minētās darbības, veic Valsts zemes dienests.

 

 

20.

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

“13.pants. Kadastra objekta formēšanu, izņemot šā likuma 19.panta 3.punktā minēto zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu un 4.punktā minētās darbības, veic Valsts zemes dienests.”

 

 

 

Atbalstīts

12.pants. Kadastra objekta formēšanu, izņemot šā likuma 18.panta 3.punktā minēto zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu un 4.punktā minētās darbības, veic Valsts zemes dienests.

14.pants. Kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta formēšanu šādos gadījumos:

1) uzbūvēta jauna būve;

2) mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai to raksturojošie dati;

3) mainīts nekustamā īpašuma objekta, zemes vienības daļas apjoms vai citi raksturojošie dati;

4) mainījies kadastra subjekts.

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 14.panta ievaddaļu pirms vārda “Kadastra” ar vārdiem “Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam vai”.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. Kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta formēšanu gadījumos, ja:

1) uzbūvēta jauna būve;

2) mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai to raksturojošie dati;

3) mainīts nekustamā īpašuma objekta, zemes vienības daļas apjoms vai citi raksturojošie dati;

4) mainījies kadastra subjekts.

(2) Par izmaiņu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā pēc šā panta pirmajā daļā noteiktā termiņa kadastra subjekts maksā desmitkārtīgā apmērā.”

Juridiskā komisija

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

“14.pants. (1) Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam vai kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta formēšanu, ja:

1) uzbūvēta jauna būve;

2) konstatēta Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve.

(2) Personai, kura ieguvusi īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības uz  nekustamo īpašumu, ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja:

1) mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai to raksturojošie dati;

2) darījuma rezultātā mainījies kadastra subjekts.

(3) Par izmaiņu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā pēc šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā termiņa ierosinātājs maksā trīskārtīgā apmērā.”

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts

Iekļauts priekšlik.

nr.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

13.pants. (1) Nekustamā īpašuma īpašniekam, tiesiskajam valdītājam, lietotājam vai kadastra subjektam ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta formēšanu, ja:

1) uzbūvēta jauna būve;

2) konstatēta Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve.

(2) Personai, kura ieguvusi īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesības uz  nekustamo īpašumu, ir pienākums triju mēnešu laikā ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja:

1) mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai to raksturojošie dati;

2) darījuma rezultātā mainījies kadastra subjekts.

(3) Par izmaiņu reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā pēc šā panta pirmajā un otrajā daļā noteiktā termiņa ierosinātājs maksā trīskāršā apmērā.

 

 

 

 

14.pants. Kadastra subjekts obligāti ierosina, lai par nekustamā īpašuma objektu tiek noteikta būve, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" ieraksta zemesgrāmatā vai saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

II nodaļa

 Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana 

24.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “II nodaļa” ar skaitli un vārdu “III nodaļa”.

 

Atbalstīts

III nodaļa

 Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana 

15.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana nepieciešama:

1) lai Kadastra informācijas sistēmā:

a) reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

b) dzēstu ierakstu par reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,< /span>

c) aktualizētu kadastra datus par reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu, būves vai telpu grupas ārējo kontūru vai konstruktīvo elementu savstarpējo novietojumu;

2) lai apvidū izmainītu vai atjaunotu reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežas;

3) veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu;

4) nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.

 

 

 

15.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana nepieciešama:

1) lai Kadastra informācijas sistēmā:

a) reģistrētu jaunu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

b) dzēstu ierakstu par reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu,

c) aktualizētu kadastra datus par reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežu, būves vai telpu grupas ārējo kontūru vai konstruktīvo elementu savstarpējo novietojumu;

2) lai apvidū izmainītu vai atjaunotu reģistrētas zemes vienības vai zemes vienības daļas robežas;

3) lai veiktu darījumu ar nekustamā īpašuma objektu;

4) lai nostiprinātu īpašuma tiesības zemesgrāmatā.


 

16.pants. Par nekustamā īpašuma objektu var noteikt:

1) zemes vienību, izņemot daļu no zemes vienības, ko pievieno blakus esošajai zemes vienībai, un izņemot zemes vienības daļu;

2) būvi, izņemot:

a) būvi, kuru var pārvietot no vienas vietas uz otru, to neizjaucot vai citādi ārēji nebojājot,

b) pagaidu būvi,

c) būvē esošās pagrabtelpas, bēniņus, kāpņu telpas, komunikācijas, iekārtas un citus ar būves ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītus koplietošanas elementus, ja nav veikta konstruktīva pārbūve, tos pārveidojot telpu grupā;

d) būves piebūves, izvirzījumus, inženiertehniskās iekārtas un citas izbūves;

e) žogu, mūri, dzelzceļa uzbērumu, gulšņus un sliedes, veģetāciju, kas klāj zemes virsmu, robežzīmi, kā arī citas ietaises, kas saistītas ar zemes vienību vai būvi;

3) telpu grupu, izņemot atsevišķā telpu grupā ietilpstošu telpu, ja telpu grupa sastāv no vairākām telpām.

 

 

25.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 16.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) zemes vienību, izņemot:

a) daļu no zemes vienības, ko pievieno blakus esošai zemes vienībai,

           b) zemes vienības daļu”.

 

 

Atbalstīts

16.pants. Par nekustamā īpašuma objektu var noteikt:

1) zemes vienību, izņemot:

a) daļu no zemes vienības, ko pievieno blakus esošai zemes vienībai,

b) zemes vienības daļu;

2) būvi, izņemot:

a) būvi, kuru var pārvietot no vienas vietas uz citu vietu, to neizjaucot vai citādi ārēji nebojājot,

b) pagaidu būvi,

c) būvē esošās pagrabtelpas, bēniņus, kāpņu telpas, komunikācijas, iekārtas un citus ar būves ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītus koplietošanas elementus, ja nav veikta konstruktīva pārbūve, tos pārveidojot telpu grupā,

d) būves piebūves, izvirzījumus, inženiertehniskās iekārtas un citas izbūves,

e) žogu, mūri, dzelzceļa uzbērumu, gulšņus un sliedes, veģetāciju, kas klāj zemes virsmu, robežzīmi, kā arī citas ietaises, kas saistītas ar zemes vienību vai būvi;

3) telpu grupu, izņemot atsevišķā telpu grupā ietilpstošu telpu, ja telpu grupa sastāv no vairākām telpām.


 

17.pants. Kadastra subjekts obligāti ierosina nekustamā īpašuma noteikšanu būvei, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" ieraksta zemesgrāmatā un/vai saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

 

 

26.

 

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 17.pantā vārdus “un/vai” ar vārdu “vai”;

pantu iekļaut pēc 14.panta attiecīgi mainot pantu turpmāko numerāciju.

 

 

 

Atbalstīts

 

18.pants. Nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu noteikšanā izmanto šādu pamatinformāciju:

1) valsts ģeodēzisko tīklu datus;

2) ortofotokartes un topogrāfiskās kartes un plānus;

3) kadastra informāciju;

4) valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informāciju;

5) citu valsts informācijas sistēmu informāciju.

 

 

 

17.pants. Nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu noteikšanā izmanto šādu pamatinformāciju:

1) valsts ģeodēzisko tīklu datus;

2) ortofotokartes un topogrāfiskās kartes un plānus;

3) kadastra informāciju;

4) valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informāciju;

5) citu valsts informācijas sistēmu informāciju.

19.pants. Nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas noteikšana ietver šādas darbības:

1) noteikšanas ierosināšana;

2) nekustamā īpašuma objektam – noteikšanas darba uzdevuma sagata­vošana;

3) kadastrālā uzmērīšana (zemes vienības daļas noteikšanai – tikai tad, ja ierosinātājs pieteikumā to norāda);

4) nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un tiem piekrītošo platību noteikšana;

5) kadastrālā vērtēšana;

6) reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā;

7) noteikšanas dokumentu nodošana Valsts zemes dienesta arhīvā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 19.panta 6.punktu šādā redakcijā:

“6) nekustamā īpašuma objekta kadastra datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

18.pants. Nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas noteikšana ietver šādas darbības:

1) noteikšanas ierosināšana;

2) nekustamā īpašuma objektam – noteikšanas darba uzdevuma sagata­vošana;

3) kadastrālā uzmērīšana (zemes vienības daļas noteikšanai – tikai tad, ja ierosinātājs pieteikumā to norāda);

4) nekustamā īpašuma lietošanas mērķu un tiem piekrītīgo platību noteikšana;

5) kadastrālā vērtēšana;

6) nekustamā īpašuma objekta kadastra datu reģistrācija vai aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā;

7) noteikšanas dokumentu nodošana Valsts zemes dienesta arhīvā.

20.pants. Pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši 35.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst:

1) sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos;

2) pievienot daļu zemes vienības blakus esošai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes vienību;

3) mainīt reģistrēta nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru vai apjomus un/vai raksturojošos datus;

4) apvienot vairākus nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā.

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 20.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši šā likuma 35.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst”.

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 20.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) mainīt reģistrēta nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru, apjomu vai raksturojošos datus”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

19.pants. Pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši šā likuma 34.panta nosacījumiem Kadastra informācijas sistēmā drīkst:

1) sadalīt reģistrētu nekustamā īpašuma objektu vairākos nekustamā īpašuma objektos;

2) pievienot daļu zemes vienības blakus esošai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes vienību;

3) mainīt reģistrēta nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru, apjomu vai šo īpašuma objektu raksturojošos datus;

4) apvienot vairākus nekustamā īpašuma objektus vienā nekustamā īpašuma objektā.

21.pants. Par jaunu nekustamā īpašuma objektu nosaka:

1) sadalīšanā no reģistrēta nekustamā īpašuma objekta atdalītu jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus maina sadalāmā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru un/vai apjomu);

2) jaunbūvi, Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu būvi un tajā esošās telpu grupas.

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 21.panta 1.punktā vārdus “un/vai” ar vārdu “vai”.

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

20.pants. Par jaunu nekustamā īpašuma objektu nosaka:

1) sadalīšanas rezultātā no reģistrēta nekustamā īpašuma objekta atdalītu jaunu nekustamā īpašuma objektu (vienlaikus maina sadalāmā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru vai apjomu);

2) jaunbūvi, Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu būvi un tajā esošās telpu grupas.

22.pants. Ierakstu par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā dzēš šādos gadījumos:

1) apvienojot to pievieno reģistrētam nekustamā īpašuma objektam (vienlaikus maina apvienotā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru un/vai apjomu) un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā;

2) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvi atzīst par dabā neeksistējošu.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 22.panta 1.punktā vārdus “un/vai” ar vārdu “vai”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

21.pants. Ierakstu par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā dzēš šādos gadījumos:

1) apvienošanas rezultātā nekustamo īpašuma objektu pievieno reģistrētam nekustamā īpašuma objektam (vienlaikus maina apvienotā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru vai apjomu) un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā;

2) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvi atzīst par dabā neeksistējošu.

23.pants. Ministru kabinets nosaka nekustamā īpašuma objekta noteik­šanas kārtību:

1) dokumentu veidus, kādus ierosinātājs iesniedz Valsts zemes dienestā, lai uzsāktu nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas procesu;

2) Valsts zemes dienesta rīcībā esošo dokumentu izmantošanu;

3) noteikšanas darba uzdevuma saturu, sagatavošanas un izsniegšanas kārtību un termiņus;

4) nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus, to precizitāti, pieļaujamo nesaisti, raksturojošo datu grozīšanas kārtību, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu veidu, saturu un saskaņošanas kārtību;

5) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas un aktualizācijas kārtību;

6) nekustamā īpašuma lietu un citu kadastra dokumentu glabāšanas kārtību.

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 23.panta 1.punktā vārdus “dokumentu veidus” ar vārdu “dokumentus”, bet vārdu “ierosinātājs” ar vārdu “persona”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 23.panta ceturtā punktā vārdus “dokumentu veidu” ar vārdu “dokumentu”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

22.pants. Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, Ministru kabinets nosaka:

1) dokumentus, kādus persona iesniedz Valsts zemes dienestam, lai uzsāktu nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas procesu;

2) Valsts zemes dienesta rīcībā esošo dokumentu izmantošanu;

3) noteikšanas darba uzdevuma saturu, sagatavošanas un izsniegšanas kārtību un termiņus;

4) nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus, to precizitāti, pieļaujamo nesaisti, raksturojošo datu grozīšanas kārtību, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu saturu un saskaņošanas kārtību;

5) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma noteikšanas un aktualizācijas kārtību;

6) nekustamā īpašuma lietu un citu kadastra dokumentu glabāšanas kārtību.

24.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir pabeigta pēc tā reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā un noteikšanas dokumentu nodošanas Valsts zemes dienesta arhīvā.

 

 

 

23.pants. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana ir pabeigta pēc nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas reģistrācijas Kadastra informācijas sistēmā un noteikšanas dokumentu nodošanas Valsts zemes dienesta arhīvā.

Pirmā apakšnodaļa

 Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas ierosināšana un noteikšanas darba uzdevuma sagatavošana

 

34.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt vārdus “Pirmā apakšnodaļa. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas ierosināšana un noteikšanas darba uzdevumu sagatavošana”.

 

Atbalstīts

 

25.pants. (1) Nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina:

1) kadastra subjekts vai, kopīpašuma tiesību gadījumā, kāds no kopīpašniekiem;

2) vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;

3) valsts institūcija par valstij piekritīgo vai brīvo valsts zemi un vietējā pašvaldība par pašvaldībai piekritīgo zemi.

(2) Zemes vienības daļas noteikšanu ierosina:

1) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs;

2) vietējā pašvaldība, lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli.

(3) Lai uzsāktu zemes vienības daļas noteikšanas procesu, šā panta otrajā daļā minētās personas iesniedz Valsts zemes dienestā zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 25.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, - lietotājs”.

Juridiskā komisija

Papildināt 25.panta pirmo daļu ar 3.,4. un 5.punktiem šādā redakcijā:

“3) persona, kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;

4) persona, kurai zvērināts notārs izsniedzis apliecinājumu par tiesībām mantot;

5) persona, kura noslēgusi vienošanos par servitūta un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

24.pants. (1) Nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina:

1) kadastra subjekts vai kopīpašuma tiesību gadījumā – kāds no kopīpašniekiem;

2) vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;

3) valsts institūcija par valstij piekritīgo vai brīvo valsts zemi un vietējā pašvaldība par pašvaldībai piekritīgo zemi.

(2) Zemes vienības daļas noteikšanu ierosina:

1) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, – lietotājs;

2) vietējā pašvaldība, lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;

3) persona, kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;

4) persona, kurai zvērināts notārs izsniedzis apliecinājumu par tiesībām mantot;

5) persona, kura noslēgusi vienošanos par servitūta un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu.

(3) Lai uzsāktu zemes vienības daļas noteikšanas procesu, šā panta otrajā daļā minētās personas iesniedz Valsts zemes dienestam zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa.

26.pants. Pēc nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas ierosināšanas Valsts zemes dienests sagatavo nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas darbu uzdevumu un nosūta vai izsniedz ierosinātājam turpmākai rīcībai.

 

 

 

25.pants. Pēc nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas ierosināšanas Valsts zemes dienests sagatavo nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas darba uzdevumu un nosūta vai izsniedz ierosinātājam turpmākai rīcībai.


 

Otrā apakšnodaļa

 Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana un tās personas tiesības, kura veic nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu

 

37.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt vārdus “Otrā apakšnodaļa. Nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālā uzmērīšana un tās personas tiesības, kura veic nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu”.

 

Atbalstīts

 

27.pants. Veicot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu:

1) apvidū ierīko detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā iezīmētās nekustamā īpašuma objekta vai zemes robežu plānā (kopijā) plānotās zemes vienības daļas robežas;

2) Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 uzmēra zemes vienības un zemes vienības daļas robežas, sastāda kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, saskaņo ar vietējām pašvaldībām un normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām zemes robežu plānu un aprēķina raksturojošos datus;

3) uzmēra būves un telpu grupas ārējo kontūru, sastāda kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un aprēķina raksturojošos datus;

4) kadastrālās uzmērīšanas dokumentos attēlo nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu robežu un apgrūtinājumu raksturojošos datus.

 

38.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 27.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ierīko apvidū detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā iezīmētās nekustamā īpašuma objekta vai zemes robežu plānā plānotās zemes vienības daļas robežas”.

 

Atbalstīts

26.pants. Veicot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu:

1) apvidū ierīko detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā iezīmētās nekustamā īpašuma objekta vai zemes robežu plānā plānotās zemes vienības daļas robežas;

2) Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 uzmēra zemes vienības un zemes vienības daļas robežas, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, saskaņo ar vietējām pašvaldībām un normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām zemes robežu plānu un aprēķina zemes vienību un zemes vienību daļu raksturojošos datus;

3) uzmēra būves un telpu grupas ārējo kontūru, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus un aprēķina būvi un telpu grupu raksturojošos datus;

4) kadastrālās uzmērīšanas dokumentos attēlo nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma robežu un apgrūtinājumu raksturojošos datus.

28.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, ar robežzīmēm apvidū nostiprinātas zemes vienības platību, kas aprēķināta (noteikta) atbilstoši grafiskajiem materiāliem pieļaujamās nesaistes robežās, izmantojot vienus un tos pašus robežpunktus, aktualizē kadastrālās uzmērīšanas dokumentos un Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajai platībai.

 

39.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 28.pantā vārdus “aprēķināta (noteikta)” ar vārdu “noteikta”.

 

Atbalstīts

27.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, ar robežzīmēm apvidū nostiprinātas zemes vienības platību, kas noteikta atbilstoši grafiskajiem materiāliem pieļaujamās nesaistes robežās, izmantojot vienus un tos pašus robežpunktus, aktualizē kadastrālās uzmērīšanas dokumentos un Kadastra informācijas sistēmā atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajai platībai.

29.pants. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

28.pants. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju nosaka Ministru kabinets.

30.pants. (1) Zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu veic Valsts zemes dienests un licencētas personas.

(2) Licenci zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālajai uzmērīšanai ir tiesīgas saņemt personas, kurām ir civiltiesiski apdrošināta profesionālā darbība un atbilstošs Latvijas Mērnieku biedrības profesionālās darbības sertifikāts.

(3) Par zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas licences saņemšanu un darbības termiņa pagarināšanu licencētā persona maksā valsts nodevu.

(4) Licences izsniegšanas, darbības termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, licencēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību, apdrošināšanas līguma minimālo summu un apdrošināšanas noteikumus nosaka Ministru kabinets.

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

“30.pants. (1) Zemes kadastrālo uzmērīšanu veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

(2)  Sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam izsniedz Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.

(3) Par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu sertificētā persona maksā valsts nodevu.

(4) Zemes kadastrālā uzmērītāja sertifikāta izsniegšanas, reģistrēšanas un darbības termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un tās maksāšanas kārtību, civiltiesiskās apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.”

 

Atbalstīts

29.pants. (1) Zemes kadastrālo uzmērīšanu veic sertificētas personas, kuru civiltiesiskā atbildība par profesionālo darbību ir apdrošināta.

(2)  Sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam izsniedz Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.

(3) Par sertifikāta saņemšanu vai tā darbības termiņa pagarināšanu sertificētā persona maksā valsts nodevu.

(4) Zemes kadastrālā uzmērītāja sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta termiņa pagarināšanas un anulēšanas kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, civiltiesiskās apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.

31.pants. Būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu veic Valsts zemes dienests.

 

 

 

30.pants. Būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu veic Valsts zemes dienests.

32.pants. Personai, kas veic nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu, ir tiesības:

1) apsekot zemes vienības robežas un teritoriju, iekļūt būvēs un telpu grupās, kā arī veikt citus nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanai nepieciešamos pasākumus, 25.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā informējot kadastra subjektu;

2) veikt noteikšanas darbības uz blakus esošās zemes vienības, par paredzētajām darbībām informējot attiecīgo kadastra subjektu;

3) pieaicināt tiesībaizsardzības vai kārtību sargājošo institūciju pārstāvjus, ja tiek traucēta nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana.

 

 

 

31.pants. Personai, kas veic nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu, ir tiesības:

1) apsekot zemes vienības robežas un teritoriju, iekļūt būvēs un telpu grupās, kā arī veikt citus nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanai nepieciešamos pasākumus, šā likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktā minētajā gadījumā informējot kadastra subjektu;

2) veikt noteikšanas darbības uz blakus esošās zemes vienības, par paredzētajām darbībām informējot attiecīgo kadastra subjektu;

3) pieaicināt tiesībaizsardzības vai kārtību sargājošo institūciju pārstāvjus, ja tiek traucēta nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana.


 

III nodaļa

Nekustamā īpašuma veidošana, sastāva grozīšana un ieraksta par nekustamo īpašumu dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

 

41.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “III nodaļa” ar skaitli un vārdu “IV nodaļa”.

 

Atbalstīts

IV nodaļa

Nekustamā īpašuma veidošana, tā sastāva grozīšana un ieraksta par nekustamo īpašumu dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

33.pants. (1) Nekustamā īpašuma veidošanu, tā sastāva grozīšanu, kā arī ieraksta par nekustamo īpašumu dzēšanu Kadastra informācijas sistēmā veic, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu.

(2) Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši šā likuma prasībām.

 

 

 

32.pants. (1) Nekustamo īpašumu veido, tā sastāvu groza, kā arī ierakstu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu.

(2) Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kas ir noteikti atbilstoši šā likuma prasībām.

34.pants. Nekustamo īpašumu veido:

1) izveidojot jaunu nekustamo īpašumu;

2) reģistrētu nekustamo īpašumu sadalot vairākos nekustamajos īpašumos;

3) reģistrētus nekustamos īpašumus apvienojot vienā nekustamajā īpašumā;

4) grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot vai tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu. 

 

 

 

33.pants. Nekustamo īpašumu veido:

1) izveidojot jaunu nekustamo īpašumu;

2) reģistrētu nekustamo īpašumu sadalot vairākos nekustamajos īpašumos;

3) reģistrētus nekustamos īpašumus apvienojot vienā nekustamajā īpašumā;

4) grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot vai tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu. 

35.pants. (1) Nekustamā īpašuma sastāvā pēc īpašnieka izvēles drīkst iekļaut nekustamā īpašuma objektu vai to kopību vienā no šādiem gadījumiem:

1) vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam piederošās būves;

2) vienā administratīvajā teritorijā esošās būves kā patstāvīgu nekustamo īpašumu likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantā noteiktajos gadījumos;

3) vienā dzīvojamajā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu.

(2) Ja uz vietējās pašvaldības vai valsts zemes atrodas kā patstāvīgs nekustamais īpašums zemesgrāmatā ierakstīta daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tad normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dzīvokļa īpašuma sastāvā iekļauj zemes kopīpašuma domājamo daļu no vietējās pašvaldības vai valsts zemes, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.

 

42.

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 35.panta pirmajā daļā vārdu “drīkst” un papildināt pēc vārda “izvēles” ar vārdiem “Valsts zemes dienests ir tiesīgs”.

 

 

Atbalstīts

34.pants. (1) Nekustamā īpašuma sastāvā pēc īpašnieka izvēles Valsts zemes dienests ir tiesīgs iekļaut šādus nekustamā īpašuma objektu vai nekustamā īpašuma objektu kopību vienā no šādiem gadījumiem:

1) vienā administratīvajā teritorijā esošās zemes vienības un uz tām esošās zemes īpašniekam piederošās būves;

2) vienā administratīvajā teritorijā esošās būves kā patstāvīgu nekustamo īpašumu likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantā noteiktajos gadījumos;

3) vienā dzīvojamajā mājā esošās telpu grupas, kas savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē, kopā ar kopīpašumā esošo domājamo daļu.

(2) Ja uz vietējās pašvaldības vai valsts zemes atrodas kā patstāvīgs nekustamais īpašums zemesgrāmatā ierakstīta daudzdzīvokļu māja, tad normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos dzīvokļa īpašuma sastāvā iekļauj zemes kopīpašuma domājamo daļu no vietējās pašvaldības vai valsts zemes, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu māja.

36.pants. Ja zemes vienība un zemes īpašniekam piederošās būves ir reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā kā vienots nekustamais īpašums, tad, dalot nekustamo īpašumu, būve nav atdalāma no zemes vienības, uz kuras tā atrodas.

 

 

 

35.pants. Ja zemes vienība un zemes īpašniekam piederošās būves ir reģistrētas Kadastra informācijas sistēmā kā vienots nekustamais īpašums, tad, dalot nekustamo īpašumu, būve nav atdalāma no zemes vienības, uz kuras tā atrodas.

37.pants. (1) Ierakstu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja ir dzēsti visi ieraksti par nekustamā īpašuma objektiem, kuri veido nekustamo īpašumu.

(2) Apvienojot visus vienā dzīvojamajā mājā esošos dzīvokļa īpašumus vienā nekustamajā īpašumā, Kadastra informācijas sistēmā dzēš visus ierakstus par dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem.

 

 

 

36.pants. (1) Ierakstu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja ir dzēsti visi ieraksti par attiecīgā nekustamā īpašuma sastāvā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem.

(2) Visus vienā dzīvojamā mājā esošos dzīvokļa īpašumus apvienojot vienā nekustamajā īpašumā, Kadastra informācijas sistēmā dzēš visus ierakstus par dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem.

38.pants. Veidojot jaunu nekustamo īpašumu vai dzēšot ierakstu par nekustamo īpašumu, vienlaikus groza tā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, kuram pievieno vai no kura atdala nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

37.pants. Veidojot jaunu nekustamo īpašumu vai dzēšot ierakstu par nekustamo īpašumu, vienlaikus groza tā reģistrētā nekustamā īpašuma sastāvu, kuram pievieno vai no kura atdala nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu, kā arī to raksturojošos datus un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā.

C sadaļa

Kadastra objektu un datu reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā

 

43.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt vārdus “C sadaļa. Kadastra objektu un datu reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā”.

 

Atbalstīts

 

I nodaļa

Kadastra objekta reģistrācija

 

44.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “I nodaļa” ar skaitli un vārdu “V nodaļa”.

 

Atbalstīts

V nodaļa

Kadastra objekta reģistrācija

39.pants. Kadastra objekta formēšanas procesā noteikto nekustamā īpašuma objektu, zemes vienības daļu un izveidoto nekustamo īpašumu reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

38.pants. Kadastra objekta formēšanas procesā noteikto nekustamā īpašuma objektu, zemes vienības daļu un izveidoto nekustamo īpašumu reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

40.pants. (1) Kadastra objekta reģistrāciju ierosina kadastra subjekts.

(2) 25.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajos gadījumos kadastra objekta reģistrāciju ierosina vietējā pašvaldība savas administratīvās teritorijas robežās vai valsts institūcija.

 

 

 

39.pants. (1) Kadastra objekta reģistrāciju ierosina kadastra subjekts.

(2) Šā likuma 24.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētajos gadījumos kadastra objekta reģistrāciju ierosina vietējā pašvaldība savas administratīvās teritorijas robežās vai valsts institūcija.

41.pants. Kadastra objektu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, piešķirot identifikatoru (62.pants), ierakstot ziņas no formēšanas dokumentiem un citām valsts informācijas sistēmām.

 

45.

Juridiskā komisija

Aizstāt 41.pantā vārdu “formēšanas” ar vārdu “noteikšanas”.

 

Atbalstīts

40.pants. Kadastra objektu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, piešķirot identifikatoru (61.pants), ierakstot ziņas no noteikšanas dokumentiem un citām valsts informācijas sistēmām.

42.pants. (1) Kadastra objektus telpiski attēlo Kadastra kartē.

(2) Kadastra kartē drīkst izlīdzināt nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu robežu datus pieļaujamās nesaistes robežās.

 

 

 

41.pants. (1) Kadastra objektus telpiski attēlo Kadastra kartē.

(2) Kadastra kartē drīkst izlīdzināt nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu robežu datus pieļaujamās nesaistes robežās.

43.pants. Nekustamā īpašuma objekta reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) nekustamā īpašuma objekta pirmsreģistrāciju;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu ziņu reģistrāciju;

3) citu valsts informācijas sistēmu ziņu ierakstīšanu (arī elektroniskā veidā);

4) apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

42.pants. Nekustamā īpašuma objekta reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) nekustamā īpašuma objekta pirmsreģistrāciju;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentos sniegto ziņu reģistrāciju;

3) citu valsts informācijas sistēmu ziņu ierakstīšanu (arī elektroniskā veidā);

4) apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

44.pants. (1) Pirms jauna nekustamā īpašuma objekta kadastrālās uzmērīšanas veic tā pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā. Pirmsreģistrācijā:

1) piešķir nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu;

2) ieraksta sākotnējās ziņas par nekustamā īpašuma objektu;

3) sagatavo informāciju kadastrālajai uzmērīšanai.

(2) Pirmsreģistrācijā piešķirto nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu anulē un dzēš sākotnējās ziņas par nekustamā īpašuma objektu, ja nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju ir ierosinājis kadastra subjekts, bet noteikšanas uzdevumā norādītajā termiņā nav veikta kadastrālā uzmērīšana un reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā nav iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 44.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pirmsreģistrācijā piešķirto nekustamo īpašuma objekta kadastra apzīmējumu  anulē un dzēš sākotnējās ziņas par nekustamā  īpašuma objektu, ja noteikšanas uzdevumā norādītajā termiņā nav veikta kadastrālā uzmērīšana un reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā nav iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

43.pants. (1) Pirms jauna nekustamā īpašuma objekta kadastrālās uzmērīšanas veic tā pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā. Pirmsreģistrācijas rezultātā:

1) piešķir nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu;

2) ieraksta sākotnējās ziņas par nekustamā īpašuma objektu;

3) sagatavo informāciju kadastrālajai uzmērīšanai.

(2) Pirmsreģistrācijas rezultātā piešķirto nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu anulē un sākotnējās ziņas par nekustamā īpašuma objektu dzēš, ja noteikšanas uzdevumā norādītajā termiņā nav veikta kadastrālā uzmērīšana un reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā nav iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti.

45.pants. (1) Par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentiem:

a) kadastra apzīmējumu,

b) kadastrālās uzmērīšanas datus (to skaitā platība, zemes lietošanas veids, robežas, to precizitāte),< b style='mso-bidi-font-weight:normal'>

c) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības,

d) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus,

e) kadastrālās vērtēšanas datus,

f) norādi uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst nekustamā īpašuma objekts,

g) norādi uz zemes vienības daļu;

2) ieraksta 85.pantā minēto personu sniegtās ziņas:

a) datus par mežaudzēm,

b) adresi,

c) ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa objekta noteik­šanai.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām ieraksta:

1) tā dokumenta rekvizītus, no kura ierakstītas ziņas;

2) nekustamā īpašuma objekta lietas arhīva reģistrācijas numuru;

3) ziņu ierakstīšanas datumu;

4) ziņas par kadastra subjektu, ja 21.panta 2.punktā minētajos gadījumos ir noteikts jauns nekustamā īpašuma objekts un nav izveidots nekustamais īpašums 34.pantā noteiktajā kārtībā;

5) citas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu citu valsts reģistru darbību, kā arī nepieciešamas vietējai pašvaldībai, lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 45.panta pirmās daļas 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

“2) ieraksta šā likuma 85.pantā minēto personu sniegtās ziņas”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 45.panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) nekustamā īpašuma objekta adresi”.

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 45.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“4) ziņas par kadastra subjektu, ja šā likuma 21.panta 2.punktā minētajos gadījumos ir noteikts jauns nekustamā īpašuma objekts un nav izveidots nekustamais īpašums šā likuma 34.panta noteiktajā kārtībā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

44.pants. (1) Par nekustamā īpašuma objektu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentiem:

a) kadastra apzīmējumu,

b) kadastrālās uzmērīšanas datus (to skaitā platība, zemes lietošanas veids, robežas, to precizitāte),

c) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekrītīgas platības,

d) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus,

e) kadastrālās vērtēšanas datus,

f) norādi uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst nekustamā īpašuma objekts,

g) norādi uz zemes vienības daļu;

2) ieraksta šā likuma 84.pantā minēto personu sniegtās ziņas:

a) datus par mežaudzēm,

b) nekustamā īpašuma objekta adresi,

c) ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa objekta noteik­šanai.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām ziņām ieraksta:

1) tā dokumenta rekvizītus, no kura ierakstītas ziņas;

2) nekustamā īpašuma objekta lietas arhīva reģistrācijas numuru;

3) ziņu ierakstīšanas datumu;

4) ziņas par kadastra subjektu, ja šā likuma 20.panta 2.punktā minētajos gadījumos ir noteikts jauns nekustamā īpašuma objekts un nav izveidots nekustamais īpašums šā likuma 33.panta noteiktajā kārtībā;

5) citas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas citu valsts reģistru darbības nodrošināšanai un vietējai pašvaldībai nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai.

46.pants. Pazīmju klasifikāciju nekustamā īpašuma neaplikšanai ar nekustamā īpašuma nodokli nosaka Ministru kabinets saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli".

 

 

 

45.pants. Pazīmju klasifikāciju nekustamā īpašuma neaplikšanai ar nekustamā īpašuma nodokli nosaka Ministru kabinets saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli".


 

47.pants. Pēc tam, kad veiktas 45.pantā noteiktās darbības, Kadastra informācijas sistēmā aprēķina nekustamā īpašuma objekta kadastrālo vērtību (72.pants) un reģistrē to Kadastra informācijas sistēmā.

 

50.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 47.pantu pirms skaitļa “45.” ar vārdiem “šā likuma”.

 

Atbalstīts

46.pants. Pēc tam, kad veiktas šā likuma 44.pantā noteiktās darbības, Kadastra informācijas sistēmā aprēķina nekustamā īpašuma objekta kadastrālo vērtību (71.pants) un to reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

48.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai Kadastra informācijas sistēmā ieraksta 45. un/vai 51.pantā minētās ziņas par:

1) iznomātu valsts un/vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu un/vai zemes vienības daļu, norādot nomnieku;

2) lietojumā nodoto valsts un/vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu, norādot lietotāju.

 

51.

 

 

 

 

 

 

52.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 48.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šā likuma 45.pantā vai 51.pantā minētās  ziņas par:”.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 48.panta 1. un 2.punktā vārdus “un/vai”  ar vārdu “vai”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

47.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šā likuma 44. vai 50.pantā minētās ziņas par:

1) iznomātu valsts un/vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu, norādot nomnieku;

2) lietojumā nodoto valsts vai vietējās pašvaldības nekustamā īpašuma objektu, norādot lietotāju.

49.pants. Pēc kadastra subjekta pieprasījuma Kadastra informācijas sistēmā ieraksta 45. un/vai 51.pantā minētās ziņas par iznomātu nekustamā īpašuma objektu un/vai zemes vienības daļu, norādot nomnieku.

 

53.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 49.pantu šādā redakcijā:

“49.pants. Pēc kadastra subjekta pieprasījuma Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šā likuma 45.pantā minētās ziņas par iznomātu nekustamā īpašuma objektu, bet attiecībā uz zemes vienības daļu šā likuma 51.pantā minētās ziņas, norādot nomnieku”.

 

Atbalstīts

48.pants. Pēc kadastra subjekta pieprasījuma Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šā likuma 44.pantā minētās ziņas par iznomātu nekustamā īpašuma objektu, bet attiecībā uz zemes vienības daļu šā likuma – 50.pantā minētās ziņas, norādot nomnieku.

50.pants. (1) Ja darījumā nekustamo īpašumu iegūst cita persona, Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par jauno valdītāju, saglabājot datus par īpašnieku līdz jaunas informācijas saņemšanai no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

(2) Ziņas par jauno valdītāju sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks.

 

54.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 50.pantā vārdu “darījumā” ar vārdiem “darījuma rezultātā”.

 

Atbalstīts

49.pants. (1) Ja darījuma rezultātā nekustamo īpašumu iegūst cita persona, Kadastra informācijas sistēmā ieraksta ziņas par jauno valdītāju, saglabājot datus par īpašnieku līdz jaunas informācijas saņemšanai no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas.

(2) Ziņas par jauno valdītāju sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks.

51.pants. Zemes vienības daļas reģistrācija ietver:

1) kadastra apzīmējuma piešķiršanu;

2) kadastrālās uzmērīšanas datu reģistrāciju;

3) kadastrālās vērtības reģistrāciju.

 

 

 

50.pants. Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) kadastra apzīmējuma piešķiršanu;

2) kadastrālās uzmērīšanas datu reģistrāciju;

3) kadastrālās vērtības reģistrāciju.

52.pants. Nekustamo īpašumu reģistrē no Kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem, kuri neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā saskaņā ar 21.panta 2.punktu, vai mainot Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu saskaņā ar 34.panta 2. un 4.punktu.

 

55.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 52.pantu pirms skaitļa “21.”un skaitļa  “34.”  ar vārdiem “šā likuma”.

 

Atbalstīts

51.pants. Jaunu nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā reģistrē, to veidojot no šajā sistēmā reģistrētiem nekustamā īpašuma objektiem, kuri neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā saskaņā ar šā likuma 20.panta 2.punktu, vai mainot Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu saskaņā ar šā likuma 33.panta 2. un 4.punktu.

53.pants. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) kadastra numura piešķiršanu;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu papildu ziņu ierakstīšanu;

3) nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nekustamajā īpašumā;

4) apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

52.pants. Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:

1) kadastra numura piešķiršanu;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentos sniegto papildu ziņu ierakstīšanu;

3) nekustamā īpašuma objekta iekļaušanu nekustamajā īpašumā;

4) apliecinājuma sagatavošanu par nekustamā īpašuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā.

54.pants. Par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma veidošanas dokumentiem:

a) kadastra numuru,

b) nekustamā īpašuma nosaukumu,

c) kadastra subjektam piederošās domājamās daļas,

d) dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas,

e) norādi uz nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu (-iem);

2) ieraksta 85.pantā minēto personu sniegtās ziņas:

a) par kadastra subjektu (-iem),

b) par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju (-iem),

c) par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma sastāvu un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem,

d) ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

3) papildus šā panta 1. un 2.punktā minētajām ziņām ieraksta:

a) tā dokumenta rekvizītus, no kura ierakstītas ziņas,

b) nekustamā īpašuma lietas arhīva reģistrācijas numuru,

c) ziņu ierakstīšanas datumu,

d) citas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai un citu valsts reģistru darbības nodrošināšanai.

 

56.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

 

 

 

58.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 54.panta 1.punktu šādā redakcijā:

“1) reģistrē un uztur ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma objekta  noteikšanas dokumentiem”.

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 54.panta 1.punkta “e” apakšpunktā burtus iekavās “(-iem)”.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 54.panta 2.punkta ievaddaļu, “a” un “b”apakšpunktus šādā redakcijā:

“2) ieraksta šā likuma 85.pantaā minēto personu sniegtās ziņas:

a) par kadastra subjektu,

b) par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

53.pants. Par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā:

1) reģistrē un uztur šādas ziņas atbilstoši nekustamā īpašuma objekta  noteikšanas dokumentiem:

a) kadastra numuru,

b) nekustamā īpašuma nosaukumu,

c) kadastra subjektam piederošās domājamās daļas,

d) dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamās daļas,

e) norādi uz nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu;

2) ieraksta šā likuma 84.pantaā minēto personu sniegtās ziņas:

a) par kadastra subjektu,

b) par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju,

c) par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, nekustamā īpašuma sastāvu un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem,

d) ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

3) papildus šā panta 1. un 2.punktā minētajām ziņām ieraksta:

a) tā dokumenta rekvizītus, no kura ierakstītas ziņas,

b) nekustamā īpašuma lietas arhīva reģistrācijas numuru,

c) ziņu ierakstīšanas datumu,

d) citas normatīvajos aktos noteiktās ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai un citu valsts reģistru darbības nodrošināšanai.

55.pants. Pēc 53.panta 1. un 3.punktā minēto darbību veikšanas un 54.pantā minēto nekustamā īpašuma objekta ziņu reģistrēšanas un ierakstīšanas Kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienests nosaka un reģistrē:

1) nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību;

2) nekustamā īpašuma novērtējumu kadastrā.

 

59.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 55.pantā pirms skaitļa “53.” un pirms skaitļa “54.” ar vārdiem “šā likuma”. 

 

Atbalstīts

54.pants. Pēc šā likuma 52.panta 1. un 3.punktā minēto darbību veikšanas un šā likuma 53.pantā minēto ziņu reģistrēšanas un ierakstīšanas Kadastra informācijas sistēmā Valsts zemes dienests nosaka un reģistrē nekustamā īpašuma:

1) kadastrālo vērtību;

2) novērtējumu kadastrā.

56.pants. (1) Kadastra objektu un kadastra datus reģistrē, kā arī kadastra datus aktualizē Valsts zemes dienests.

(2) Ja Valsts zemes dienests pieņem lēmumu atteikt kadastra objekta, kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju, informējot par to iesniedzēju, norāda atteikuma iemeslu. Lēmumu par atteikumu pieņem šādos gadījumos:

1) dokumenti nesatur ziņas, kas nepieciešamas kadastra objekta, kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu sagatavošanā nav izmantota 18.pantā minētā pamatinformācija uz kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanas brīdi.

(3) Ja personas iesniegtie vai uzrādītie dokumenti satur ziņas, kas ir pretrunā ar to valsts informācijas sistēmu datiem, kas ir šo ziņu radītājas, tad atliek kadastra objekta, kadastra datu reģistrāciju un/vai kadastra datu aktualizāciju līdz apstiprinājuma saņemšanai no attiecīgās valsts informācijas sistēmas. Ja Valsts zemes dienests apstiprinājumu no attiecīgās valsts informācijas sistēmas nesaņem, tas pieņem lēmumu par kadastra objekta, kadastra datu reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atteikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

 

 

61.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt 56.panta otrās daļas 2.punktā vārdu “brīdi” ar vārdu “dienu”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 56.panta trešās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja personas iesniegtie vai uzrādītie dokumenti satur ziņas, kas ir pretrunā ar  valsts informācijas sistēmas datiem, tad kadastra objekta, kadastra datu reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju atliek līdz apstiprinājuma saņemšanai no attiecīgās valsts informācijas sistēmas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

55.pants. (1) Kadastra objektu un kadastra datus reģistrē, kā arī kadastra datus aktualizē Valsts zemes dienests.

(2) Ja Valsts zemes dienests pieņem lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju, tas iesniedzēju informē par atteikumu, norādot tā iemeslu. Lēmumu par atteikumu pieņem šādos gadījumos:

1) dokumenti nesatur ziņas, kas nepieciešamas kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai;

2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentu sagatavošanā nav izmantota šā likuma 17.pantā minētā pamatinformācija pēc stāvokļa kadastrālās uzmērīšanas uzsākšanas dienā.

(3) Ja personas iesniegtie vai uzrādītie dokumenti satur ziņas, kas ir pretrunā ar  valsts informācijas sistēmas datiem, tad kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju atliek līdz apstiprinājuma saņemšanai no attiecīgās valsts informācijas sistēmas. Ja Valsts zemes dienests apstiprinājumu no attiecīgās valsts informācijas sistēmas nesaņem, tas pieņem lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju.

57.pants. 56.panta otrajā daļā minētajos gadījumos ziņu iesniedzējam ir tiesības sniegt ziņas atkārtoti.

 

62.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 57.pantu šādā redakcijā:

“57.pants. Šā likuma 56.panta otrajā daļā minētajos gadījumos ziņu iesniedzējam ir tiesības iesniegt ziņas atkārtoti, ja ir novērsti atteikuma iemesli”.

 

Atbalstīts

56.pants. Šā likuma 55.panta otrajā daļā minētajos gadījumos ziņu iesniedzējam ir tiesības iesniegt ziņas atkārtoti, ja ir novērsti atteikuma iemesli.

58.pants. Kadastra informācijas sistēmā kadastra datus aktualizē šādos gadījumos:

1) ja kadastra subjekts iesniedz dokumentu par izmaiņām kadastra objektā;

2) ja valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniedz ziņas elektroniskā veidā, to skaitā no valsts informācijas sistēmām;

3) ja valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniedz ziņas dokumentu veidā, izņemot šā panta 1.punktā minētos gadījumus.

 

63.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 58.panta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) ja kadastra subjekts vai kadastrālās uzmērīšanas veicējs iesniedz dokumentu par izmaiņām kadastra objektā;

2) ja valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos sniedz ziņas par kadastra objektiem vai kadastra subjektiem elektroniskā veidā, to skaitā no valsts informācijas sistēmām”.

 

Atbalstīts

57.pants. Kadastra informācijas sistēmā kadastra datus aktualizē šādos gadījumos:

1) kadastra subjekts vai kadastrālās uzmērīšanas veicējs iesniedz dokumentu par izmaiņām kadastra objektā;

2) valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ziņas par kadastra objektiem vai kadastra subjektiem sniedz elektroniskā veidā, tai skaitā no valsts informācijas sistēmām;

3)  valsts institūcija vai vietējā pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ziņas sniedz dokumentu veidā, izņemot šā panta 1.punktā minētos gadījumus.

59.pants. Anulētos kadastra numurus un apzīmējumus atkārtoti neizmanto.

 

 

 

58.pants. Anulētos kadastra numurus un apzīmējumus atkārtoti neizmanto.

60.pants. Kadastra informācijas sistēmā tās darbības nodrošināšanai, kadastra objektu un kadastra datu sistematizācijai, uzskaitei, reģistrācijai, vērtēšanai uztur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas klasifikācijas un klasifikatorus, kā arī veido un uztur lokālas klasifikācijas un klasifikatorus.

 

 

 

59.pants. Kadastra informācijas sistēmā tās darbības nodrošināšanai, kadastra objektu un kadastra datu sistematizācijai, uzskaitei, reģistrācijai, vērtēšanai uztur normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas klasifikācijas un klasifikatorus, kā arī veido un uztur lokālas klasifikācijas un klasifikatorus.

61.pants. Ministru kabinets nosaka kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas kārtību, kas ietver:

1) kadastra objekta identifikatora veidošanas principus, piešķiršanas kārtību un klasifikāciju;

2) 66.panta otrajā daļā minēto personu identifikatora piešķiršanas vai maiņas kārtību Kadastra informācijas sistēmā;

3) kadastra datu saturu un to labošanas un uzturēšanas kārtību;

4) Kadastra kartes veidošanas kārtību, attēlojamo datu saturu, mēroga noteiktību, attēlošanas un uzturēšanas kārtību un pieļaujamās nesaistes robežas, izlīdzinot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas robežu datus;

5) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācijas un aktualizācijas kārtību;

6) nekustamā īpašuma nodokļa objekta ierakstīšanas kārtību Kadastra informācijas sistēmā un ierakstāmās ziņas;

7) kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā tiek dzēsts ieraksts par kadastra objektu.

 

 

 

 

64.

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 61.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) šā likuma 66.panta otrajā daļā minēto personu identifikatora piešķiršanas vai maiņas kārtību Kadastra informācijas sistēmā”.

 

 

 

 

Atbalstīts

60.pants. Ministru kabinets reglamentē kadastra objekta reģistrāciju un kadastra datu aktualizāciju, kas ietver:

1) kadastra objekta identifikatora veidošanas principus, piešķiršanas kārtību un klasifikāciju;

2) kārtību kādā Kadastra informācijas sistēmā piešķir vai maina šā likuma 65.panta otrajā daļā minēto personu identifikatoru;

3) kadastra datu saturu un to labošanas un uzturēšanas kārtību;

4) kadastra kartes veidošanas kārtību, attēlojamo datu saturu, mēroga noteiktību, attēlošanas un uzturēšanas kārtību un pieļaujamās nesaistes robežas, izlīdzinot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas robežu datus;

5) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācijas un aktualizācijas kārtību;

6)  kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā tiek ierakstīts nekustamā īpašuma nodokļa objekts un ierakstāmās ziņas;

7) kārtību, kādā Kadastra informācijas sistēmā tiek dzēsts ieraksts par kadastra objektu.

II nodaļa

Kadastra objektu un subjektu identifikācijas sistēma

 

 

65.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “II nodaļa” ar skaitli un vārdu “VI nodaļa”.

 

Atbalstīts

VI nodaļa

Kadastra objektu un subjektu identifikācijas sistēma

 

62.pants. Katram kadastra objektam piešķir viennozīmīgu un nemainīgu identifikatoru – kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.

 

 

 

61.pants. Katram kadastra objektam piešķir viennozīmīgu un nemainīgu identifikatoru – kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.

63.pants. Kadastra numuru piešķir nekustamajam īpašumam.

 

 

 

62.pants. Kadastra numuru piešķir nekustamajam īpašumam.

64.pants.< /span> Kadastra apzīmējumu piešķir zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai.

 

 

 

63.pants. Kadastra apzīmējumu piešķir zemes vienībai, būvei, telpu grupai un zemes vienības daļai.

65.pants. Visu veidu norādēs uz kadastra objektu valsts informācijas sistēmās un dokumentos lieto tam piešķirto kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.

 

 

 

64.pants. Visu veidu norādēs uz kadastra objektu valsts informācijas sistēmās un dokumentos lieto tam piešķirto kadastra numuru vai kadastra apzīmējumu.

66.pants. (1) Visu veidu norādēs uz personu Kadastra informācijas sistēmā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tai piešķirto personas identifikatoru.

(2) Personai, kura ierosina kadastra objekta formēšanu un kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem neparedz piešķirt personas identifikatoru, to piešķir Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

65.pants. (1) Visu veidu norādēs uz personu Kadastra informācijas sistēmā izmanto normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirto personas identifikatoru.

(2) Personai, kura ierosina kadastra objekta formēšanu un kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēts piešķirt personas identifikatoru, to piešķir Kadastra informācijas sistēmā.

D sadaļa

 Kadastrālā vērtēšana

 

66.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt burtu un vārdu “D sadaļa” ar skaitli un vārdu “VII nodaļa”.

 

Atbalstīts

VII nodaļa

 Kadastrālā vērtēšana

67.pants. (1) Kadastrālā vērtēšana ir saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteiktajiem principiem īstenotu darbību kopums, lai noteiktu kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu vērtību, kas izmantojama nor matīvajos aktos noteiktajām vajadzībām.

(2) Kadastrālās vērtēšanas process ietver:

1) kadastrālo vērtību bāzes izstrādi;

2) kadastrālās vērtības aprēķinu.

(3) Kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Ministru kabinets nosaka kadastrālās vērtēšanas kārtību un kadastrālo vērtību bāzes izstrādes apstiprināšanas kārtību un termiņus.

 

 

 

67.

 

 

 

 

 

 

68.

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 67.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Kadastrālās vērtēšanas kārtību un kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas kārtību un termiņus nosaka Ministru kabinets.

Juridiskā komisija

Izteikt 67.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Kadastrālās vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets

 

 

 

Daļēji

atbalstīts.

Iekļauts priekšlik.

nr. 68

 

 

Atbalstīts

66.pants. (1) Kadastrālā vērtēšana ir saskaņā ar normatīvo aktu principiem īstenotu darbību kopums, lai noteiktu kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu vērtību, kas izmantojama normatīvajos aktos noteiktajām vajadzībām.

(2) Kadastrālās vērtēšanas process ietver:

1) kadastrālo vērtību bāzes izstrādi;

2) kadastrālās vērtības aprēķinu.

(3) Kadastrālo vērtēšanu veic Valsts zemes dienests. Kadastrālās vērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

68.pants. Kadastrālo vērtību bāze ir kadastrālās vērtības aprēķinam nepieciešamo vērtību raksturojošo datu kopums – bāzes vērtības un korekcijas koeficienti, kas, pamatojoties uz nekustamā īpašuma tirgus datu analīzi, noteikts kadastra objektu grupai vērtību ziņā nosacīti viendabīgā teritorijā – zonā.

 

 

 

67.pants. Kadastrālo vērtību bāze ir kadastrālās vērtības aprēķinam nepieciešamo vērtību raksturojošo datu kopums – bāzes vērtības un korekcijas koeficienti, kas, pamatojoties uz nekustamā īpašuma tirgus datu analīzi, noteikts kadastra objektu grupai vērtību ziņā nosacīti viendabīgā teritorijā – zonā.


 

69.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzi reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

(2) Kadastrālo vērtību bāze, ko izmanto kadastrālās vērtības aprēķinam, stājas spēkā ar nākamā gada 1.janvāri.

(3) Kadastrālo vērtību bāzi izmanto prognozēto kadastrālo vērtību kopsummu sagatavošanai nākamajam taksācijas periodam.

 

69.

Juridiskā komisija

Izteikt 69.pantu šādā redakcijā:

“69.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzi apstiprina Ministru kabinets. No jauna izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi apstiprina līdz katra gada 15.maijam. Kadastrālo vērtību bāzi reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

(2) Kadastrālās vērtības aprēķinam apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze tiek piemērota no nākamā gada 1.janvāra.”.

 

Atbalstīts

 

 

 

68.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzi apstiprina Ministru kabinets. No jauna izstrādāto kadastrālo vērtību bāzi apstiprina līdz katra gada 15.maijam. Kadastrālo vērtību bāzi reģistrē Kadastra informācijas sistēmā.

(2) Kadastrālās vērtības aprēķinam apstiprinātā kadastrālo vērtību bāze tiek piemērota no nākamā gada 1.janvāra..

70.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzes izstrādē ievēro valstī atzītās nekustamā īpašuma vērtēšanas standartos noteiktās vērtēšanas metodes – darījumu salīdzināšanas, ienākumu kapitalizācijas un izmaksu metodi.

(2) Informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem izmanto vismaz par diviem pēdējiem gadiem.

 

 

 

69.pants. (1) Kadastrālo vērtību bāzes izstrādē ievēro valstī atzītās nekustamā īpašuma vērtēšanas standartos noteiktās vērtēšanas metodes – darījumu salīdzināšanas metodi, ienākumu kapitalizācijas metodi un izmaksu metodi.

(2) Informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem izmanto vismaz par diviem pēdējiem gadiem.

71.pants. Valsts zemes dienests uzskaita un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas un nomas maksas un nosaka nekustamā īpašuma cenu līmeni. Lai uzkrātu un apstrādātu informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem, Kadastra informācijas sistēmā uztur nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi.

 

 

 

70.pants. Valsts zemes dienests uzskaita un analizē nekustamā īpašuma tirgus cenas un nomas maksas un nosaka nekustamā īpašuma cenu līmeni. Lai uzkrātu un apstrādātu informāciju par nekustamā īpašuma tirgus darījumiem, Kadastra informācijas sistēmā uztur nekustamā īpašuma tirgus datu bāzi.


 

72.pants. Kadastrālo vērtību aprēķina, ņemot vērā šādus Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus: 

1) spēkā esošo kadastrālo vērtību bāzi;

2) kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu raksturojošos datus;

3) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus;

4) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

 

 

70.

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 72.panta 1.punktā vārdus “spēkā esošo”.

 

 

Atbalstīts

71.pants. Kadastrālo vērtību aprēķina, ņemot vērā šādus Kadastra informācijas sistēmā reģistrētos datus: 

1) kadastrālo vērtību bāzi;

2) kadastra objektu un nekustamā īpašuma nodokļa objektu raksturojošos datus;

3) nekustamā īpašuma lietošanas mērķus;

4) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

73.pants. Kadastra objekta kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektu uz vērtības aprēķina dienu.

 

 

 

72.pants. Kadastra objekta kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus par kadastra objektu pēc stāvokļa vērtības aprēķināšanas dienā.

74.pants. Kadastra objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās brīdim vai līdz 72.panta 2., 3. vai 4.punktā minēto kadastra datu izmaiņām Kadastra informācijas sistēmā.

 

71.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 74.pantā pirms skaitļa “72.” ar vārdiem “šā likuma”.

 

Atbalstīts

73.pants. Kadastra objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās brīdim vai līdz šā likuma 71.panta 2., 3. vai 4.punktā minēto kadastra datu izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

75.pants. (1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus uz 1.janvāri.

(2) Ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts izveidots pēc 1.janvāra, tā vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus uz vērtības aprēķina dienu.

 

 

 

74.pants. (1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus pēc stāvokļa 1.janvārī.

(2) Ja nekustamā īpašuma nodokļa objekts izveidots pēc 1.janvāra, tā vērtības aprēķinam izmanto Kadastra informācijas sistēmas datus pēc stāvokļa vērtības aprēķināšanas dienā.

76.pants. (1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās brīdim vai līdz nākamā gada 1.janvārim, ja Kadastra informācijas sistēmā aktualizē 72.panta 2., 3. un 4.punktā minētos nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastra datus, izņemot šā panta otrajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Ja 72.panta 2., 3. un 4.punktā minēto nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastra datu maiņa saistīta ar nekustamā īpašuma darījumiem, kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

 

72.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 76.panta pirmā un otrā daļā pirms skaitļa “72.” ar vārdiem “šā likuma”.

 

Atbalstīts

75.pants. (1) Nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz jaunas kadastrālo vērtību bāzes spēkā stāšanās brīdim vai līdz nākamā gada 1.janvārim, ja Kadastra informācijas sistēmā aktualizē šā likuma 71.panta 2., 3. un 4.punktā minētos nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastra datus, izņemot šā panta otrajā daļā noteiktos gadījumus.

(2) Ja šā likuma 71.panta 2., 3. un 4.punktā minēto nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastra datu maiņa saistīta ar nekustamā īpašuma darījumiem, kadastrālā vērtība ir aktuāla līdz izmaiņu reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.

77.pants. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā ir nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa. Mežaudzes vērtību Kadastra informācijas sistēmā ieraksta, pamatojoties uz Valsts meža dienesta ziņām.

 

 

 

76.pants. Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā ir nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un nekustamā īpašuma sastāvā esošās mežaudzes vērtības summa. Mežaudzes vērtību Kadastra informācijas sistēmā ieraksta, pamatojoties uz Valsts meža dienesta ziņām.


 

E sadaļa

 Kadastra dati nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai

 

73.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt burtu un  vārdu “E sadaļa” ar skaitli un vārdu “VIII nodaļa”.

 

Atbalstīts

VIII nodaļa

 Kadastra dati nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai

78.pants. Lai vietējā pašvaldība administrētu nekustamā īpašuma nodokli, Valsts zemes dienests saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" veic šādas darbības Kadastra informācijas sistēmā:

1) uztur datus par nekustamā īpašuma nodokļa objektu;

2) ieraksta ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju.

 

 

 

77.pants. Lai vietējā pašvaldība varētu administrēt nekustamā īpašuma nodokli, Valsts zemes dienests saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" veic šādas darbības Kadastra informācijas sistēmā:

1) uztur datus par nekustamā īpašuma nodokļa objektu;

2) ieraksta ziņas par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju.

79.pants. Vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām ir pienākums viena mēneša laikā, skaitot no dienas, kad stājies spēkā nomas līgums vai lēmums par nodošanu lietošanā, sniegt Valsts zemes dienestam 45. un/vai 51.pantā noteiktās ziņas par 48.pantā minētajiem kadastra objektiem un kadastra subjektiem.

 

74.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

“79.pants. Vietējās pašvaldības un valsts institūcijas mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas nomas līgums vai lēmums par nekustamā īpašuma objekta nodošanu lietošanā, sniedz Valsts zemes dienestam attiecīgi šā likuma 45. vai 51.pantā norādītās ziņas par šā likuma 48.pantā minētajiem kadastra objektiem un kadastra subjektiem”.

 

Atbalstīts

78.pants. Vietējās pašvaldības un valsts institūcijas mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas nomas līgums vai lēmums par nekustamā īpašuma objekta nodošanu lietošanā, sniedz Valsts zemes dienestam attiecīgi šā likuma 44. vai 50.pantā norādītās ziņas par šā likuma 47.pantā minētajiem kadastra objektiem un kadastra subjektiem.

80.pants. (1) Lai noteiktu nekustamā īpašuma nodokļa objektu, vietējām pašvaldībām ir pienākums sniegt Valsts zemes dienestam ziņas par kadastra objektiem vai to daļām, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

(2) Valsts zemes dienests kadastra objektu vai tā daļu, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli, ieraksta Kadastra informācijas sistēmā kā nekustamā īpašuma nodokļa objektu, ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minēto informāciju.

 

 

 

79.pants. (1) Lai noteiktu nekustamā īpašuma nodokļa objektu, vietējām pašvaldībām ir pienākums sniegt Valsts zemes dienestam ziņas par kadastra objektiem vai to daļām, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli.

(2) Valsts zemes dienests kadastra objektu vai tā daļu, ko saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli, ieraksta Kadastra informācijas sistēmā kā nekustamā īpašuma nodokļa objektu, ņemot vērā šā panta pirmajā daļā minēto informāciju.

81.pants. Valsts zemes dienests no Kadastra informācijas sistēmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos sagatavo un iesniedz vietējām pašvaldībām informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

 

 

 

80.pants. Valsts zemes dienests no Kadastra informācijas sistēmas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos sagatavo un iesniedz vietējām pašvaldībām informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un maksātājiem.

82.pants. (1) Vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pienākums sniegt Valsts zemes dienestam ziņas, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma nodokļa objektu prognozēto kadastrālo vērtību kopsummu sagatavošanai.

(2) Valsts zemes dienests, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus, kā arī atbilstoši šā panta pirmajā daļā saņemtajām ziņām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo nekustamā īpašuma nodokļa objektu kadastrālo vērtību kopsummas pa administratīvajām teritorijām.

 

 

 

81.pants. (1) Vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt Valsts zemes dienestam ziņas, kas nepieciešamas prognozēto nekustamā īpašuma nodokļa objektu kadastrālo vērtību kopsummu aprēķināšanai.

(2) Valsts zemes dienests, izmantojot Kadastra informācijas sistēmas datus, kā arī atbilstoši šā panta pirmajai daļai saņemtās ziņas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķina nekustamā īpašuma nodokļa objektu kadastrālo vērtību kopsummas pa administratīvajām teritorijām.

F sadaļa

 Formēšanas un kadastra dokumentu un kadastra datu glabāšana 

 

75.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt burtu un vārdu “F sadaļa” ar skaitli un vārdu “IX nodaļa”.

 

Atbalstīts

IX nodaļa

 Formēšanas un kadastra dokumentu un kadastra datu glabāšana 

83.pants. (1) Dokumentus, uz kuriem pamatojoties tiek veikta kadastra objekta formēšana, un formējot radītos dokumentus kārto lietās.

(2) Viena nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu noteikšanas dokumentu kopums veido nekustamā īpašuma lietu.

(3) Aktualizējot vai labojot kadastra datus, iepriekšējos datus saglabā Kadastra informācijas sistēmā.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētās lietas nodod Valsts zemes dienesta arhīvā, un lietas arhīva reģistrācijas numuru ieraksta Kadastra informācijas sistēmā.

 

 

 

82.pants. (1) Dokumentus, uz kuru pamata tiek veikta kadastra objekta formēšana, un tās gaitā sagatavotos dokumentus kārto lietās.

(2) Viena nekustamā īpašuma sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu noteikšanas dokumentu kopums veido nekustamā īpašuma lietu.

(3) Aktualizējot vai labojot kadastra datus, iepriekšējos datus saglabā Kadastra informācijas sistēmā.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētās lietas nodod Valsts zemes dienesta arhīvā, un lietas arhīva reģistrācijas numuru ieraksta Kadastra informācijas sistēmā.

84.pants. (1) Kadastra dati ir pastāvīgi glabājami.

(2) Visu nekustamā īpašuma lietu un citu kadastra dokumentu glabāšanu nodrošina Valsts zemes dienesta arhīvs. Ja Kadastrs tiek likvidēts, tos nodod valsts glabāšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

76.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 84.panta otrajā daļā vārdu “citu”.

 

 

Atbalstīts

83.pants. (1) Kadastra dati glabājami pastāvīgi.

(2) Visu nekustamā īpašuma lietu un kadastra dokumentu glabāšanu nodrošina Valsts zemes dienesta arhīvs. Ja Kadastrs tiek likvidēts, dokumentus nodod valsts glabāšanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


 

G sadaļa

 Kadastra darbībai nepieciešamās informācijas saņemšana un kadastra informācijas izsniegšana

 

77.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt burtu un vārdu “G sadaļa” ar skaitli un vārdu “X nodaļa”.

 

Atbalstīts

X nodaļa

 Kadastra darbībai nepieciešamās informācijas saņemšana un kadastra informācijas izsniegšana

85.pants. (1) Ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz kadastra subjekti, vietējās pašvaldības, valsts institūcijas un mērniecībā licencētas personas.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais kadastra subjekts sniedz ziņas dokumenta veidā.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētā vietējā pašvaldība vai valsts institūcija (arī valsts informācijas sistēmas turētājs), ja tā nav kadastra subjekts, drīkst sniegt ziņas elektroniskā veidā. Ziņas reģistrējot un ierakstot Kadastra informācijas sistēmā, nepieprasa tās apliecinošu dokumentu.

(4) Darījumos iesaistītie kadastra subjekti, vietējās pašvaldības un valsts institūcijas, kā arī valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata sniedz Valsts zemes dienestam informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu (arī par darījuma objektu un darījuma summu).

 

 

78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.

 

 

 

 

 

 

80.

 

 

 

 

 

 

 

81.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 85.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Ziņas, kas nepieciešamas kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz kadastra subjekti, vietējās pašvaldības, valsts institūcijas un kadastrālās uzmērīšanas veicēji.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās ziņas iesniedz kā rakstiski sagatavotu dokumentu.”

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 85.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā minētais kadastra subjekts ziņas sniedz  rakstveidā”.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Papildināt 85.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Kadastra subjekts vai kadastrālās uzmērīšanas veicējs iesniedz Valsts zemes dienestā noteikšanas dokumentus rakstiskā un elektroniskā veidā.”.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 85.pantu šādā redakcijā:

“85.pants. (1) Ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz kadastra subjekti, vietējās pašvaldības, valsts institūcijas un kadastrālais uzmērītājs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais kadastra subjekts ziņas sniedz kā dokumentu.

(3) Vietējā pašvaldība vai valsts institūcija (arī valsts informācijas sistēmas turētājs), ja tā nav kadastra subjekts, ziņas var sniegt elektroniskā veidā. Ziņas reģistrējot un ierakstot Kadastra informācijas sistēmā, nepieprasa tās apliecinošu dokumentu.

(4) Darījumos iesaistītie kadastra subjekti, vietējās pašvaldības un valsts institūcijas, kā arī valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata sniedz Valsts zemes dienestam informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu (arī par darījuma objektu un darījuma summu).

(5) Kadastrālais uzmērītājs iesniedz Valsts zemes dienestam nekustamā īpašuma objektu noteikšanas dokumentus rakstiskā un elektroniskā veidā.”

 

Daļēji

atbalstīts

Iekļauts

priekšlik.

nr. 81

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji

atbalstīts

Iekļauts

priekšlik.

nr. 81

 

 

Daļēji

atbalstīts

Iekļauts

priekšlik.

nr. 81

 

 

 

Atbalstīts

 

84.pants. (1) Ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz kadastra subjekti, vietējās pašvaldības, valsts institūcijas un kadastrālais uzmērītājs.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais kadastra subjekts ziņas sniedz dokumenta veidā.

(3) Vietējā pašvaldība vai valsts institūcija (arī valsts informācijas sistēmas turētājs), ja tā nav kadastra subjekts, ziņas var sniegt elektroniskā veidā. Ziņas Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas un ierakstītas, nepieprasot tās apliecinošu dokumentu.

(4) Darījumos iesaistītie kadastra subjekti, vietējās pašvaldības un valsts institūcijas, kā arī valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata sniedz Valsts zemes dienestam informāciju par darījumiem ar nekustamo īpašumu (arī par darījuma objektu un darījuma summu).

(5) Kadastrālais uzmērītājs iesniedz Valsts zemes dienestam nekustamā īpašuma objektu noteikšanas dokumentus rakstiskā un elektroniskā veidā.


 

86.pants. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, – lietotājs ir tiesīgs reizi kalendāra gadā pieprasīt un bez maksas saņemt no Kadastra informācijas sistēmas informāciju par savu kadastra objektu.

 

82.

Juridiskā komisija

Aizstāt 86.pantā vārdus “no Kadastra informācijas sistēmas informāciju” ar vārdiem “aktuālos kadastra datus.”

 

Atbalstīts

85.pants. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, – lietotājs ir tiesīgs reizi kalendāra gadā pieprasīt un bez maksas saņemt aktuālos kadastra datus par savu kadastra objektu.

87.pants. (1) Valsts tiešās pārvaldes iestādēm to funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz (arī elektroniskā veidā) bez maksas.

(2) Vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz (arī elektroniskā veidā) bez maksas par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem.

 

83.

 

 

 

 

84.

Juridiskā komisija

Papildināt 87.panta pirmajā daļā un otrajā daļā pēc vārda “izsniedz” ar vārdiem " standartizētā informācijas apjomā un veidā”.

Juridiskā komisija

Izslēgt 87.panta pirmajā un otrajā daļā iekavās vārdu “veidā”.

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

86.pants. (1) Valsts tiešās pārvaldes iestādēm to funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā (arī elektroniskā veidā) bez maksas.

(2) Vietējai pašvaldībai tās funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem kadastra objektiem Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā (arī elektroniskā veidā) bez maksas.

88.pants. Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt kadastra informāciju, iesniedzot Valsts zemes dienestā rakstveida iesniegumu, kurā norādīts informācijas saņemšanas pamatojums un informācijas izmantošanas mērķis.

 

 

 

87.pants. Jebkurai personai ir tiesības pieprasīt kadastra informāciju, iesniedzot Valsts zemes dienestam rakstveida iesniegumu, kurā norādīts informācijas saņemšanas pamatojums un informācijas izmantošanas mērķis.


 

89.pants. Ministru kabinets nosaka Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamās informācijas sniegšanas kārtību un ziņu apjomu:

1) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai nepieciešamo ziņu sniegšanas kārtību un termiņus;

2) to ziņu sniegšanas kārtību, kuras iesniedz 85.pantā minētās personas.

 

 

 

85.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 89.panta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

“1) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

2) kuru iesniedz šā likuma 85.pantā noteiktās personas”.

 

 

 

Atbalstīts

88.pants. Ministru kabinets nosaka, kādā kārtībā un apjomā Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešama informācija:

1) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

2) kuru iesniedz šā likuma 84.pantā minētās personas.

90.pants. Ministru kabinets nosaka kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību.

 

86.

Saeimas Juridiskais birojs

Izteikt 90.pantu šādā redakcijā:

“90.pants. Ministru kabinets nosaka izsniedzamās kadastra informācijas apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību”.

 

Atbalstīts

89.pants. Ministru kabinets nosaka izsniedzamās kadastra informācijas apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību.

H sadaļa

 Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšana 

 

87.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt burtu un vārdu “H sadaļa” ar skaitli un vārdu “Xl nodaļa”.

 

Atbalstīts

Xl nodaļa

 Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšana 

91.pants. Kadastra subjektam un Administratīvā procesa likuma 76.pantā minētajām personām ir tiesības apstrīdēt Valsts zemes dienesta lēmumus, kas pieņemti nekustamā īpašuma objekta noteikšanas, nekustamā īpašuma veidošanas, kadastra objekta un datu reģistrācijas un datu aktualizācijas Kadastra informācijas sistēmā, nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas, kadastra datu glabāšanas, kadastra informācijas izsniegšanas procesā, un faktisko rīcību.

 

 

 

90.pants. Kadastra subjektam un Administratīvā procesa likuma 76.pantā minētajām personām ir tiesības apstrīdēt Valsts zemes dienesta lēmumus, kas pieņemti nekustamā īpašuma objekta noteikšanas, nekustamā īpašuma veidošanas, kadastra objekta reģistrācijas, kadastra datu reģistrācijas un aktualizācijas procesā Kadastra informācijas sistēmā, kā arī nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas, kadastra datu glabāšanas, kadastra informācijas izsniegšanas procesā, un Valsts zemes dienesta faktisko rīcību.

92.pants. (1) 91.pantā minēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd, iesniedzot attiecīgās Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītājam pamatotu iesniegumu par administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu.

(2) Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītāja izdoto administra­tīvo aktu apstrīd viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.

(3) Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu pārsūdz Administratīvajā tiesā.

 

88.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 92.panta pirmā daļā pirms skaitļa “91.” ar vārdiem “Šā likuma”.

 

Atbalstīts

91.pants. (1) Šā likuma 90.pantā minēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību apstrīd, iesniedzot attiecīgās Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītājam pamatotu iesniegumu par administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu.

(2) Valsts zemes dienesta reģionālās nodaļas vadītāja izdoto administra­tīvo aktu apstrīd viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu.

(3) Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora izdoto administratīvo aktu pārsūdz Administratīvajā tiesā.

I sadaļa

Kadastra datu labošana

 

89.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt burtu un vārdu “I sadaļa” ar skaitli un vārdu “Xll nodaļa”.

 

Atbalstīts

Xll nodaļa

Kadastra datu labošana

93.pants. Kadastra subjekts, valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, ir tiesīga pieprasīt (arī elektroniskā veidā) kadastra datu labošanu vai nepilnīgu datu papildināšanu, ja konstatēta kadastra datu neatbilstība iesniegtajiem dokumentiem.

 

 

 

92.pants. Kadastra subjekts, valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums, ir tiesīga pieprasīt (arī elektroniskā veidā) kadastra datu labošanu vai nepilnīgu datu papildināšanu, ja konstatēta kadastra datu neatbilstība iesniegtajiem dokumentiem.


 

94.pants. Ja Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību iesniegtajiem dokumentiem, tas labo kļūdainos kadastra datus un sedz ar to saistītos izdevumus.

 

 

 

93.pants. Ja Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību iesniegtajiem dokumentiem, tas labo kļūdainos kadastra datus un sedz ar to saistītos izdevumus.

95.pants. (1) Ja nekustamā īpašuma objekta noteikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosinājusi vietējā pašvaldība vai valsts institūcija, kadastra subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt kļūdaino kadastra datu labošanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos nekustamā īpašuma objekta noteicējs (31.pants) atkārtoti veic nekustamā īpašuma objekta noteikšanu un sedz ar to saistītos izdevumus.

 

90.

 

 

 

91.

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 95.pantā skaitli un vārdu iekavās “(31.pants)”.

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt 95.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos nekustamā īpašuma objekta kadastrālās uzmērīšanas veicējs atkārtoti veic nekustamā īpašuma objekta noteikšanu un sedz ar to saistītos izdevumus.”

 

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

94.pants. (1) Ja nekustamā īpašuma objekta noteikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosinājusi valsts institūcija vai vietējā pašvaldība, kadastra subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt kļūdaino kadastra datu labošanu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos nekustamā īpašuma objekta kadastrālais uzmērītājs atkārtoti nosaka nekustamā īpašuma objektu un sedz ar to saistītos izdevumus.

96.pants. Ja 94. un 95.pantā minētajos gadījumos kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra objekta sastāvs un kadastrālā vērtība, Valsts zemes dienests to paziņo (arī elektroniskā veidā) kadastra subjektam un vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

 

92.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 96.pantā pirms skaitļa “94.” ar vārdiem “šā likuma”.

 

Atbalstīts

95.pants. Ja šā likuma 93. un 94.pantā minētajos gadījumos kadastra datu labošanas dēļ mainās kadastra objekta sastāvs un kadastrālā vērtība, Valsts zemes dienests to paziņo (arī elektroniskā veidā) kadastra subjektam un vietējai pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

97.pants. Izdevumus, kas saistīti ar kadastrālās uzmērīšanas kļūdu labošanu, kā arī nodarītos zaudējumus sedz kadastrālās uzmērīšanas veicējs (30.panta pirmā daļa, 31.pants).

 

 

 

96.pants. Izdevumus, kas saistīti ar kadastrālās uzmērīšanas kļūdu labošanu, kā arī nodarītos zaudējumus sedz kadastrālais uzmērītājs (29.panta pirmā daļa, 30.pants).


 

J sadaļa

Kadastra finansēšana

 

93.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt burtu un vārdu “J sadaļa” ar skaitli un vārdu “Xlll nodaļa”.

 

Atbalstīts

Xlll nodaļa

Kadastra finansēšana

98.pants. Izdevumus, kas saistīti ar kadastra izveidošanu un uzturēšanu, sedz no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

 

 

 

97.pants. Izdevumus, kas saistīti ar Kadastra izveidošanu un uzturēšanu, sedz no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem, maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

99.pants. Atbilstoši kārtējā gada valsts finansējuma apjomam Valsts zemes dienests finansē:

1) kadastra datu (teksta un telpisko) uzturēšanu;

2) kadastra objektu datu reģistrāciju un aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā, ja nav saņemts subjekta ierosinājums;

3) kadastrālo vērtēšanu, kas nepieciešama nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

4) informācijas sagatavošanu, kas nepieciešama nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai;

5) datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām;

6) kadastra datu pieejamības nodrošināšanu valsts un tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām to funkciju veikšanai;

7) informācijas publiskās daļas pieejamības nodrošināšanu elektroniskās informācijas izplatīšanas sistēmā;

8) kadastra informācijas sniegšanu Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm saskaņā ar starpvalstu noslēgtajiem līgumiem, ciktāl to neierobežo normatīvie akti;

9) Valsts zemes dienesta arhīva uzturēšanu;

10) kadastra datu bezmaksas pieejamību īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, – lietotājam par tā kadastra objektu;

11) valsts Kadastra izziņas sagatavošanu, par kuru maksā valsts nodevu.

 

 

 

 

 

 

 

94.

 

 

 

 

95.

 

 

 

 

 

96.

 

 

 

 

97.

 

 

 

 

98.

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 99.panta 3.punktā vārdus “kas nepieciešama nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 99.panta. 6.punktā vārdus “kadastra datu pieejamības nodrošināšana” ar vārdiem “kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu”.

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 99.panta 7.punktu pirms vārda “informācijas” ar vārdu “kadastra”.

 

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 99.panta 10.punktā vārdus “kadastra datu bezmaksas pieejamību” ar vārdiem “aktuālo kadastra datu sagatavošanu un izsniegšanu bez maksas”.

Saeimas Juridiskais birojs

Izslēgt 99.panta 11.punktā pirms vārda “kadastra” vārdu “valsts”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

98.pants. Atbilstoši kārtējam gadam piešķirtā valsts finansējuma apjomam Valsts zemes dienests finansē:

1) kadastra datu (teksta un telpisko) uzturēšanu;

2) kadastra objektu datu reģistrāciju un aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja nav saņemts subjekta ierosinājums;

3) kadastrālo vērtēšanu;

4) nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai nepieciešamās informācijas sagatavošanu;

5) datu apmaiņu ar citām valsts informācijas sistēmām;

6) kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu valsts un tiešās pārvaldes iestādēm un vietējām pašvaldībām to funkciju veikšanai;

7) kadastra informācijas publiskās daļas pieejamības nodrošināšanu elektroniskās informācijas izplatīšanas sistēmā;

8) kadastra informācijas sniegšanu Eiropas Savienības valstīm un citām valstīm saskaņā ar starpvalstu līgumiem, ciktāl to neierobežo normatīvie akti;

9) Valsts zemes dienesta arhīva uzturēšanu;

10) aktuālo kadastra datu sagatavošanu un izsniegšanu bez maksas īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, – lietotājam par tā kadastra objektu;

11) Kadastra izziņas sagatavošanu, par kuru maksājama valsts nodeva.

100.pants. Kadastra subjekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā par:

1) nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu;

2) kadastra objekta un kadastra datu reģistrāciju un 58.panta 1.punktā minēto kadastra datu aktualizāciju;

3) kadastra objekta kadastrālās vērtības aprēķināšanu individuālam pasūtījumam.

 

 

 

 

 

99.

 

 

100.

 

 

 

 

 

Saeimas Juridiskais birojs

Papildināt 100.panta 2.punktu pirms skaitļa “58” ar vārdiem “šā likuma”. 

Juridiskā komisija

Izteikt 100.panta 3.punktu šādā redakcijā:

“3) par kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu, izņemot šā likuma 86.pantā minēto gadījumu.”

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

99.pants. Kadastra subjekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā par:

1) nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu un nekustamā īpašuma veidošanu;

2) kadastra objekta un kadastra datu reģistrāciju un šā likuma 57.panta 1.punktā minēto kadastra datu aktualizāciju;

3)  kadastra informācijas sagatavošanu un izsniegšanu, izņemot šā likuma 85.pantā minēto gadījumu.

101.pants. (1) Par nekustamā īpašuma valsts kadastra izziņu pieprasītājs maksā valsts nodevu.

(2) Valsts nodevas likmi, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

 

101.

Juridiskā komisija

Aizstāt 101.panta pirmajā daļā vārdus “nekustamā īpašuma valsts kadastra izziņa” ar vārdiem “kadastra dokumentu, ko sagatavo kā Kadastra izziņu,”.

 

Atbalstīts

100.pants. (1) Par kadastra dokumentu, kas sagatavots kā Kadastra izziņa, pieprasītājs maksā valsts nodevu.

(2) Valsts nodevas likmi, samaksas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

102.pants. Par kadastra informācijas izmantošanu, kadastra statistisko un analītisko datu sagatavošanu, pieejas nodrošināšanu kadastra informācijai un tās izmantošanu (izņemot 99.pantā minētos gadījumus) maksā pieprasītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

102.

Juridiskā komisija

Izteikt 102.pantu šādā redakcijā:

 “102.pants. Par kadastra informācijas sagatavošanu, izmantošanu un pieejamības nodrošināšanu (izņemot šā likuma 99.pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošanu, izmantojot kadastra informāciju, pieprasītājs maksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

 

Atbalstīts

101.pants. Par kadastra informācijas sagatavošanu, izmantošanu un pieejamības n odrošināšanu (izņemot šā likuma 98.pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošanu, izmantojot kadastra informāciju, pieprasītājs maksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

 1. Ministru kabinets ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod tā 10., 23., 29., 30., 46., 61., 67., 89., 90. un 101.pantā minētos noteikumus.

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1000 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis un pakalpojumu samaksas kārtība".

3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1996.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.158 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi";

2) 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.344 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība";

3) 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.540 "Noteikumi par valsts nodevu par nekustamo īpašumu sastāva un piederības izziņu izsniegšanu";

4) 2000.gada 19.decembra noteikumi Nr.465 "Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi";

5) 2001.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.184 "Ēku kadastrālās vērtēšanas noteikumi";

6) 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.341 "Lauku apvidu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi";

7) 2001.gada 31.jūlija noteikumi Nr.343 "Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas kārtība".

4. Šā likuma 30.panta pirmā daļa ir spēkā līdz 2007.gada 1.janvārim.

5. Līdz zemes reformas pabeigšanai ir spēkā Ministru kabineta 1993.gada 26.novembra noteikumi Nr.16 "Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību".

6. Līdz zemes reformas pabeigšanai zemes ierīcības projektus izstrādā un apstiprina saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" un likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Ministru Padomes 1991.gada 25.novembra lēmumu Nr.322 "Par Nolikumu par lauku apvidu zemi", Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās".

7. Līdz zemes reformas pabeigšanai lietotājs šā likuma izpratnē ir arī zemes lietotājs, ko nosaka normatīvie akti par zemes reformu.

8. Dzīvokli, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un ar to saistītās lietu tiesības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Pirms šā likuma spēkā stāšanās izveidoto un uzturēto nekustamo īpašumu un zemes lietojumu reģistru aizstāj Kadastra informācijas sistēma.

10. Pirms šā likuma spēkā stāšanās sagatavotie un izsniegtie kadastra objektu formēšanas un kadastra dokumenti ir spēkā. Sagatavoto kadastra objektu formēšanas un kadastra dokumentu arhīva eksemplārus glabā Valsts zemes dienesta arhīvā.

11. Privatizācijas procesā īpašumā vai valdījumā iegūtā būve līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā ir uzskatāma par kadastra objektu, kam var veikt nekustamā īpašuma veidošanu šā likuma 34.pantā noteiktajā kārtībā.

12. Personām, kas lietojuma vai valdīšanas tiesības ieguvušas zemes reformas laikā saskaņā ar likumu "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" un Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās", ir tiesības formēt kadastra objektus šajā likumā noteiktajā kārtībā.

13. Zemes reformas un privatizācijas laikā iegūtās nekustamā īpašuma objekta lietojuma un valdījuma tiesības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

14. Kadastrā vēsturiski uzkrātos nekustamā īpašuma kadastra numurus vai zemes vienību, būvju un telpu grupu kadastra apzīmējumus drīkst mainīt, ja tie neatbilst normatīvo aktu prasībām. Par minēto numuru vai apzīmējumu maiņu informē īpašnieku, attiecīgo vietējo pašvaldību un zemesgrāmatu nodaļu.

 

 

103.

 

 

 

 

 

 

 

 

104.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumu 1.punktu pēc skaitļa “67” ar skaitli “69”.

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

 Izteikt pārejas noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1996.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.158 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi";

2) 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.540 "Noteikumi par valsts nodevu par nekustamo īpašumu sastāva un piederības izziņu izsniegšanu".”

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

“4. No 2007.gada 1.janvāra kadastrālā uzmērītāja sertifikātu izsniedz Ministru kabineta pilnvarotas sertificēšanas institūcijas. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Zemes mērniecības darbu veikšanas licences izsniedz līdz 2007.gada 31.decembrim. Līdz 2007.gada 31.decembrim izsniegtās zemes mērniecības darbu veikšanas licences un sertifikāti ir spēkā līdz dokumentā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.”

 

 

 < /span>

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt pārejas noteikumu 7.punktu pēc vārda “reformu” ar vārdiem “un ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma veidošanu šā likuma 35.pantā minētajā kārtībā vai zemes vienības daļas noteikšanu šā likuma 25.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Izteikt pārejas noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Valsts zemes dienests ir tiesīgs mainīt kadastrā vēsturiski uzkrātos nekustamā īpašuma kadastra numurus vai zemes vienību, būvju un telpu grupu kadastra apzīmējumus, ja tie neatbilst normatīvo aktu prasībām, par to informējot īpašnieku.

Ja īpašnieks septiņu dienu laikā pēc informācijas saņemšanas neiebilst pret šo maiņu, Valsts zemes dienests mēneša laikā informē attiecīgo vietējo pašvaldību un zemesgrāmatu nodaļu izmaiņu veikšanai zemesgrāmatā.”

Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jaunups

Papildināt pārejas noteikumus ar 15.un 16.punktu šādā redakcijā:

“15. Līdz 2010.gada 1.janvārim nekustamā īpašuma objekta (būves) noteikšanu ierosina persona, kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu ir atļauja to veikt attiecībā uz citai personai piederošu būvi.

16. Līdz 2010.gada 1.janvārim zemes īpašnieks ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu būvei ar nenoskaidrotu īpašuma piederību, kas atrodas uz viņa zemes.”

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 1. Ministru kabinets ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod tā 9., 22., 28., 29., 45., 60., 68., 88., 89. un 100.pantā minētos noteikumus.

2. Ministru kabinets līdz 2005.gada 30.decembrim izdara grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1000 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis un pakalpojumu samaksas kārtība".

3. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) 1996.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.158 "Nekustamā īpašuma valsts kadastra noteikumi";

2) 2004.gada 15.jūnija noteikumi Nr.540 "Noteikumi par valsts nodevu par nekustamo īpašumu sastāva un piederības izziņu izsniegšanu".

4. No 2007.gada 1.janvāra kadastrālā uzmērītāja sertifikātu izsniedz Ministru kabineta pilnvarotas sertificēšanas institūcijas. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā zemes mērniecības darbu veikšanas licences izsniedz līdz 2007.gada 31.decembrim. Līdz 2007.gada 31.decembrim izsniegtās zemes mērniecības darbu veikšanas licences un sertifikāti ir spēkā līdz dokumentā norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.

5. Līdz zemes reformas pabeigšanai ir spēkā Ministru kabineta 1993.gada 26.novembra noteikumi Nr.16 "Par zemes reformas un zemes privatizācijas darbu finansēšanas kārtību".

6. Līdz zemes reformas pabeigšanai zemes ierīcības projektus izstrādā un apstiprina saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" un likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Ministru padomes 1991.gada 25.novembra lēmumu Nr.322 "Par Nolikumu par lauku apvidu zemi", Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās".

7. Līdz zemes reformas pabeigšanai lietotājs, kas šā likuma izpratnē ir arī noteiktais normatīvajos aktos par zemes reformu zemes lietotājs, ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma veidošanu šā likuma 34.pantā minētajā kārtībā vai zemes vienības daļas noteikšanu šā likuma 24.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā.

8. Dzīvokli, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un ar to saistītās lietu tiesības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Pirms šā likuma spēkā stāšanās izveidoto un uzturēto nekustamo īpašumu un zemes lietojumu reģistru aizstāj Kadastra informācijas sistēma.

10. Pirms šā likuma spēkā stāšanās sagatavotie un izsniegtie kadastra objektu formēšanas un kadastra dokumenti ir spēkā. Sagatavoto kadastra objektu formēšanas un kadastra dokumentu arhīva eksemplārus glabā Valsts zemes dienesta arhīvā.

11. Privatizācijas procesā īpašumā vai valdījumā iegūtā būve līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā ir uzskatāma par kadastra objektu, kam var veikt nekustamā īpašuma veidošanu šā likuma 33.pantā noteiktajā kārtībā.

12. Personām, kas lietojuma vai valdījuma tiesības ieguvušas zemes reformas laikā saskaņā ar likumu "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību", "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" un Ministru kabineta 1995.gada 29.augusta noteikumiem Nr.264 "Noteikumi par zemes reformas īstenošanu pilsētās", ir tiesības formēt kadastra objektus šajā likumā noteiktajā kārtībā.

13. Zemes reformas un privatizācijas laikā iegūtās nekustamā īpašuma objekta lietojuma un valdījuma tiesības reģistrē Kadastra informācijas sistēmā līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā.

14. Valsts zemes dienests ir tiesīgs mainīt Kadastrā vēsturiski uzkrātos nekustamā īpašuma kadastra numurus vai zemes vienību, būvju un telpu grupu kadastra apzīmēj umus, ja tie neatbilst normatīvo aktu prasībām, par to informējot īpašnieku.

Ja īpašnieks septiņu dienu laikā pēc informācijas saņemšanas neiebilst pret šo maiņu, Valsts zemes dienests mēneša laikā informē attiecīgo vietējo pašvaldību un zemesgrāmatu nodaļu par izmaiņām, lai tās tiktu izdarītas zemesgrāmatā.

15. Līdz 2010.gada 1.janvārim nekustamā īpašuma objekta (būves) noteikšanu ierosina persona, kurai saskaņā ar tiesas nolēmumu ir atļauts to veikt attiecībā uz citai personai piederošu būvi.

16. Līdz 2010.gada 1.janvārim zemes īpašnieks ir tiesīgs ierosināt nekustamā īpašuma objekta noteikšanu attiecībā uz būvi ar nenoskaidrotu īpašuma piederību, kas atrodas uz viņa zemes.