Likumprojekts

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                           Likumprojekts otrajam lasījumam

                                                                                                              Grozījumi Patentu likumā

(reģ.nr.1222)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikumi otrajam lasījumam

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā otrā lasījuma redakcija

 

Patentu likums

 

Grozījumi Patentu likumā

 

 

 

Grozījumi Patentu likumā

 

   Izdarīt Patentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

   Izdarīt Patentu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2004, 69.nr.) šādus grozījumus:

 

21.pants. Patentu valde un tās pamatfunkcijas

(1) Patentu valdi izveido Ministru kabinets. Patentu valde ir patstāvīga valsts institūcija, kuru pārrauga Tieslietu ministrija. Patentu valdes darbību reglamentē šis likums un Ministru kabineta apstiprināts nolikums. Patentu valdes direktoru un direktora vietniekus pēc tieslietu ministra priekšlikuma amatā ieceļ Ministru kabinets. Patentu valdei ir zīmogs ar papildinātā valsts mazā ģerboņa attēlu. Ar to apzīmogo patentus un preču zīmju reģistrācijas apliecības, kā arī attiecīgos Patentu valdes dokumentus.

 

 

 

 

 

 

(2) Patentu valde savu finansiālo darbību veic atbilstoši speciālā budžeta noteikumiem. Patentu valde Ministru kabineta noteiktajā apmērā ņem nodevu par sniegtajiem pakalpojumiem un maksu sakarā ar rūpnieciskā īpašuma tiesisko aizsardzību. Ministru kabinets nosaka, kādi atskaitījumi no Patentu valdes ieņēmumiem tiek piešķirti tās darbības finansēšanai.

 

        1. Izslēgt 21.panta otrās daļas pirmo teikumu.

 

 

 

         1. Izslēgt 21.panta otrās daļas pirmo teikumu.

 (3) Patentu valde pieņem un izskata juridisko un fizisko personu pieteikumus izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju tiesiskajai aizsardzībai, veic izgudrojumu, dizainparaugu un preču zīmju ekspertīzi, izsniedz tos aizsargājošus patentus un apliecības, kārto attiecīgos valsts reģistrus. Patentu valde uzkrāj un glabā materiālus, rasējumus, aprakstus, kā arī citus dokumentus un priekšmetus, kas attiecas uz patentiem un preču zīmju reģistrāciju.

(4) Patentu valde savas kompetences ietvaros:

1) izstrādā noteikumus, priekšrakstus, formulārus, izskaidrojumus;

2) par atlīdzību konsultē juridiskās un fiziskās personas;

3) sastāda un izdod savu oficiālo izdevumu, kā arī citus šā likuma 26.panta otrās daļas 2. punktā minētos materiālus;

4) atestē patentu pilnvarotos;

5) sadarbojas ar Latvijas Republikas, ārvalstu un starptautiskajām organizācijām rūpnieciskā īpašuma tiesiskās aizsardzības jomā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.pants. Apelācijas padome

(1) Patentu strīdu izskatīšanai tiek izveidota Patentu valdes Apelācijas padome, kas darbojas atbilstoši tieslietu ministra apstiprinātam nolikumam.

(2) Apelācijas padomes sastāvā ir trīs Patentu valdes pārstāvji, kā arī četri neatkarīgi speciālisti zinātnē, tehnikā un jurisprudencē.

(3) Apelācijas padomes locekļus ieceļ uz trijiem gadiem.

(4) Apelācijas padome uz rakstveida iesnieguma pamata izskata pieteicēja pretenzijas. Katru apelācijas iesniegumu izskata ne mazāk kā trīs Apelācijas padomes locekļi, turklāt vienam no viņiem jābūt juristam.

(5) Apelācijas padomes sastāvā iesniegumu izskatīšanai nedrīkst iekļaut speciālistu, kas veicis iepriekšējo izskatīšanu vai ekspertīzi.

(6) Katru apelācijas iesniegumu izskata triju mēnešu laikā.

 

2. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

"27.pants. Apelācijas padome

(1) Patentu valdes Apelācijas padome ir koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izveidota patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju strīdu izskatīšanai un darbojas atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātam nolikumam.

           (2) Pēc Patentu valdes direktora priekšlikuma tieslietu ministrs nosaka Apelācijas padomes locekļu kopskaitu un uz trim gadiem ieceļ Apelācijas padomes priekšsēdētāju un Apelācijas padomes locekļus.

(3) Apelācijas padomes sastāvā ir Patentu valdes pārstāvji un speciālisti zinātnē, tehnikā vai jurisprudencē.

(4) Apelācijas padome, pamatojoties uz rakstisku apelāciju vai iebildumu, izskata patentu, preču zīmju, dizainparaugu un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju strīdus. Katru apelāciju un iebildumu izskata ne mazāk kā trīs Apelācijas padomes locekļi, turklāt vismaz vienam no viņiem jābūt juristam.

(5) Pieņemot lēmumus, Apelācijas padomes locekļi ir neatkarīgi. Apelācijas padomes sastāvā apelācijas vai iebilduma izskatīšanai nedrīkst iekļaut personu, kas Patentu valdē veikusi attiecīgā pieteikuma iepriekšējo izskatīšanu vai ekspertīzi.

(6) Apelācijas padome izskata apelācijas un iebildumus šajā likumā, likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", Dizainparaugu likumā un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā norādītajā kārtībā.

(7) Patentu valde nodrošina Apelācijas padomi ar darba telpām, sakaru līdzekļiem, atbilstošu materiāltehnisko bāzi un darba samaksu."

1

Atbildīgā komisija

    Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

    “2. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Apelācijas padome

(1) Patentu valdes Apelācijas padome ir koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izveidota kā Patentu valdes struktūrvienība ar patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām saistīto strīdu izskatīšanai.

(2) Pēc Patentu valdes direktora priekšlikuma tieslietu ministrs nosaka Apelācijas padomes locekļu kopskaitu un ieceļ uz trim gadiem Apelācijas padomes locekļus, no kuriem vienu apstiprina par Apelācijas padomes priekšsēdētāju. Apelācijas padomes sastāvā ir Patentu valdes pārstāvji un zinātnes, tehnikas vai jurisprudences speciālisti.

(3)  Apelācijas padome, pamatojoties uz rakstveida apelāciju vai iebildumu, izskata ar patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām saistītus strīdus. Apelācijas padomes sastāvu konkrētas lietas izskatīšanai apstiprina Apelācijas padomes priekšsēdētājs, ņemot vērā lietas raksturu, Apelācijas padomes locekļu kompetenci un noslogotību. Katru apelāciju un iebildumu izskata nepāra skaits Apelācijas padomes locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi, turklāt vismaz vienam no viņiem jābūt juristam. Izskatot  apelāciju un iebildumu, Apelācijas padomes sastāvā vairākumā jābūt speciālistiem, kuri nav Patentu valdes darbinieki. Ja nepieciešams, Apelācijas padome var pieaicināt neatkarīgus ekspertus atzinuma sniegšanai strīda jautājumos.

(4) Apelācijas padomes sastāvā apelācijas vai iebilduma izskatīšanai nedrīkst iekļaut personu, kas Patentu valdē veikusi attiecīgā pieteikuma iepriekšējo izskatīšanu vai ekspertīzi. Apelācijas padomes loceklis nav tiesīgs piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš ir personiski tieši vai netieši ieinteresēts attiecīgās lietas iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti. Lietas dalībnieki var pieteikt Apelācijas padomes loceklim noraidījumu. Lēmumu par pieteikto noraidījumu pieņem attiecīgais Apelācijas padomes sastāvs.

(5) Pieņemot lēmumu, Apelācijas padomes locekļi ir neatkarīgi un nav pakļauti rīkojumiem vai citādai ietekmei. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Apelācijas padomes loceklis, kas piedalījies lietas izskatīšanā, nav tiesīgs atturēties no balsošanas. 

           (6) Apelācijas padome izskata apelācijas un iebildumus šajā likumā, likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", Dizainparaugu likumā un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā

Atbalstīts

    2. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Apelācijas padome

(1) Patentu valdes Apelācijas padome ir koleģiāla lēmējinstitūcija, kas izveidota kā Patentu valdes struktūrvienība ar patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām saistīto strīdu izskatīšanai.

(2) Pēc Patentu valdes direktora priekšlikuma tieslietu ministrs nosaka Apelācijas padomes locekļu kopskaitu un ieceļ uz trim gadiem Apelācijas padomes locekļus, no kuriem vienu apstiprina par Apelācijas padomes priekšsēdētāju. Apelācijas padomes sastāvā ir Patentu valdes pārstāvji un zinātnes, tehnikas vai jurisprudences speciālisti.

(3)  Apelācijas padome, pamatojoties uz rakstveida apelāciju vai iebildumu, izskata ar patentiem, preču zīmēm, dizainparaugiem un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijām saistītus strīdus. Apelācijas padomes sastāvu konkrētas lietas izskatīšanai apstiprina Apelācijas padomes priekšsēdētājs, ņemot vērā lietas raksturu, Apelācijas padomes locekļu kompetenci un noslogotību. Katru apelāciju un iebildumu izskata nepāra skaits Apelācijas padomes locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi, turklāt vismaz vienam no viņiem jābūt juristam. Izskatot  apelāciju un iebildumu, Apelācijas padomes sastāvā vairākumā jābūt speciālistiem, kuri nav Patentu valdes darbinieki. Ja nepieciešams, Apelācijas padome var pieaicināt neatkarīgus ekspertus atzinuma sniegšanai strīda jautājumos.

(4) Apelācijas padomes sastāvā apelācijas vai iebilduma izskatīšanai nedrīkst iekļaut personu, kas Patentu valdē veikusi attiecīgā pieteikuma iepriekšējo izskatīšanu vai ekspertīzi. Apelācijas padomes loceklis nav tiesīgs piedalīties lietas izskatīšanā, ja viņš ir personiski tieši vai netieši ieinteresēts attiecīgās lietas iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti. Lietas dalībnieki var pieteikt Apelācijas padomes loceklim noraidījumu. Lēmumu par pieteikto noraidījumu pieņem attiecīgais Apelācijas padomes sastāvs.

(5) Pieņemot lēmumu, Apelācijas padomes locekļi ir neatkarīgi un nav pakļauti rīkojumiem vai citādai ietekmei. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Apelācijas padomes loceklis, kas piedalījies lietas izskatīšanā, nav tiesīgs atturēties no balsošanas. 

(6) Apelācijas padome izskata apelācijas un iebildumus šajā likumā, likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", Dizainparaugu likumā un Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā

 

 

2

Atbildīgā komisija

 Papildināt likumprojektu ar 3. pantu šādā redakcijā:

“3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 27. panta trešās daļas noteikums par to, ka,  izskatot iebildumu, Apelācijas padomes sastāvā vairākumā jābūt speciālistiem, kuri nav Patentu valdes darbinieki, stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.”

 

 

Atbalstīts

 

 

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. punktu šādā redakcijā:

“ 7. Šā likuma 27. panta trešās daļas noteikums par to, ka,  izskatot iebildumu, Apelācijas padomes sastāvā vairākumā jābūt speciālistiem, kuri nav Patentu valdes darbinieki, stājas spēkā 2007. gada 1. janvārī.”