Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (Reģ

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"" (Reģ.nr.1219) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Priekšlikumi

(89)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 51.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā "Par privātajiem pensiju fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 14.nr.; 1998, 2., 19.nr.; 1999, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 22.nr.; 2004, 2., 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2005, 51.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Terminu skaidrojums

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) darba devējs - fiziskā vai juridiskā persona, ar kuru fizisko personu saista darba vai dienesta attiecības;

 

1

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

1.pantā:

izslēgt 1.punktu;

 

Atbalstīt

1. 1.pantā:

izslēgt 1.punktu;

5) līdzekļu turētājs - banka, kas ir privātā pensiju fonda līdzekļu turētāja;

 

 

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) līdzekļu turētājs – komercsabiedrība, kura glabā privātā pensiju fonda aktīvus un veic citus šajā likumā un līdzekļu turētāja līgumā noteiktos pienākumus;";

Atbalstīt

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) līdzekļu turētājs – komercsabiedrība, kura glabā privātā pensiju fonda aktīvus un veic citus šajā likumā un līdzekļu turētāja līgumā noteiktos pienākumus;";

6) pensiju fonda valde - privātā pensiju fonda pārvaldes institūcija, kas vada privātā pensiju fonda darbību atbilstoši likuma prasībām, privātā pensiju fonda statūtiem un licencētiem pensiju plāniem un ir atbildīga par šo darbību;

 

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt 6.punktu;

 

Atbalstīt

izslēgt 6.punktu;

7) pensiju plāna komiteja - pensiju plānā iestājušos darbinieku un darba devēja kopīgi izveidota privātā pensiju plāna kontroles institūcija šajā likumā noteikto kontroles funkciju veikšanai;

 

 

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt 7.punktu;

 

Atbalstīt

izslēgt 7.punktu;

8) pensiju plāna dalībnieks — fiziskā persona, kura pati vai par kuru darba devējs vai cita fiziskā persona izdara iemaksas privātajā pensiju fondā un kurai ir tiesības saņemt papildpensijas kapitālu atbilstoši šim likumam un pensiju plānam;

 

5

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

aizstāt 8.punktā vārdus "papildpensijas kapitālu" ar vārdu "papildpensiju";

 

Atbalstīt

aizstāt 8.punktā vārdus "papildpensijas kapitālu" ar vārdu "papildpensiju";

9) papildpensijas kapitāls - naudas līdzekļi, kas kādā noteiktā laika periodā saskaņā ar šo likumu ir uzkrāti pensiju plāna dalībnieka labā;

 

 

 

6

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) papildpensijas kapitāls – naudas līdzekļi, kas kādā noteiktā laika periodā saskaņā ar šo likumu ir uzkrāti noteikto iemaksu plāna dalībnieka labā;";

Atbalstīt

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) papildpensijas kapitāls – naudas līdzekļi, kas kādā noteiktā laika periodā saskaņā ar šo likumu ir uzkrāti noteikto iemaksu plāna dalībnieka labā;";

10) pensijas vecums - pensiju plāna dalībnieka vecums, kuru sasniedzot šim dalībniekam ir tiesības šajā likumā noteiktajā kārtībā saņemt pensiju fondā uzkrāto papildpensijas kapitālu;

 

7

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

aizstāt 10.punktā vārdus "papildpensijas kapitālu" ar vārdu "papildpensiju";

Atbalstīt

aizstāt 10.punktā vārdus "papildpensijas kapitālu" ar vārdu "papildpensiju";

 

 

8

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"13) pensiju plāns – sistematizētu noteikumu kopums, saskaņā ar kuru pensiju fondā notiek papildpensijas uzkrāšana, uzkrāto līdzekļu ieguldīšana un izmaksa;

14) noteikto izmaksu plāns – pensiju plāns, kas, pensiju plāna dalībniekam sasniedzot pensijas vecumu, paredz noteiktas papildpensijas izmaksas un kur var tikt paredzēts biometrisko risku segums;

15) noteikto iemaksu plāns – pensiju plāns, kas pensiju plāna dalībniekam paredz regulāras vai neregulāras iemaksas un var paredzēt biometrisko risku segumu vai garantēt noteiktu ieguldījumu atdevi;

16) papildpensijas saņēmējs – persona, kas pēc pensiju plānā noteiktā vecuma sasniegšanas saņem papildpensiju;

17) iemaksas veicošais darba devējs – persona, kas ir darba devējs un kas veic iemaksas privātajos pensiju fondos savu darbinieku labā, vai pašnodarbinātā persona, kas veic iemaksas savā labā;

18) biometriskie riski – riski, kas saistīti ar nāvi, invaliditāti un ilgdzīvošanu;

19) papildpensija – saskaņā ar noteikto iemaksu plānu uzkrātais papildpensijas kapitāls vai saskaņā ar noteikto izmaksu plānu papildpensijas saņēmējam noteiktie maksājumi vai pakalpojumi. Maksājumi var tikt noteikti kā maksājums papildpensijas saņēmēja mūža garumā vai maksājumi noteiktā laika posmā, vai vienreizēja izmaksa;

20) mītnes valsts – Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk – dalībvalsts), kurā privātais pensiju fonds ir reģistrēts;

21) iesaistītā valsts – dalībvalsts, kura nav mītnes valsts un kurā mītnes valsts privātais pensiju fonds sniedz savus pakalpojumus;

22) galvenais aktuārs – privātā pensiju fonda amatpersona, kas novērtē pensiju plānos ietvertās saistības un izveidoto tehnisko rezervju pietiekamību;

23) tehniskās rezerves – iespējamās pensiju fonda saistības, kas aprēķinātas atbilstoši pensiju fonda piedāvātajiem noteikto iemaksu pensiju plāniem ar garantētu ienesīgumu, noteikto izmaksu pensiju plāniem un pensiju plāniem ar paredzētu biomerisko risku segumu;

24) riska kapitāla tirgus – tirgus, kas piedāvā kapitālu komercsabiedrību finansēšanai to attīstības stadijā.".

Atbalstīt

papildināt ar 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"13) pensiju plāns – sistematizētu noteikumu kopums, saskaņā ar kuru pensiju fondā notiek papildpensijas uzkrāšana, uzkrāto līdzekļu ieguldīšana un izmaksa;

14) noteikto izmaksu plāns – pensiju plāns, kas, pensiju plāna dalībniekam sasniedzot pensijas vecumu, paredz noteiktas papildpensijas izmaksas un kur var tikt paredzēts biometrisko risku segums;

15) noteikto iemaksu plāns – pensiju plāns, kas pensiju plāna dalībniekam paredz regulāras vai neregulāras iemaksas un var paredzēt biometrisko risku segumu vai garantēt noteiktu ieguldījumu atdevi;

16) papildpensijas saņēmējs – persona, kas pēc pensiju plānā noteiktā vecuma sasniegšanas saņem papildpensiju;

17) iemaksas veicošais darba devējs – persona, kas ir darba devējs un kas veic iemaksas privātajos pensiju fondos savu darbinieku labā, vai pašnodarbinātā persona, kas veic iemaksas savā labā;

18) biometriskie riski – riski, kas saistīti ar nāvi, invaliditāti un ilgdzīvošanu;

19) papildpensija – saskaņā ar noteikto iemaksu plānu uzkrātais papildpensijas kapitāls vai saskaņā ar noteikto izmaksu plānu papildpensijas saņēmējam noteiktie maksājumi vai pakalpojumi. Maksājumi var tikt noteikti kā maksājums papildpensijas saņēmēja mūža garumā vai maksājumi noteiktā laika posmā, vai vienreizēja izmaksa;

20) mītnes valsts – Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts (turpmāk – dalībvalsts), kurā privātais pensiju fonds ir reģistrēts;

21) iesaistītā valsts – dalībvalsts, kura nav mītnes valsts un kurā mītnes valsts privātais pensiju fonds sniedz savus pakalpojumus;

22) galvenais aktuārs – privātā pensiju fonda amatpersona, kas novērtē pensiju plānos ietvertās saistības un izveidoto tehnisko rezervju pietiekamību;

23) tehniskās rezerves – iespējamās pensiju fonda saistības, kas aprēķinātas atbilstoši pensiju fonda piedāvātajiem noteikto iemaksu pensiju plāniem ar garantētu ienesīgumu, noteikto izmaksu pensiju plāniem un pensiju plāniem ar paredzētu biomerisko risku segumu;

24) riska kapitāla tirgus – tirgus, kas piedāvā kapitālu komercsabiedrību finansēšanai to attīstības stadijā.".

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka privāto pensiju fondu veidus, to darbības pamatus, pensiju plānu dalībnieku uzņemšanas kārtību, pensiju plānu dalībnieku tiesības un pienākumus, līdzekļu pārvaldīšanu, līdzekļu turētāja kompetenci, kā arī valsts uzraudzību pār šīm darbībām.

 

 

9

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

"Šis likums nosaka papildpensijas uzkrāšanu gan noteikto izmaksu pensiju plānā, gan noteikto iemaksu pensiju plānā, privāto pensiju fondu veidus, to darbības pamatus, pensiju plānu veidus, pensiju plānu dalībnieku tiesības un pienākumus, līdzekļu pārvaldīšanu, līdzekļu turētāja kompetenci, kā arī valsts uzraudzību pār šīm darbībām.".

Atbalstīt

2. Izteikt 2.panta tekstu šādā redakcijā:

"Šis likums nosaka papildpensijas uzkrāšanu gan noteikto izmaksu pensiju plānā, gan noteikto iemaksu pensiju plānā, privāto pensiju fondu veidus, to darbības pamatus, pensiju plānu veidus, pensiju plānu dalībnieku tiesības un pienākumus, līdzekļu pārvaldīšanu, līdzekļu turētāja kompetenci, kā arī valsts uzraudzību pār šīm darbībām.".

3.pants. Privātā pensiju fonda jēdziens

(1) Privātais pensiju fonds (turpmāk - pensiju fonds) ir komercreģistrā reģistrēta finanšu un kredīta akciju sabiedrība, kas saskaņā ar šo likumu un pensiju plāniem uzkrāj un iegulda pensiju plānu dalībnieku pašu izdarītās un viņu labā brīvprātīgi izdarītās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma papildpensijas kapitālu.

 

10

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

3. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Privātais pensiju fonds (turpmāk – pensiju fonds) ir komercreģistrā ierakstīta akciju sabiedrība, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegusi licenci pensiju fonda darbībai (turpmāk – licence).";

Atbalstīt

3. 3. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Privātais pensiju fonds (turpmāk – pensiju fonds) ir komercreģistrā ierakstīta akciju sabiedrība, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija šajā likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegusi licenci pensiju fonda darbībai (turpmāk – licence).";

 

 

11

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar 11. daļu šādā redakcijā:

"(11) Pensiju fonds saskaņā ar šo likumu un pensiju plāniem uzkrāj un iegulda pensiju plānu dalībnieku pašu izdarītās un viņu labā brīvprātīgi izdarītās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem papildpensiju.";

Atbalstīt

papildināt ar 11. daļu šādā redakcijā:

"(11) Pensiju fonds saskaņā ar šo likumu un pensiju plāniem uzkrāj un iegulda pensiju plānu dalībnieku pašu izdarītās un viņu labā brīvprātīgi izdarītās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem papildpensiju.";

(4) Pensiju fonda ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem nevar izņemt vai izmaksāt akcionāriem dividendēs, un tas pilnībā ieskaitāms pensiju plānu dalībnieku individuālajos kontos atbilstoši šā likuma prasībām.

 

12

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pensiju fondam, kas piedāvā vienīgi noteikto iemaksu plānu bez garantēta ienesīguma vai tajā neparedz biometrisko risku segumu, ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem nevar izņemt vai izmaksāt akcionāriem dividendēs, un tas pilnībā ieskaitāms pensiju plānu dalībnieku individuālajos kontos atbilstoši šā likuma prasībām.";

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pensiju fondam, kas piedāvā vienīgi noteikto iemaksu plānu bez garantēta ienesīguma vai tajā neparedz biometrisko risku segumu, ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem nevar izņemt vai izmaksāt akcionāriem dividendēs, un tas pilnībā ieskaitāms pensiju plānu dalībnieku individuālajos kontos atbilstoši šā likuma prasībām.";

 

 

13

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pensiju fonda pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudas līdzekļus, izņemot gadījumus, kad ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju pensiju fonds tiek reorganizēts.".

Atbalstīt

papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pensiju fonda pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudas līdzekļus, izņemot gadījumus, kad ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju pensiju fonds tiek reorganizēts.".

6.pants. Pensiju fonda dibinātāji (akcionāri)

(1) Par slēgta pensiju fonda dibinātājiem (akcionāriem) var būt tikai tādas personas (darba devēji), kuras noslēdz ar pensiju fondu kolektīvās dalības līgumu.

 

14

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

6. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "slēgta" ar vārdu "slēgtā";

 

Atbalstīt

4. 6. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "slēgta" ar vārdu "slēgtā";

(2) Par atklāta pensiju fonda dibinātājiem (akcionāriem) var būt tikai:

1) banka, ja tai Latvijā ir atļauts piesaistīt fizisko personu noguldījumus;

2) Latvijā reģistrēta dzīvības apdrošināšanas sabiedrība.

 

 

15

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par atklātā pensiju fonda dibinātājiem (akcionāriem) var būt tikai:

1) banka, kura ir saņēmusi licenci kredītiestādes darbības veikšanai dalībvalstī un/vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī;

2) dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci dzīvības apdrošināšanas veikšanai dalībvalstī un/vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī.".

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par atklātā pensiju fonda dibinātājiem (akcionāriem) var būt tikai:

1) banka, kura ir saņēmusi licenci kredītiestādes darbības veikšanai dalībvalstī un/vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī;

2) dzīvības apdrošināšanas sabiedrība, kura ir saņēmusi licenci dzīvības apdrošināšanas veikšanai dalībvalstī un/vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī.".

7.pants. Pensiju fonda statūti

(1) Pensiju fonda dibinātāji izstrādā un apstiprina (pieņem) fonda statūtus, kuros papildus Komerclikumā minētajām ziņām ir jānorāda arī:

1) pensiju fonda veids;

2) vispārējā kārtība, kādā pensiju plānos var iestāties un no tiem izstāties pensiju plānu dalībnieki;

3) pensiju plānu komiteju izveidošanas un darbības kārtība;

4) pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu uzskaites vispārējā kārtība;

5) pensiju fonda izdevumu segšanas un ienākumu izlietošanas kārtība;

6) citi noteikumi, kas nepieciešami pensiju fonda darbībai.

(2) Ja mainās pensiju fonda statūtos ietvertā informācija, statūtos izdarāmi attiecīgi grozījumi, kuri pēc saskaņošanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrējami komercreģistrā. Grozījumi ir spēkā no brīža, kad tie reģistrēti komercreģistrā, ja pirms tam šie grozījumi ir saskaņoti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Arī jebkuras locekļu sastāva pārmaiņas, kas attiecas uz pensiju fonda padomi, ja tāda izveidota, un valdes locekļiem un locekļu kandidātiem, rīkotājdirektoriem, citām personām ar paraksta tiesībām, zvērinātiem revidentiem un revīzijas komisiju, ja tāda izveidota, ir spēkā, ja tās iepriekš ir saskaņotas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.

(3) Nekādi pensiju fonda statūtu grozījumi nedrīkst pasliktināt pensiju plānu dalībnieku vai trešo personu stāvokli ar atpakaļejošu datumu un nedrīkst ierobežot tās tiesības, kuras faktiski iegūtas līdz attiecīgo statūtu grozījumu pieņemšanai.

1. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 "7.pants. Pensiju fonda statūti

(1) Pensiju fonda dibinātāji izstrādā un apstiprina (pieņem) fonda statūtus saskaņā ar šo likumu un Komerclikumu.

(2) Nekādi pensiju fonda statūtu grozījumi nedrīkst pasliktināt pensiju plānu dalībnieku vai trešo personu stāvokli ar atpakaļejošu datumu un nedrīkst ierobežot tās tiesības, kuras faktiski iegūtas līdz attiecīgo statūtu grozījumu pieņemšanai."

16

Juridiskais birojs

Aizstāt  likumprojekta 1.pantā (likuma 7.panta otrajā daļā) vārdus “Nekādi pensiju” ar vārdu “Pensiju”.

 

Atbalstīt

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

 "7.pants. Pensiju fonda statūti

(1) Pensiju fonda dibinātāji izstrādā un apstiprina (pieņem) fonda statūtus saskaņā ar šo likumu un Komerclikumu.

(2) Pensiju fonda statūtu grozījumi nedrīkst pasliktināt pensiju plānu dalībnieku vai trešo personu stāvokli ar atpakaļejošu datumu un nedrīkst ierobežot tās tiesības, kuras faktiski iegūtas līdz attiecīgo statūtu grozījumu pieņemšanai."

8.pants. Pensiju fonda reģistrācija un licencēšana

(1) Pensiju fonds reģistrējams Komerclikumā, kā arī šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Pensiju fonda darbības veikšanai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence), kuru izsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pensiju fonds ir tiesīgs uzsākt darbību tikai pēc šādas speciālas atļaujas (licences) saņemšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā un tās iesniegšanas komercreģistra iestādei. Kārtību, kādā izsniedzamas speciālās atļaujas (licences) pensiju fond a darbības veikšanai, reglamentē šis likums un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi.

(3) Pieteikums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā jāiesniedz ne vēlāk kā 60 dienu laikā no dienas, kad pensiju fonds reģistrēts komercreģistrā. Lai pensiju fonds varētu saņemt speciālo atļauju (licenci), tam jāizpilda un jāievēro šādas prasības:

1) pensiju fondam jābūt dibinātam un reģistrētam atbilstoši šā likuma un Komerclikuma prasībām;

2) pensiju fonda akcionāriem nedrīkst būt sociālā nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa parādu;

3) jābūt izstrādātam un iesniegtam Finanšu un kapitāla tirgus komisijā licencēšanai pensiju plānam (plāniem);

4) atbilstoši šā likuma prasībām jābūt noslēgtiem līgumiem ar līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju par pensiju fonda līdzekļu pārvaldīšanu un turēšanu;

5) pensiju fonda personālam jāatbilst šā likuma 14.panta otrās un trešās daļas prasībām.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata pensiju fonda iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu un pieņem lēmumu ne vēlāk kā 90 dienu laikā no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atsakās piešķirt pensiju fondam speciālo atļauju (licenci), bet, ja speciālā atļauja (licence) jau ir izsniegta, - aptur tās darbību gadījumos, kad pensiju fonds nav ievērojis un izpildījis šā likuma prasības un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktos pensiju fonda darbības normatīvus. Apturot speciālās atļaujas (licences) darbību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzdod pensiju fondam novērst pārkāpumus un nosaka to novēršanas termiņu.

(6) Par šā likuma 7.panta otrajā daļā un 23.pantā noteikto prasību neievērošanu Finanšu un kapitāla tirgus komisija pensiju fonda pārvaldes institūcijai izsaka brīdinājumu. Ja pēc brīdinājuma izteikšanas minētie pārkāpumi nav novērsti vai ja pensiju fonds darbības noteikumus pārkāpj sistemātiski, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pensiju fondam uzlikt soda naudu līdz 200 minimālajām mēnešalgām vai anulēt speciālo atļauju (licenci). Iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas valsts budžetā.

 

2. 8.pantā:

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

 "(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atsakās piešķirt pensiju fondam speciālo atļauju (licenci) gadījumos, ja pensiju fonds nav ievērojis un izpildījis šā likuma prasības un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktos pensiju fonda darbības normatīvos noteikumus.";

 izslēgt sesto daļu.

17

 

 

 

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Pensiju fonda licencēšana

(1) Pensiju fonda darbības veikšanai ir nepieciešama licence, kuru izsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pensiju fonds ir tiesīgs uzsākt darbību tikai pēc šādas licences saņemšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Pensiju fonds ir tiesīgs piedāvāt pensiju plānu, kas atbilst licences nosacījumiem. Licences nosacījumos norāda pensiju plānu veidu un informāciju, vai tajā var ietvert garantēto ienesīgumu vai paredzēt biometrisko risku segumu.

(2) Licence tiek izsniegta bez termiņa ierobežojuma. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija pensiju fondam ir anulējusi licenci, tā netiek atjaunota.

(3) Lai saņemtu licenci, pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā šādus dokumentus:

1) iesniegumu licences saņemšanai, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2) dokumentu, kas apliecina sākotnējā kapitāla samaksu;

3) pensiju fonda akcionāru sarakstu, norādot to firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un vietu. Ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas iesniedz arī reģistrācijas dokumentu apstiprinātas kopijas;

4) paziņojumu, kuru aizpilda katrs pensiju fonda padomes un valdes loceklis, pensiju fonda iekšējo kontroli veicošs zvērināts revidents un revīzijas komisijas loceklis, galvenais aktuārs, kā arī persona, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā. Paziņojumā norādāma šāda informācija: 

a) pensiju fonda firma un amats, uz kuru persona kandidē,

b) vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods (ja tāds ir) un pilsonība,

c) izglītība (zinātniskais grāds),

d) kvalifikācijas paaugstināšana,

e) vai ir bijusi sodāmība,

f) vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību,

g) iepriekšējās darbavietas pēdējo 10 gadu laikā un darba pienākumu īss apraksts;

5) šā panta trešās daļas 4. punktā minēto personu pases vai cita personu apliecinoša dokumenta lapas kopija, kurā norādīti personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods (ja tāds ir)), un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

6) organizatorisko struktūru ar skaidri norādītiem padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļu pienākumiem un pilnvarām, kā arī precīzi noteiktiem un sadalītiem citu pensiju fonda amatpersonu uzdevumiem un pienākumiem;

7) grāmatvedības politiku un uzskaites organizācijas galvenos principus;

8) vadības informācijas sistēmas aprakstu;

9) informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus;

10) iekšējās revīzijas sistēmas aprakstu;

11) aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru;

12) darbības plānu turpmākajiem trim gadiem, kurā norāda pensiju plānu dalībnieku skaita prognozi (katram pensiju plānam), iemaksu un izmaksu apjomu prognozes (katram pensiju plānam), atsevišķi norādot iemaksu un izmaksu apjoma prognozi biometrisko risku segumam, privātā pensiju fonda administratīvo izdevumu prognozi un to segšanas avotus;

13) līgumu ar līdzekļu pārvaldītāju, kas atbilst šā likuma 20. panta devītās daļas prasībām;

14) līgumu ar līdzekļu turētāju, kas atbilst šā likuma 21. panta septītās daļas prasībām;

15) pensiju plānu (divos eksemplāros), kas izstrādāts atbilstoši šā likuma 9. panta prasībām. Pensiju plāna tekstu pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai arī elektroniski, nosūtot to uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju;

16) katram pensiju plānam izstrādātu ieguldījumu politiku, kas sagatavota atbilstoši šā likuma 23. panta 10.1 daļas prasībām;

17) individuālās dalības līguma paraugu, ja pensiju fonda pensiju plānā paredzēta dalībnieku tieša dalība, noslēdzot individuālās dalības līgumu;

18) kārtību, kādā pensiju fonds reģistrē un uzskaita individuālās un kolektīvās dalības līgumus (turpmāk — dalības līgums). Dalības līgumu reģistrāciju un uzskaiti drīkst veikt tikai elektroniski, nodrošinot iespēju trešajām personām izsekot grozījumu izdarīšanai reģistra ierakstos. Par dalības līgumu tūlītēju reģistrāciju un uzskaiti atbilstoši apstiprinātajai kārtībai ir atbildīgs pensiju fonds. Dalības līguma noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā ar pensiju plāna noteikumiem.

(4) Ja pensiju fonds vēlas piedāvāt noteikto izmaksu pensiju plānu vai noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu vai pensiju plānā paredzēt biometrisko risku segumu, tad papildus šā panta ceturtajā daļā minētajam iesniedz:

1) pensiju plānā paredzētā garantētā ienesīguma, papildpensijas un biometrisko risku aprakstu;

2) iemaksu aprēķināšanas metodiku, atsevišķi norādot iemaksu aprēķināšanu biometrisko risku segumam;

3) tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku;

4) tehnisko rezervju apjoma prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem;

5) darbībai nepieciešamā pašu līdzekļu apjoma prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem un tā nodrošināšanas kārtību.

(5) Šā panta trešās daļas 4. punktā minētajā paziņojumā sniegtās informācijas patiesumu ar parakstu apliecina persona, par kuru paziņojums sagatavots, kā arī pensiju fonda valdes priekšsēdētājs.

(6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata pensiju fonda iesniegumu par licences piešķiršanu un pieņem lēmumu ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(7) Ja līdz lēmuma pieņemšanai par attiecīgās licences izsniegšanu notiek izmaiņas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniegtajā informācijā vai dokumentos tiek izdarīti grozījumi, pensiju fonda pienākums ir nekavējoties iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai jauno informāciju vai attiecīgo dokumentu pilnu tekstu ar izdarītajiem grozījumiem.

(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz licenci, ja:

1) dibinot pensiju fondu, nav ievērots šis likums vai citi komercdarbību regulējošie normatīvie akti;

2) pensiju fonda padomes vai valdes locekļi, galvenais aktuārs, pensiju fonda iekšējo kontroli veicošie zvērinātie revidenti vai revīzijas komisijas locekļi neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) pensiju fonda uzskaites un grāmatvedības sistēma vai pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu kārtošanas sistēma neatbilst iesniegtajam aprakstam, pensiju fonda organizatoriskās un vadības struktūras aprakstam vai reģistrēšanai iesniegtajam pensiju fonda pensiju plānam;

4) iesniegtie dokumenti satur nepilnīgas vai nepatiesas ziņas;

5) pensiju fonda plānotā darbība neatbilst šajā likumā un citos komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.".

Atbalstīt

6. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

"8.pants. Pensiju fonda licencēšana

(1) Pensiju fonda darbības veikšanai ir nepieciešama licence, kuru izsniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pensiju fonds ir tiesīgs uzsākt darbību tikai pēc šādas licences saņemšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Pensiju fonds ir tiesīgs piedāvāt pensiju plānu, kas atbilst licences nosacījumiem. Licences nosacījumos norāda pensiju plānu veidu un informāciju, vai tajā var ietvert garantēto ienesīgumu vai paredzēt biometrisko risku segumu.

(2) Licence tiek izsniegta bez termiņa ierobežojuma. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija pensiju fondam ir anulējusi licenci, tā netiek atjaunota.

(3) Lai saņemtu licenci, pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā šādus dokumentus:

1) iesniegumu licences saņemšanai, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2) dokumentu, kas apliecina sākotnējā kapitāla samaksu;

3) pensiju fonda akcionāru sarakstu, norādot to firmu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un vietu. Ārvalstīs reģistrētas juridiskās personas iesniedz arī reģistrācijas dokumentu apstiprinātas kopijas;

4) paziņojumu, kuru aizpilda katrs pensiju fonda padomes un valdes loceklis, pensiju fonda iekšējo kontroli veicošs zvērināts revidents un revīzijas komisijas loceklis, galvenais aktuārs, kā arī persona, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā. Paziņojumā norādāma šāda informācija: 

a) pensiju fonda firma un amats, uz kuru persona kandidē,

b) vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods (ja tāds ir) un pilsonība,

c) izglītība (zinātniskais grāds),

d) kvalifikācijas paaugstināšana,

e) vai ir bijusi sodāmība,

f) vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību,

g) iepriekšējās darbavietas pēdējo 10 gadu laikā un darba pienākumu īss apraksts;

5) šā panta trešās daļas 4. punktā minēto personu pases vai cita personu apliecinoša dokumenta lapas kopija, kurā norādīti personas identifikācijas dati (vārds, uzvārds, dzimšanas gads un datums, personas kods (ja tāds ir)), un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

6) organizatorisko struktūru ar skaidri norādītiem padomes (ja tāda ir izveidota) un valdes locekļu pienākumiem un pilnvarām, kā arī precīzi noteiktiem un sadalītiem citu pensiju fonda amatpersonu uzdevumiem un pienākumiem;

7) grāmatvedības politiku un uzskaites organizācijas galvenos principus;

8) vadības informācijas sistēmas aprakstu;

9) informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus;

10) iekšējās revīzijas sistēmas aprakstu;

11) aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūru;

12) darbības plānu turpmākajiem trim gadiem, kurā norāda pensiju plānu dalībnieku skaita prognozi (katram pensiju plānam), iemaksu un izmaksu apjomu prognozes (katram pensiju plānam), atsevišķi norādot iemaksu un izmaksu apjoma prognozi biometrisko risku segumam, privātā pensiju fonda administratīvo izdevumu prognozi un to segšanas avotus;

13) līgumu ar līdzekļu pārvaldītāju, kas atbilst šā likuma 20. panta devītās daļas prasībām;

14) līgumu ar līdzekļu turētāju, kas atbilst šā likuma 21. panta septītās daļas prasībām;

15) pensiju plānu (divos eksemplāros), kas izstrādāts atbilstoši šā likuma 9. panta prasībām. Pensiju plāna tekstu pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai arī elektroniski, nosūtot to uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju;

16) katram pensiju plānam izstrādātu ieguldījumu politiku, kas sagatavota atbilstoši šā likuma 23. panta 10.1 daļas prasībām;

17) individuālās dalības līguma paraugu, ja pensiju fonda pensiju plānā paredzēta dalībnieku tieša dalība, noslēdzot individuālās dalības līgumu;

18) kārtību, kādā pensiju fonds reģistrē un uzskaita individuālās un kolektīvās dalības līgumus (turpmāk — dalības līgums). Dalības līgumu reģistrāciju un uzskaiti drīkst veikt tikai elektroniski, nodrošinot iespēju trešajām personām izsekot grozījumu izdarīšanai reģistra ierakstos. Par dalības līgumu tūlītēju reģistrāciju un uzskaiti atbilstoši apstiprinātajai kārtībai ir atbildīgs pensiju fonds. Dalības līguma noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā ar pensiju plāna noteikumiem.

(4) Ja pensiju fonds vēlas piedāvāt noteikto izmaksu pensiju plānu vai noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu vai pensiju plānā paredzēt biometrisko risku segumu, tad papildus šā panta ceturtajā daļā minētajam iesniedz:

1) pensiju plānā paredzētā garantētā ienesīguma, papildpensijas un biometrisko risku aprakstu;

2) iemaksu aprēķināšanas metodiku, atsevišķi norādot iemaksu aprēķināšanu biometrisko risku segumam;

3) tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku;

4) tehnisko rezervju apjoma prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem;

5) darbībai nepieciešamā pašu līdzekļu apjoma prognozi turpmākajiem trim darbības gadiem un tā nodrošināšanas kārtību.

(5) Šā panta trešās daļas 4. punktā minētajā paziņojumā sniegtās informācijas patiesumu ar parakstu apliecina persona, par kuru paziņojums sagatavots, kā arī pensiju fonda valdes priekšsēdētājs.

(6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata pensiju fonda iesniegumu par licences piešķiršanu un pieņem lēmumu ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(7) Ja līdz lēmuma pieņemšanai par attiecīgās licences izsniegšanu notiek izmaiņas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniegtajā informācijā vai dokumentos tiek izdarīti grozījumi, pensiju fonda pienākums ir nekavējoties iesniegt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai jauno informāciju vai attiecīgo dokumentu pilnu tekstu ar izdarītajiem grozījumiem.

(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz licenci, ja:

1) dibinot pensiju fondu, nav ievērots šis likums vai citi komercdarbību regulējošie normatīvie akti;

2) pensiju fonda padomes vai valdes locekļi, galvenais aktuārs, pensiju fonda iekšējo kontroli veicošie zvērinātie revidenti vai revīzijas komisijas locekļi neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

3) pensiju fonda uzskaites un grāmatvedības sistēma vai pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu kārtošanas sistēma neatbilst iesniegtajam aprakstam, pensiju fonda organizatoriskās un vadības struktūras aprakstam vai reģistrēšanai iesniegtajam pensiju fonda pensiju plānam;

4) iesniegtie dokumenti satur nepilnīgas vai nepatiesas ziņas;

5) pensiju fonda plānotā darbība neatbilst šajā likumā un citos komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.".

 

3. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

 "8.pants. Speciālās atļaujas (licences) un pensiju plāna licences pārreģistrācija un dublikāta izsniegšana

(1) Ja tiek mainīta pensiju fonda firma, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārreģistrē pensiju fondam izsniegto speciālo atļauju (licenci) un pensiju plāna licenci. Pensiju plāna licenci pārreģistrē arī tad, ja tiek grozīts pensiju plāna nosaukums.

(2) Pensiju fonda iesniegumu par speciālās atļaujas (licences) un pensiju plāna licences pārreģistrāciju iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc firmas pārreģistrācijas komercreģistrā vai pensiju plāna grozījumu spēkā stāšanās dienas.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārreģistrē licenci ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

(4) Ja speciālā atļauja (licence) vai pensiju plāna licence ir nozaudēta, pensiju fonds nekavējoties iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz licences dublikātu ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas."

18

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 8.1 un 8.2 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Licences pārreģistrācija un dublikāta izsniegšana

(1) Ja tiek mainīta pensiju fonda firma, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārreģistrē pensiju fonda licenci.

(2) Pensiju fonda iesniegumu par pensiju fonda licences pārreģistrāciju iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc izmaiņu par firmu reģistrācijas.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārreģistrē licenci ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

(4) Ja pensiju fonda licence ir nozaudēta, pensiju fonds nekavējoties iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz licences dublikātu ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

8.2 Licences nosacījumu maiņa

(1) Ja pensiju fonds vēlas, lai tam izsniegtajā licencē tiktu mainīti licences nosacījumi, tas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai attiecīgu iesniegumu un atbilstoši licences nosacījumu maiņai precizētus šā likuma 8.panta trešās daļas 12., 15., 16. un 17.punktā minētos dokumentus, kā arī, ja nepieciešams, grozījumus līgumos ar līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju.

(2) Ja pensiju fonds vēlas sākt piedāvāt noteikto izmaksu pensiju plānu vai noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu, vai pensiju plānā paredzēt biometrisko risku segumu, tad papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem pensiju fonds iesniedz 8.panta trešajā daļā minētos dokumentus, kā arī informāciju par galveno aktuāru atbilstoši 8.panta trešās daļas 4.punktam.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija mēneša laikā pēc visu šajā pantā paredzēto un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas izskata pensiju fonda iesniegumu.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var lemt nemainīt licences nosacījumus, ja:

1) iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) pensiju fonda uzskaites un grāmatvedības sistēma vai pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu kārtošanas sistēma neatbilst iesniegtajam aprakstam, pensiju fonda organizatoriskās un vadības struktūras aprakstam vai reģistrēšanai iesniegtajam pensiju fonda pensiju plānam;

3) pensiju fonda plānotā darbība neatbilst šajā likumā un citos komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4) pensiju fonda galvenais aktuārs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

5) pensiju fondā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns;

6) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā pensiju fonds nav novērsis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētos pārkāpumus.

(5) Valsts nodeva par licences nosacījumu maiņu nav jāmaksā."

Atbalstīt

7. Papildināt likumu ar 8.1 un 8.2 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Licences pārreģistrācija un dublikāta izsniegšana

(1) Ja tiek mainīta pensiju fonda firma, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārreģistrē pensiju fonda licenci.

(2) Pensiju fonda iesniegumu par pensiju fonda licences pārreģistrāciju iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc izmaiņu par firmu reģistrācijas.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija pārreģistrē licenci ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

(4) Ja pensiju fonda licence ir nozaudēta, pensiju fonds nekavējoties iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

(5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniedz licences dublikātu ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas.

8.2 Licences nosacījumu maiņa

(1) Ja pensiju fonds vēlas, lai tam izsniegtajā licencē tiktu mainīti licences nosacījumi, tas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai attiecīgu iesniegumu un atbilstoši licences nosacījumu maiņai precizētus šā likuma 8.panta trešās daļas 12., 15., 16. un 17.punktā minētos dokumentus, kā arī, ja nepieciešams, grozījumus līgumos ar līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju.

(2) Ja pensiju fonds vēlas sākt piedāvāt noteikto izmaksu pensiju plānu vai noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu, vai pensiju plānā paredzēt biometrisko risku segumu, tad papildus šā panta pirmajā daļā minētajiem dokumentiem pensiju fonds iesniedz 8.panta trešajā daļā minētos dokumentus, kā arī informāciju par galveno aktuāru atbilstoši 8.panta trešās daļas 4.punktam.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija mēneša laikā pēc visu šajā pantā paredzēto un atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas izskata pensiju fonda iesniegumu.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var lemt nemainīt licences nosacījumus, ja:

1) iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) pensiju fonda uzskaites un grāmatvedības sistēma vai pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu kārtošanas sistēma neatbilst iesniegtajam aprakstam, pensiju fonda organizatoriskās un vadības struktūras aprakstam vai reģistrēšanai iesniegtajam pensiju fonda pensiju plānam;

3) pensiju fonda plānotā darbība neatbilst šajā likumā un citos komercdarbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4) pensiju fonda galvenais aktuārs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

5) pensiju fondā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns;

6) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā pensiju fonds nav novērsis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētos pārkāpumus.

(5) Valsts nodeva par licences nosacījumu maiņu nav jāmaksā."

9.pants. Pensiju plāns

(1) Pensiju plāns ir sistematizētu noteikumu kopums, saskaņā ar kuru pensiju fondā notiek pensiju uzkrāšana, uzkrāto līdzekļu ieguldīšana un izmaksa. Pensiju plānu izstrādā attiecīgais pensiju fonds, bet to licencē Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pensiju plānu licencēšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pēc licences saņemšanas jebkādus grozījumus attiecīgajā pensiju plānā drīkst izdarīt vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rakstveida piekrišanu.

(2) Jebkāda naudas līdzekļu iemaksa, uzkrāšana, ieguldīšana pensiju fondā vai izmaksa pensiju nodrošināšanai, kā arī pensiju fonda darbības un sniedzamo pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma) jebkurā formā var notikt tikai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencētam pensiju plānam (plāniem).

(3) Pensiju plānā jānorāda:

1) pensiju fonda veids, nosaukums un juridiskā adrese;

2) pensiju plāna nosaukums;

3) institūcijas un amatpersonas, kas ir atbildīgas par pensiju plāna vadību un izpildi, to kompetences un atbildības apjoms;

4) kritēriji un nosacījumi, kas attiecas uz dalībnieku iestāšanos pensiju plānā un izstāšanos no tā;

5) līdzekļu iemaksas kārtība un sekas šīs kārtības pārkāpšanas gadījumos;

6) pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu, veikto iemaksu un uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas un uzskaites noteikumi;

7) pensijas vecuma noteikumi;

8) papildpensijas kapitāla izmaksāšanas kārtība, pensiju plāna dalībniekam sasniedzot pensijas vecumu;

9) citi gadījumi, kad veicama papildpensijas kapitāla izmaksa, un izmaksāšanas kārtība šādos gadījumos;

10) ieguldīšanas noteikumi, kas tiks ievēroti pensiju plānā, un ar ieguldījumiem saistīto risku apraksts;

11) ienākumu sadales kārtība;

12) pensiju fonda izdevumu segšanas kārtība un kārtība, kādā pensiju plānu dalībnieki informējami par šīm pensiju fonda izmaksām;

13) citas pensiju plānam nepieciešamās ziņas.

(4) Sociālā nodokļa administrācija šā nodokļa parāda gadījumā var pieprasīt, lai darba devējs līdz parāda nomaksai aptur iemaksas ieviestajā pensiju plānā, vienlaikus par to informējot Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un pensiju plāna komiteju.

(5) Pensiju plānā var paredzēt, ka pensiju plāna dalībnieks, sasniedzot pensiju plānā noteikto vecumu, var turpināt dalību pensiju plānā, papildus vienojoties ar pensiju fondu par papildpensijas kapitāla izmaksāšanas kārtību. Ja pensiju plānā ir paredzēta iespēja saņemt papildpensijas kapitālu pa daļām, pensiju fonds vienlaikus ar pensiju plānu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pensiju fonda valdes apstiprinātu papildpensijas izmaksāšanas metodiku.

 

4. 9.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Pensiju plāns ir sistematizētu noteikumu kopums, ar kuru saskaņā pensiju fondā notiek papildpensijas kapitāla uzkrāšana, uzkrāto līdzekļu ieguldīšana un izmaksa. Pensiju plānu izstrādā attiecīgais pensiju fonds, bet to licencē Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pensiju plānu licencēšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Pēc licences saņemšanas jebkādus grozījumus attiecīgajā pensiju plānā drīkst izdarīt vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rakstveida piekrišanu. Šāda piekrišana nav nepieciešama, ja pensiju plānā tiek izdarītas izmaiņas pensiju fonda, pensiju fonda līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja nosaukuma vai juridiskās adreses maiņas dēļ. Minētajā gadījumā pensiju plāna grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas, un pensiju fonds septiņu dienu laikā pēc grozījumu apstiprināšanas iesniedz tos Finanšu un kapitāla tirgus komisijā.";

 papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

 "(11) Pensiju plāna nosaukumā iekļaujama vārdkopa "pensiju plāns". Tikai tiem pensiju plāniem, kas izveidoti un licencēti šajā likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesības izmantot vārdkopu "pensiju plāns".";

 aizstāt otrajā daļā vārdus "vai izmaksa pensiju nodrošināšanai" ar vārdiem "vai izmaksa papildpensiju nodrošināšanai".

19

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Pensiju plāns un tā grozījumi

(1) Pensiju plānu izstrādā attiecīgais pensiju fonds, bet to reģistrē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Pensiju plāna nosaukumā iekļaujama vārdkopa "pensiju plāns". Tikai tiem pensiju plāniem, kas izveidoti un reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesības izmantot vārdkopu "pensiju plāns".

(3) Jebkāda naudas līdzekļu iemaksa, uzkrāšana, ieguldīšana pensiju fondā vai izmaksa papildpensijas nodrošināšanai var notikt tikai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas reģistrētam pensiju plānam.

(4) Pensiju fonds iesniedz dokumentus pensiju plāna reģistrācijai vienlaicīgi ar iesniegumu licences saņemšanai.

(5) Ja pēc licences izsniegšanas pensiju fonds izstrādā jaunu pensiju plānu un vēlas to reģistrēt Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, tad pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegumu pensiju plāna reģistrācijai un šā likuma 8. panta trešās daļas 15., 16. un 17. punktā minētos dokumentus, kā arī, ja nepieciešams, grozījumus līgumos ar līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata pensiju fonda iesniegtos dokumentus un lēmumu par pensiju plāna reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt pensiju plānu pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(6) Pensiju plānā norāda:

1) pensiju fonda veids, nosaukums un juridiskā adrese;

2) pensiju plāna nosaukums;

3) informācija par līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju;

4) kritēriji un nosacījumi, kas attiecas uz dalībnieku izstāšanos no pensiju plānā;

5) līdzekļu iemaksas kārtība un sekas šīs kārtības pārkāpšanas gadījumos;

6) pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu, veikto iemaksu un uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas un uzskaites noteikumi;

7) pensijas vecuma noteikumi;

8) papildpensijas kapitāla izmaksāšanas kārtība papildpensijas saņēmējam noteikto iemaksu plānā;

9) citi gadījumi, kad veicama papildpensijas kapitāla izmaksa, un izmaksāšanas kārtība šādos gadījumos;

10) ieguldīšanas noteikumi, kas tiks ievēroti pensiju plānā, un ar ieguldījumiem saistīto risku apraksts un ienākumu sadales kārtība;

11) pensiju plāna izdevumu segšanas kārtība, kurā sniegta informācija par maksimālajiem maksājumiem pensiju plāna pārvaldei un līdzekļu turētājam un līdzekļu pārvaldītājam izmaksājamās atlīdzības apmēru, un kārtība, kādā pensiju plānu dalībnieki informējami par šīm pensiju plāna izmaksām;

12) citas pensiju plānam nepieciešamās ziņas;

13) finanšu pārskata revidenta vārds un uzvārds vai firma;

14) noteikto iemaksu plānam ar garantētu ienesīgumu pensiju plānā papildus norāda ienesīguma procentu apmēru;

15) noteikto izmaksu plānam pensiju plānā papildus ietver papildpensijas izmaksu apjomu un periodu;

16) pensiju plānam ar biometrisko risku segumu, pensiju plānā papildus norāda sedzamos biometriskos riskus un maksājumu apmēru un kārtību paredzēto risku iestāšanās gadījumā.

(7) Pensiju plānā var paredzēt, ka pensiju plāna dalībnieks, sasniedzot pensiju plānā noteikto vecumu, var turpināt dalību pensiju plānā, papildus vienojoties ar pensiju fondu par papildpensijas izmaksāšanas kārtību. Ja pensiju plānā ir paredzēta iespēja saņemt papildpensijas kapitālu pa daļām, pensiju fonds vienlaikus ar pensiju plānu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pensiju fonda valdes apstiprinātu papildpensijas izmaksāšanas metodiku.

(8) Pensiju plānam, par kura saistību izpildi atbildību uzņēmies iemaksas veicošais darba devējs, drīkst būt tikai viens dalības līgums, kas noslēgts ar iemaksas veicošo darba devēju, kurš garantējis šo saistību izpildi.

(9) Pēc pensiju plāna reģistrācijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā grozījumus attiecīgajā pensiju plānā drīkst izdarīt vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rakstveida piekrišanu.

(10) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rakstveida piekrišana pensiju plāna grozījumiem nav nepieciešama, ja pensiju plānā tiek izdarītas izmaiņas sakarā ar pensiju fonda amatpersonu, pensiju fonda, pensiju fonda līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja firmas vai juridiskās adreses maiņu. Šādā gadījumā pensiju plāna grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas, un pensiju fonds septiņu dienu laikā pēc grozījumu apstiprināšanas iesniedz tos Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

 (11) Lai saņemtu atļauju pensiju plāna grozījumu veikšanai, pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādus dokumentus:

1) iesniegumu par pensiju plāna grozījumu veikšanu;

2) pensiju fonda valdes motivētu lēmumu (apliecināta kopija vai izraksts) par pensiju plāna grozījumu nepieciešamību;

3) pensiju plāna grozījumus (divos eksemplāros);

4) pensiju plāna tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Pilnu pensiju plāna tekstu pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tikai elektroniski, nosūtot to uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju.

(12) Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par pensiju plāna grozījumu veikšanu pensiju plānā izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(13) Ja ar pensiju plāna grozījumiem tiek paredzēts grozīt pensiju plāna ieguldīšanas noteikumus, palielināt administratīvās izmaksas vai līdzekļu pārvaldītājam vai līdzekļu turētājam maksājamās atlīdzības apjomu, pensiju fonds nosaka, ka pensiju plāna grozījumi stājas spēkā ne ātrāk kā sešus mēnešus, ja par dalību attiecīgajā pensiju plānā ir noslēgts vismaz viens kolektīvās dalības līgums, vai ne ātrāk kā mēnesi, ja par dalību pensiju plānā ir noslēgti vienīgi individuālās dalības līgumi, pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas grozījumu pensiju plānā veikšanai saņemšanas un pēc rakstveida paziņojuma par pensiju plāna grozījumiem nosūtīšanas attiecīgā pensiju plāna dalībniekiem un papildpensijas saņēmējiem.

(14) Šā panta desmitajā daļā minētos termiņus pensiju fonds var neievērot, ja kopā ar pensiju plāna grozījumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz apliecinājumu, ka attiecīgā pensiju plāna komiteja, ja pensiju plāna dalībnieki attiecīgajā pensiju plān ā piedalās saskaņā ar kolektīvās dalības līgumu, vai pensiju plāna dalībnieki, ja pensiju plāna dalībnieki attiecīgajā pensiju plānā piedalās saskaņā ar individuālās dalības līgumu, neiebilst pret šādu grozījumu veikšanu pensiju plānā.".

Atbalstīt

8. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Pensiju plāns un tā grozījumi

(1) Pensiju plānu izstrādā attiecīgais pensiju fonds, bet to reģistrē Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(2) Pensiju plāna nosaukumā iekļaujama vārdkopa "pensiju plāns". Tikai tiem pensiju plāniem, kas izveidoti un reģistrēti šajā likumā noteiktajā kārtībā, ir tiesības izmantot vārdkopu "pensiju plāns".

(3) Jebkāda naudas līdzekļu iemaksa, uzkrāšana, ieguldīšana pensiju fondā vai izmaksa papildpensijas nodrošināšanai var notikt tikai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas reģistrētam pensiju plānam.

(4) Pensiju fonds iesniedz dokumentus pensiju plāna reģistrācijai vienlaicīgi ar iesniegumu licences saņemšanai.

(5) Ja pēc licences izsniegšanas pensiju fonds izstrādā jaunu pensiju plānu un vēlas to reģistrēt Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, tad pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegumu pensiju plāna reģistrācijai un šā likuma 8. panta trešās daļas 15., 16. un 17. punktā minētos dokumentus, kā arī, ja nepieciešams, grozījumus līgumos ar līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata pensiju fonda iesniegtos dokumentus un lēmumu par pensiju plāna reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt pensiju plānu pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(6) Pensiju plānā norāda:

1) pensiju fonda veids, nosaukums un juridiskā adrese;

2) pensiju plāna nosaukums;

3) informācija par līdzekļu pārvaldītāju un līdzekļu turētāju;

4) kritēriji un nosacījumi, kas attiecas uz dalībnieku izstāšanos no pensiju plānā;

5) līdzekļu iemaksas kārtība un sekas šīs kārtības pārkāpšanas gadījumos;

6) pensiju plānu dalībnieku individuālo kontu, veikto iemaksu un uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanas un uzskaites noteikumi;

7) pensijas vecuma noteikumi;

8) papildpensijas kapitāla izmaksāšanas kārtība papildpensijas saņēmējam noteikto iemaksu plānā;

9) citi gadījumi, kad veicama papildpensijas kapitāla izmaksa, un izmaksāšanas kārtība šādos gadījumos;

10) ieguldīšanas noteikumi, kas tiks ievēroti pensiju plānā, un ar ieguldījumiem saistīto risku apraksts un ienākumu sadales kārtība;

11) pensiju plāna izdevumu segšanas kārtība, kurā sniegta informācija par maksimālajiem maksājumiem pensiju plāna pārvaldei un līdzekļu turētājam un līdzekļu pārvaldītājam izmaksājamās atlīdzības apmēru, un kārtība, kādā pensiju plānu dalībnieki informējami par šīm pensiju plāna izmaksām;

12) citas pensiju plānam nepieciešamās ziņas;

13) finanšu pārskata revidenta vārds un uzvārds vai firma;

14) noteikto iemaksu plānam ar garantētu ienesīgumu pensiju plānā papildus norāda ienesīguma procentu apmēru;

15) noteikto izmaksu plānam pensiju plānā papildus ietver papildpensijas izmaksu apjomu un periodu;

16) pensiju plānam ar biometrisko risku segumu, pensiju plānā papildus norāda sedzamos biometriskos riskus un maksājumu apmēru un kārtību paredzēto risku iestāšanās gadījumā.

(7) Pensiju plānā var paredzēt, ka pensiju plāna dalībnieks, sasniedzot pensiju plānā noteikto vecumu, var turpināt dalību pensiju plānā, papildus vienojoties ar pensiju fondu par papildpensijas izmaksāšanas kārtību. Ja pensiju plānā ir paredzēta iespēja saņemt papildpensijas kapitālu pa daļām, pensiju fonds vienlaikus ar pensiju plānu iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pensiju fonda valdes apstiprinātu papildpensijas izmaksāšanas metodiku.

(8) Pensiju plānam, par kura saistību izpildi atbildību uzņēmies iemaksas veicošais darba devējs, drīkst būt tikai viens dalības līgums, kas noslēgts ar iemaksas veicošo darba devēju, kurš garantējis šo saistību izpildi.

(9) Pēc pensiju plāna reģistrācijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijā grozījumus attiecīgajā pensiju plānā drīkst izdarīt vienīgi ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rakstveida piekrišanu.

(10) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rakstveida piekrišana pensiju plāna grozījumiem nav nepieciešama, ja pensiju plānā tiek izdarītas izmaiņas sakarā ar pensiju fonda amatpersonu, pensiju fonda, pensiju fonda līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja firmas vai juridiskās adreses maiņu. Šādā gadījumā pensiju plāna grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas, un pensiju fonds septiņu dienu laikā pēc grozījumu apstiprināšanas iesniedz tos Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

 (11) Lai saņemtu atļauju pensiju plāna grozījumu veikšanai, pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādus dokumentus:

1) iesniegumu par pensiju plāna grozījumu veikšanu;

2) pensiju fonda valdes motivētu lēmumu (apliecināta kopija vai izraksts) par pensiju plāna grozījumu nepieciešamību;

3) pensiju plāna grozījumus (divos eksemplāros);

4) pensiju plāna tekstu, kurā ir iekļauti grozījumi. Pilnu pensiju plāna tekstu pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai tikai elektroniski, nosūtot to uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas elektroniskā pasta adresi vai kopā ar dokumentiem iesniedzot attiecīgo tehnisko informācijas nesēju.

(12) Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par pensiju plāna grozījumu veikšanu pensiju plānā izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi šajā likumā noteiktie lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti, kas sagatavoti un noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(13) Ja ar pensiju plāna grozījumiem tiek paredzēts grozīt pensiju plāna ieguldīšanas noteikumus, palielināt administratīvās izmaksas vai līdzekļu pārvaldītājam vai līdzekļu turētājam maksājamās atlīdzības apjomu, pensiju fonds nosaka, ka pensiju plāna grozījumi stājas spēkā ne ātrāk kā sešus mēnešus, ja par dalību attiecīgajā pensiju plānā ir noslēgts vismaz viens kolektīvās dalības līgums, vai ne ātrāk kā mēnesi, ja par dalību pensiju plānā ir noslēgti vienīgi individuālās dalības līgumi, pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas grozījumu pensiju plānā veikšanai saņemšanas un pēc rakstveida paziņojuma par pensiju plāna grozījumiem nosūtīšanas attiecīgā pensiju plāna dalībniekiem un papildpensijas saņēmējiem.

(14) Šā panta desmitajā daļā minētos termiņus pensiju fonds var neievērot, ja kopā ar pensiju plāna grozījumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz apliecinājumu, ka attiecīgā pensiju plāna komiteja, ja pensiju plāna dalībnieki attiecīgajā pensiju plānā piedalās saskaņā ar kolektīvās dalības līgumu, vai pensiju plāna dalībnieki, ja pensiju plāna dalībnieki attiecīgajā pensiju plānā piedalās saskaņā ar individuālās dalības līgumu, neiebilst pret šādu grozījumu veikšanu pensiju plānā.".

 


 

 

5. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

 "9.pants. Sniedzamo pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma)

(1) Pensiju fonda reklāmā nedrīkst nekādā veidā garantēt peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni. Ja norāda pensiju plāna ienesīgumu, nepieciešams informēt, ka vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

(2) Pensiju plāna reklāmā (ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot pensiju plāna noteikumus) obligāti jānorāda:

1) pensiju plāna nosaukums;

2) pensiju fonda firma un juridiskā adrese;

3) pensiju plāna līdzekļu pārvaldītāja nosaukums un juridiskā adrese;

4) pensiju plāna līdzekļu turētāja nosaukums un juridiskā adrese;

5) vieta, kur var iepazīties ar pensiju plānu un tā ieguldījumu politiku."

20

 

 

 

 

 

 

 

21

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 5.pantā (likuma 9.1pantā): pirmajā daļā  vārdu “vēsturiskais“ ar vārdu “līdzšinējais”;

 

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Sniedzamo pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma)

(1) Jebkāda pensiju fonda darbības un sniedzamo pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma) jebkurā formā var notikt tikai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas reģistrētam pensiju plānam. Pensiju fonda piedāvātā noteikto iemaksu plāna bez garantēta ienesīguma reklāmā nedrīkst nekādā veidā garantēt peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni. Ja norāda pensiju plāna ienesīgumu, nepieciešams informēt, ka līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

(2) Pensiju plāna reklāmā (ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot pensiju plāna noteikumus) norāda:

1) pensiju plāna nosaukums;

2) pensiju fonda firma un juridiskā adrese;

3) pensiju plāna līdzekļu pārvaldītāja nosaukums un juridiskā adrese;

4) pensiju plāna līdzekļu turētāja nosaukums un juridiskā adrese;

5) vieta, kur var iepazīties ar pensiju plānu un tā ieguldījumu politiku.".

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšli-kumā (nr.21)

 

Atbalstīt

9. Papildināt likumu ar 9.1 pantu šādā redakcijā:

"9.1 pants. Sniedzamo pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma)

(1) Jebkāda pensiju fonda darbības un sniedzamo pakalpojumu publiska sludināšana (reklāma) jebkurā formā var notikt tikai atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas reģistrētam pensiju plānam. Pensiju fonda piedāvātā noteikto iemaksu plāna bez garantēta ienesīguma reklāmā nedrīkst nekādā veidā garantēt peļņu vai noteiktu ienesīguma līmeni. Ja norāda pensiju plāna ienesīgumu, nepieciešams informēt, ka līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

(2) Pensiju plāna reklāmā (ievietojot sludinājumus vai publiski paziņojot pensiju plāna noteikumus) norāda:

1) pensiju plāna nosaukums;

2) pensiju fonda firma un juridiskā adrese;

3) pensiju plāna līdzekļu pārvaldītāja nosaukums un juridiskā adrese;

4) pensiju plāna līdzekļu turētāja nosaukums un juridiskā adrese;

5) vieta, kur var iepazīties ar pensiju plānu un tā ieguldījumu politiku.".

10.pants. Dalība pensiju plānā

(1) Pensiju plāna dalībnieks var uzkrāt sev papildpensijas kapitālu, tikai piedaloties noteiktā pensiju plānā.

 

22

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

10. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "papildpensijas kapitālu" ar vārdu "papildpensiju";

Atbalstīt

10. 10. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "papildpensijas kapitālu" ar vārdu "papildpensiju";

(5) Pensiju fonda valde apstiprina un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai kārtību, kādā pensiju fonds reģistrē un uzskaita individuālās un kolektīvās dalības līgumus (turpmāk — dalības līgums). Dalības līgumu reģistrāciju un uzskaiti drīkst veikt tikai elektroniski, nodrošinot iespēju trešajām personām izsekot grozījumu izdarīšanai reģistra ierakstos. Par dalības līgumu tūlītēju reģistrāciju un uzskaiti atbilstoši apstiprinātajai kārtībai ir atbildīga pensiju fonda valde. Dalības līgums ir spēkā tikai pēc tā reģistrācijas un individuāla reģistrācijas numura piešķiršanas un norādīšanas katrā līguma eksemplārā. Dalības līguma noteikumi un nosacījumi nedrīkst būt pretrunā ar pensiju plāna noteikumiem.

 

23

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt piekto daļu;

 

Atbalstīt

izslēgt piekto daļu;

 

 

 

 

24

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja darba devējs ir noslēdzis kolektīvās dalības līgumu ar atklāto vai slēgto pensiju fondu, darba devējs un darbinieki, kas piedalās pensiju plānā, kopīgi izveido pensiju plāna komiteju, kurā ir vienāda pārstāvība no darba devēja un darbinieku puses. Ja pensiju plānā piedalās mazāk par simts darba devēja darbiniekiem, tad pensiju plāna komitejas izveidošana nav obligāta.

(7) Pensiju plāna komiteja ir pensiju plāna kontroles institūcija, kas kontrolē attiecīgā pensiju plāna vadību un izpildi atbilstoši kolektīvās dalības līguma noteikumiem."

Atbalstīt

papildināt ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja darba devējs ir noslēdzis kolektīvās dalības līgumu ar atklāto vai slēgto pensiju fondu, darba devējs un darbinieki, kas piedalās pensiju plānā, kopīgi izveido pensiju plāna komiteju, kurā ir vienāda pārstāvība no darba devēja un darbinieku puses. Ja pensiju plānā piedalās mazāk par simts darba devēja darbiniekiem, tad pensiju plāna komitejas izveidošana nav obligāta.

(7) Pensiju plāna komiteja ir pensiju plāna kontroles institūcija, kas kontrolē attiecīgā pensiju plāna vadību un izpildi atbilstoši kolektīvās dalības līguma noteikumiem."

11.pants. Pensiju plāna un dalības līguma obligātie nosacījumi

(1) Visos pensiju plānos, kā arī visos kolektīvās un individuālās dalības līgumos ir jāietver šajā likumā minētie nosacījumi. Nav spēkā kolektīvās vai individuālās dalības līgumi, kas pasliktina pensiju plānu dalībnieku stāvokli salīdzinājumā ar šajā likumā paredzēto.

 

25

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

11. pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmo teikumu;

 

 

Atbalstīt

11. 11. pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmo teikumu;

 

 

26

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja darba devējs apņemas garantēt noteiktu izmaksu apjomu pensiju plāna papildpensijas saņēmējiem, tad pensiju plānā un kolektīvā dalības līgumā ir jāiekļauj punkts, kas nosaka, ka darba devēja pienākums ir veikt iemaksas savu darbinieku labā tādā apjomā, lai tiktu nodrošināts minēto izmaksu apjoms.";

Atbalstīt

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Ja darba devējs apņemas garantēt noteiktu izmaksu apjomu pensiju plāna papildpensijas saņēmējiem, tad pensiju plānā un kolektīvā dalības līgumā ir jāiekļauj punkts, kas nosaka, ka darba devēja pienākums ir veikt iemaksas savu darbinieku labā tādā apjomā, lai tiktu nodrošināts minēto izmaksu apjoms.";

(2) Ja darba devējs saviem darbiniekiem ievieš pensiju plānu, tiesības piedalīties šajā plānā ir visiem attiecīgā darba devēja darbiniekiem atbilstoši pensiju plānā noteiktajai profesijai, darba stāžam un ieņemamam amatam, kā arī citiem objektīviem kritērijiem.

 

27

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja darba devējs pieņem lēmumu veikt iemaksas pensiju plānā papildpensijas nodrošināšanai savu darbinieku labā, tad šis lēmums attiecināms uz visiem attiecīgā darba devēja darbiniekiem atbilstoši profesijai, darba stāžam un ieņemamajam amatam, kā arī citiem objektīviem kritērijiem.";

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja darba devējs pieņem lēmumu veikt iemaksas pensiju plānā papildpensijas nodrošināšanai savu darbinieku labā, tad šis lēmums attiecināms uz visiem attiecīgā darba devēja darbiniekiem atbilstoši profesijai, darba stāžam un ieņemamajam amatam, kā arī citiem objektīviem kritērijiem.";

(4) Pensiju plāna dalībnieks, sasniedzot pensiju plānā noteikto pensijas vecumu, var rīkoties šādi:

1) izbeigt dalību pensiju plānā un izņemt visu uzkrāto papildpensijas kapitālu;

2) turpināt dalību pensiju plānā atbilstoši pensiju plāna noteikumiem un individuālās dalības līgumam.

 

28

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) saņemt papildpensiju atbilstoši pensiju plāna noteikumiem;";

Atbalstīt

izteikt ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) saņemt papildpensiju atbilstoši pensiju plāna noteikumiem;";

(6) Uzkrātā papildpensijas kapitāla pārskaitīšana vai izmaksa pirms pensijas vecuma sasniegšanas pieļaujama, ja:

1) pensiju plāna dalībnieks tiek atzīts par pirmās grupas invalīdu uz mūžu;

2) darba devējs, kas veicis iemaksas pensiju plāna dalībnieku labā, ir atzīts par maksātnespējīgu un tiek uzsākta bankrota procedūra.

 

29

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pirms pensijas vecuma sasniegšanas tiesības saņemt izmaksas atbilstoši pensiju plāna noteikumiem ir pensiju plāna dalībniekam, kas tiek atzīts par pirmās grupas invalīdu uz mūžu, vai pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā pensiju plāna dalībnieka norādītajai personai un mantiniekiem Civillikumā noteiktajā kārtībā.";

Atbalstīt

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pirms pensijas vecuma sasniegšanas tiesības saņemt izmaksas atbilstoši pensiju plāna noteikumiem ir pensiju plāna dalībniekam, kas tiek atzīts par pirmās grupas invalīdu uz mūžu, vai pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā pensiju plāna dalībnieka norādītajai personai un mantiniekiem Civillikumā noteiktajā kārtībā.";

(7) Pensiju plāna dalībnieka nāves gadījumā pirms pensiju plānā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas tiesības uz papildpensijas kapitālu, kas uzkrāts līdz dalībnieka nāves dienai, ir dalībnieka mantiniekiem Civillikumā noteiktajā kārtībā. Mantinieki pēc savas izvēles var mantoto papildpensijas kapitālu pārskaitīt uz citu pensiju plānu vai pensiju fondu vai arī saņemt mantoto papildpensijas kapitālu naudā.

 

30

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt septīto daļu;

 

Atbalstīt

izslēgt septīto daļu;

(8) Pensiju plāna dalībniekam šajā likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības izbeigt dalību vienā pensiju plānā un pārskaitīt pensijas kapitālu uz citu plānu.

 

31

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pensiju plāna dalībniekam ir tiesības pārskaitīt uzkrājumu papildpensijai vai tā daļu uz citu pensiju plānu.".

 

Atbalstīt

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pensiju plāna dalībniekam ir tiesības pārskaitīt uzkrājumu papildpensijai vai tā daļu uz citu pensiju plānu.".

12.pants. Garantijas pensiju plāna dalībniekiem

(1) Pensiju plāna dalībniekam bez jebkādiem papildu nosacījumiem ir tiesības uz visu viņa individuālajā kontā uzkrāto papildpensijas kapitālu.

(2) Pensiju plāna dalībnieka vai tā labā pensiju fondā iemaksātie naudas līdzekļi nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darbdienā) ieskaitāmi pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā.

(3) Nekādā gadījumā individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja īpašumu.

 

 

6. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

 "12.pants. Garantijas pensiju plāna dalībniekiem

(1) Pensiju plāna dalībniekam bez jebkādiem papildu nosacījumiem ir tiesības uz visu viņa individuālajā kontā uzkrāto papildpensijas kapitālu, izņemot šā likuma 13.panta pirmajā daļā paredzēto gadījumu, kad darba devējam, laužot kolektīvās dalības līgumu, ir tiesības pārskaitīt dalībnieka papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu.

(2) Pensiju plānu naudas līdzekļi, finanšu instrumenti un cits īpašums turams, iegrāmatojams un pārvaldāms šķirti no pensiju fonda, līdzekļu turētāja, kā arī līdzekļu pārvaldītāja paša un citiem tā pārvaldē esošiem līdzekļiem.

(3) Ja pensiju fonds, līdzekļu turētājs vai līdzekļu pārvaldītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek likvidēts, pensiju plānu līdzekļus nedrīkst iekļaut pensiju fonda, līdzekļu turētāja vai līdzekļu pārvaldītāja – parādnieka mantā.

 

 

 

 

12. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

 "12.pants. Garantijas pensiju plāna dalībniekiem

(1) Pensiju plāna dalībniekam bez jebkādiem papildu nosacījumiem ir tiesības uz visu viņa individuālajā kontā uzkrāto papildpensijas kapitālu, izņemot šā likuma 13.panta pirmajā daļā paredzēto gadījumu, kad darba devējam, laužot kolektīvās dalības līgumu, ir tiesības pārskaitīt dalībnieka papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu.

(2) Pensiju plānu naudas līdzekļi, finanšu instrumenti un cits īpašums turams, iegrāmatojams un pārvaldāms šķirti no pensiju fonda, līdzekļu turētāja, kā arī līdzekļu pārvaldītāja paša un citiem tā pārvaldē esošiem līdzekļiem.

(3) Ja pensiju fonds, līdzekļu turētājs vai līdzekļu pārvaldītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tiek likvidēts, pensiju plānu līdzekļus nedrīkst iekļaut pensiju fonda, līdzekļu turētāja vai līdzekļu pārvaldītāja – parādnieka mantā.

(4) Pensiju plāna dalībniekam tiek nodrošināta iespēja turpināt dalību pensiju plānā, saņemt papildpensijas kapitālu un šajā likumā noteikto pensiju plāna dalībniekiem sniedzamo informāciju arī gadījumos, ja pensiju plāna dalībnieks pēc tam, kad uzsācis dalību pensiju plānā, pārceļas uz pastāvīgu dzīvi kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

(4) Pensiju plāna dalībnieka vai tā labā pensiju fondā iemaksātie naudas līdzekļi nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darbdienā) ieskaitāmi pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā.

32

Juridiskais birojs

Papildināt  likumprojekta 6.pantu (likuma 12.panta ceturto daļu) pēc vārdiem “nākamajā darbdienā” ar vārdiem “no dienas, kad naudas līdzekļi ieskaitīti pensiju plānam atvērtajā kontā”.

Atbalstīt

(4) Pensiju plāna dalībnieka vai tā labā pensiju fondā iemaksātie naudas līdzekļi nekavējoties (ne vēlāk kā nākamajā darbdienā no dienas, kad naudas līdzekļi ieskaitīti pensiju plānam atvērtajā kontā) ieskaitāmi pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā.

 

(5) Individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls nekādā gadījumā nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja īpašumu. Piedziņu pret papildpensijas kapitālu drīkst vērst tikai tad, ja ar tiesas spriedumu atzīts, ka pensiju plāna dalībnieks ir nodarījis zaudējumus trešajām personām, izdarot krimināli sodāmu nodarījumu.

(6) Pensiju plāna dalībniekam tiek nodrošināta iespēja turpināt dalību pensiju plānā, saņemt papildpensijas kapitālu un šajā likumā noteikto pensiju plāna dalībniekiem sniedzamo informāciju arī gadījumos, ja pensiju plāna dalībnieks pēc tam, kad uzsācis dalību pensiju plānā, pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai citā ārvalstī."

 

 

 

(5) Individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls nekādā gadījumā nevar kļūt par līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja īpašumu. Piedziņu pret papildpensijas kapitālu drīkst vērst tikai tad, ja ar tiesas spriedumu atzīts, ka pensiju plāna dalībnieks ir nodarījis zaudējumus trešajām personām, izdarot krimināli sodāmu nodarījumu.

(6) Pensiju plāna dalībniekam tiek nodrošināta iespēja turpināt dalību pensiju plānā, saņemt papildpensijas kapitālu un šajā likumā noteikto pensiju plāna dalībniekiem sniedzamo informāciju arī gadījumos, ja pensiju plāna dalībnieks pēc tam, kad uzsācis dalību pensiju plānā, pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai citā ārvalstī."

13.pants. Dalības izbeigšana

(1) Ja darba devējs vēlas izbeigt kolektīvās dalības līgumu, lai pārskaitītu darbinieku pensiju kapitālu uz citu pensiju fondu, viņam jāiesniedz attiecīgs pieprasījums pensiju fonda valdei un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vismaz sešus mēnešus iepriekš.

7. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus "pensiju kapitālu" ar vārdiem "papildpensiju kapitālu".

33

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

13. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pārskaitītu darbinieku pensiju kapitālu uz citu pensiju fondu" ar vārdiem "piedalītos citā pensiju fondā";

Atbalstīt

13. 13. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pārskaitītu darbinieku pensiju kapitālu uz citu pensiju fondu" ar vārdiem "piedalītos citā pensiju fondā";

(2) Ja pensiju plāna dalībnieks vēlas izbeigt dalību pensiju plānā, lai pārskaitītu papildpensijas kapitālu uz citu pensiju fondu vai pensiju plānu, viņam jāiesniedz attiecīgs rakstveida pieprasījums pensiju fonda valdei (vai arī attiecīgajai pensiju plāna komitejai, ja dalībnieks piedalās pensiju plānā uz kolektīvās dalības līguma pamata) vismaz vienu kalendāra mēnesi iepriekš.

 

 

34

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja pensiju plāna dalībnieks vēlas izbeigt dalību pensiju plānā, lai piedalītos citā pensiju plānā, viņam jāiesniedz attiecīgs rakstveida pieprasījums pensiju fonda valdei (vai arī attiecīgajam darba devējam, ja dalībnieks piedalās pensiju plānā uz kolektīvās dalības līguma pamata) vismaz vienu kalendāra mēnesi iepriekš.";

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja pensiju plāna dalībnieks vēlas izbeigt dalību pensiju plānā, lai piedalītos citā pensiju plānā, viņam jāiesniedz attiecīgs rakstveida pieprasījums pensiju fonda valdei (vai arī attiecīgajam darba devējam, ja dalībnieks piedalās pensiju plānā uz kolektīvās dalības līguma pamata) vismaz vienu kalendāra mēnesi iepriekš.";

 

 

35

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārskaitīt var vienīgi to darbinieku labā uzkrātos līdzekļus, kuru rakstveida piekrišanu darba devējs ir saņēmis.".

Atbalstīt

papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pārskaitīt var vienīgi to darbinieku labā uzkrātos līdzekļus, kuru rakstveida piekrišanu darba devējs ir saņēmis.".

14.pants. Pensiju fonda pārvalde

(1) Pensiju fonda pārvaldes institūciju izveidošanu un darbību regulē Komerclikums, ciktāl šis likums nenosaka citādi. Slēgtajam pensiju fondam padomes izveidošana nav obligāta.

(2) Par pensiju fonda amatpersonām, revidentiem un revīzijas komisijas locekļiem nedrīkst būt fiziskās personas, kuras pienākumu izpildes uzsākšanas brīdī ir pakļautas kriminālvajāšanai vai kuras ir sodītas par tīšu noziegumu.

(3) Par pensiju fonda amatpersonām, revidentiem un revīzijas komisijas locekļiem var būt personas, kurām:

1) ir pietiekama kompetence finanšu vadības jautājumos;

2) ir atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze;

3) ir nevainojama reputācija komercdarbībā;

4) nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

 

8. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

 "14.pants. Pensiju fonda pārvalde

(1) Pensiju fonda pārvaldes institūciju izveidošanu un darbību regulē Komerclikums, ciktāl šis likums nenosaka citādi. Slēgtajam pensiju fondam padomes izveidošana nav obligāta.

(2) Par pensiju fonda valdes locekli un pensiju fonda iekšējās kontroles revidentu, kā arī personu, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, drīkst būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) tā ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru būs atbildīga;

2) tai ir augstākā izglītība un ne mazāk kā triju gadu atbilstoša profesionālā pieredze;

3) tai ir nevainojama reputācija;

4) tai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

(3) Par pensiju fonda padomes locekli drīkst būt persona, kura ir kompetenta finanšu vadības jautājum(4) Persona nedrīkst būt par pensiju fonda padomes locekli, valdes locekli, pensiju fonda iekšējās kontroles revidentu, kā arī personu, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, šādos gadījumos:

1) tā ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai komercsabiedrības tīšu novešanu līdz maksātnespējai vai bankrotam (ļaunprātīgs bankrots);

2) tā ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret to ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) tā saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata;

5) tās nodarbošanās ētisku apsvērumu dēļ nav savienojama ar pensiju fonda darbību.os un atbilst šā panta otrās daļas 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām.

(5) Jebkuras locekļu sastāva pārmaiņas, kas attiecas uz pensiju fonda padomi, ja tāda ir izveidota,  valdes locekļiem  un locekļu kandidātiem, iekšējās kontroles revidentiem, kā arī personām, kuras ir pilnvarotas pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, ir spēkā, ja tās iepriekš ir saskaņotas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju."

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Juridiskais birojs

izteikt ceturtās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

“1) tā ir notiesāta par komercsabiedrības tīšu novešanu līdz maksātnespējai vai bankrotam (ļaunprātīgs bankrots) vai cita tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;”

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Pensiju fonda pārvalde

(1) Pensiju fonda pārvaldes institūciju izveidošanu un darbību regulē Komerclikums, ciktāl šis likums nenosaka citādi. Slēgtajam pensiju fondam padomes izveidošana nav obligāta.

(2) Par pensiju fonda valdes locekli un pensiju fonda iekšējās kontroles revidentu, galveno aktuāru, kā arī personu, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, drīkst būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) tā ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru būs atbildīga, nodrošinot, ka pensiju fonda valde tiek izveidota tā, lai pensiju fonds būtu spējīgs pastāvīgi, profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām veikt papildpensijas uzkrāšanu;

2) tai ir augstākā izglītība un ne mazāk kā triju gadu atbilstoša profesionālā pieredze;

3) tai ir nevainojama reputācija;

4) tai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

(3) Galvenajam aktuāram jābūt aktuāru profesionālās organizācijas (asociācijas) apliecinājumam par tā profesionālo atbilstību galvenā aktuāra pienākumu veikšanai. Aktuāru profesionālajai organizācijai (asociācijai) ir jābūt Starptautiskās aktuāru asociācijas (International Actuarial Association) biedram.

(4) Par pensiju fonda padomes locekli drīkst būt persona, kura ir kompetenta finanšu vadības jautājumos un atbilst šā panta otrās daļas 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām.

(5) Persona nedrīkst būt par pensiju fonda padomes locekli, valdes locekli, pensiju fonda iekšējās kontroles revidentu, galveno aktuāru, kā arī personu, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, šādos gadījumos:

1) tā ir notiesāta par komercsabiedrības tīšu novešanu līdz maksātnespējai vai bankrotam (ļaunprātīgs bankrots) vai cita tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) tā ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret to ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) tā saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.

(6) Jebkuras locekļu sastāva pārmaiņas, kas attiecas uz pensiju fonda padomes, ja tāda izveidota, locekļiem, valdes locekļiem un locekļu kandidātiem, pensiju fonda iekšējās kontroles revidentiem, galveno aktuāru, kā arī personām, kuras ir pilnvarotas pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, ir spēkā, ja tās iepriekš ir saskaņotas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

(7) Lai saskaņotu šā panta piektajā daļā minēto personu kandidatūras, pensiju fondam par minētajām personām jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādi dokumenti:

1) iesniegums, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2) pensiju fonda pārvaldes institūcijas lēmuma par minētās personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopija;

3) informācija un dokumenti par personām, kuras kandidē uz iepriekš minētajiem amatiem, kurus sniedz atbilstoši šā likuma 8. panta trešās daļas 4. un 5. punkta prasībām.

(8) Personas, kuras kandidē uz pensiju fonda padomes vai valdes locekļa, galvenā aktuāra, pensiju fonda iekšējo kontroli veicošā zvērināta revidenta vai revīzijas komisijas locekļa amatu, stājas amatā, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums un šajā likumā noteiktie dokumenti par ieceltajām personām, nav izteikusi motivētus iebildumus par šo personu atbilstību likuma prasībām.

(9) Pensiju fonda pārvaldes institūcijai ir pienākums pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasījuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta otrajā daļā minētās personas, ja tās neatbilst šajā pantā noteiktajām prasībām.

(10) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta piektajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.".

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšli-kumā (nr.37)

 

 

 

Atbalstīt

14. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. Pensiju fonda pārvalde

(1) Pensiju fonda pārvaldes institūciju izveidošanu un darbību regulē Komerclikums, ciktāl šis likums nenosaka citādi. Slēgtajam pensiju fondam padomes izveidošana nav obligāta.

(2) Par pensiju fonda valdes locekli un pensiju fonda iekšējās kontroles revidentu, galveno aktuāru, kā arī personu, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, drīkst būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) tā ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru būs atbildīga, nodrošinot, ka pensiju fonda valde tiek izveidota tā, lai pensiju fonds būtu spējīgs pastāvīgi, profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām veikt papildpensijas uzkrāšanu;

2) tai ir augstākā izglītība un ne mazāk kā triju gadu atbilstoša profesionālā pieredze;

3) tai ir nevainojama reputācija;

4) tai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

(3) Galvenajam aktuāram jābūt aktuāru profesionālās organizācijas (asociācijas) apliecinājumam par tā profesionālo atbilstību galvenā aktuāra pienākumu veikšanai. Aktuāru profesionālajai organizācijai (asociācijai) ir jābūt Starptautiskās aktuāru asociācijas (International Actuarial Association) biedram.

(4) Par pensiju fonda padomes locekli drīkst būt persona, kura ir kompetenta finanšu vadības jautājumos un atbilst šā panta otrās daļas 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām.

(5) Persona nedrīkst būt par pensiju fonda padomes locekli, valdes locekli, pensiju fonda iekšējās kontroles revidentu, galveno aktuāru, kā arī personu, kura ir pilnvarota pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, šādos gadījumos:

1) tā ir notiesāta par komercsabiedrības tīšu novešanu līdz maksātnespējai vai bankrotam (ļaunprātīgs bankrots) vai cita tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

2) tā ir notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

3) pret to ierosinātā krimināllieta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju;

4) tā saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.

(6) Jebkuras locekļu sastāva pārmaiņas, kas attiecas uz pensiju fonda padomes, ja tāda izveidota, locekļiem, valdes locekļiem un locekļu kandidātiem, pensiju fonda iekšējās kontroles revidentiem, galveno aktuāru, kā arī personām, kuras ir pilnvarotas pieņemt lēmumus pensiju fonda vārdā, ir spēkā, ja tās iepriekš ir saskaņotas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

(7) Lai saskaņotu šā panta piektajā daļā minēto personu kandidatūras, pensiju fondam par minētajām personām jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādi dokumenti:

1) iesniegums, kurā uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2) pensiju fonda pārvaldes institūcijas lēmuma par minētās personas iecelšanu attiecīgajā amatā kopija;

3) informācija un dokumenti par personām, kuras kandidē uz iepriekš minētajiem amatiem, kurus sniedz atbilstoši šā likuma 8. panta trešās daļas 4. un 5. punkta prasībām.

(8) Personas, kuras kandidē uz pensiju fonda padomes vai valdes locekļa, galvenā aktuāra, pensiju fonda iekšējo kontroli veicošā zvērināta revidenta vai revīzijas komisijas locekļa amatu, stājas amatā, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemts iesniegums un šajā likumā noteiktie dokumenti par ieceltajām personām, nav izteikusi motivētus iebildumus par šo personu atbilstību likuma prasībām.

(9) Pensiju fonda pārvaldes institūcijai ir pienākums pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieprasījuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta otrajā daļā minētās personas, ja tās neatbilst šajā pantā noteiktajām prasībām.

(10) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotais administratīvais akts par šā panta piektajā daļā minēto personu atsaukšanu no amata tiek pārsūdzēts, pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.".

V nodaļa. Pensiju plānu komitejas un to darbība

15.pants. Pensiju plāna komiteja

(1) Ja darba devējs ir ieviesis saviem darbiniekiem pensiju plānu, noslēdzot kolektīvās dalības līgumu ar atklātu vai slēgtu pensiju fondu, darba devējs un darbinieki, kas piedalās pensiju plānā, kopīgi izveido pensiju plāna komiteju.

(2) Pensiju plāna komiteja ir pensiju plāna kontroles institūcija, kas kontrolē attiecīgā pensiju plāna vadību un izpildi atbilstoši kolektīvās dalības līguma noteikumiem.

(3) Katra pensiju plāna komiteja kontrolē darba devēja ieviestā pensiju plāna izpildi viena kolektīvās dalības līguma apjomā; komiteju skaits tādējādi ir vienāds ar kolektīvās dalības līgumu skaitu attiecīgajā pensiju fondā.

16.pants. Pensiju plāna komitejas izveidošana un tās sastāvs

(1) Pensiju plāna komiteju kopīgi izveido darba devējs un darbinieki, kuri piedalās pensiju plānā uz kolektīvās dalības līguma pamata.

(2) Pensiju plāna komiteja pilnībā izveidojama ne vēlāk kā trīs dienas pirms tam, kad darba devējam atbilstoši kolektīvās dalības līguma noteikumiem ir jāveic pirmā iemaksa savu darbinieku - attiecīgā pensiju plāna dalībnieku - labā.

(3) Pensiju plāna komitejā ietilpst vienāds skaits personu no darba devēja administrācijas un no pensiju plāna dalībnieku izvirzītajiem pārstāvjiem. Tajā ir vismaz 2 locekļi.

(4) Pensiju plāna dalībnieku sapulces lēmums par savu pārstāvju ievēlēšanu pensiju plāna komitejas sastāvā ir saistošs darba devējam un pensiju fondam.

(5) Darba devējs vai nu nosaka savus pārstāvjus, vai arī pats var būt pārstāvis.

(6) Pensiju plāna komitejas darba periods ir 2 gadi. Šim periodam beidzoties, pensiju plāna komitejas locekļus var ievēlēt atkārtoti, tomēr ne vairāk kā 2 reizes pēc kārtas. Ja pensiju plāna komitejas loceklis - darbinieku pārstāvis - izbeidz darba attiecības ar iemaksas veicošo darba devēju, viņa dalība pensiju plāna komitejā izbeidzas. Ja viņam nav bijis vēlēta vietnieka, mēneša laikā ievēlams jauns pensiju plāna komitejas loceklis, kurš strādā līdz sava priekšgājēja darba perioda beigām.

17.pants. Darbinieku sapulce, tās sasaukšanas un darba kārtība

(1) Darbinieku - esošo un iespējamo pensiju plāna dalībnieku - sapulci sasauc darba devējs.

(2) Darbinieku sapulce:

1) ievēlē savus pārstāvjus darbam pensiju plāna komitejā;

2) apspriež ieviešamo pensiju plānu.

(3) Savus pārstāvjus darbam pensiju plāna komitejā sapulce ievēlē atkarībā no pašas lēmuma - atklāti vai aizklāti balsojot. Tiesības balsot ir tikai tiem darbiniekiem, kas piekrituši piedalīties attiecīgajā pensiju plānā. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja izvirzīto pārstāvju skaits pārsniedz atbilstošo vietu skaitu, ievēlēti ir tie, kuri saņēmuši vairāk balsu. Ja ievēlētā persona atsakās no pārstāvja pienākumu pildīšanas, rīkojamas jaunas vēlēšanas.

(4) Citu kārtību attiecībā uz darbinieku pārstāvju ievēlēšanu var paredzēt darba koplīgums.

18.pants. Pensiju plāna komitejas darbība

(1) Pensiju plāna komitejas sēdes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā.

(2) Ikgadējā sēde rīkojama ne vēlāk kā četras nedēļas pēc kārtējās pensiju fonda akcionāru sapulces par aizvadītā gada rezultātiem.

(3) Pensiju plāna komitejas sēdes sasauc pēc priekšsēdētāja vai komitejas locekļu vairākuma iniciatīvas, paziņojot par to vismaz 10 dienas iepriekš. Šo termiņu var arī neievērot, ja tam piekrīt visi komitejas locekļi.

(4) Pensiju plāna komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse komitejas locekļu.

(5) Komiteja pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, lēmums netiek pieņemts.

(6) Komitejas sēdes vada priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē pēc pensiju plāna komitejas lēmuma - cits komitejas loceklis.

(7) Visas pensiju plāna komitejas sēdes tiek protokolētas. Pensiju plāna komitejas protokoli iesniedzami pensiju fonda valdei un attiecīgajam darba devējam.

(8) Pensiju plāna komiteja no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju un, ja nepieciešams, arī citas amatpersonas ar paraksta tiesībām.

(9) Priekšsēdētājs un jebkura cita pensiju plāna komitejas amatpersona var būt gan darba devēja, gan darbinieku pārstāvis.

(10) Ziņas par pensiju plāna komitejas sastāvu, personām ar paraksta tiesībām un par jebkurām turpmākām pārmaiņām iesniedzamas pensiju fonda valdei un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

(11) Pensiju plāna komitejas pienākums ir informēt pensiju fonda valdi par jebkurām darba devēja vai darbinieka neveiktajām iemaksām, ja šo iemaksu termiņš ir nokavēts vairāk par 10 dienām.

19.pants. Pensiju plāna komitejas kompetence

(1) Pensiju plāna komiteja veic šādas funkcijas:

1) sniedz pensiju fonda valdei pensiju plāna realizācijai nepieciešamo informāciju (izstāšanās, vārda vai uzvārda maiņa u.c.);

2) kontrolē, vai savlaicīgi un pareizi atbilstoši kolektīvās dalības līguma noteikumiem tiek izdarītas darba devēju un darbinieku iemaksas un vai tās nekavējoties tiek pārskaitītas pensiju fondam;

3) sagatavo priekšlikumus pensiju fonda valdei un darba devējam par pensiju plāna noteikumu grozījumiem;

4) sniedz pensiju plāna dalībniekiem un darba devējam savlaicīgu, adekvātu un pilnīgu informāciju par pensiju fonda gada pārskatiem un revidentu ziņojumiem, līdzekļu ieguldījumiem (investīcijām) un ieņēmumiem no šiem ieguldījumiem, administratīvajām izmaksām, kā arī citām izmaksām, kas radušās pensiju plānam un pensiju fondam;

5) regulāri sagatavo un sniedz pensiju plāna dalībniekiem informāciju par pensiju plāna realizāciju;

6) sniedz ieteikumus, lai nepieļautu iespējamus ieguldījumu zaudējumus.

(2) Pensiju plāna komitejai savas kompetences ietvaros ir tiesības pieprasīt un saņemt no darba devēja un pensiju fonda valdes dokumentus par attiecīgā pensiju plāna un kolektīvās dalības līguma izpildi.

(3) Pensiju plāna komitejai ir tiesības informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pārkāpumiem, ko komiteja savas kompetences ietvaros ir konstatējusi, bet Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir pienākums ne vēlāk kā 10 dienu laikā šo informāciju pārbaudīt un par pārbaudes rezultātiem ziņot pensiju plāna komitejai un pensiju fonda valdei.

 

38

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt V nodaļu.

 

Atbalstīt

15. Izslēgt V nodaļu.

VI nodaļa. Pensiju fonda līdzekļu pārvaldīšana un turēšana

 

 

39

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Aizstāt VI nodaļas virsrakstā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna".

Atbalstīt

16. Aizstāt VI nodaļas virsrakstā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna".

20.pants. Pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs

 

40

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

20. pantā:

aizstāt virsrakstā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna";

Atbalstīt

17. 20. pantā:

aizstāt virsrakstā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna";

(1) Pensiju fondā uzkrātā pensiju kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus drīkst pārvaldīt tikai šādas komercsabiedrības:

1) kredītiestāde:

a) kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci kredītiestādes darbībai,

b) kura likumā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu;

2) apdrošināšanas akciju sabiedrība, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci dzīvības apdrošināšanas operāciju veikšanai;

3) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai;

4) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā (arī individuāli pārvaldīt ieguldītāju finanšu instrumentus).

9. Izteikt 20.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus drīkst pārvaldīt tikai šādas komercsabiedrības:

1) kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Latvijā;

2) apdrošināšanas akciju sabiedrība, kura ir tiesīga nodarboties ar dzīvības apdrošināšanu Latvijā;

3) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā;

4) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā (arī individuāli pārvaldīt ieguldītāju finanšu instrumentus)."

 

 

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Pensiju fondā uzkrātā papildpensijas kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus drīkst pārvaldīt tikai šādas komercsabiedrības:

1) kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Latvijā;

2) apdrošināšanas akciju sabiedrība, kura ir tiesīga nodarboties ar dzīvības apdrošināšanu Latvijā;

3) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā;

4) ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt pārvaldes pakalpojumus Latvijā (arī individuāli pārvaldīt ieguldītāju finanšu instrumentus)."

(2) Katrs pensiju fonds brīvi izvēlas pensiju fonda līdzekļu pārvaldītāju saskaņā ar šā likuma noteikumiem.

 

41

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

aizstāt otrajā daļā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna";

Atbalstīt

aizstāt otrajā daļā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna";

(3) Naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvaldīšanas noteikumi tiek paredzēti līgumā, ko pensiju fonda valde slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma noslēgšanu pieņem pensiju fonda valde. Līgums un jebkuri turpmākie grozījumi tajā reģistrējami Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā.

 

42

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvaldīšanas noteikumi tiek paredzēti līgumā, ko pensiju fonda valde slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma ar līdzekļu pārvaldītāju noslēgšanu pieņem pensiju fonda valde. Līgums ar līdzekļu pārvaldītāju un jebkuri turpmākie grozījumi tajā iesniedzami Finanšu un kapitāla tirgus komisijā triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas. Slēgtie pensiju fondi papildus iesniedz pensiju fonda akcionāru parakstītu apliecinājumu, ka līdzekļu turētājs un pensiju fonda akcionāri nav saistītas personas.";

Atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Naudas līdzekļu un citu aktīvu pārvaldīšanas noteikumi tiek paredzēti līgumā, ko pensiju fonda valde slēdz ar līdzekļu pārvaldītāju. Lēmumu par līguma ar līdzekļu pārvaldītāju noslēgšanu pieņem pensiju fonda valde. Līgums ar līdzekļu pārvaldītāju un jebkuri turpmākie grozījumi tajā iesniedzami Finanšu un kapitāla tirgus komisijā triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas. Slēgtie pensiju fondi papildus iesniedz pensiju fonda akcionāru parakstītu apliecinājumu, ka līdzekļu turētājs un pensiju fonda akcionāri nav saistītas personas.";

(4) Pensiju fonda līdzekļu pārvaldītājs nodrošina pensiju plānā apstiprinātās ieguldījumu stratēģijas realizēšanu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz pensiju fonda ieguldījumiem, veic norēķinus ar fondā iemaksātajiem naudas līdzekļiem, saņem un pārved finanšu instrumentus un veic citus darījumus ar fonda aktīviem atbilstoši likuma prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencētajiem pensiju plāniem.

 

 

43

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs nodrošina pensiju plānā apstiprinātās ieguldījumu stratēģijas realizēšanu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz pensiju fonda ieguldījumiem, veic norēķinus ar saskaņā ar pensiju plānu iemaksātajiem naudas līdzekļiem, saņem un pārved finanšu instrumentus un veic citus darījumus ar pensiju plāna aktīviem atbilstoši šā likuma prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas reģistrētajiem pensiju plāniem.";

Atbalstīt

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Pensiju plāna līdzekļu pārvaldītājs nodrošina pensiju plānā apstiprinātās ieguldījumu stratēģijas realizēšanu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz pensiju fonda ieguldījumiem, veic norēķinus ar saskaņā ar pensiju plānu iemaksātajiem naudas līdzekļiem, saņem un pārved finanšu instrumentus un veic citus darījumus ar pensiju plāna aktīviem atbilstoši šā likuma prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas reģistrētajiem pensiju plāniem.";

(8) Līdzekļu pārvaldītājs ir atbildīgs par to, lai darījumi ar pensiju fondā uzkrāto papildpensiju kapitālu atbilstu likuma prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencētā pensiju plāna noteikumiem.

 

44

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

aizstāt astotajā daļā vārdu "licencētā" ar vārdu "reģistrētā";

Atbalstīt

aizstāt astotajā daļā vārdu "licencētā" ar vārdu "reģistrētā";

 

 

45

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Līgumā ar līdzekļu pārvaldītāju iekļauj vismaz šādus noteikumus:

1) informācijas apmaiņas kārtība, kas nodrošina šajā likumā noteikto līdzekļu pārvaldītāja pienākumu izpildi un pensiju fonda darbības pārskatu sagatavošanu;

2)  līdzekļu pārvaldītāja pienākums informēt pensiju fondu par tā statusa izmaiņām atbilstoši šā likuma prasībām;

3) līguma darbības izbeigšana tikai pēc tam, kad noslēgts līgums ar jaunu līdzekļu pārvaldītāju.".

Atbalstīt

papildināt ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Līgumā ar līdzekļu pārvaldītāju iekļauj vismaz šādus noteikumus:

1) informācijas apmaiņas kārtība, kas nodrošina šajā likumā noteikto līdzekļu pārvaldītāja pienākumu izpildi un pensiju fonda darbības pārskatu sagatavošanu;

2)  līdzekļu pārvaldītāja pienākums informēt pensiju fondu par tā statusa izmaiņām atbilstoši šā likuma prasībām;

3) līguma darbības izbeigšana tikai pēc tam, kad noslēgts līgums ar jaunu līdzekļu pārvaldītāju.".

21.pants. Pensiju fonda līdzekļu turētājs

10. 21.pantā:

46

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

21. pantā:

aizstāt virsrakstā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna";

Atbalstīt

18. 21. pantā:

aizstāt virsrakstā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna";

(1) Līdzekļu turētājs atbilstoši ar pensiju fonda valdi noslēgtā līguma noteikumiem pieņem iemaksas pensiju fonda kontos, saņem un tur finanšu instrumentus, kā arī dokumentu oriģinālus attiecībā uz naudas līdzekļiem un citu īpašumu, kas veido pensiju uzkrājumu aktīvus, maksājumu dokumentus par naudas kreditēšanu vai debetēšanu pensiju kapitāla naudas līdzekļu turēšanai izveidotajos banku kontos, izpilda rīkojumus, kas attiecas uz pensiju fonda līdzekļu un finanšu instrumentu pārvedumiem.

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pensiju kapitāla" ar vārdiem "papildpensiju kapitāla";

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt pirmajā daļā vārdus "pensiju kapitāla" ar vārdiem "papildpensiju kapitāla";

 

(2) Pensiju fonda līdzekļus var turēt vienīgi kredītiestāde, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi licenci kredītiestādes darbībai un kura likumā noteiktajā kārtībā ir uzsākusi ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanu.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

 "(2) Pensiju fonda līdzekļus var turēt vienīgi kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Latvijā."

47

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pensiju plāna līdzekļus var turēt vienīgi šādas komercsabiedrības:

1) kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Latvijā;

2) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā.";

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pensiju plāna līdzekļus var turēt vienīgi šādas komercsabiedrības:

1) kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus Latvijā;

2) ieguldījumu brokeru sabiedrība, kura ir tiesīga sniegt ieguldījumu pakalpojumus Latvijā.";

(3) Pensiju fonda valde pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar pensiju fonda līdzekļu turētāju pensiju fonda naudas līdzekļu, finanšu instrumentu un cita īpašuma drošai glabāšanai. Līgums un jebkuri turpmākie grozījumi tajā reģistrējami Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā.

 

 

48

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pensiju fonda valde pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar pensiju plāna līdzekļu turētāju naudas līdzekļu, finanšu instrumentu un cita īpašuma drošai glabāšanai. Līgums ar līdzekļu turētāju un jebkuri turpmākie grozījumi tajā iesniedzami Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas. Slēgtie pensiju fondi papildus iesniedz pensiju fonda akcionāru parakstītu apliecinājumu, ka līdzekļu turētājs un pensiju fonda akcionāri nav saistītas personas.";

Atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pensiju fonda valde pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar pensiju plāna līdzekļu turētāju naudas līdzekļu, finanšu instrumentu un cita īpašuma drošai glabāšanai. Līgums ar līdzekļu turētāju un jebkuri turpmākie grozījumi tajā iesniedzami Finanšu un kapitāla tirgus komisijā ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas. Slēgtie pensiju fondi papildus iesniedz pensiju fonda akcionāru parakstītu apliecinājumu, ka līdzekļu turētājs un pensiju fonda akcionāri nav saistītas personas.";

(6) Līdzekļu turētājs seko, vai līdzekļu pārvaldītājs ievēro šā likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz pensiju fonda ieguldījumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencēto pensiju plānu, kā arī ieguldījumu (investīciju) noteikumus.

 

 

49

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Līdzekļu turētājs seko un ziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un pensiju fondam, vai līdzekļu pārvaldītājs ievēro šā likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz pensiju fonda ieguldījumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas reģistrēto pensiju plānu, kā arī ieguldījumu (investīciju) noteikumus.";

Atbalstīt

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Līdzekļu turētājs seko un ziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un pensiju fondam, vai līdzekļu pārvaldītājs ievēro šā likuma un citu normatīvo aktu prasības attiecībā uz pensiju fonda ieguldījumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas reģistrēto pensiju plānu, kā arī ieguldījumu (investīciju) noteikumus.";

 

 

50

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Līgumā ar līdzekļu turētāju iekļauj vismaz šādus noteikumus:

1) informācijas apmaiņas kārtība, kas nodrošina šajā likumā noteikto līdzekļu turētāja pienākumu un uzdevumu izpildi, kā arī pensiju fonda darbības pārskatu sagatavošanu;

2) līdzekļu turētāja pienākums informēt pensiju fondu par tā statusa izmaiņām atbilstoši šā likuma prasībām;

3) līdzekļu turētāja pienākums sekot līdzekļu pārvaldītāja darbības ar pensiju fonda attiecīgā pensiju plāna līdzekļiem atbilstībai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pensiju plāna noteikumiem;

4) līdzekļu pārvaldītāja dotā rīkojumu darījumiem ar pensiju fonda attiecīgā pensiju plāna līdzekļiem kontroles procedūra.".

Atbalstīt

papildināt ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Līgumā ar līdzekļu turētāju iekļauj vismaz šādus noteikumus:

1) informācijas apmaiņas kārtība, kas nodrošina šajā likumā noteikto līdzekļu turētāja pienākumu un uzdevumu izpildi, kā arī pensiju fonda darbības pārskatu sagatavošanu;

2) līdzekļu turētāja pienākums informēt pensiju fondu par tā statusa izmaiņām atbilstoši šā likuma prasībām;

3) līdzekļu turētāja pienākums sekot līdzekļu pārvaldītāja darbības ar pensiju fonda attiecīgā pensiju plāna līdzekļiem atbilstībai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un pensiju plāna noteikumiem;

4) līdzekļu pārvaldītāja dotā rīkojumu darījumiem ar pensiju fonda attiecīgā pensiju plāna līdzekļiem kontroles procedūra.".

 

 

51

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

"21.1 pants. Līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņa

(1) Ja pensiju fonds lemj par līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņu, tad pensiju fonds triju darba dienu laikā pēc jaunā līguma noslēgšanas papildus jaunajam līgumam iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādus dokumentus:

1) motivētu pensiju fonda valdes lēmumu par līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņas nepieciešamību un attiecīgi valdes apstiprinātu līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņas kalendāro plānu;

2) līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maksātnespējas vai bankrota gadījumā pensiju fonds papildus iesniedz informāciju par pasākumiem pensiju fonda līdzekļu aizsardzībai.

(2) Pensiju fonds 30 dienu laikā pēc jauna līguma ar līdzekļu turētāju noslēgšanas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā dokumentus, kas apliecina, ka jaunais līdzekļu turētājs ir saņēmis attiecīgajā pensiju fondā uzkrātā pensiju kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus, kā arī naudas līdzekļu un citu aktīvu īpašumtiesības apliecinošos dokumentus. Ja nepieciešams, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt pensiju fonda darbības ārpuskārtas pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē privāto pensiju fondu gada pārskatu sastādīšanu, un revidenta atzinumu.".

Atbalstīt

19. Papildināt likumu ar 21.1 pantu šādā redakcijā:

"21.1 pants. Līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņa

(1) Ja pensiju fonds lemj par līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņu, tad pensiju fonds triju darba dienu laikā pēc jaunā līguma noslēgšanas papildus jaunajam līgumam iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādus dokumentus:

1) motivētu pensiju fonda valdes lēmumu par līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņas nepieciešamību un attiecīgi valdes apstiprinātu līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maiņas kalendāro plānu;

2) līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja maksātnespējas vai bankrota gadījumā pensiju fonds papildus iesniedz informāciju par pasākumiem pensiju fonda līdzekļu aizsardzībai.

(2) Pensiju fonds 30 dienu laikā pēc jauna līguma ar līdzekļu turētāju noslēgšanas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā dokumentus, kas apliecina, ka jaunais līdzekļu turētājs ir saņēmis attiecīgajā pensiju fondā uzkrātā pensiju kapitāla naudas līdzekļus un citus aktīvus, kā arī naudas līdzekļu un citu aktīvu īpašumtiesības apliecinošos dokumentus. Ja nepieciešams, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt pensiju fonda darbības ārpuskārtas pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē privāto pensiju fondu gada pārskatu sastādīšanu, un revidenta atzinumu.".

22.pants. Individuālie konti

(1) Pensiju fonda valde nodrošina katram pensiju plāna dalībniekam uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanu un uzskaiti neatkarīgi no tā, vai šis dalībnieks piedalās pensiju plānā uz kolektīvās vai individuālās dalības līguma pamata. Šādas aprēķināšanas un uzskaites noteikumi jāparedz katrā konkrētajā pensiju plānā.

 

 

 

 

 

52

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

22. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonda valde nodrošina katram pensiju plāna dalībniekam uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanu un uzskaiti neatkarīgi no tā, vai šis dalībnieks piedalās pensiju plānā uz kolektīvās vai individuālās dalības līguma pamata. Ja pensiju fonds garantē noteiktu ienesīgumu vai noteiktu izmaksu apjomu, vai paredz biometrisko risku segumu, pensiju fonda valde nodrošina visu iemaksu un izmaksu atsevišķu uzskaiti, kā arī tehnisko rezervju veidošanu katram pensiju plāna dalībniekam.";

Atbalstīt

20. 22. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonda valde nodrošina katram pensiju plāna dalībniekam uzkrātā papildpensijas kapitāla aprēķināšanu un uzskaiti neatkarīgi no tā, vai šis dalībnieks piedalās pensiju plānā uz kolektīvās vai individuālās dalības līguma pamata. Ja pensiju fonds garantē noteiktu ienesīgumu vai noteiktu izmaksu apjomu, vai paredz biometrisko risku segumu, pensiju fonda valde nodrošina visu iemaksu un izmaksu atsevišķu uzskaiti, kā arī tehnisko rezervju veidošanu katram pensiju plāna dalībniekam.";

(2) Individuālajos kontos tiek reģistrētas visas iemaksas pensiju fondā, kuras izdarījusi attiecīgā persona vai kuras veiktas tās labā, kā arī visi no ieguldījumiem gūtie ienākumi, kas tiek aprēķināti pensiju plāna dalībniekiem no kopējiem pensiju fonda ienākumiem atbilstoši pensiju plānam.

 

53

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Individuālajos kontos tiek reģistrētas visas iemaksas pensiju fondā, kuras izdarījusi attiecīgā persona vai kuras veiktas tās labā, kā arī visi no ieguldījumiem gūtie ienākumi, atsevišķi nodrošinot iemaksu biometrisko risku seguma nodrošināšanai reģistrēšanu.";

 

Atbalstīt

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Individuālajos kontos tiek reģistrētas visas iemaksas pensiju fondā, kuras izdarījusi attiecīgā persona vai kuras veiktas tās labā, kā arī visi no ieguldījumiem gūtie ienākumi, atsevišķi nodrošinot iemaksu biometrisko risku seguma nodrošināšanai reģistrēšanu.";

(3) Ja pensiju plāna dalībnieks izbeidz dalību pensiju plānā, viņam uzkrātā summa izstāšanās dienā tiek aprēķināta, ņemot vērā sadalīto un nesadalīto pensiju fonda ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem atbilstoši pensiju plāna noteikumiem, un pilnībā ieskaitīta personas individuālajā kontā.

 

54

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt trešo daļu.

 

Atbalstīt

izslēgt trešo daļu.

 

 

55

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 22.1 pantu šādā redakcijā:

"22.1 pants. Pašu līdzekļi

(1) Pensiju fonda, kurš piedāvā noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu vai noteikto izmaksu pensiju plānu, vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu, pašu līdzekļu minimālais lielums ir triju miljonu eiro ekvivalents, kas pārrēķināts pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa. Šā panta prasības nav piemērojamas slēgtajam pensiju fondam, ja darba devējs ir uzņēmies atbildību par slēgtā pensiju fonda pensiju plānos noteikto saistību izpildi.

(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minētā privātā pensiju fonda finansiālās darbības stabilitāti, tā rīcībā pastāvīgi jābūt pašu līdzekļiem atbilstoši šā panta prasībām. Pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētie pensiju fondi nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pašu līdzekļu samazināšanās iemesliem, ja tie samazinās par 10 procentiem un vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējā finanšu pārskatā norādīto apmēru.

(4) Lai novērtētu šā panta pirmajā daļā minētā pensiju fonda finansiālo stabilitāti, tā pašu līdzekļus salīdzina ar maksātspējas normu. Privātais pensiju fonds izpilda maksātspējas prasību, ja pašu līdzekļi ir vienādi ar maksātspējas normu vai lielāki par to.

(5) Maksātspējas norma ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā aprēķināts lielums, un tas nedrīkst būt zemāks par pašu līdzekļu minimālo lielumu.

(6) Ja šā panta pirmajā daļā minētā pensiju fonda pašu līdzekļu summa ir mazāka par aprēķināto maksātspējas normu, bet lielāka par pašu līdzekļu minimālo lielumu, pensiju fonds nekavējoties par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu pašu līdzekļu summas atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai.

(7) Ja šā panta pirmajā daļā minētā pensiju fonda pašu līdzekļu summa ir mazāka par pašu līdzekļu minimālo lielumu, pensiju fonds nekavējoties par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu pašu līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz pašu līdzekļu minimālā lieluma apmēram.

(8) Ja šā panta sestajā un septītajā daļā minētajos gadījumos pensiju fonds atsakās iesniegt finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu vai iesniegtajā plānā paredzēto pasākumu veikšana nenodrošina pašu līdzekļu atjaunošanu vai iesniegtais plāns netiek īstenots, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var pieņemt lēmumu:

1) aizliegt pensiju fondam brīvi rīkoties ar saviem aktīviem un uzņemties jaunas saistības;

2) noteikt visu pensiju fonda veicamo izmaksu vai to daļas obligātu iepriekšēju saskaņošanu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju;

3) atbilstoši šā likuma 28. panta 5.1 daļas 2. punktam.".

Atbalstīt

21. Papildināt likumu ar 22.1 pantu šādā redakcijā:

"22.1 pants. Pašu līdzekļi

(1) Pensiju fonda, kurš piedāvā noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu vai noteikto izmaksu pensiju plānu, vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu, pašu līdzekļu minimālais lielums ir triju miljonu eiro ekvivalents, kas pārrēķināts pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa. Šā panta prasības nav piemērojamas slēgtajam pensiju fondam, ja darba devējs ir uzņēmies atbildību par slēgtā pensiju fonda pensiju plānos noteikto saistību izpildi.

(2) Lai nodrošinātu šā panta pirmajā daļā minētā privātā pensiju fonda finansiālās darbības stabilitāti, tā rīcībā pastāvīgi jābūt pašu līdzekļiem atbilstoši šā panta prasībām. Pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētie pensiju fondi nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pašu līdzekļu samazināšanās iemesliem, ja tie samazinās par 10 procentiem un vairāk salīdzinājumā ar iepriekšējā finanšu pārskatā norādīto apmēru.

(4) Lai novērtētu šā panta pirmajā daļā minētā pensiju fonda finansiālo stabilitāti, tā pašu līdzekļus salīdzina ar maksātspējas normu. Privātais pensiju fonds izpilda maksātspējas prasību, ja pašu līdzekļi ir vienādi ar maksātspējas normu vai lielāki par to.

(5) Maksātspējas norma ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā aprēķināts lielums, un tas nedrīkst būt zemāks par pašu līdzekļu minimālo lielumu.

(6) Ja šā panta pirmajā daļā minētā pensiju fonda pašu līdzekļu summa ir mazāka par aprēķināto maksātspējas normu, bet lielāka par pašu līdzekļu minimālo lielumu, pensiju fonds nekavējoties par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu pašu līdzekļu summas atjaunošanai līdz aprēķinātajai maksātspējas normai.

(7) Ja šā panta pirmajā daļā minētā pensiju fonda pašu līdzekļu summa ir mazāka par pašu līdzekļu minimālo lielumu, pensiju fonds nekavējoties par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un ne vēlāk kā 10 dienu laikā iesniedz saskaņošanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu pašu līdzekļu summas tūlītējai atjaunošanai līdz pašu līdzekļu minimālā lieluma apmēram.

(8) Ja šā panta sestajā un septītajā daļā minētajos gadījumos pensiju fonds atsakās iesniegt finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu vai iesniegtajā plānā paredzēto pasākumu veikšana nenodrošina pašu līdzekļu atjaunošanu vai iesniegtais plāns netiek īstenots, Finanšu un kapitāla tirgus komisija var pieņemt lēmumu:

1) aizliegt pensiju fondam brīvi rīkoties ar saviem aktīviem un uzņemties jaunas saistības;

2) noteikt visu pensiju fonda veicamo izmaksu vai to daļas obligātu iepriekšēju saskaņošanu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju;

3) atbilstoši šā likuma 28. panta 5.1 daļas 2. punktam.".

23.pants. Pensiju kapitāla ieguldīšanas principi un noteikumi

11. 23.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 "23.pants. Papildpensijas kapitāla ieguldīšanas principi un noteikumi";

56

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

23. pantā:

aizstāt virsrakstā vārdus "Papildpensijas kapitāla" ar vārdiem "Pensiju plāna aktīvu";

Atbalstīt

22. 23.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

 "23.pants. Pensiju plāna aktīvu ieguldīšanas principi un noteikumi";

(1) Pensiju kapitāla naudas līdzekļi un citi aktīvi, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar konkrētā pensiju plāna noteikumiem (turpmāk — pensiju plāna aktīvi), ieguldāmi atbilstoši attiecīgā pensiju plāna ieguldīšanas noteikumiem, īstenojot tādu ieguldījumu politiku, kas nodrošina pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā. Ieguldot pensiju plāna aktīvus, jāievēro piesardzības principi, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.

 

 izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 "(1) Papildpensijas kapitāla naudas līdzekļi un citi aktīvi, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar konkrētā pensiju plāna noteikumiem (turpmāk – pensiju plāna aktīvi), ieguldāmi atbilstoši attiecīgā pensiju plāna ieguldīšanas noteikumiem, īstenojot tādu ieguldījumu politiku, kas nodrošina pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā. Ieguldot pensiju plāna aktīvus, pensiju fonds rīkojas kā gādīgs un rūpīgs saimnieks un vienīgi pensiju plāna dalībnieku interesēs, kā arī ievēro piesardzības principus, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.";

 

57

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju plāna naudas līdzekļi un citi pensiju plāna aktīvi, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar konkrētā pensiju plāna noteikumiem (turpmāk — pensiju plāna aktīvi), ieguldāmi atbilstoši attiecīgā pensiju plāna ieguldīšanas noteikumiem, īstenojot tādu ieguldījumu politiku, kas nodrošina pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā. Ieguldot pensiju plāna aktīvus, pensiju fonds rīkojas kā gādīgs un rūpīgs saimnieks un vienīgi pensiju plāna dalībnieku interesēs, kā arī ievēro piesardzības principus, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.";

Atbalstīt

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju plāna naudas līdzekļi un citi pensiju plāna aktīvi, kas tiek pārvaldīti saskaņā ar konkrētā pensiju plāna noteikumiem (turpmāk — pensiju plāna aktīvi), ieguldāmi atbilstoši attiecīgā pensiju plāna ieguldīšanas noteikumiem, īstenojot tādu ieguldījumu politiku, kas nodrošina pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā. Ieguldot pensiju plāna aktīvus, pensiju fonds rīkojas kā gādīgs un rūpīgs saimnieks un vienīgi pensiju plāna dalībnieku interesēs, kā arī ievēro piesardzības principus, kas nodrošina riska samazināšanu, ieguldījumu drošību, kvalitāti un likviditāti atbilstoši pensiju plāna dalībnieku uzkrātā papildpensijas kapitāla izmaksu saistībām.";

 

 

58

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Aktīvi tehnisko rezervju segumam tiek ieguldīti, ņemot vērā nākotnē paredzamo papildpensijas izmaksu termiņstruktūru.";

Atbalstīt

papildināt ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Aktīvi tehnisko rezervju segumam tiek ieguldīti, ņemot vērā nākotnē paredzamo papildpensijas izmaksu termiņstruktūru.";

(3) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt:

4) akcijās un citos kapitāla vērtspapīros, ja tie ir iekļauti dalībvalstī reģistrētas fondu biržas (regulēta tirgus) oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā (turpmāk — oficiālais saraksts), kā arī šīs daļas 2.punktā minētajās valstīs reģistrētas fondu biržas — Starptautiskās fondu biržas pilntiesīgas biedres (locekles) — oficiālajā sarakstā;

5) komercsabiedrību parāda vērtspapīros, ja tie ir iekļauti šīs daļas 4.punktā minēto fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajos sarakstos;

 

59

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt trešās daļas 4. un 5.punktu ar vārdiem "vai tiek tirgoti citos regulētos un atklāti pieejamos finanšu instrumentu tirgos";

Atbalstīt

papildināt trešās daļas 4. un 5.punktu ar vārdiem "vai tiek tirgoti citos regulētos un atklāti pieejamos finanšu instrumentu tirgos";

8) ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos (turpmāk — ieguldījumu fonds), ja ieguldījumu fonds ir reģistrēts šīs daļas 1. un 2.punktā minētajā valstī un tam ir pienākums atpirkt ieguldījumu fonda daļas pēc ieguldītāju pieprasījuma;

 

60

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt trešās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

"8) ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos (turpmāk — ieguldījumu fonds), ja ieguldījumu fonds ir reģistrēts šīs daļas 1. un 2. punktā minētajā valstī un tā ieguldītāji ir tiesīgi bez ierobežojumiem atsavināt savas ieguldījumu apliecības;";

Atbalstīt

izteikt trešās daļas 8. punktu šādā redakcijā:

"8) ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos (turpmāk — ieguldījumu fonds), ja ieguldījumu fonds ir reģistrēts šīs daļas 1. un 2. punktā minētajā valstī un tā ieguldītāji ir tiesīgi bez ierobežojumiem atsavināt savas ieguldījumu apliecības;";

 

 

61

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt trešo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) riska kapitāla tirgū.";

Atbalstīt

papildināt trešo daļu ar 11.punktu šādā redakcijā:

"11) riska kapitāla tirgū.";

(4) Pensiju plāna aktīvi ieguldāmi, ievērojot šādus ieguldījumu ierobežojumus:

7) ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas ar pensiju fondu koncernā esošas komercsabiedrības, kā arī komercsabiedrības, kuras ar pensiju fondu ir noslēgušas kolektīvās dalības līgumu, nedrīkst pārsniegt 5 procentus no attiecīgā pensiju fonda izveidoto pensiju plānu kopējiem aktīviem;

 

 

62

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt ceturtās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas ar pensiju fondu koncernā esošas komercsabiedrības nedrīkst pārsniegt 5 procentus no attiecīgā pensiju fonda izveidoto pensiju plānu kopējiem aktīviem un ieguldījumus drīkst veikt tikai ar regulēta tirgus starpniecību;";

Atbalstīt

izteikt ceturtās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

"7) ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas ar pensiju fondu koncernā esošas komercsabiedrības nedrīkst pārsniegt 5 procentus no attiecīgā pensiju fonda izveidoto pensiju plānu kopējiem aktīviem un ieguldījumus drīkst veikt tikai ar regulēta tirgus starpniecību;";

 

 

63

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ceturto daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas komercsabiedrības, kuras ar pensiju fondu ir noslēgušas kolektīvās dalības līgumu, nedrīkst pārsniegt 5 procentus no pensiju plāna aktīviem, ieguldījumu kopsumma iemaksas veicošo darba devēju vienā koncernā esošās komercsabiedrībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem un ieguldījumus drīkst veikt tikai ar regulēta tirgus starpniecību;";

Atbalstīt

papildināt ceturto daļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"71) ieguldījumi finanšu instrumentos, ko emitējušas komercsabiedrības, kuras ar pensiju fondu ir noslēgušas kolektīvās dalības līgumu, nedrīkst pārsniegt 5 procentus no pensiju plāna aktīviem, ieguldījumu kopsumma iemaksas veicošo darba devēju vienā koncernā esošās komercsabiedrībās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem un ieguldījumus drīkst veikt tikai ar regulēta tirgus starpniecību;";

 

 

64

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Vismaz 70 procentiem no pensiju plāna ieguldījumiem finanšu instrumentos jābūt veiktiem ar regulēto tirgu starpniecību.";

Atbalstīt

papildināt ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Vismaz 70 procentiem no pensiju plāna ieguldījumiem finanšu instrumentos jābūt veiktiem ar regulēto tirgu starpniecību.";

(6) Pensiju plāna aktīvus nedrīkst izmantot aizņēmumam, un pensiju plāna naudas līdzekļus aizliegts piešķirt aizdevumos.

 

65

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt sesto daļu pēc vārda "aizdevumos" ar vārdiem "kā arī izsniegt garantijas";

Atbalstīt

papildināt sesto daļu pēc vārda "aizdevumos" ar vārdiem "kā arī izsniegt garantijas";

(7) Ja pensiju plāna aktīvus izmanto pārdošanas ar atpirkšanu vai pirkšanas ar atpakaļpārdošanu darījumos, saistības, kas izriet no šādiem darījumiem, nedrīkst pārsniegt 50 procentus no pensiju plāna aktīviem.

 

 

66

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt septīto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šos darījumus var veikt vienīgi pensiju plāna īslaicīgās likviditātes nodrošināšanai uz laiku līdz trim mēnešiem.";

Atbalstīt

papildināt septīto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Šos darījumus var veikt vienīgi pensiju plāna īslaicīgās likviditātes nodrošināšanai uz laiku līdz trim mēnešiem.";

 

 

67

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Ieguldot pensiju plāna aktīvus riska kapitāla tirgū, prasības pret vienu emitentu vai darījumu partneri nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem.";

Atbalstīt

papildināt ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Ieguldot pensiju plāna aktīvus riska kapitāla tirgū, prasības pret vienu emitentu vai darījumu partneri nedrīkst pārsniegt 10 procentus no pensiju plāna aktīviem.";

(8) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt atvasinātos finanšu instrumentos, ja ir iespējama nepārtraukta, precīza un objektīva atvasināto finanšu instrumentu novērtēšana un attiecīgie ieguldījumi tiek veikti, lai nodrošinātos pret noteiktu pensiju plāna aktīvu vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai vai valūtas kursam, un ja atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti šā panta trešās daļas 4.punktā minēto fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajā sarakstā vai ja finanšu instrumentā ietvertās saistības ir uzņēmusies kredītiestāde, kura saņēmusi attiecīgu licenci un kurai ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus dalībvalstīs.

 izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

 "(8) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, ievērojot šādus nosacījumus:

1) tas ir noteikts pensiju fonda valdes apstiprinātajā ieguldījumu politikā;

2) pensiju fonda valde ir izveidojusi atbilstošu pārskatu sagatavošanas, risku pārvaldīšanas un kontroles sistēmu, kas nodrošina nepārtrauktu, precīzu un objektīvu atvasināto finanšu instrumentu novērtēšanu;

3) attiecīgie ieguldījumi tiek veikti, lai nodrošinātos pret noteiktu pensiju plāna aktīvu vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai vai valūtas kursam;

4) atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti šā panta trešās daļas 4.punktā minēto fondu biržu (regulētu tirgu) oficiālajā sarakstā vai finanšu instrumentā ietvertās saistības ir uzņēmusies kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā vai citā dalībvalstī.";

68

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, ievērojot šādus nosacījumus:

1) tas ir noteikts pensiju fonda valdes apstiprinātajā ieguldījumu politikā;

2) pensiju fonda valde ir izveidojusi atbilstošu pārskatu sagatavošanas, risku pārvaldīšanas un kontroles sistēmu, kas nodrošina nepārtrauktu, precīzu un objektīvu atvasināto finanšu instrumentu novērtēšanu;

3) attiecīgie ieguldījumi tiek veikti, lai nodrošinātos pret noteiktu pensiju plāna aktīvu vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai vai valūtas kursam, vai lai nodrošinātu efektīvu portfeļa vadību;

4) atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti šā panta trešās daļas 4. punktā minēto fondu biržu (regulēto tirgu) oficiālajā sarakstā vai finanšu instrumentā ietvertās saistības ir uzņēmusies kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā vai citā dalībvalstī;

5) ieguldījumi viena emitenta emitētos (darījumu kopsumma ar vienu darījumu partneri) atvasinātajos finanšu instrumentos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no pensiju plāna aktīviem.";

Atbalstīt

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Pensiju plāna aktīvus drīkst ieguldīt atvasinātajos finanšu instrumentos, ievērojot šādus nosacījumus:

1) tas ir noteikts pensiju fonda valdes apstiprinātajā ieguldījumu politikā;

2) pensiju fonda valde ir izveidojusi atbilstošu pārskatu sagatavošanas, risku pārvaldīšanas un kontroles sistēmu, kas nodrošina nepārtrauktu, precīzu un objektīvu atvasināto finanšu instrumentu novērtēšanu;

3) attiecīgie ieguldījumi tiek veikti, lai nodrošinātos pret noteiktu pensiju plāna aktīvu vērtības svārstību risku, kas var rasties, mainoties attiecīgā aktīva cenai vai valūtas kursam, vai lai nodrošinātu efektīvu portfeļa vadību;

4) atvasinātie finanšu instrumenti ir iekļauti šā panta trešās daļas 4. punktā minēto fondu biržu (regulēto tirgu) oficiālajā sarakstā vai finanšu instrumentā ietvertās saistības ir uzņēmusies kredītiestāde, kura ir tiesīga sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā vai citā dalībvalstī;

5) ieguldījumi viena emitenta emitētos (darījumu kopsumma ar vienu darījumu partneri) atvasinātajos finanšu instrumentos nedrīkst pārsniegt 5 procentus no pensiju plāna aktīviem.";

(9) Pensiju plāna ārvalstu valūtu atklātā pozīcija nedrīkst pārsniegt:

1) atsevišķā ārvalstu valūtā — 10 procentus no pensiju plāna aktīviem;

2) kopumā visās ārvalstu valūtās — 20 procentus no pensiju plāna aktīviem.

 

 

69

 

 

 

 

 

70

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt devīto daļu pirms vārda "Pensiju" ar vārdiem "Noteikto iemaksu";

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt devītās daļas 1. un 2.punktu pēc vārda "valūtā” (attiecīgā skaitlī) ar vārdiem "(izņemot eiro)";

Atbalstit

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt devīto daļu pirms vārda "Pensiju" ar vārdiem "Noteikto iemaksu";

 

papildināt devītās daļas 1. un 2.punktu pēc vārda "valūtā” (attiecīgā skaitlī) ar vārdiem "(izņemot eiro)";

 

 

71

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar 9.1 daļu šādā redakcijā:

"(91) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka ārvalstu valūtas atklātās pozīcijas aprēķināšanas kārtību.";

Atbalstīt

papildināt ar 9.1 daļu šādā redakcijā:

"(91) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka ārvalstu valūtas atklātās pozīcijas aprēķināšanas kārtību.";

 

papildināt pantu ar 10.1 un 10.2 daļu šādā redakcijā:

 "(101) Pensiju plāna ieguldījumu politikā jānosaka pensiju plāna aktīvu ieguldīšanas principi, ar ieguldījumiem saistīto risku noteikšanas metodes un riska vadības sistēma. Informācijā par ieguldījumu politiku ietver vismaz šādu informāciju:

1) ieguldījumu politikas mērķi un nosacījumi;

2) aktīvu izvietošanas stratēģija (ilgtermiņa aktīvu sadalījums pa galvenajām ieguldījumu kategorijām);

3) aktīvu izvietošanas taktika (ģeogrāfiski, pa tirgiem, sektoriem, darījumu partneriem un valūtām);

4) vispārējā politika individuālai finanšu instrumentu un citu ieguldījumu izvēlei;

5) ieguldījumu kvantitatīvie ierobežojumi, to ievērošana un kontrole;

6) robeža, kuru sasniedzot konkrētā aktīvu veida turēšana tiek izbeigta vai ierobežota;

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar 10.1 un 10.2 daļu šādā redakcijā:

 "(101) Pensiju plāna ieguldījumu politikā jānosaka pensiju plāna aktīvu ieguldīšanas principi, ar ieguldījumiem saistīto risku noteikšanas metodes un riska vadības sistēma. Informācijā par ieguldījumu politiku ietver vismaz šādu informāciju:

1) ieguldījumu politikas mērķi un nosacījumi;

2) aktīvu izvietošanas stratēģija (ilgtermiņa aktīvu sadalījums pa galvenajām ieguldījumu kategorijām);

3) aktīvu izvietošanas taktika (ģeogrāfiski, pa tirgiem, sektoriem, darījumu partneriem un valūtām);

4) vispārējā politika individuālai finanšu instrumentu un citu ieguldījumu izvēlei;

5) ieguldījumu kvantitatīvie ierobežojumi, to ievērošana un kontrole;

6) robeža, kuru sasniedzot konkrētā aktīvu veida turēšana tiek izbeigta vai ierobežota;

 

7) vai ir paredzēts izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, pārdošanas ar atpirkšanu vai pirkšanas ar atpakaļpārdošanu darījumus;

72

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 11.pantā (likuma 23.panta 10.1 daļas 7.punktā) vārdus “pārdošanas ar atpirkšanu vai pirkšanas ar atpakaļpārdošanu darījumus” ar vārdiem “slēgt pirkuma līgumus ar atpakaļpirkuma vai atpakaļpārdevuma nosacījumiem”.

Atbalstīt

7) vai ir paredzēts izmantot atvasinātos finanšu instrumentus, slēgt pirkuma līgumus ar atpakaļpirkuma vai atpakaļpārdevuma nosacījumiem;

 

8) ja ir paredzēta atvasināto finanšu instrumentu izmantošana, – vispārīga atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas politika, atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas metodes un risku pārvaldīšanas politika, kā arī atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas ekonomiskā ietekme uz ieguldījumu portfeli;

9) atbildības sadalījums lēmumu pieņemšanā;

10) ieguldījumu risku noteikšanas, kontroles un vadības metodes;

11) kritēriji, pēc kādiem tiek vērtēta ieguldījumu atdeve;

12) balsošanas politika par ieguldījumiem, kas atļauj piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz šiem ieguldījumiem, ieskaitot lēmumu pieņemšanas procedūru par balsošanas tiesību izmantošanu;

13) informācija par līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju, kā arī to darbības novērtēšanas metodes.

 

 

 

8) ja ir paredzēta atvasināto finanšu instrumentu izmantošana, – vispārīga atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas politika, atvasināto finanšu instrumentu vērtēšanas metodes un risku pārvaldīšanas politika, kā arī atvasināto finanšu instrumentu izmantošanas ekonomiskā ietekme uz ieguldījumu portfeli;

9) atbildības sadalījums lēmumu pieņemšanā;

10) ieguldījumu risku noteikšanas, kontroles un vadības metodes;

11) kritēriji, pēc kādiem tiek vērtēta ieguldījumu atdeve;

12) balsošanas politika par ieguldījumiem, kas atļauj piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz šiem ieguldījumiem, ieskaitot lēmumu pieņemšanas procedūru par balsošanas tiesību izmantošanu;

13) informācija par līdzekļu turētāju un līdzekļu pārvaldītāju, kā arī to darbības novērtēšanas metodes;

 

 

73

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar 101 daļu ar 14) punktu šādā redakcijā:

"14) potenciālā interešu konflikta novēršanas politiku, kurā norāda, kā potenciālā interešu konflikta gadījumā pensiju fonds nodrošinās, ka līdzekļu pārvaldītājs iegulda pensiju plāna aktīvus tikai un vienīgi pensiju plānu dalībnieku interesēs."

 

Atbalstīt

14) potenciālā interešu konflikta novēršanas politiku, kurā norāda, kā potenciālā interešu konflikta gadījumā pensiju fonds nodrošinās, ka līdzekļu pārvaldītājs iegulda pensiju plāna aktīvus tikai un vienīgi pensiju plānu dalībnieku interesēs.

 

 (102) Pensiju fonda valde nodrošina atbilstošas pārskatu un kontroles sistēmas izveidošanu, lai pārliecinātos, ka līdzekļu pārvaldītājs pārvalda pensiju plāna līdzekļus saskaņā ar pensiju fonda valdes noteikto politiku un procedūrām."

 

 

 

 (102) Pensiju fonda valde nodrošina atbilstošas pārskatu un kontroles sistēmas izveidošanu, lai pārliecinātos, ka līdzekļu pārvaldītājs pārvalda pensiju plāna līdzekļus saskaņā ar pensiju fonda valdes noteikto politiku un procedūrām."

 

 

 

74

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Tehniskās rezerves

(1) Pensiju fonds, kurš piedāvā noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu vai noteikto izmaksu pensiju plānu, vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu, atbilstoši šiem pensiju plāniem izveido tehniskās rezerves pietiekamā apmērā, lai varētu pilnībā izpildīt tajos noteiktās saistības un nodrošinātu savas darbības stabilitāti.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā pensiju fonda valde apstiprina tehnisko rezervju veidošanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu. Pensiju fonds tehnisko rezervju veidošanas kārtību rakstveidā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc šīs kārtības apstiprināšanas, kā arī iepriekš norādītajā termiņā informē par visām izmaiņām tajā.

(3) Tehniskās rezerves izveido tajā pašā valūtā, kurā pensiju fonds uzņēmies saistības atbilstoši piedāvātajiem pensiju plāniem.

(4) Tehniskajām rezervēm nepārtraukti jābūt segtām ar tehnisko rezervju segumu atbilstoši šā likuma 23. panta prasībām.

(5) Tehnisko rezervju segumam un tehniskajām rezervēm jābūt saskaņotām pa valūtu veidiem. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka pieļaujamās novirzes tehnisko rezervju seguma un tehnisko rezervju saskaņošanai pa valūtu veidiem.

(6) Tehnisko rezervju aprēķinus veic katram pensiju plānam atsevišķi ne retāk kā vienu reizi gadā.

(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus par tehnisko rezervju aprēķināšanas metodēm.

(8) Ja tehniskās rezerves nav segtas ar šā likuma 23. panta prasībām atbilstošiem aktīviem, pensiju fonds nekavējoties par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informēšanas iesniedz tai finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu. Plānā norāda pensiju fonda plānotos pasākumus un to izpildes termiņus tehnisko rezervju seguma atjaunošanai. Pēc plāna saskaņošanas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju pensiju fonds nodrošina pensiju plānu dalībniekiem iespēju iepazīties ar to.

(9) Pensiju fonds, kurš piedāvā noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu vai noteikto izmaksu pensiju plānu, gada pārskatam pievieno aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.".

Atbalstīt

23. Papildināt likumu ar 23.1 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Tehniskās rezerves

(1) Pensiju fonds, kurš piedāvā noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu vai noteikto izmaksu pensiju plānu, vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu, atbilstoši šiem pensiju plāniem izveido tehniskās rezerves pietiekamā apmērā, lai varētu pilnībā izpildīt tajos noteiktās saistības un nodrošinātu savas darbības stabilitāti.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā pensiju fonda valde apstiprina tehnisko rezervju veidošanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu. Pensiju fonds tehnisko rezervju veidošanas kārtību rakstveidā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc šīs kārtības apstiprināšanas, kā arī iepriekš norādītajā termiņā informē par visām izmaiņām tajā.

(3) Tehniskās rezerves izveido tajā pašā valūtā, kurā pensiju fonds uzņēmies saistības atbilstoši piedāvātajiem pensiju plāniem.

(4) Tehniskajām rezervēm nepārtraukti jābūt segtām ar tehnisko rezervju segumu atbilstoši šā likuma 23. panta prasībām.

(5) Tehnisko rezervju segumam un tehniskajām rezervēm jābūt saskaņotām pa valūtu veidiem. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka pieļaujamās novirzes tehnisko rezervju seguma un tehnisko rezervju saskaņošanai pa valūtu veidiem.

(6) Tehnisko rezervju aprēķinus veic katram pensiju plānam atse višķi ne retāk kā vienu reizi gadā.

(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus par tehnisko rezervju aprēķināšanas metodēm.

(8) Ja tehniskās rezerves nav segtas ar šā likuma 23. panta prasībām atbilstošiem aktīviem, pensiju fonds nekavējoties par to informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas informēšanas iesniedz tai finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu. Plānā norāda pensiju fonda plānotos pasākumus un to izpildes termiņus tehnisko rezervju seguma atjaunošanai. Pēc plāna saskaņošanas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju pensiju fonds nodrošina pensiju plānu dalībniekiem iespēju iepazīties ar to.

(9) Pensiju fonds, kurš piedāvā noteikto iemaksu pensiju plānu ar garantētu ienesīgumu vai pensiju plānā paredz biometrisko risku segumu vai noteikto izmaksu pensiju plānu, gada pārskatam pievieno aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.".

24.pants. Atskaites pensiju plānu dalībniekiem

(1) Pensiju fonda valde vismaz reizi gadā rakstveidā informē katru pensiju plāna dalībnieku par viņa individuālā konta stāvokli.

(2) Šajā atskaitē parādāma kopējā uzkrātā naudas līdzekļu summa, darba devēja un darba ņēmēja iemaksas pārskata periodā, pensiju fonda izdevumi un ieņēmumi, sadalītais un nesadalītais pensiju fonda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem.

(3) Pensiju fonda valdes pienākums ir paziņot pensiju plāna dalībniekiem par jebkurām pārmaiņām, kas attiecas uz revidenta, līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja iecelšanu, kā arī sniegt citu būtisku informāciju par pensiju fonda darbību pēc iepriekšējā pārskata sniegšanas.

 

12. Izteikt 24.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonda valde katram pensiju plāna dalībniekam vismaz reizi gadā nosūta rakstveida atskaiti par attiecīgo pārskata periodu.

(2) Šajā atskaitē parādāms pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā uzkrātais papildpensijas kapitāls, darba devēja un darba ņēmēja iemaksas pārskata periodā, kā arī pensiju fonda izdevumi un ieņēmumi, sadalītais un nesadalītais pensiju fonda ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem."

75

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Informācija, kas sniedzama pensiju plānu dalībniekiem un papildpensijas saņēmējiem

(1) Pensiju fonds pēc pensiju plāna dalībnieka vai papildpensijas saņēmēja, vai šo personu attiecīgi pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma izsniedz pensiju fonda gada pārskatus un gada ziņojumus un tos gada pārskatus un ziņojumus, kas attiecas uz konkrēto pensiju plānu, ja pensiju fonds ir atbildīgs par vairāk nekā vienu pensiju plānu, kā arī attiecīgā pensiju plāna ieguldījumu politiku.

(2) Pensiju fonds ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas grozījumu veikšanai pensiju plānā saņemšanas rakstveidā par to informē attiecīgā pensiju plāna dalībniekus un papildpensijas saņēmējus, izņemot šā likuma 9. panta desmitajā daļā noteiktos gadījumus, kad pensiju fonds attiecīgā pensiju plāna dalībniekus un papildpensijas saņēmējus informē par veiktajiem grozījumiem septiņu dienu laikā pēc to apstiprināšanas pensiju fonda valdē.

(3) Pensiju fonds pēc dalībnieka pieprasījuma izsniedz pensiju plānu, kā arī detalizēti izstrādātu informāciju, kas ietver:

1) paredzamo papildpensijas izmaksu apjomu, ja tāds ir noteikts;

2) papildpensijas izmaksu apjomu darba attiecību pārtraukšanas gadījumā;

3) ja uz dalībnieku attiecas ieguldījumu risks – informāciju par ieguldījumu iespējām, ja tādas ir, un par faktisko ieguldījumu portfeli, kā arī informāciju par riska pakāpi un izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumiem;

4) kārtību, kādā dalībnieks, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar esošo darba devēju, var pārskaitīt papildpensiju uz citu pensiju fondu vai pensiju plānu.

(4) Pensiju fonda valde katram pensiju plāna dalībniekam vismaz reizi gadā nosūta rakstveida atskaiti par attiecīgo pārskata periodu. Šajā atskaitē norādāmas pensiju plāna dalībnieka labā veiktās iemaksas pārskata periodā, kā arī pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā veiktie uzkrājumi papildpensijai, kā arī informācija, kur pensiju plāna dalībnieks var iepazīties ar pensiju fonda darbības gada pārskatu.

(5) Pensiju fonda valdes pienākums ir paziņot pensiju plāna dalībniekiem par jebkurām pārmaiņām, kas attiecas uz revidenta, līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja iecelšanu, kā arī sniegt citu būtisku informāciju par pensiju fonda darbību pēc iepriekšējā pārskata sniegšanas.

(6) Katrs papildpensijas saņēmējs, aizejot pensijā vai iegūstot tiesības uz citiem maksājumiem vai pakalpojumiem, saņem attiecīgu informāciju par tiem.".

Atbalstīt

24. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Informācija, kas sniedzama pensiju plānu dalībniekiem un papildpensijas saņēmējiem

(1) Pensiju fonds pēc pensiju plāna dalībnieka vai papildpensijas saņēmēja, vai šo personu attiecīgi pilnvarotā pārstāvja pieprasījuma izsniedz pensiju fonda gada pārskatus un gada ziņojumus un tos gada pārskatus un ziņojumus, kas attiecas uz konkrēto pensiju plānu, ja pensiju fonds ir atbildīgs par vairāk nekā vienu pensiju plānu, kā arī attiecīgā pensiju plāna ieguldījumu politiku.

(2) Pensiju fonds ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas grozījumu veikšanai pensiju plānā saņemšanas rakstveidā par to informē attiecīgā pensiju plāna dalībniekus un papildpensijas saņēmējus, izņemot šā likuma 9. panta desmitajā daļā noteiktos gadījumus, kad pensiju fonds attiecīgā pensiju plāna dalībniekus un papildpensijas saņēmējus informē par veiktajiem grozījumiem septiņu dienu laikā pēc to apstiprināšanas pensiju fonda valdē.

(3) Pensiju fonds pēc dalībnieka pieprasījuma izsniedz pensiju plānu, kā arī detalizēti izstrādātu informāciju, kas ietver:

1) paredzamo papildpensijas izmaksu apjomu, ja tāds ir noteikts;

2) papildpensijas izmaksu apjomu darba attiecību pārtraukšanas gadījumā;

3) ja uz dalībnieku attiecas ieguldījumu risks – informāciju par ieguldījumu iespējām, ja tādas ir, un par faktisko ieguldījumu portfeli, kā arī informāciju par riska pakāpi un izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumiem;

4) kārtību, kādā dalībnieks, izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar esošo darba devēju, var pārskaitīt papildpensiju uz citu pensiju fondu vai pensiju plānu.

(4) Pensiju fonda valde katram pensiju plāna dalībniekam vismaz reizi gadā nosūta rakstveida atskaiti par attiecīgo pārskata periodu. Šajā atskaitē norādāmas pensiju plāna dalībnieka labā veiktās iemaksas pārskata periodā, kā arī pensiju plāna dalībnieka individuālajā kontā veiktie uzkrājumi papildpensijai, kā arī informācija, kur pensiju plāna dalībnieks var iepazīties ar pensiju fonda darbības gada pārskatu.

(5) Pensiju fonda valdes pienākums ir paziņot pensiju plāna dalībniekiem par jebkurām pārmaiņām, kas attiecas uz revidenta, līdzekļu pārvaldītāja vai līdzekļu turētāja iecelšanu, kā arī sniegt citu būtisku informāciju par pensiju fonda darbību pēc iepriekšējā pārskata sniegšanas.

(6) Katrs papildpensijas saņēmējs, aizejot pensijā vai iegūstot tiesības uz citiem maksājumiem vai pakalpojumiem, saņem attiecīgu informāciju par tiem.".

25.pants. Grāmatvedība, uzskaite un pensiju fondu darbības pārbaude

(2) Pensiju fonda gada pārskata normatīvos noteikumus izdod Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Desmit dienas pirms tā apstiprināšanas pensiju fonda akcionāru pilnsapulcē, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām šis gada pārskats jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Valsts ieņēmumu dienestam. Gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai cita persona, kurai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir piešķīrusi šīs tiesības.

(3) Pensiju fonds par zvērināta revidenta kandidatūru vai gadījumos, kad gada pārskatu pārbauda cita persona, par tās kandidatūru rakstveidā informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

(4) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, par pārbaudes rezultātiem rakstveidā ziņo pensiju fondam. Atzinumu sagatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Atzinuma norakstu nosūta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

 

76

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

25. pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Pensiju fonds gada pārskatu gatavo atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotajiem normatīvajiem noteikumiem. Gada pārskats iesniedzams Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas pensiju fonda akcionāru sapulcē, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(3) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība par gada pārskata pārbaudes rezultātiem rakstveidā ziņo pensiju fondam. Ziņojumu gatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Ziņojuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā panta otrās daļas prasībām.

(4) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sagatavo ziņojumu pensiju fonda vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar pensiju fonda darbību saistītus jautājumus. Ziņojuma norakstu nosūta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā panta otrās daļas prasībām.";

Atbalstīt

25. 25. pantā:

izteikt otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Pensiju fonds gada pārskatu gatavo atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotajiem normatīvajiem noteikumiem. Gada pārskats iesniedzams Finanšu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas pensiju fonda akcionāru sapulcē, bet ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

(3) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība par gada pārskata pārbaudes rezultātiem rakstveidā ziņo pensiju fondam. Ziņojumu gatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Ziņojuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā panta otrās daļas prasībām.

(4) Zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība sagatavo ziņojumu pensiju fonda vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar pensiju fonda darbību saistītus jautājumus. Ziņojuma norakstu nosūta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā panta otrās daļas prasībām.";

(6) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir pienākums ne retāk kā reizi trijos gados veikt pensiju fonda darbības pilnu revīziju. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pilnvarot šā uzdevuma veikšanai zvērinātu revidentu vai citu personu.

 

77

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

aizstāt sestajā daļā vārdus "pilnu revīziju" ar vārdu "pārbaudi";

Atbalstīt

aizstāt sestajā daļā vārdus "pilnu revīziju" ar vārdu "pārbaudi";

(7) Par sistemātisku grāmatvedības un uzskaites noteikumu neievērošanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības apturēt vai anulēt pensiju fonda licenci.

 

78

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt septīto daļu;

Atbalstīt

izslēgt septīto daļu;

 

 

79

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai informāciju par veikto gada pārskata pārbaudi.".

Atbalstīt

papildināt ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt zvērinātam revidentam vai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai informāciju par veikto gada pārskata pārbaudi.".

26.pants. Līdzekļu pārvaldītāja, līdzekļu turētāja vai darba devēja maksātnespēja

(2) Ja darba devējs, kas izdara iemaksas, ir atzīts par maksātnespējīgu un tiek uzsākta bankrota procedūra, darbinieku pensiju plāns un attiecīgais kolektīvās dalības līgums tiek izbeigts, ja vien jaunais darba devējs nepārņem visas iepriekšējā darba devēja tiesības un saistības. Pensiju plāna dalībnieki var turpināt šo pensiju plānu ar jauno darba devēju.

 

80

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

26. pantā:

izteikt otrās daļās otro teikumu šādā redakcijā:

"Pensiju plāna dalībnieki var turpināt dalību šajā pensiju plānā ar jauno darba devēju.";

Atbalstīt

26. 26. pantā:

izteikt otrās daļās otro teikumu šādā redakcijā:

"Pensiju plāna dalībnieki var turpināt dalību šajā pensiju plānā ar jauno darba devēju.";

(3) Ja darba devējs, kas izdara iemaksas, ir atzīts par maksātnespējīgu un tiek uzsākta bankrota procedūra, dalībnieks var izbeigt dalību pensiju plānā un pieprasīt uzkrāto līdzekļu pārskaitīšanu uz citu pensiju plānu vai arī pieprasīt izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu naudā. Pārskaitāmā vai izmaksājamā papildpensijas kapitāla vērtība šajā gadījumā aprēķināma saskaņā ar šā likuma 22.panta trešās daļas noteikumiem.

 

81

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izslēgt trešās daļas pirmajā teikumā vārdus "vai arī pieprasīt izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu naudā".

Atbalstīt

izslēgt trešās daļas pirmajā teikumā vārdus "vai arī pieprasīt izmaksāt uzkrāto papildpensijas kapitālu naudā".

27.pants. Pensiju fonda reorganizācija vai likvidācija

(1) Pensiju fonda reorganizācija vai likvidācija notiek Komerclikumā un šajā likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Akcionāru sapulce nedrīkst pieņemt lēmumu par pensiju fonda likvidācijas pabeigšanu, kamēr nav pilnībā izpildītas saistības pret pensiju plānu dalībniekiem.

(3) Komercreģistrā lēmumu par pensiju fonda reorganizācijas vai likvidācijas uzsākšanu un likvidatoru iecelšanu nevar reģistrēt bez Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka, vai pensiju fondu drīkst reorganizēt vai likvidēt.

(4) Pensiju fonda likvidācijas gadījumā pensiju plānu dalībniekiem ir tiesības uz visiem uzkrātā papildpensijas kapitāla līdzekļiem viņu individuālajos kontos.

(5) Likvidējamā pensiju fondā uzkrātais pensiju kapitāls saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas norādījumiem pārskaitāms citā pensiju fondā.

 

13. Aizstāt 27.panta piektajā daļā vārdus "pensiju kapitāls" ar vārdiem "papildpensiju kapitāls".

82

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Pensiju fonda reorganizācija vai likvidācija

(1) Pensiju fonda reorganizācija vai likvidācija notiek saskaņā ar Komerclikumu, ievērojot šajā pantā minētos papildu noteikumus.

(2) Pensiju fondu drīkst reorganizēt vai likvidēt tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.

(3) Lai saņemtu atļauju pensiju fondu reorganizācijai, reorganizācijas procesā iesaistītie pensiju fondi (turpmāk – reorganizējamie pensiju fondi) iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādus dokumentus:

1) iesniegumu par pensiju fonda reorganizāciju, kurā norādīts reorganizācijas veids un uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2) reorganizācijas līguma projekts;

3) revidenta atzinums par reorganizācijas līguma projektu;

4) reorganizācijas prospekts (prospekti).

(4) Reorganizējamajiem pensiju fondiem reorganizācijas līguma projektā un reorganizācijas prospektos papildus normatīvajos aktos prasītajai informācijai jāiekļauj informācija par reorganizējamo pensiju fondu pensiju plānu turpmāko darbību un procedūrām, kas nodrošina, ka reorganizācijas rezultātā netiks aizskartas attiecīgo pensiju plānu dalībnieku likumīgās intereses.

(5) Ja pensiju fondu reorganizācijas rezultātā tiks izveidoti jauni pensiju fondi, par jaunizveidotajiem pensiju fondiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz dokumentus, kas norādīti šā likuma 8. panta trešajā daļā.

(6) Ja pensiju fondu reorganizācijas rezultātā vai jaundibinātajos pensiju fondos mainās akcionāru sastāvs, attiecīgais pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šā likuma 8.panta trešās daļas 3. punktā minētās ziņas un dokumentus par jaunajiem akcionāriem.

(7) Ja pensiju fonda reorganizācijas rezultātā tiek veikta pensiju fonda padomes vai valdes locekļu, galvenā aktuāra, pensiju fonda iekšējo revīziju veicošo zvērināto revidentu vai revīzijas komisijas locekļu maiņa, attiecīgais pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai dokumentus, kas norādīti šā likuma 14. panta sestajā daļā.

(8) Akcionāru sapulce nedrīkst pieņemt lēmumu par pensiju fonda likvidācijas pabeigšanu, kamēr nav pilnībā izpildītas saistības pret pensiju plānu dalībniekiem.

(9) Pensiju fonda likvidācijas gadījumā pensiju plānu dalībniekiem ir tiesības uz visiem uzkrājumiem papildpensijai viņu individuālajos kontos.

(10) Likvidējamā pensiju fondā uzkrātais papildpensiju kapitāls saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rīkojumu pārskaitāms citā pensiju fondā.

(11) Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par pensiju fonda reorganizāciju vai likvidāciju izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu šajā likumā noteikto un normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavotu dokumentu saņemšanas.".

Atbalstīt

27. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Pensiju fonda reorganizācija vai likvidācija

(1) Pensiju fonda reorganizācija vai likvidācija notiek saskaņā ar Komerclikumu, ievērojot šajā pantā minētos papildu noteikumus.

(2) Pensiju fondu drīkst reorganizēt vai likvidēt tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.

(3) Lai saņemtu atļauju pensiju fondu reorganizācijai, reorganizācijas procesā iesaistītie pensiju fondi (turpmāk – reorganizējamie pensiju fondi) iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šādus dokumentus:

1) iesniegumu par pensiju fonda reorganizāciju, kurā norādīts reorganizācijas veids un uzskaitīti tam pievienotie dokumenti;

2) reorganizācijas līguma projekts;

3) revidenta atzinums par reorganizācijas līguma projektu;

4) reorganizācijas prospekts (prospekti).

(4) Reorganizējamajiem pensiju fondiem reorganizācijas līguma projektā un reorganizācijas prospektos papildus normatīvajos aktos prasītajai informācijai jāiekļauj informācija par reorganizējamo pensiju fondu pensiju plānu turpmāko darbību un procedūrām, kas nodrošina, ka reorganizācijas rezultātā netiks aizskartas attiecīgo pensiju plānu dalībnieku likumīgās intereses.

(5) Ja pensiju fondu reorganizācijas rezultātā tiks izveidoti jauni pensiju fondi, par jaunizveidotajiem pensiju fondiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz dokumentus, kas norādīti šā likuma 8. panta trešajā daļā.

(6) Ja pensiju fondu reorganizācijas rezultātā vai jaundibinātajos pensiju fondos mainās akcionāru sastāvs, attiecīgais pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai šā likuma 8.panta trešās daļas 3. punktā minētās ziņas un dokumentus par jaunajiem akcionāriem.

(7) Ja pensiju fonda reorganizācijas rezultātā tiek veikta pensiju fonda padomes vai valdes locekļu, galvenā aktuāra, pensiju fonda iekšējo revīziju veicošo zvērināto revidentu vai revīzijas komisijas locekļu maiņa, attiecīgais pensiju fonds iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai dokumentus, kas norādīti šā likuma 14. panta sestajā daļā.

(8) Akcionāru sapulce nedrīkst pieņemt lēmumu par pensiju fonda likvidācijas pabeigšanu, kamēr nav pilnībā izpildītas saistības pret pensiju plānu dalībniekiem.

(9) Pensiju fonda likvidācijas gadījumā pensiju plānu dalībniekiem ir tiesības uz visiem uzkrājumiem papildpensijai viņu individuālajos kontos.

(10) Likvidējamā pensiju fondā uzkrātais papildpensiju kapitāls saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rīkojumu pārskaitāms citā pensiju fondā.

(11) Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par pensiju fonda reorganizāciju vai likvidāciju izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu šajā likumā noteikto un normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavotu dokumentu saņemšanas.".

28.pants. Privāto pensiju fondu darbības valsts uzraudzība

(1) Pensiju fonda valsts uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

 

14. 28.pantā:

83

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

28. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonda finansiālās darbības un informācijas sniegšanas pensiju plāna dalībniekiem vai papildpensijas saņēmējiem uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.";

Atbalstīt

28. 28. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pensiju fonda finansiālās darbības un informācijas sniegšanas pensiju plāna dalībniekiem vai papildpensijas saņēmējiem uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.";

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pienākums ir nodrošināt profesionālu pieeju un stabilitāti pensiju fondu darbā, kā arī licencēto pensiju plānu dalībnieku likumīgo interešu un tiesību aizsardzību.

 

84

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

aizstāt otrajā daļā vārdu "licencēto" ar vārdu "reģistrēto";

Atbalstīt

aizstāt otrajā daļā vārdu "licencēto" ar vārdu "reģistrēto";

(3) Pensiju fonds Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai veic Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā apmērā un kārtībā atskaitījumus no iemaksām, kuras pensiju fonda licencētos pensiju plānos izdarījuši pensiju plāna dalībnieki vai kuras izdarītas šo dalībnieku labā. Šos atskaitījumus ieskaita pensiju fonda izdevumos.

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna";

85

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

aizstāt trešajā daļā vārdu "licencētos" ar vārdu "reģistrētajos";

Atbalstīt

aizstāt trešajā daļā vārdu "licencētos" ar vārdu "reģistrētajos";

 

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdu "fonda" ar vārdu "plāna";

 

 papildināt pantu ar 5.1, 5.2 un 5.3 daļu šādā redakcijā:

 "(51) Finanšu un kapitāla tirgus komisija par šā likuma prasību un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikto pensiju fonda darbības normatīvo noteikumu neievērošanu atkarībā no konstatētajiem pārkāpumiem var izteikt pensiju fondam brīdinājumu, uzlikt soda naudu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām, apturēt speciālās atļaujas (licences) darbību vai anulēt speciālo atļauju (licenci). Izsakot brīdinājumu, uzliekot soda naudu vai apturot speciālās atļaujas (licences) darbību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzdod pensiju fondam novērst pārkāpumus un nosaka to novēršanas termiņu. Iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta valsts budžetā.

(52) Speciālās atļaujas (licences) darbību var apturēt uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Finanšu un ka pitāla tirgus komisija norāda ierobežojumus, kuri pensiju fondam jāievēro līdz apturēšanas termiņa beigām. Ierobežojumi šā panta izpratnē var būt attiecināmi uz:

1) jaunu dalībnieku piesaistīšanu;

2) jaunu iemaksu pieņemšanu;

3) līgumu grozīšanu un slēgšanu;

4) jaunu pensiju plānu licencēšanu;

5) iemaksāto līdzekļu ieguldīšanu;

6) citu pensiju fonda darbību.

(53) Ja pēc speciālās atļaujas (licences) darbības apturēšanas pensiju fonds Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsis minētos pārkāpumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulē tam izsniegto speciālo atļauju (licenci). Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par speciālās atļaujas (licences) apturēšanu vai anulēšanu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi."

86

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

papildināt ar 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 daļu šādā redakcijā:

"(51) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var anulēt pensiju fondam izsniegto licenci, ja:

1) pensiju fonds nav uzsācis darbību 12 mēnešu laikā kopš licences izsniegšanas dienas;

2) 22.1 panta 6., 7. daļā vai 23.1 panta astotajā daļā paredzētajā gadījumā un noteiktajā termiņā pensiju fonds neiesniedz finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu;

3) pensiju fonds neveic pasākumus, kas paredzēti finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānā;

4) tehniskās rezerves nav pilnībā segtas ar šā likuma 23. panta prasībām atbilstošiem aktīviem;

5) pensiju fonds pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Ministru kabineta noteikumus un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvos noteikumus vai citu komercdarbību regulējošo normatīvo aktu prasības vai neievēro licences nosacījumus;

6) pensiju fonds atsakās no licences;

7) pensiju fonda darbība izbeigta pēc tiesas nolēmuma;

8) pensiju fonds nespēj izpildīt savas saistības pret pensiju plāna dalībniekiem;

9) pensiju fonds Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus.

 (52) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz ieinteresētajai iesaistītās valsts kompetentajai institūcijai informāciju par licences anulēšanu.

 (53) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir konstatējusi apstākļus, kas ļauj lemt par pensiju fonda darbībai izsniegtās licences anulēšanu, tā var pieņemt motivētu lēmumu par licences darbības apturēšanu. Licences apturēšanas termiņš nevar būt ilgāks par sešiem mēnešiem. Finanšu un kapitāla tirgus komisija norāda ierobežojumus, kuri pensiju fondam jāievēro līdz apturēšanas termiņa beigām. Ierobežojumi šā panta izpratnē var būt attiecināmi uz:

1) jaunu dalībnieku piesaistīšanu;

2) jaunu iemaksu pieņemšanu;

3) līgumu grozīšanu, slēgšanu;

4) jaunu pensiju plānu reģistrēšanu;

5) iemaksāto līdzekļu ieguldīšanu;

6) citu pensiju fonda darbību.

 (54) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par licences anulēšanu vai apturēšanu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi."

Atbalstīt

papildināt ar 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 daļu šādā redakcijā:

"(51) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var anulēt pensiju fondam izsniegto licenci, ja:

1) pensiju fonds nav uzsācis darbību 12 mēnešu laikā kopš licences izsniegšanas dienas;

2) 22.1 panta 6., 7. daļā vai 23.1 panta astotajā daļā paredzētajā gadījumā un noteiktajā termiņā pensiju fonds neiesniedz finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu;

3) pensiju fonds neveic pasākumus, kas paredzēti finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānā;

4) tehniskās rezerves nav pilnībā segtas ar šā likuma 23. panta prasībām atbilstošiem aktīviem;

5) pensiju fonds pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Ministru kabineta noteikumus un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvos noteikumus vai citu komercdarbību regulējošo normatīvo aktu prasības vai neievēro licences nosacījumus;

6) pensiju fonds atsakās no licences;

7) pensiju fonda darbība izbeigta pēc tiesas nolēmuma;

8) pensiju fonds nespēj izpildīt savas saistības pret pensiju plāna dalībniekiem;

9) pensiju fonds Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus.

 (52) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz ieinteresētajai iesaistītās valsts kompetentajai institūcijai informāciju par licences anulēšanu.

 (53) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir konstatējusi apstākļus, kas ļauj lemt par pensiju fonda darbībai izsniegtās licences anulēšanu, tā var pieņemt motivētu lēmumu par licences darbības apturēšanu. Licences apturēšanas termiņš nevar būt ilgāks par sešiem mēnešiem. Finanšu un kapitāla tirgus komisija norāda ierobežojumus, kuri pensiju fondam jāievēro līdz apturēšanas termiņa beigām. Ierobežojumi šā panta izpratnē var būt attiecināmi uz:

1) jaunu dalībnieku piesaistīšanu;

2) jaunu iemaksu pieņemšanu;

3) līgumu grozīšanu, slēgšanu;

4) jaunu pensiju plānu reģistrēšanu;

5) iemaksāto līdzekļu ieguldīšanu;

6) citu pensiju fonda darbību.

 (54) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotā administratīvā akta par licences anulēšanu vai apturēšanu pārsūdzēšana neaptur tā izpildi."

 

 

87

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa. Pārrobežu darbība

30. pants. Filiāles atvēršana

(1)       Ja pensiju fonds vēlas atvērt filiāli citā dalībvalstī, tas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegumu par filiāles atvēršanu, kurā norāda:

1) filiāles adresi iesaistītajā valstī (adrese, kura izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai);

2) filiāles organizatorisko struktūru;

3) ziņas par filiāles vadītāju atbilstoši šā likuma 8.panta trešās daļas 4.punktam, kas ļauj pārliecināties par personas atbilstību šajā līgumā noteiktajām prasībām;

4) darbības plānu pirmajiem trim gadiem.

(2) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pensiju fonds ir iesniedzis iesniegumu atbilstoši šā panta pirmajai daļai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā no minētā iesnieguma saņemšanas to izskata un pārsūta iesaistītās valsts kompetentajām institūcijām, vienlaikus informējot pensiju fondu par informācijas pārsūtīšanu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var pieņemt lēmumu neatļaut filiāles atvēršanu citā dalībvalstī, ja uzskata, ka:

1) pensiju fonda iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) filiāles organizatoriskā struktūra neļauj nodrošināt tās uzraudzību;

3) filiāles vadītājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

4) pensiju fondā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns;

5) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmumu par atteikumu filiāles atvēršanai nosūta pensiju fondam. Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

(5) Pensiju fonds ir tiesīgs atvērt filiāli citā dalībvalstī pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojuma saņemšanas par informācijas par pensiju fonda nodomu atvērt filiāli nosūtīšanu iesaistītās valsts kompetentajām institūcijām.

31.pants. Iemaksu papildpensijas nodrošināšanai pieņemšana no citas dalībvalsts iemaksas veicošā darba devēja

(1) Pensiju fonds par katru jaunu nodomu pieņemt iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no kāda citas dalībvalsts iemaksas veicošā darba devēja rakstveidā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

(2) Paziņojumā pensiju fonds ietver šādu informāciju:

1) iesaistītā valsts;

2) iemaksas veicošā darba devēja firma;

3) iesaistītās valsts iemaksas veicošajam darba devējam piedāvātā pensiju plāna raksturojums, par kādu iesaistītā valsts un Finanšu un kapitāla tirgus komisija vienojušās un kurā īsi aprakstīts šā likuma 8.panta trešajā daļā minētais, apliecināts tulkojums iesaistītās valsts valodā va i valodā, par ko iesaistītā valsts un Finanšu un kapitāla tirgus komisija vienojušās.

(3) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pensiju fonds ir iesniedzis paziņojumu atbilstoši šā panta otrajai daļai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā no minētā paziņojuma saņemšanas to izskata un pārsūta iesaistītās valsts kompetentajām institūcijām, vienlaikus informējot pensiju fondu par informācijas pārsūtīšanu.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nepārsūta informāciju iesaistītās valsts kompetentajām institūcijām, ja uzskata, ka:

1) pensiju fondā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns;

2) pensiju fonda organizatoriskā struktūra neļauj nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu uzraudzību;

3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā pensiju fonds nav novērsis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētos pārkāpumus.

(5) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolemj nepārsūtīt pensiju fonda iesniegto informāciju iesaistītās valsts kompetentajām institūcijām, tā nekavējoties nosūta pensiju fondam attiecīgo lēmumu. Lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

(6) Iesaistītās valsts kompetentās institūcijas divu mēnešu laikā no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojuma saņemšanas var informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par nosacījumiem, kuri pensiju fondam jāievēro, darbības veikšanai iesaistītajā valstī:

1) par pensiju plāna dalībnieku tiesībām, kas izriet no dalības pensiju plānā, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām;

2) par ieguldījumu ierobežojumiem, ja iesaistītā valsts tādus noteikusi;

3) par informācijas apjomu, kas sniedzama pensiju plāna dalībniekiem vai papildpensijas saņēmējiem.

(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties pēc šā panta sestajā daļā minētās informācijas saņemšanas pārsūta to pensiju fondam.

(8) Pensiju fondam ir tiesības uzsākt iemaksu pieņemšanu papildpensijas nodrošināšanai no iesaistītās valsts iemaksas veicošā darba devēja pēc šā panta sestajā daļā minētās informācijas saņemšanas vai pēc tajā minētā termiņa beigām. Pensiju fondam ir jāievēro iesaistītās valsts prasības, kas izriet no iesaistītās valsts kompetento institūciju atbilstoši šā panta sestajai daļai sniegtās informācijas.

(9) Ja saņemta iesaistītās valsts kompetentās institūcijas informācija par izmaiņām nosacījumos, kas ievērojami darbības veikšanai iesaistītajā valstī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija to nekavējoties nosūta pensiju fondam.

32.pants. Iemaksu papildpensijas nodrošināšanai saņemšana no Latvijā reģistrēta iemaksas veicoša darba devēja

(1) Lai dalībvalsts pensiju fonds varētu uzsākt pieņemt iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicošā darba devēja, Latvijas kompetentajām institūcijām jāsaņem no mītnes valsts kompetentajām institūcijām paziņojums, kurā ietverta šā likuma 31.panta otrajā daļā minētā informācija.

(2) Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisija apkopo un nosūta pensiju fonda mītnes valsts kompetentajai institūcijai ziņas par informācijas apjomu, kas pensijas fondam, pieņemot iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicoša darba devēja, jāsniedz pensiju plāna dalībniekam vai papildpensijas saņēmējam.

(3) Dalībvalsts pensiju fondam ir tiesības pieņemt iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicošā darba devēja pēc šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas vai pēc šajā daļā minētā termiņa beigām. Dalībvalsts pensiju fondam ir jāievēro prasības, kas izriet no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas saskaņā ar šā panta otro daļu sniegto informāciju.

(4) Ja tiek veiktas izmaiņas nosacījumos, kas pensiju fondam jāievēro darbības veikšanai Latvijā, [io1] Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē par to pensiju fonda mītnes valsts kompetentās institūcijas.

33.pants. Pārrobežu darbības uzraudzība

(1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības veikt pārbaudes citas dalībvalsts pensiju fondos, kas pieņem iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicošā darba devēja.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzrauga citas dalībvalsts pensiju fondu, kas pieņem iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicošā darba devēja attiecībā uz informācijas sniegšanas pensiju fonda dalībniekiem nosacījumu ievērošanu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības saņemt no citu dalībvalstu pensiju fondiem un kompetentajām institūcijām pieprasīto uzraudzībai nepieciešamo informāciju.

(4) Veicot uzraudzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar pensiju fonda mītnes valsts kompetento institūciju.

(5) Ja, veicot citas dalībvalsts pensiju fonda, kas pieņem iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicošā darba devēja, uzraudzību, tiek atklāti pārkāpumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē pensiju fonda mītnes valsts kompetento institūciju.".

Atbalstīt

29. Papildināt likumu ar VIII nodaļu šādā redakcijā:

"VIII nodaļa. Pārrobežu darbība

30. pants. Filiāles atvēršana

(2)       Ja pensiju fonds vēlas atvērt filiāli citā dalībvalstī, tas iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegumu par filiāles atvēršanu, kurā norāda:

1) filiāles adresi iesaistītajā valstī (adrese, kura izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai);

2) filiāles organizatorisko struktūru;

3) ziņas par filiāles vadītāju atbilstoši šā likuma 8.panta trešās daļas 4.punktam, kas ļauj pārliecināties par personas atbilstību šajā līgumā noteiktajām prasībām;

4) darbības plānu pirmajiem trim gadiem.

(2) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pensiju fonds ir iesniedzis iesniegumu atbilstoši šā panta pirmajai daļai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā no minētā iesnieguma saņemšanas to izskata un pārsūta iesaistītās valsts kompetentajām institūcijām, vienlaikus informējot pensiju fondu par informācijas pārsūtīšanu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija var pieņemt lēmumu neatļaut filiāles atvēršanu citā dalībvalstī, ja uzskata, ka:

1) pensiju fonda iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

2) filiāles organizatoriskā struktūra neļauj nodrošināt tās uzraudzību;

3) filiāles vadītājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

4) pensiju fondā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns;

5) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā nav novērsti Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētie pārkāpumi.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmumu par atteikumu filiāles atvēršanai nosūta pensiju fondam. Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

(5) Pensiju fonds ir tiesīgs atvērt filiāli citā dalībvalstī pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojuma saņemšanas par informācijas par pensiju fonda nodomu atvērt filiāli nosūtīšanu iesaistītās valsts kompetentajām institūcijām.

31.pants. Iemaksu papildpensijas nodrošināšanai pieņemšana no citas dalībvalsts iemaksas veicošā darba devēja

(1) Pensiju fonds par katru jaunu nodomu pieņemt iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no kāda citas dalībvalsts iemaksas veicošā darba devēja rakstveidā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

(2) Paziņojumā pensiju fonds ietver šādu informāciju:

1) iesaistītā valsts;

2) iemaksas veicošā darba devēja firma;

3) iesaistītās valsts iemaksas veicošajam darba devējam piedāvātā pensiju plāna raksturojums, par kādu iesaistītā valsts un Finanšu un kapitāla tirgus komisija vienojušās un kurā īsi aprakstīts šā likuma 8.panta trešajā daļā minētais, apliecināts tulkojums iesaistītās valsts valodā vai valodā, par ko iesaistītā valsts un Finanšu un kapitāla tirgus komisija vienojušās.

(3) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pensiju fonds ir iesniedzis paziņojumu atbilstoši šā panta otrajai daļai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā no minētā paziņojuma saņemšanas to izskata un pārsūta iesaistītās valsts kompetentajām institūcijām, vienlaikus informējot pensiju fondu par informācijas pārsūtīšanu.

(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nepārsūta informāciju iesaistītās valsts kompetentajām institūcijām, ja uzskata, ka:

1) pensiju fondā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns;

2) pensiju fonda organizatoriskā struktūra neļauj nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbilstošu uzraudzību;

3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā termiņā pensiju fonds nav novērsis Finanšu un kapitāla tirgus komisijas konstatētos pārkāpumus.

(5) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolemj nepārsūtīt pensiju fonda iesniegto informāciju iesaistītās valsts kompetentajām institūcijām, tā nekavējoties nosūta pensiju fondam attiecīgo lēmumu. Lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

(6) Iesaistītās valsts kompetentās institūcijas divu mēnešu laikā no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojuma saņemšanas var informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par nosacījumiem, kuri pensiju fondam jāievēro, darbības veikšanai iesaistītajā valstī:

1) par pensiju plāna dalībnieku tiesībām, kas izriet no dalības pensiju plānā, pamatojoties uz darba tiesiskajām attiecībām;

2) par ieguldījumu ierobežojumiem, ja iesaistītā valsts tādus noteikusi;

3) par informācijas apjomu, kas sniedzama pensiju plāna dalībniekiem vai papildpensijas saņēmējiem.

(7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties pēc šā panta sestajā daļā minētās informācijas saņemšanas pārsūta to pensiju fondam.

(8) Pensiju fondam ir tiesības uzsākt iemaksu pieņemšanu papildpensijas nodrošināšanai no iesaistītās valsts iemaksas veicošā darba devēja pēc šā panta sestajā daļā minētās informācijas saņemšanas vai pēc tajā minētā termiņa beigām. Pensiju fondam ir jāievēro iesaistītās valsts prasības, kas izriet no iesaistītās valsts kompetento institūciju atbilstoši šā panta sestajai daļai sniegtās informācijas.

(9) Ja saņemta iesaistītās valsts kompetentās institūcijas informācija par izmaiņām nosacījumos, kas ievērojami darbības veikšanai iesaistītajā valstī, Finanšu un kapitāla tirgus komisija to nekavējoties nosūta pensiju fondam.

32.pants. Iemaksu papildpensijas nodrošināšanai saņemšana no Latvijā reģistrēta iemaksas veicoša darba devēja

(1) Lai dalībvalsts pensiju fonds varētu uzsākt pieņemt iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicošā darba devēja, Latvijas kompetentajām institūcijām jāsaņem no mītnes valsts kompetentajām institūcijām paziņojums, kurā ietverta šā likuma 31.panta otrajā daļā minētā informācija.

(2) Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisija apkopo un nosūta pensiju fonda mītnes valsts kompetentajai institūcijai ziņas par informācijas apjomu, kas pensijas fondam, pieņemot iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicoša darba devēja, jāsniedz pensiju plāna dalībniekam vai papildpensijas saņēmējam.

(3) Dalībvalsts pensiju fondam ir tiesības pieņemt iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicošā darba devēja pēc šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas vai pēc šajā daļā minētā termiņa beigām. Dalībvalsts pensiju fondam ir jāievēro prasības, kas izriet no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas saskaņā ar šā panta otro daļu sniegto informāciju.

(4) Ja tiek veiktas izmaiņas nosacījumos, kas pensiju fondam jāievēro darbības veikšanai Latvijā, [io2] Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē par to pensiju fonda mītnes valsts kompetentās institūcijas.

33.pants. Pārrobežu darbības uzraudzība

(1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības veikt pārbaudes citas dalībvalsts pensiju fondos, kas pieņem iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicošā darba devēja.

(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzrauga citas dalībvalsts pensiju fondu, kas pieņem iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicošā darba devēja attiecībā uz informācijas sniegšanas pensiju fonda dalībniekiem nosacījumu ievērošanu.

(3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības saņemt no citu dalībvalstu pensiju fondiem un kompetentajām institūcijām pieprasīto uzraudzībai nepieciešamo informāciju.

(4) Veicot uzraudzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar pensiju fonda mītnes valsts kompetento institūciju.

(5) Ja, veicot citas dalībvalsts pensiju fonda, k as pieņem iemaksas papildpensijas nodrošināšanai no Latvijā reģistrēta iemaksas veicošā darba devēja, uzraudzību, tiek atklāti pārkāpumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties informē pensiju fonda mītnes valsts kompetento institūciju.".

Pārejas noteikumi

 

88

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt Pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Pensiju fondiem, kuri saņēmuši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtās speciālās atļaujas (licences) pensiju fonda darbības veikšanai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija viena mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas pārreģistrē licenci, norādot tajā tiesības piedāvāt noteikto iemaksu pensiju plānu bez garantēta ienesīguma un bez paredzēta biometrisko risku seguma.".

Atbalstīt

30. Papildināt Pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Pensiju fondiem, kuri saņēmuši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtās speciālās atļaujas (licences) pensiju fonda darbības veikšanai, Finanšu un kapitāla tirgus komisija viena mēneša laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas pārreģistrē licenci, norādot tajā tiesības piedāvāt noteikto iemaksu pensiju plānu bez garantēta ienesīguma un bez paredzēta biometrisko risku seguma.".

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 98/49/EC un 2001/107/EC.

 

 

89

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1998.gada 29.jūnija Direktīvas 98/49/EK par papildu pensijas tiesību saglabāšanas algotiem darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas pārvietojas Kopienas teritorijā;

 2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 21.janvāra Direktīva 2001/107/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lai reglamentētu pārvaldes sabiedrības un vienkāršotu prospektus;

 3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīva 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību.”

Atbalstīt

31. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1998.gada 29.jūnija Direktīvas 98/49/EK par papildu pensijas tiesību saglabāšanas algotiem darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kas pārvietojas Kopienas teritorijā;

 2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 21.janvāra Direktīva 2001/107/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lai reglamentētu pārvaldes sabiedrības un vienkāršotu prospektus;

 3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 3.jūnija Direktīva 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību.”

 


 [io1]FKTK informē pirms stāšanās spēkā

 [io2]FKTK informē pirms stāšanās spēkā