Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija                                                                                                                                       Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts ” Muzeju likums ”

(reģ.nr.1212)

 

Otrā lasījuma redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi trešajam lasījumam

(35)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā trešā lasījuma

redakcija

 

 

 

 

 

Muzeju likums

 

 

 

Muzeju likums

 

1

Juridiskais birojs

Visā likumprojekta tekstā aizstāt vārdu “aģentūra” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “publiska aģentūra” (attiecīgajā locījumā).

 

Atbalstīts

 

1.pants. Likumā lietotie termini

 

 

 

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

 

 

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) muzeja priekšmets — priekšmets, kas pēc zinātniskās izpētes un apstrādes ir atzīts par priekšmetu ar kultūrvēsturisku nozīmi un atrodas muzeja krājumā;

 

2

Atbildīgā komisija

    Izslēgt 1.panta 1.punktā vārdu “zinātniskās”.

Atbalstīts

1) muzeja priekšmets — priekšmets, kas pēc izpētes un apstrādes ir atzīts par priekšmetu ar kultūrvēsturisku nozīmi un atrodas muzeja krājumā;

 

2) muzejisks priekšmets — priekšmets, kas pēc savas kultūrvēsturiskās nozīmes atbilst muzeja priekšmeta prasībām, bet nav iekļauts muzeja krājumā;

 

 

 

 

2) muzejisks priekšmets — priekšmets, kas pēc savas kultūrvēsturiskās nozīmes atbilst muzeja priekšmeta prasībām, bet nav iekļauts muzeja krājumā;

 

3) muzeja krājums — vēsturiski izveidojies, zinātniski pamatots muzeja priekšmetu kopums, kas sastāv no pamatkrājuma, palīgkrājuma un apmaiņas krājuma;

 

 

 

 

3) muzeja krājums — vēsturiski izveidojies, zinātniski pamatots muzeja priekšmetu kopums, kas sastāv no pamatkrājuma, palīgkrājuma un apmaiņas krājuma;

 

 

 

4) muzeja kolekcija — muzeja priekšmetu kopums, kuru saista viena pazīme vai vairākas pazīmes un kura vēsturiskā, zinātniskā vai mākslinieciskā vērtība ir nedalāms veselums;

 

 

 

 

4) muzeja kolekcija — muzeja priekšmetu kopums, kuru saista viena pazīme vai vairākas pazīmes un kura vēsturiskā, zinātniskā vai mākslinieciskā vērtība ir nedalāms veselums;

 

5) publisks muzejs — akreditēts valsts, pašvaldības vai autonoms muzejs;

 

 

 

 

 

5) publisks muzejs — akreditēts valsts, pašvaldības vai autonoms muzejs;

 

 

6) valsts muzejs — Ministru kabineta izveidota aģentūra (iestāde) vai šīs aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

 

 

 

6) valsts muzejs — Ministru kabineta izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

7) pašvaldības muzejs — pašvaldības izveidota aģentūra (iestāde) vai šīs aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

 

 

 

7) pašvaldības muzejs — pašvaldības izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

8) autonoms muzejs:

a) atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota aģentūra (iestāde) vai šīs aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas,

b) valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, ja tās īpašumā (valdījumā) ir muzeja krājums un tā īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

 

 

 

8) autonoms muzejs:

a) atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, kuras valdījumā nodots muzeja krājums un kura īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas,

b) valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, ja tās īpašumā (valdījumā) ir muzeja krājums un tā īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

9) privāts muzejs — biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība (nodibinājums) vai komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība (līgumsabiedrība, komersants), kā arī tās struktūrvienība, kas ir muzeja krājuma īpašnieks (valdītājs) un īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas;

 

 

 

9) privāts muzejs — biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība (nodibinājums) vai komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība (līgumsabiedrība, komersants), kā arī tās struktūrvienība, kas ir muzeja krājuma īpašnieks (valdītājs) un īsteno šajā likumā noteiktās funkcijas.

       10) nacionālais muzejs — savā profilā nozīmīgākais un vadošais muzejs valstī.

 

3

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 1. panta 10. punktu.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis un darbība

 

 

 

2.pants. Likuma mērķis un darbība

(1) Šā likuma mērķis ir noteikt muzeju funkcijas, valsts un sabiedrības attiecības muzeju jomā, kā arī nodrošināt muzeju darbību, lai sekmētu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeju attīstības iespējas.

4

Juridiskais birojs

Aizstāt 2. pantā vārdus “Šā likuma mērķis ir noteikt muzeju funkcijas, valsts un sabiedrības attiecības muzeju jomā, kā arī nodrošināt muzeju darbību, lai” ar vārdiem “Šā likuma mērķis ir noteikt sabiedriskās attiecības muzeju jomā, lai nodrošinātu muzeju darbību un“.

Atbalstīts

 

(1) Šā likuma mērķis ir noteikt sabiedriskās attiecības muzeju jomā, lai nodrošinātu muzeju darbību un sekmētu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeju attīstības iespējas.

(2) Likums attiecas uz publiskiem muzejiem, kā arī akreditētiem privātiem muzejiem (turpmāk — muzejs).

 

 

 

(2) Likums attiecas uz publiskiem muzejiem, kā arī akreditētiem privātiem muzejiem (turpmāk — muzejs).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pants. Muzeja jēdziens, uzdevumi un funkcijas

 

 

 

   (skat.8.lpp.)

 

(1) Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un zinātniskās pētniecības institūcija, kuras uzdevums ir atbilstoši muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā dabas, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

    Izslēgt 3.panta pirmajā daļā vārdus “un zinātniskās”.

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

    Izslēgt 3.panta pirmajā daļā vārdu “zinātniskās”.

 

 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs D.Šēnbergs

    Papildināt 3.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Muzejs var veikt  zinātnisko darbību  un reģistrēties zinātnisko institūciju reģistrā Zinātniskās darbības likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts, izteikts precizētā

komisijas

redakcijā

priekšlikumā Nr.6

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.28

 

 

(2) Muzeja funkcijas ir šādas:

 

 

 

 

1) materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana;

 

 

 

 

 

2) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātniska pētniecība;

8

Atbildīgā komisija

    Izslēgt 3.panta otrās daļas 2.punktā vārdu “zinātniska”.

Atbalstīts

 

3) sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

 

 

 

 

4.pants. Kultūras ministrijas kompetence muzeju jomā

 

 

 

(skat. priekšlikumu Nr.35)

3.pants. Kultūras ministrijas kompetence muzeju jomā

 

Kultūras ministrija:

 

 

 

Kultūras ministrija:

       1) izstrādā valsts stratēģiju un īsteno valsts politiku muzeju jomā;

 

 

 

       1) izstrādā valsts stratēģiju un īsteno valsts politiku muzeju jomā;

         2) koordinē valsts muzeju starptautiskos sadarbības projektus, kā arī informē citus muzejus par starptautiskas sadarbības iespējām;

 

 

 

 

         2) koordinē valsts muzeju starptautiskos sadarbības projektus, kā arī informē citus muzejus par starptautiskas sadarbības iespējām;

3) sadala akreditētajiem muzejiem valsts budžetā paredzētos līdzekļus kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai;

 

9

Juridiskais birojs

Izslēgt 4. panta 3.punktā vārdus “nacionāli nozīmīgu”, bet 6.punktā aizstāt vārdu “muzeju” ar vārdu “muzeja”.

Atbalstīts

3) sadala akreditētajiem muzejiem valsts budžetā paredzētos līdzekļus kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu projektu un programmu īstenošanai;

 

4) izveido Latvijas Muzeju padomi un apstiprina tās nolikumu;

 

 

 

 

4) izveido Latvijas Muzeju padomi un apstiprina tās nolikumu;

 

5) veido un uztur Nacionālā muzeju krājuma (turpmāk – Nacionālais krājums) kopkatalogu;

 

 

 

 

5) veido un uztur Nacionālā muzeju krājuma (turpmāk – Nacionālais krājums) kopkatalogu;

 

           6) izvērtē muzeju atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

 

 

 

           6) izvērtē muzeja atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

 

 

 

 

 

5.pants. Muzeju valsts pārvalde

 

 

(skat. priekšlikumu Nr.35)

4.pants. Muzeju valsts pārvalde

           Muzeju valsts pārvalde ir kultūras ministra padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts kultūrpolitiku publiskajos un privātajos muzejos. Publiskie muzeji ir Muzeju valsts pārvaldes funkcionālā pārraudzībā.

 

 

 

Muzeju valsts pārvalde ir kultūras ministra padotībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts kultūrpolitiku publiskajos un privātajos muzejos. Publiskie muzeji ir Muzeju valsts pārvaldes funkcionālā pārraudzībā.

 

 

 

 

 

6.pants. Latvijas Muzeju padome un tās sastāvs

 

 

(skat. priekšlikumu Nr.35)

5.pants. Latvijas Muzeju padome un tās sastāvs

(1) Latvijas Muzeju padome (turpmāk — Muzeju padome) ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu.

 

 

 

(1) Latvijas Muzeju padome (turpmāk — Muzeju padome) ir konsultatīva institūcija, kas izveidota, lai veicinātu institūciju sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu.

(2) Muzeju padomes sastāvā ir 15 locekļu: astoņi Rīgas un Rīgas rajona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji, četri Latvijas novadu akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra novada), viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens Latvijas Muzeju asociācijas deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs (vai viņa deleģēts pārstāvis).

 

 

 

(2) Muzeju padomes sastāvā ir 15 locekļu: astoņi Rīgas un Rīgas rajona akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji, četri Latvijas novadu akreditēto muzeju deleģēti pārstāvji (pa vienam no katra novada), viens Latvijas Pašvaldību savienības deleģēts pārstāvis, viens Latvijas Muzeju asociācijas deleģēts pārstāvis un kultūras ministrs (vai viņa deleģēts pārstāvis).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skat. priekšlikumu Nr.35)

6.pants. Muzeju padomes kompetence

Muzeju padome:

1) veicina publisko un privāto muzeju attīstību un sadarbību;

2) sniedz ministrijām un pašvaldībām           atzinumus    par   valsts   budžeta   un  pašvaldību budžetu projektu sadaļām, kuras saistītas ar muzeju finansēšanu, kā arī par citiem ar muzeju darbību saistītiem jautājumiem;

   3) sniedz konsultācijas par valsts un pašvaldību muzeju dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju;

4) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par muzeju atbilstību akreditācijas prasībām;

5) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par muzeja priekšmetu izņemšanu no Nacionālā krājuma;

6) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu;

7) iesniedz ministrijām un pašvaldībām priekšlikumus par muzeju direktoru amata kandidatūrām;

8) iesniedz Muzeju valsts pārvaldei priekšlikumus par muzeju speciālistu (personāla) sagatavošanu un kvalifikācijas pilnveidošanu;

9) sniedz Kultūras ministrijai atzinumu par muzeja atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skat. priekšlikumu Nr.35)

7.pants. Muzeja jēdziens, uzdevumi un funkcijas

(1) Muzejs ir sabiedrībai pieejama izglītojoša un pētniecības institūcija, kuras uzdevums ir atbilstoši muzeja darbības specifikai vākt, saglabāt un popularizēt sabiedrībā dabas, materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai.

(2) Muzeja funkcijas ir šādas:

1) materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana;

          2) muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība;

          3) sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras un dabas vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

 

 

 

 

 

 

 

7.pants. Muzeju padomes kompetence

 

 

 

(skat.6.lpp)

Muzeju padome:

1) veicina publisko un privāto muzeju attīstību un sadarbību;

 

 

 

 

2) sniedz ministrijām un pašvaldībām           atzinumus    par   valsts   budžeta   un  pašvaldību budžetu projektu sadaļām, kuras saistītas ar muzeju finansēšanu, kā arī par citiem ar muzeju darbību saistītiem jautājumiem;

 

 

 

 

3) sniedz publisko muzeju īpašniekiem atzinumus par muzeju dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī akreditēto privāto muzeju īpašniekiem — par muzeju reorganizāciju vai likvidāciju;

10

Atbildīgā komisija

   Izteikt 7. panta 3.punktu šādā redakcijā:

   “3) sniedz konsultācijas par valsts un pašvaldību muzeju dibināšanu, reorganizāciju vai likvidāciju;”

Atbalstīts

 

 

4) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par muzeju atbilstību akreditācijas prasībām;

 

 

 

 

5) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par muzeja priekšmetu izņemšanu no Nacionālā krājuma;

 

 

 

 

6) sniedz Muzeju valsts pārvaldei atzinumus par Nacionālā krājuma veidošanu un saglabāšanu;

 

 

 

 

7) iesniedz ministrijām un pašvaldībām priekšlikumus par muzeju direktoru amata kandidatūrām;

 

 

 

 

8) iesniedz Muzeju valsts pārvaldei priekšlikumus par muzeju speciālistu (personāla) sagatavošanu un kvalifikācijas pilnveidošanu;

 

 

 

 

9) sniedz Kultūras ministrijai atzinumu par muzeju atbilstību nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

11

Juridiskais birojs

 Aizstāt 7.panta 9.punktā vārdu “muzeju” ar vārdu “muzeja”.

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

8.pants. Publisko muzeju dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība

 

 

 

8.pants. Publisko muzeju dibināšanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība

(1) Valsts muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

12

Atbildīgā komisija

   Aizstāt 8. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu” ar vārdiem “konsultējoties ar Muzeju padomi”.

Atbalstīts

(1) Valsts muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas vai citas ministrijas ierosinājuma, konsultējoties ar Muzeju padomi.

(2) Pašvaldības muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē attiecīgās pašvaldības dome (padome), ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

 

 

 

redakcionāls labojums

(2) Pašvaldību muzejus un to filiāles dibina, reorganizē un likvidē attiecīgās pašvaldības dome (padome), konsultējoties ar Muzeju padomi.

(3) Autonomos muzejus un to filiāles, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota aģentūra (iestāde) vai tās struktūrvienība, dibina, reorganizē un likvidē īpašnieks, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

13

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

   Aizstāt 8. panta trešajā daļā vārdu “tās” ar vārdiem “šīs publiskās aģentūras (iestādes)” un izslēgt vārdus “ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu”.

Atbalstīts

(3) Autonomos muzejus un to filiāles, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, dibina, reorganizē un likvidē īpašnieks.

 

(4) Ja tiek likvidēts akreditēts privātais muzejs, kas saņēmis valsts budžeta līdzekļus, valsts un pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības likvidējamā muzeja priekšmetu iegūšanā.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Juridiskais birojs

Ierosinām 8. panta ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minēto muzeju reorganizācijas un likvidācijas gadījumos muzejam ir pienākums konsultēties ar Muzeju padomi jautājumos par turpmāko rīcību ar  Nacionālajā krājumā iekļautajiem attiecīgā muzeja priekšmetiem.”

   izteikt pašreizējo ceturto daļu kā piekto daļu.

 

 

 

 

Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt likumprojekta 8. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja tiek likvidēts akreditēts privātais muzejs vai akreditēts autonomais muzejs, kas ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, un likvidējamais muzejs ir saņēmis valsts budžeta līdzekļus, valsts un pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības likvidējamā muzeja priekšmetu iegūšanā.”

 

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 8. pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja tiek likvidēts akreditēts privātais muzejs vai akreditēts autonomais muzejs, kas ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, un šis muzejs ir saņēmis valsts budžeta līdzekļus, valsts muzejiem un pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības likvidējamā muzeja priekšmetu iegūšanā.”

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

(4) Šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minēto muzeju reorganizācijas un likvidācijas gadījumos muzejam ir pienākums konsultēties ar Muzeju padomi jautājumos par turpmāko rīcību ar  Nacionālajā krājumā iekļautajiem attiecīgā muzeja priekšmetiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Ja tiek likvidēts akreditēts privātais muzejs vai akreditēts autonomais muzejs, kas ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, un šis muzejs ir saņēmis valsts budžeta līdzekļus, valsts muzejiem un pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības likvidējamā muzeja priekšmetu iegūšanā.

 

 

 

 

 

 

9.pants. Muzeju akreditācija un reģistrācija

 

 

 

9.pants. Muzeju akreditācija un reģistrācija

(1) Valsts, pašvaldības un autonomajam muzejam, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota aģentūra (iestāde) vai tās struktūrvienība, ir pienākums ne vēlāk kā piecus gadus pēc muzeja dibināšanas nokārtot akreditāciju. Autonoms muzejs, kas ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, un privātais muzejs akreditācijai piesakās pēc paša iniciatīvas. Muzeju akreditācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem muzeju akreditācijas noteikumiem.

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

(1) Valsts muzejam, pašvaldības muzejam un autonomajam muzejam, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes)   struktūrvienība, ir pienākums ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc muzeja dibināšanas nokārtot akreditāciju. Autonoms muzejs, kas ir valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība vai cita privāto tiesību juridiskā persona, kuras dalībnieks vai dibinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona, un privātais muzejs akreditācijai piesakās pēc paša iniciatīvas. Muzeju akreditācija notiek saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem muzeju akreditācijas noteikumiem.

(2) Muzeju var akreditēt, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

 

 

 

(2) Muzeju var akreditēt, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

1) ir dibinātāja apstiprināts muzeja nolikums, statūti, reglaments vai līgums;

 

 

 

1) ir dibinātāja apstiprināts muzeja nolikums, statūti, reglaments vai līgums;

2) ir veikta muzeja krājuma uzskaite;

 

 

 

2) ir veikta muzeja krājuma uzskaite;

3) ir telpas, iekārtas un drošības sistēmas, kas garantē muzeja krājuma saglabāšanu;

 

 

 

3) ir telpas, iekārtas un drošības sistēmas, kas garantē muzeja krājuma saglabāšanu;

4) ir nodrošināta muzeja krājuma pieejamība sabiedrībai.

 

 

 

4) ir nodrošināta muzeja krājuma pieejamība sabiedrībai;

 

17

Kultūras ministre H.Demakova

Papildināt likumprojekta 9.panta otro daļu ar jaunu 5.punktu  šādā redakcijā:

“5) ir muzeja  darbības un attīstības stratēģija.”

 

Atbalstīts

 

redakcionāls labojums

 

5) ir izstrādāta muzeja darbības un attīstības stratēģija.

 (3) Ja muzejs, kuram ir pienākums akreditēties, netiek akreditēts, tas gada laikā var atkārtoti pieteikties akreditācijai. Ja arī pēc atkārtotas pieteikšanās muzejs netiek akreditēts, to likvidē.

 

 

 

 

 (3) Ja muzejs, kuram ir pienākums akreditēties, netiek akreditēts, tas gada laikā var atkārtoti pieteikties akreditācijai. Ja arī pēc atkārtotas pieteikšanās muzejs netiek akreditēts, to likvidē.

 

 

(4) Akreditētais muzejs zaudē akreditēta muzeja tiesības, ja tas neatbilst šā panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

 

 

 

 

(4) Akreditētais muzejs zaudē akreditēta muzeja tiesības, ja tas neatbilst šā panta otrajā daļā minētajiem nosacījumiem.

 

(5) Muzeju valsts pārvalde veido un uztur muzeju reģistru. Muzeju reģistrā tiek iekļauti visi publiskie muzeji, akreditētie privātie muzeji, kā arī — pēc vienošanās ar privāto muzeju īpašniekiem — privātie neakreditētie muzeji.

 

 

 

(5) Muzeju valsts pārvalde veido un uztur muzeju reģistru. Muzeju reģistrā tiek iekļauti visi publiskie muzeji, akreditētie privātie muzeji, kā arī — pēc vienošanās ar privāto muzeju īpašniekiem — privātie neakreditētie muzeji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skat. priekšlikumu Nr.35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls labojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls labojums

10.pants. Muzeju tiesības un pienākumi

 

(1) Muzejam ir tiesības:

          1) pēc Muzeju valsts pārvaldes atļaujas saņemšanas uz laiku izvest muzeja kolekcijas vai atsevišķus priekšmetus ārpus valsts;

2) sniegt maksas pakalpojumus, veikt izdevējdarbību un izmantot iegūtos līdzekļus muzeja darbības attīstībai, muzeja krājuma papildināšanai un saglabāšanai, restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viņu materiālajai stimulēšanai un pētniecības darba nodrošināšanai;

3) saskaņā ar Autortiesību likumu īstenot autortiesības attiecībā uz tā valdījumā esošo muzeja krājumu;

          4) saņemt valsts budžeta līdzekļus kultūrvēs­turisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai;

           5) slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu muzeja krājuma saglabāšanu, papildināšanu, izpēti, kā arī citus darījumus, kas nepieciešami muzeja darbības nodrošināšanai;

          6) saņemt Muzeju valsts pārvaldes metodisko atbalstu.

(2) Muzeju pienākums ir:

          1) nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem;

         2) katru gadu sniegt Muzeju valsts pārvaldei darbības pārskatu un Muzeju padomei – informāciju, kas nepieciešama tās kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai.

(3) Valsts muzeji un pašvaldību muzeji nedrīkst atsavināt vai izņemt muzeja priekšmetus un kolekcijas no muzeja krājuma bez Muzeju valsts pārvaldes atļaujas.

(4) Muzeju tiesības un pienākumus nosaka attiecīgā muzeja nolikumā, statūtos, reglamentā vai līgumā.

(5) Muzejs var veikt  zinātnisko darbību  un reģistrēties zinātnisko institūciju reģistrā Zinātniskās darbības likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

10.pants. Muzeju vadība

 

 

(skat. priekšlikumu Nr.35)

11.pants. Muzeju vadība

 

(1) Valsts muzeju direktorus, ņemot vērā Muzeju padomes priekšlikumus, pieņem darbā un atlaiž no darba ministrs, kura padotībā atrodas attiecīgais valsts muzejs.

 

 

 

 

(1) Valsts muzeju direktorus, ņemot vērā Muzeju padomes priekšlikumus, pieņem darbā un atlaiž no darba ministrs, kura padotībā atrodas attiecīgais valsts muzejs.

         (2) Pašvaldības muzeju direktorus un vadītājus pieņem darbā attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Muzeju padomes priekšlikumus.

 

 

redakcionāls labojums

(2) Pašvaldību muzeju direktorus un vadītājus pieņem darbā attiecīgā pašvaldība, ņemot vērā Muzeju padomes priekšlikumus.

          (3) Autonomo muzeju direktorus un vadītājus pieņem darbā attiecīgā muzeja dibinātājs.

 

 

 

(3) Autonomo muzeju direktorus un vadītājus pieņem darbā attiecīgā muzeja dibinātājs.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.pants. Nacionālais krājums

 

 

 

(skat.18 . lpp.)

(1) Nacionālais krājums ir nacionālā bagātība, un tas ir valsts aizsardzībā.

 

 

 

 

 

(2) Nacionālo krājumu veido:

1) akreditēto valsts un pašvaldību muzeju pamatkrājumi;

2) akreditēto autonomo un privāto muzeju pamatkrājumi (ar Muzeju padomes piekrišanu);

3) privātas kolekcijas vai atsevišķi muzejiski priekšmeti (ar Muzeju padomes un ar īpašnieka piekrišanu).

 

 

 

18

 

 

Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt likuma 11.panta otrās daļas 3.punktu  šādā redakcijā:

“3) privātās kolekcijas vai atsevišķi muzejiski priekšmeti (pēc īpašnieka  ierosinājuma un ar Muzeju padomes piekrišanu).”

 

 

Atbalstīts

 

(3) Nacionālajā krājumā esošie priekšmeti un kolekcijas tiek iekļautas kopkatalogā — datubāzē, kas ietver pamatinformāciju par muzeju krājumu priekšmetiem.

 

 

 

 

 

(4) Institūcijām un privātpersonām, kuru valdījumā vai īpašumā ir Nacionālā krājuma priekšmeti, ir jānodrošina to izmantošanas iespējas.

19

Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt likumprojekta 11.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Institūcijām un privātpersonām, kuru valdījumā vai īpašumā ir Nacionālā krājuma priekšmeti, ir jānodrošina to saglabāšana un izmantošanas iespējas.”

Atbalstīts

 

(5) Valsts piešķir budžeta līdzekļus Nacionālajā krājumā esošo priekšmetu un kolekciju uzturēšanai un restaurēšanai.

20

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 11. panta piektajā daļā pēc vārda “uzturēšanai” ar vārdu “saglabāšanai”.

Atbalstīts

 

(6) Attiecībā uz Nacionālajā krājumā esošajiem priekšmetiem vai kolekcijām jāievēro šādi noteikumi:

1) aizliegts atsavināt Nacionālajā krājumā iekļauto kolekciju atsevišķus priekšmetus;

2) atsavinot kādu Nacionālajā krājumā iekļauto kolekciju vai priekšmetu, tas vispirms ar Muzeju valsts pārvaldes starpniecību un tās atļauju jāpiedāvā citam akreditētajam muzejam, to pārdodot, dāvinot vai mainot;

          3) aizliegts ieķīlāt Nacionālajā krājumā iekļautos priekšmetus vai kolekcijas, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditora pieprasījuma.

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām  izslēgt 11. panta sestās  daļas 2. punktā vārdus “to pārdodot, dāvinot vai mainot”.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

(7) Priekšmetu var izņemt no Nacionālā krājuma, ja:

        1) priekšmetam ir būtiski bojājumi, kuru dēļ to nav iespējams restaurēt;

        2) priekšmets ir zudis vai dabiski sairis;

        3) priekšmets ir iegūts prettiesiskā ceļā;

        4) priekšmets ir zaudējis muzejisko vērtību.

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

Kultūras ministre H.Demakova

Papildināt likumprojekta 11.panta septīto daļu ar jaunu punktu:

“5) muzejs nenodrošina priekšmetu saglabāšanu.”

 

Nav

atbalstīts

 

 

 

 

23

 

 

Kultūras ministre H.Demakova

Papildināt likumprojekta 11.pantu ar jaunu astoto daļu, attiecīgi mainot  turpmāko  daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(8) Ja priekšmets tiek izņemts no Nacionālā krājuma saskaņā ar šā likuma  11.panta septītās daļas 5.punktu, valsts un pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības attiecīgā priekšmeta iegūšanā.”

 

Nav

atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

24

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta 11. pantu ar jaunu astoto daļu šādā redakcijā:

„(8) Ja muzejs nenodrošina Nacionālajā krājumā iekļautas kolekcijas vai priekšmeta saglabāšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo krājumu, kā rezultātā kolekcijai vai priekšmetam sāk rasties būtiski bojājumi, valsts vai pašvaldību muzejs ar Muzeju valsts pārvaldes starpniecību priekšmeta vai kolekcijas īpašniekam var izteikt priekšlikumu par priekšmeta vai kolekcijas atsavināšanu un izņemšanu no attiecīgā muzeja krājuma. Valsts vai pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības attiecīgā priekšmeta vai kolekcijas iegūšanā.”;

    attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

Atbalstīts

 

(8) Atļauju priekšmeta izņemšanai no Nacionālā krājuma izsniedz Muzeju valsts pārvalde pēc tā muzeja ierosinājuma, kurā atrodas attiecīgais priekšmets, vai pēc priekšmeta īpašnieka ierosinājuma, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumus.

 

 

 

 

  (9) Ministru kabinets nosaka Nacionālā krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un finansēšanas kārtību, rīcību ar tajā esošajiem priekšmetiem un kolekcijām, kā arī kārtību, kādā priekšmetu var atsavināt un izņemt no Nacionālā krājuma vai uz laiku izvest ārpus valsts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.pants. Nacionālais muzejs

 

 

 

12.pants. Nacionālais muzejs

(1) Nacionālais muzejs ir tāds muzejs:

1) kura krājums teritoriāli, hronoloģiski un tematiski aptver visu valsti un savā profilā ir vispilnīgākais;

          2) kura zinātniski pētnieciskais darbs nodrošina vispusīgu muzeja krājuma izpēti un pētījumus profilzinātnēs;

 

          3) kura ekspozīcijas, izstādes un citi ar muzeja darbību saistītie komunikācijas veidi nodrošina muzeja krājuma pieejamību un vispusīgu izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai;

          4) kurš veic darbības, kas apliecina šā muzeja kā vadošās institūcijas lomu muzeju nozarē.

25

 

 

 

 

26

Juridiskais birojs

Ierosinām 12. panta  pirmās daļas pirmo punktu papildināt pirms vārda “vispilnīgākais” ar vārdiem “visnozīmīgākais un “.

 

Atbildīgā komisija

    Izslēgt 12.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu “zinātniski”.

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

(1) Nacionālais muzejs ir tāds muzejs:

1) kura krājums teritoriāli, hronoloģiski un tematiski aptver visu valsti un savā profilā ir visnozīmīgākais un vispilnīgākais;

          2) kura pētnieciskais darbs nodrošina vispusīgu muzeja krājuma izpēti un pētījumus profilzinātnēs;

          3) kura ekspozīcijas, izstādes un citi ar muzeja darbību saistītie komunikācijas veidi nodrošina muzeja krājuma pieejamību un vispusīgu izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai;

          4) kurš veic darbības, kas apliecina šā muzeja kā vadošās institūcijas lomu muzeju nozarē.

(2) Nacionālā muzeja statusa iegūšanai muzejs var iesniegt Kultūras ministrijai pieteikumu, kurā pamatota tā atbilstība nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

 

 

 

(2) Nacionālā muzeja statusa iegūšanai muzejs var iesniegt Kultūras ministrijai pieteikumu, kurā pamatota tā atbilstība nacionālas nozīmes kultūras institūcijas statusam.

 

(3) Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas priekšlikuma lemj par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu.

 

 

 

 

 

 

(3) Ministru kabinets pēc Kultūras ministrijas priekšlikuma lemj par nacionālā muzeja statusa piešķiršanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(skat. priekšlikumu Nr.35)

 

 

 

 

 

redakcionāli labojumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

redakcionāls labojums

13.pants. Nacionālais krājums

 

(1) Nacionālais krājums ir nacionālā bagātība, un tas ir valsts aizsardzībā.

(2) Nacionālo krājumu veido:

1) akreditēto valsts muzeju un akreditēto  pašvaldību muzeju pamatkrājumi;

2) akreditēto autonomo muzeju un akreditēto  privāto muzeju pamatkrājumi (ar Muzeju padomes piekrišanu);

3) privātās kolekcijas vai atsevišķi muzejiski priekšmeti (pēc īpašnieka  ierosinājuma un ar Muzeju padomes piekrišanu).

(3) Nacionālajā krājumā esošie priekšmeti un kolekcijas tiek iekļautas kopkatalogā — datubāzē, kas ietver pamatinformāciju par muzeju krājumu priekšmetiem.

(4) Institūcijām un privātpersonām, kuru valdījumā vai īpašumā ir Nacionālā krājuma priekšmeti, jānodrošina to saglabāšana un izmantošanas iespējas.

(5) Valsts piešķir budžeta līdzekļus Nacionālajā krājumā esošo priekšmetu un kolekciju uzturēšanai, saglabāšanai un restaurēšanai.

(6) Attiecībā uz Nacionālajā krājumā esošajiem priekšmetiem vai kolekcijām jāievēro šādi noteikumi:

1) aizliegts atsavināt Nacionālajā krājumā iekļauto kolekciju atsevišķus priekšmetus;

2) atsavinot kādu Nacionālajā krājumā iekļauto kolekciju vai priekšmetu, tas vispirms ar Muzeju valsts pārvaldes starpniecību un tās atļauju jāpiedāvā citam akreditētam muzejam;

          3) aizliegts ieķīlāt Nacionālajā krājumā iekļautos priekšmetus vai kolekcijas, un uz tiem nevar vērst piedziņu pēc kreditora pieprasījuma.

(7) Priekšmetu var izņemt no Nacionālā krājuma, ja:

        1) priekšmetam ir būtiski bojājumi, kuru dēļ to nav iespējams restaurēt;

        2) priekšmets ir zudis vai dabiski sairis;

        3) priekšmets ir iegūts prettiesiskā ceļā;

        4) priekšmets ir zaudējis muzejisko vērtību.

(8) Ja muzejs nenodrošina Nacionālajā krājumā iekļautas kolekcijas vai priekšmeta saglabāšanu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Nacionālo krājumu, kā rezultātā kolekcijai vai priekšmetam sāk rasties būtiski bojājumi, valsts vai pašvaldību muzejs ar Muzeju valsts pārvaldes starpniecību priekšmeta vai kolekcijas īpašniekam var izteikt priekšlikumu par priekšmeta vai kolekcijas atsavināšanu un izņemšanu no attiecīgā muzeja krājuma. Valsts vai pašvaldību muzejiem ir pirmpirkuma tiesības attiecīgā priekšmeta vai kolekcijas iegūšanā.

(9) Atļauju priekšmeta izņemšanai no Nacionālā krājuma izsniedz Muzeju valsts pārvalde pēc tā muzeja ierosinājuma, kurā atrodas attiecīgais priekšmets, vai pēc priekšmeta īpašnieka ierosinājuma, ņemot vērā Muzeju padomes atzinumu.

  (10) Ministru kabinets nosaka Nacionālā krājuma veidošanas, papildināšanas, uzskaites, saglabāšanas un finansēšanas kārtību, rīcību ar tajā esošajiem priekšmetiem un kolekcijām, kā arī kārtību, kādā priekšmetu var atsavināt un izņemt no Nacionālā krājuma vai uz laiku izvest ārpus valsts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.pants. Muzeju tiesības un pienākumi

 

 

 

(skat.13.lpp.)

(1) Muzejam ir tiesības:

 

 

 

 

          1) pēc Muzeju valsts pārvaldes atļaujas saņemšanas uz laiku izvest muzeja kolekcijas vai atsevišķus priekšmetus ārpus valsts;

 

 

 

 

2) sniegt maksas pakalpojumus, veikt izdevējdarbību un izmantot iegūtos līdzekļus muzeja darbības attīstībai, muzeja krājuma papildināšanai un saglabāšanai, restaurācijai, darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, viņu materiālajai stimulēšanai un pētniecības darba nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

3) saskaņā ar Autortiesību likumu īstenot autortiesības attiecībā uz tā valdījumā esošo muzeja krājumu;

 

 

 

 

 

          4) saņemt valsts budžeta līdzekļus kultūrvēs­turisku, tēlotājmākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu īstenošanai;

 

 

 

 

           5) slēgt civiltiesiskus darījumus, lai sekmētu muzeja krājuma saglabāšanu, papildināšanu, izpēti, kā arī citus darījumus, kas nepieciešami muzeja darbības nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

          6) saņemt Muzeju valsts pārvaldes metodisko atbalstu.

 

 

 

 

(2) Muzeju pienākums ir:

 

 

 

 

1) nodrošināt muzeja krājuma pieejamību apmeklētājiem un pētniekiem;

 

 

 

 

2) katru gadu sniegt Muzeju valsts pārvaldei darbības pārskatu un Muzeju padomei – informāciju, kas nepieciešama tās kompetencē esošo jautājumu izskatīšanai.

 

 

 

 

 

(3) Publiskie muzeji nedrīkst atsavināt vai izņemt priekšmetus no muzeja krājuma bez Muzeju valsts pārvaldes atļaujas.

27                       

Juridiskais birojs

13. panta trešajā daļā aizstāt  vārdus “Publiskie muzeji” ar vārdiem “Valsts un pašvaldības muzeji”, bet  vārdu “priekšmetus” ar vārdiem “muzeja priekšmetus un kolekcijas”.

 

Atbalstīts

 

 

 

(4) Muzeju tiesības un pienākumus nosaka attiecīgā muzeja nolikumā, statūtos, reglamentā vai līgumā.

 

 

 

 

 

 

28              

Atbildīgā komisija

    Papildināt 13.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Muzejs var veikt  zinātnisko darbību  un reģistrēties zinātnisko institūciju reģistrā Zinātniskās darbības likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

14.pants. Valsts muzeju un pašvaldību muzeju finansēšana

 

 

 

14.pants. Valsts muzeju un pašvaldību muzeju finansēšana

(1) Valsts muzejus finansē no valsts budžeta, pašvaldību muzejus finansē attiecīgā pašvaldība, paredzot līdzekļus:

1) muzeja ēku uzturēšanai un restaurēšanai;

2) telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

3) muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabāšanai, fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai), kā arī izpētei un izmantošanai;

4) mikroklimata uzturēšanas iekārtām, muzeja priekšmetu konservācijai un restaurēšanai;

5) muzeja personāla algošanai;

6) starptautiskai sadarbībai;

7) sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

 

 

 

 

(1) Valsts muzejus finansē no valsts budžeta, pašvaldību muzejus finansē attiecīgā pašvaldība, paredzot līdzekļus:

1) muzeja ēku uzturēšanai un restaurēšanai;

2) telpu īrei, komunālajiem maksājumiem, nodokļu un zemes nomas maksājumiem;

3) muzeja krājuma papildināšanai (iepirkšanai, ekspedīcijām), saglabāšanai, fiziskajai drošībai (apsardzei, apdrošināšanai un ugunsdrošības tehnikai), kā arī izpētei un izmantošanai;

4) mikroklimata uzturēšanas iekārtām, muzeja priekšmetu konservācijai un restaurēšanai;

5) muzeja personāla algošanai;

6) starptautiskai sadarbībai;

7) sabiedrības izglītošanai un kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbu saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.

 (2) Valsts muzeji un pašvaldību muzeji var saņemt papildu finanšu līdzekļus arī no citiem avotiem ziedojumu un dāvinājumu veidā, kā arī gūt ienākumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tiek ieskaitīti muzeja pamatbudžeta kontā, un tos izmanto tikai muzeja darbības attīstībai.

 

 

 

 (2) Valsts muzeji un pašvaldību muzeji var saņemt papildu finanšu līdzekļus arī no citiem avotiem ziedojumu un dāvinājumu veidā, kā arī gūt ienākumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem. Līdzekļi, kas iegūti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tiek ieskaitīti muzeja pamatbudžeta kontā, un tos izmanto tikai muzeja darbības attīstībai.

(3) Ja valsts muzeji un pašvaldību muzeji saņem ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā, tie atver speciālā budžeta kontu.

 

 

 

(3) Ja valsts muzeji un pašvaldību muzeji saņem ziedojumu vai dāvinājumu ar norādītu mērķi vai bez tā, tie atver speciālā budžeta kontu.

 

 

 

 

 

15.pants. Starptautiskā sadarbība

 

 

 

15.pants. Starptautiskā sadarbība

(1) Muzeji ir tiesīgi patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās valstīs, iestāties starptautiskajās muzeju organizācijās un piedalīties to darbībā.

 

 

 

(1) Muzeji ir tiesīgi patstāvīgi sadarboties ar muzejiem citās valstīs, iestāties starptautiskajās muzeju organizācijās un piedalīties to darbībā.

(2) Muzeji var saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku izstāžu rīkošanai Latvijā.

29

 

 

 

 

 

 

 

30

Kultūras ministre H.Demakova

Izteikt likumprojekta 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā  muzeji var saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku  izstāžu rīkošanai Latvijā.”

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 15.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā  muzeji var saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku  izstāžu rīkošanai.”

Daļēji atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.30

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā  muzeji var saņemt valsts garantētu apdrošināšanu starptautisku  izstāžu rīkošanai.

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

           Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1. Ministru kabineta 1998.gada 21.jūlija noteikumi Nr.265 "Latvijas Muzeju padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 217., 218.nr.; 2002, 139.nr.).

2. Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumi Nr.311 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 241./242.nr.; 2004, 28.nr.).

3. Ministru kabineta 1998.gada 27.oktobra noteikumi Nr.420 "Kārtība, kādā Kultūras ministrija akreditētajiem muzejiem piešķir valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpašu kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 322.nr.).

4. Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.196 "Muzeju akreditācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 53.nr.).

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām pārejas noteikumos:

- pirmo punktu izteikt šādā redakcijā:

“1. Ar šā likuma spēkā stāšanos  spēku zaudē  Muzeju  likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.).”

- pašreizējo punktu izteikt kā otro punktu un tajā:

- ievaddaļā  aizstāt vārdus “2006. gada 31.decembrim” ar vārdiem “2006. gada 30.jūnijam”;

1.punktā aizstāt vārdus “Latvijas Vēstnesis, 1998, 217., 218.nr.; 2002, 139.nr.” ar vārdiem “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 3.nr.”;

2.punktā aizstāt vārdus “Latvijas Vēstnesis, 1998, 241./242.nr.; 2004, 28.nr.” ar vārdiem “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998,19.nr.”; 

3.punktā aizstāt vārdus “Latvijas Vēstnesis, 1998, 322.nr.” ar vārdiem “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998,22.nr.”;.

4.punktā  aizstāt vārdus “Latvijas Vēstnesis, 2004, 53.nr.” ar vārdiem “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 11.nr.”.         

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

34

Kultūras ministre H.Demakova

Papildināt  likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Autonomajiem muzejiem, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota  aģentūra (iestāde) vai tās struktūrvienība, ir pienākums  nokārtot akreditāciju trīs gadu  laikā no šī likuma spēkā stāšanās dienas.”

 

 

 

Kultūras ministre H.Demakova

Papildināt likumprojekta Pārejas noteikumus ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:

“3. Likuma 11.panta otrās daļas 2.punkts stājas spēkā 2006. gada 1.jūlijā.”

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

 

1. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 30.jūnijam piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1998.gada 21.jūlija noteikumi Nr.265 “Latvijas Muzeju padomes nolikums” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 3.nr.);

2) Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumi Nr.311 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.);

3) Ministru kabineta 1998.gada 27.oktobra noteikumi Nr.420 “Kārtība, kādā Kultūras ministrija akreditētajiem muzejiem piešķir valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpašu kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 22.nr.);

4) Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.196 “Muzeju akreditācijas noteikumi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 11.nr.).

2. Autonomajiem muzejiem, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, ir pienākums nokārtot akreditāciju triju gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

3. Muzeju akreditācijas apliecības, kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz akreditācijas termiņa beigām.

4. Šā likuma 13.panta otrās daļas 2.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

         5. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Muzeju likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.).”

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.34

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts,

iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.34

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārejas noteikumi

 

1. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 30.jūnijam piemērojami šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1998.gada 21.jūlija noteikumi Nr.265 “Latvijas Muzeju padomes nolikums” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 3.nr.);

2) Ministru kabineta 1998.gada 18.augusta noteikumi Nr.311 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.);

3) Ministru kabineta 1998.gada 27.oktobra noteikumi Nr.420 “Kārtība, kādā Kultūras ministrija akreditētajiem muzejiem piešķir valsts budžetā speciāli paredzētos līdzekļus īpašu kultūrvēsturisku, tēlotājas mākslas un citu nacionāli nozīmīgu projektu un programmu realizēšanai” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 22.nr.);

4) Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumi Nr.196 “Muzeju akreditācijas noteikumi” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 11.nr.).

2. Autonomajiem muzejiem, kas ir atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (izņemot pašvaldības) izveidota publiska aģentūra (iestāde) vai šīs publiskās aģentūras (iestādes) struktūrvienība, ir pienākums nokārtot akreditāciju triju gadu laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas.

3. Muzeju akreditācijas apliecības, kas izsniegtas līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz akreditācijas termiņa beigām.

          4. Šā likuma 13.panta otrās daļas 2.punkts stājas spēkā 2006.gada 1.jūlijā.

          5. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Muzeju likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.).

 

 

 

 

 

 

35

Juridiskais birojs

Ierosinām mainīt likumprojekta struktūru un likumprojektā esošos  pantus sakārtot šādā secībā:

likumprojekta  3. pantu izteikt kā 7.  pantu,

4.,5., 6.  un 7. pantu  kā 3.,4., 5. un  6. pantu,

10. pantu kā 11.pantu,

11. pantu kā 13. pantu,

13. pantu kā 10. pantu.

Atbalstīts