Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

2005. gada 8. septembrī

Nr. 9/1-560

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1.Likumprojekts „Grozījumi likumā” Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolu””

 / reģ.nr. 1211; dok.nr.4173 /;

 

 

2.Likumprojekts „Grozījums likumā „ Par Līgumu par Eiropas transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu ( EUCARIS) ”” /reģ.nr.1161; 3980 /;

 

 

3.Likumprojekts „ Par grozījumu Konvencijā par bērna tiesībām „

 /reģ.nr. 1193; dok.nr. 4142 /;

 

 

4.Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas un Nīderlandes Karalistes līgumu par sakaru virsnieku privilēģijām un imunitāti” / reģ.nr. 1200; dok.nr. 4155 /.

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

Pielikumā : Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Vaira Paegle,

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 


 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                                Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Grozījumi likumā „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas

par klimata pārmaiņām Kioto protokolu ”

 

 

Izdarīt likumā „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto  protokolu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 13.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.       Aizstāt 4. pantā vārdus „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija„  ar vārdiem „Vides ministrija”.

 

2.       Papildināt likumu ar 5. pantu šādā redakcijā:

 

„5. pants. Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka:

1)       kārtību, kādā īsteno Protokola 6. pantā minētos projektus un Protokola

12. pantā minēto tīras attīstības mehānismu, kā arī informē par to sabiedrību;

2)       kārtību, kādā atbilstoši Protokolam piešķir emisijas samazināšanas vienības, sertificētas emisijas samazināšanas vienības, piesaistes vienības un noteiktā daudzuma vienības;

3)       kārtību, kādā Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā izmanto emisijas samazināšanas vienības un sertificētas emisijas samazināšanas vienības.”

 

 

 3.Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

 

„Pārejas noteikums

 

Šā likuma 5. pantā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2005. gada 11. novembrim.”

 

4.       Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redakcijā:

 

„Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

 

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 27.oktobra Direktīvas 2004/101/EK, ar ko groza direktīvu 2003/87/EK, ar kuru izveido siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Kopienā, ņemot vērā Kioto protokola projekta mehānismus.”